Xəyyam Cəbrayıl oğlu İsmayılov

Hüquq üzrə elmlər doktoru, professor

İş telefonu: + (994) 12 4390484

e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1963-cü il iyulun 22-də Qubada anadan olmuşdur.

1970-1978-ci illərdə Quba rayonunun II Nügədi kənd 1 saylı orta məktəbində oxumuşdur.

1978-1982-ci illərdə Bakı Plan-Uçot texnikumunda təhsil almışdır.

1982-1984-cü illərdə RF Nicnı Novqorod vilayətinin Arzamas şəhərində hərbi xidmət keçmişdir.

1984-1986-cı illərdə müxtəlif işlərdə çalışmışdır.

1986-1991-ci illərdə RF Voronej Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində, 1991-1993-cü illərdə BDU-nun hüquq fakültəsində təhsil almışdır.

1990-cı ildən hüquq sahəsində fəaliyyətə başlamış, 1992-ci ilədək əvvəl mənzil-tikinti kooperativində, daha sonra həmkarlar təşkilatında hüquqşünas vəzifələrində çalışmışdır.

1992-ci ildən 1997-ci ilədək tam ştatla, 1997-ci ildən 2003-cü ilədək yarım ştatla Ədliyyə Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir.

1996-cı ildən BDU-da çalışır. 2013-cü ilin mayında Qafqaz Hüquqşünaslar Assosiasiayasının vitse-prezidenti (ictimai əsaslarla) seçilmişdir. Son 15 ildən bəri BDU-nun hüquq fakültəsinin Elmi Şurasının üzvü kimi fəaliyyət göstərir. 2016-cı ilin fevral ayından Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının hüquq elmləri üzrə Ekspert Şurasının üzvüdür.

Ailəlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1986-1991, 1991-1993, tələbə, hüquq fakültəsi RF Voronej Dövlət Universiteti, BDU.
 • 2003, h.e.n., «XIX əsrdə Azərbaycanın məhkəmə sistemi».
 • 2006, dosent.
 • 2015, h.e.d., «Azərbaycanda yerli özünüidarənin təşkili və fəaliyyətinin normativ-hüquqi əsasları».
 • 2016, professor.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1996 – h/h, hüquq fakültəsi, Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi kafedrası. BDU.
 • 1992-2003, tədris işləri üzrə metodist, baş metodist, müəllim, tədris metodiki şöbənin müdiri, baş müəllim, kafedra müdiri əvəzi, Ədliyyə Nazirliyinin Hüquq Tədris Mərkəzi.
 • 1990-1991, hüquq məsləhətçisi, «Alternativ» mənzil-tikinti kooperativi.
 • 1991-1992, hüquq məsləhətçisi, ASK işçiləri Həmkarlar İttifaqı Komitəsi.
 • «Azərbaycanın hüquq tarixi», «Hüquq və siyasət» (bakalavr pilləsində), «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət və hüququ» və «Azərbaycanın konstitusion inkişafı» (magistratura pilləsində) fənlərini tədris edir. 140-dan artıq elmi işin, o cümlədən 6 monoqrafiyanın (onlardan biri həmmüəllifli), 5 dərs vəsaitinin (onlardan dördü həmmüəllifli), 3 dərsliyin (onlardan biri həmmüəllifli), həmçinin 20-yə yaxın proqram və metodik göstərişlərin müəllifidir.
 • BDU-nun Fəxri fərmanı, bir sıra mətbuat orqanlarının təltifləri.
 • Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı

TƏDQIQAT SAHƏSI

Azərbaycanda yerli özünüidarənin təşkili və fəaliyyətinin normativ-hüquqi əsasları,

Azərbaycanda məhkəmə orqanlarının yaranması və inkişafı tarixi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qanunvericiliyi.

Azərbaycanın konstitusion-hüquqi inkişafının tarixi mərhələləri.

Hüquq və siyasətin qarşılıqlı əlaqələri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1998, Bakı, Azərbaycan, «Azərbaycan XXI əsrin astanasında» adlı elmi-praktik konfrans.

1999, Bakı, Azərbaycan, BDU-nun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans.

1999, Bakı, Azərbaycan, «Azərbaycanda hüquqi islahat: realizə yolları» adlı elmi-praktik konfrans.

2001, Maxaçkala, RF, «Nəzəriyyə və təcrübə – yeni əsrin astanasında perspektivlər və vəzifələr» adlı ali məktəblər arası elmi konfrans.

