Vəliyev ToğrulVəliyev Toğrul Tofiq oğlu
Hüquq elmləri namizədi, müəllim

İş telefonu: (+94412) 510-48-53

Email : veliyev_togrul@rambler.ru

Togrul m
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1983-cü il martın 6-da Bakı şəhərində anadan olub.
1989 – 1999- cu illərdə Telman Abasov adına Bakı şəhər 225 saylı məktəbdə oxuyub.
1999 – 2003-cü illərdə BDU-nun Beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər.
fakültəsinin Beynəlxalq hüquq ixtisası üzrə bakalavr pilləsində, 2003 – 2005 –ci illərdə isə magistratura pilləsində təhsil alıb.
2005 –ci ildən BDU-da 0.5 ştat, 2007 – ci ildən isə 1 ştat müəllim vəzifəsində çalışır.
2005 – ci ildə BDU-nun Beynəlxalq hüquq ixtisası üzrə aspiranturasına qəbul olunub.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

2005 – ci ildə BDU
Beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqda ədalətli məhkəmə araşadırması hüququ, 25.11.2008

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2003-cü ildə BDU-nun Beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültəsində 0.5 ştat, 2007-ci ildən 1 ştat müəllim.
2005-ci ildən Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrası,
Beynəlxalq ümumi hüquq, İnsan hüquqlarının beynəlxalq hüquqi müdafiəsi, Beynəlxalq gömrük hüququ, Beynəlxalq iqtisadi hüquq.
10 məqalə.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqda ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
Azərbaycan və qlobalaşma prosesi. Azərbaycan Respublikası qloballaşma prosesində, Bakı, 2003.
Ətraf mühitin beynəlxalq hüquqi müdafiəsi. Tarix və onun problemləri, Bakı, 2004.
Beynəlxalq əmək təşkilatının yaradılması və fəaliyyətinə dair. Tarix və onun problemləri, Bakı, 2004. №1
BMT-nin ixtisaslaşdırılmış müəsisələrinin əsas xüsusiyyətləri. Magistrantların IV Respublika Elmi konfransı. Sumqayıt, 2004. №2
İnsan hüquqlarının məhkəmə müdafiəsi. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Bakı, 2006. №1
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı və beynəlxalq hüquq. Bakı Universitetinin xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası), Bakı 2007№1
Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ: İnsan Hüquqları üzrə Avropa Konvensiyasının 6-cı maddəsində yer alan konsepsiyalar haqqında. Bakı Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası), Bakı, 2007, №3
Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqda əks olunması. Azərbaycan Respubliksında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual ropblemləri (elmi məqalələr məcmusu), Bakı, 2007, №17
Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun məzmunu. Bakı Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası), Bakı, 2008, №2
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ. Bakı Universiteti xəbərləri (Sosial-siyasi elmlər seriyası), 2008, №2