Təranə Kamil qızı Zeynalova


Hüquq üzrə fəlsəfə dokroru

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi kafedrasının dosent əvəzi

İş telefonu: +99412 5390484

E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 

 • 1962-ci il noyabrın 4-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur
 • 1979-cu ildə orta məktəbi bitirmişdir
 • 1980-1986-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində oxu­muş­dur
 • 1994-1996-cı illərdə BDU-nun Hüquq fakültəsində təhsil almışdır
 • 1984-cü ildən BDU-da metodist, baş laborant vəzifələrində işləmişdir
 • 2004-cü ildən saathesabı müəllim, 2010-cu ildən 0,5 ştat vahidi müəllim, 2016-cı ildən tam ştat müəllim, 2018-ci ildən dosent əvəzi müəllim vəzifəsində çalışır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 

 • Ali, filoloq, hüquqşünas
 • 2014-cü ildə “C.Məmmədquluzadənin ictimai-siyasi və hüquqi görüşləri” mövzusunda dis­ser­tasiya işini müdafiə etmişdir
 • Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiya­sının 31 mart 2015-ci il tarixli qərarı ilə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 

 • 1980-1983 “Azərneftqazlayihə” İnstitutu, laborant
 • 1984-cü ildən BDU-da metodist, baş laborant
 • 2004-cü ildən saathesabı müəllim
 • 2010-cu ildən 0,5 ştat vahidi müəllim
 • 2016-cı ildən tam ştat müəllim
 • 2018-ci ildən dosent əvəzi müəllim

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Dövlət və hüquqi təlimlər tarixi
 • Azərbaycanın dövlət və hüquqi təlimlər tarixi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 

 • AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, “Hüquq elminin və təhsilinin müasir problemləri və həlli yolları” adlı  beynəlxalq konfrans.  Bakı, 2011.
 • “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda II Respublika elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 11-12 may, 2011.
 • “Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri” mövzusunda beynəl­xalq elmi-praktik konfrans. Bakı,  13-14 dekabr, 2012.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 

 1. “C.Məmmədquluzadə və qadın azadlığı problemi” //Bakı Universitetinin Xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası, 2006, № 3, s. 56-62.
 2. “C.Məmmədquluzadə  dövlət quruluşu və  onun idarəçilik formaları haqqında” // Bakı Uni­versitetinin Xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası, 2008, № 2, s. 79-85.
 3. “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşr tarixindən // AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. (elmi məqalələr məcmuəsi), 2008, 21-ci buraxılış. s. 17-23.
 4. “C.Məmmədquluzadənin siyasi-hüquqi görüşlərində şəxsiyyətin hüquqi vəziyyəti mə­sə­ləsi” // Hüquqi dövlət və qanun, 2009, №1, s. 52-55.
 5. “Azərbaycan mütəfəkkiri C.Məmmədquluzadənin yaradıcılığında milli məsələlər” // Alma-Ata: Hüquqşünas, 2009, № 12, s. 79-80.
 6. “C.Məmmədquluzadənin siyasi və hüquqi görüşlərinin bəzi aspektləri” / “2010-cu ilin elmi yekunları” Beynəlxalq elmi-konfransın materialları.2-ci hissə. Kiyev,2010, s. 91-93.
 7. C.Məmmədquluzadənin yaradıcılığında ictimai-siyasi və hüquqi ideyalar / AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, “Hüquq elminin və təhsilinin müasir problemləri və həlli yolları” adlı  beynəlxalq konfransın materialları. I hissə. Bakı, 2011, s. 510-511.
 8. “Molla Nəsrəddin” jurnalının ideya və siyasi istiqamətləri / “Dövlət və hüquq qurucu­lu­ğunun aktual problemləri” mövzusunda II Respublika elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2011 (11-12 may). I cild.  s. 31-32.
 9. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan siyasi-hüquqi ideologiyasında şəxsiyyətin azadlığı məsələləri / “Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. I cild. Bakı, 2013,  s. 28-31.

10.  C.Məmmədquluzadənin yaradıcılığında ailə-nikah münasibətləri məsələləri // Avropa perspektivləri (elmi-praktik jurnal), Kiyev, 2014, № 5, s. 68-71.

11.  Tədris proqramları: “Azərbaycanin siyasi və hüquqi təlimlər tarixi” 2007-ci ildə (az.və rus dillərində, həmmüəllif);  2017-ci ildə Dövlət və hüquqi təlimlər tarixi” və “Azər­bay­canın dövlət və hüquqi təlimlər tarixi” (az. və rus dillərində).

KİTABLAR

 

 1. Siyasi və hüquqi təlimlər tarixi // Prof. O.E. Leystin redaktorluğu ilə ali məktəblər üçün dərslik. M.: Zertsalo, 2006 (azərbaycan dilinə tərcümə). Bakı: Nurlan, 2008. 390 s.
 2. C.Məmmədquluzadənin ictimai-siyasi və hüquqi ideyaları. Bakı: Elm və təhsil, 2015.160 s.
 3. “Qafqaz xalqlarının hüquq abidə­ləri­nin antologiyası. Azərbaycanın hüquq mənbələri” II hissə, 18-ci cild. Rostov-na-Donu, Al-tair, 2017. 479 s. (rus dilində, həmmüəllif).