2001, Moskva, RF, «Huquq təhsili üzrə ixtisasartırmanın təkmilləşdirilməsinə həsr olunmuş konfrans.

2008, Bakı, Azərbaycan, «Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı tarixi – ənənə və müasirlik» mövzusunda elmi-praktik konfrans.

2009, Bakı, Bakı Dövlət Universitetinun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans.

2010, Bakı, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş «Hüquq elminin müasir problemləri» II Beynəlxalq Konfrans.

2011, Kiyev, Ukrayna, Международная научно-практическая конференция «Наука и современность.

2011, Bakı, AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, «Hüquq elminin və təhsilinin müasir problemləri və həlli yolları» adlı  beynəlxalq konfrans.

2011, Bakı, AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, «Səmərəli dövlət idarəçiliyi: Zamanın çağırışları» mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans.

2011, Kiyev-London,  Problems of design and development of human communities self-organization forms: materials digest of the 4-th International Scientific Conference.

2012, AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunda keçirilmiş «Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu və qanunçuluq – 2020: gələcəyə baxış» mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans.

2012, Нальчик-Ростов на-Дону, РФ, Государство и право народов Кавказа: проблемы становления и развития. Международная научно-практическая конференция.

2012, Samsun-Türkiyə. Hükuk biliminin güncel sorunları uluslararası konqre.

2013, Munich, Cermany, European Science and Technology. IV International Research and Practice Conference.

2013, Нальчик-Ростов на-Дону, «Государство и право народов Кавказа: проблемы методологии исследования государственно-правового развития народов Кавказа». III Международная научно-практическая конференция.

2014, Bakı, «Hüquq elminin müasir problemləri: Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin yeni tendensiyaları» mövzusunda Azərbaycan Res­­­publikası Konstitusiya Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Aparatı və AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu tərəfindən təşkil edilmiş elmi-nəzəri konfrans.

2014, Нальчик-Ростов на-Дону, Международная научно-практическая конференция «Право Кавказской цивилизации: истоки, особенности, мировое значение».

2015, Bakı, «H.Əliyevin Azərbaycan Respublikasında hüquq elminin və təhsilinin inkişafında rolu» mövzusunda beynəlxalq elmi praktiki konfrans.

2015, Нальчик-Ростов на-Дону, V Международная научно-практическая конференция «Политико-правовые компоненты Кавказской цивилизации:общее и особенное в системах власти, правовых институтах, ценностях, менталитете народов Кавказа.

2016, Bakı, «Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu» mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans.

2016, Нальчик-Ростов на-Дону, VI Международная научно-практическая конференция на тему: «Система власти и права автохтонных народов Кавказа, Российской империи, Советов (XVIII-XX вв.): сравнительный анализ.

2016, İstambul, Türkiyə, Uluslararası Türk Hüquq Tarihi Konqresi.

2017, Bakı, «İslam həmrəyliyi-2017. Reallıqlar və perspektivlər» mövzusunda elmi-metodiki konfrans.

2017, Bakı, «Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit edilmiş dəyərlərin müdafiəsi sahəsində müasir nəzəri və praktiki yanaşmalar» mövzusunda elmi-nəzəri konfrans.

2017, Нальчик-Ростов на-Дону, VII Международная научно-практическая конференция на тему: «Полиэтнические государства и правовые системы, понятия, классификация, историческая роль в формировании этнического единства и многообразия народов Кавказа».

2018, Bakı, «Tibb hüququ –Azərbaycan hüquq eominin yeni sahəsi kimi». Elmi-praktiki konfrans.

2018, Нальчик-Ростов на-Дону, VIII Международная научно-практическая конференция на тему «Империи, монархии, республики (вольные общества), конфедерации как формы осуществления власти на Кавказе» (в рамках головного проекта «Правовой мир Кавказа».

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

2018, The formation and evolution of local self-government in Azerbaijan and modern local self-government in the post-soviet countries (issues of legal regulation). Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 21, Issue 3, 2018, p.1-14.

2018, İslam hüququ və mədəniyyətinin digər hüquq sistemləri və mədəniyyətləri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin tarixi və inkişaf perspektivləri//»Azərbaycan» hüquq jurnalı. 2018, №1, s.4 -16.

2018, Из истории становления и развития первой республики в Азербайджане// Империи, монархии, республики, конфедерации как формы осуществления власти на Кавказе. Сборник научных статей. Ростов на-Дону, 2018, с.34-45.

2018, Azərbaycanda sovet hüququnun inkişafı kontekstində konstitusion dəyişikliklər // Bakı Universitetinin Xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı, 2018, №1, s.5-17.

