Xarici dövlətlərin təhsil və elmi müəssisələri ilə əlaqələr

Xaricidövlətlərintəhsilelmimüəssisələriiləəlaqələr

KafedranınTbilisiDövlətUniversiteti, MoskvaDövlətuniversitetiiləələqələriolub.