TƏHSİL

Hazırda kafedra üzrə bakalavr təhsil pilləsində aşağıdakı fundamental fənnlər tədris olunur:

1. Dövlət hüquq nəzəriyyəsi;

            2. Xarici ölkələrin dövlət hüquq tarixi;

            3. Azərbaycanın dövlət hüquq tarixi;

            4. Siyasi hüquqi təlimlər tarixi;

            5. Azərbaycanın siyasi hüquqi təlimlər tarixi.

           

    «Dövlət hüquq nəzəriyəsi tarixi» ixtisaslaşması üzrə magistratura təhsil pilləsində kafedra üzrə tədris olunan fənnlərin sırasına aşağıdakılar aiddir:

1. Dövlət hüquq nəzəriyyəsinin problemləri;

2. Müasir hüquq tarixi;

3. Müqayisəli hüquqşünaslıq;

4. Müsəlman hüququnun əsasları;

5. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi  beynəlxalq hüquq;

6. Hüquq pozuntusu hüquqi məsuliyyət;

7. Siyasi hüquqi təlimlər tarixinin problemləri;

8. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət hüququ;

9. Hakimiyyətlər bölgüsü;

10. Azərbaycan Respublikasının konstitusion inkişafı;

11. Hüquq realizəsinin problemləri.

            Kafedranın əməkdaşları tərəfindən yuxarıda göstərilən bütün fənnlər üzrə azərbaycan rus dillərində tədris proqramları, metodik göstərişlər hazırlanmış dərc etdirilmişdir. Xüsusilə 1998 2008-ci illərdə magistratura pilləsində təhsil alanlar üçün kafedra üzrə tədris olunan bütün fənnləri əhatə edən proqramların toplusu hazırlanaraq nəşr etdirilmişdir.

            Ali məktəblərin xüsusiyyəti ondadır ki, bu qisim təsisatlar bəşəriyyət tarixində əbədi olaraq iki müqəddəs funksiya daşımışlar: müvafiq biliklərin tələbələrə aşılanması elmin inkişafı. Bu iki funksiya üzvü şəkildə bir-biri ilə sıx bağlıdır ayrılmazdır.  Elmi inkişaf etdirmədikdə bilik kasadlaşır; biliklər yayılmadıqda, tədris olunmadıqda isə elmdə durğunluq əmələ gəlir. Bu baxımdan ali məktəb həm elm, həm tədris ocağıdır. Məhz buna görə ali məktəbdə onun struktur bölmələrində (kafedralarda, laboratoriyalarda s.) tədris işi ilə yanaşı, mükəmməl, dərin elmi-tədqiqatlar aparılır. Burada elmin inkişafı tədrisin təkmilləşdirilməsinə təkan verir. Demək olar ki, elm tədrisin mühüm bazasıdır, bünövrəsidir.