2017, Some theoretical issues of the formation of system of local self-government (on the example of the Azerbaijan Republic) // Osterreichisches Multiscience Journal, Innsbruck, Austria, 2017, №1, p.8-15.

2017, Azərbaycanda mülkiyyət və öhdəlik hüquq münasibətlərinin təşəkkülü tarixindən// Bakı Universitetinin Xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı, 2017, №2, s.5-20.

2017, Особенности национальной политики Азербайджанской Демократической Республики// Полиэтнические государства и правовые системы, понятия, классификация, историческая роль в формировании этнического единства и многообразия народов Кавказа». Сборник научных трудов. Ростов на-Дону, 2017, с. 59-69.

2017, Issues of legal regulation of the organization and activity of bodies of city self-government in Azerbaijan in 1918-1920// Norwegian Journal of development of international science. 2017, №4. Vol.3, p.7-14.

2017, Azərbaycanda normativ aktın bir hüquq mənbəyi kimi təşəkkülü tarixinə dair //»Qanun» jurnalı, 2017, №3 (269), s. 9-17.

2016, Azərbaycanda konstitusionalizmin təşəkkülünün tarixi-hüquqi səciyyəsi// Bakı Universitetinin Xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı, 2016, №2, s.5-22.

2016, Siyasi-hüquqi sistemin formalaşmasının bəzi nəzəri aspektləri haqqında// Bakı Universitetinin Xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı, 2016, №1, s.5-16.

2016, Имущественные отношения и некоторые аспекты защиты прав собственности в Азербайджане в XIII-XIV вв.// Система власти и права автохтонных народов Кавказа, Российской империи, Советов (XVIII-XX вв.): сравнительный анализ. Сборник научных статей. Ростов на-Дону, 2016, с.232-242.

2015, Müasir dövrdə baş verən qloballaşma prosesinin hüquqa və onun sisteminə təsiri məsələləri// Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2015, №4 (44), s.111-117.

2015, XVII əsrdə – XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda mülkiyyət hüququ və ticarət münasibətləri// Bakı Universitetinin Xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı, 2015, №1, s.27-36.

2015, Правовое положение религиозных судов в Азербайджане по Положению 1872 г.// Политико-правовые компоненты Кавказской цивилизации: общее и особенное в системах власти, правовых институтах, ценностях, менталитете народов Кавказа. Сборник научных трудов. Нальчик-Ростов-на-Дону, 2015., с.37-54.

2015, Yerli özünüidarəetmənin həyata keçirilməsinin təminatları və onun məsuliyyəti problemi// Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə. AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Bakı, 2015, №2 (50), s.195-204.

2015, Peculiarities of the constitutional-legal regulation of local self-government in Azerbaijan// Journal of scientific research and development. JSRAD Volume 2, Special Issue 5, 2 (9) august  2015, ISSN 1115-7569 (Thomson ISI), p.95-105.

2015, Законодательство Азербайджанской Демократической Республики о местной власти и вопросы его реализации// Право Кавказской цивилизации: истоки, особенности, мировое значение. Сборник научных статей. Ростов на-Дону, 2015, с.30-39.

2014, Yerli özünüidarəetmədə hüququn nəzəri-konseptual əsasları// Bakı Universitetinin Xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı, 2014, №4, с.17-25.

2014, О становлении правовой культуры Азербайджана/ В кн.: Право Кавказской цивилизации. Ростов на-Дону - Нальчик: Каб.Балк.ун-т, 2014, с.207-243.

2014, Azərbaycanda yerli özünüidarəetmənin təşkilinin beynəlxalq-hüquqi, konstitusion-hüquqi və qanunvericilik əsasları: uzlaşmalar və ziddiyyətlər// Bakı Universitetinin Xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı, 2014, № 1, s.10-20.

2013, К вопросу о соотношении религиозного и светского законодательства в Азербайджане в первой половине XIX века// Государство и право народов Кавказа: проблемы методологии исследования государственно-правового развития народов Кавказа. Сборник научных статей. Ростов на-Дону, 2013 г., с.129-138.

2013, Azərbaycanda yerli özünüidarəetmənin təkamülü məsələsinə dair// Journal of Qafqaz University. History, Law and Political sciences (An International Journal). ISSN 2311-1259, 2013, vol.1, № 1, s.112-130.

2013, About legal regulation of the formation and functioning of city self-government in Azerbaijan in the second half of the XIX century// European Science and Technology. Collection of scientific papers. Vol.II.Munich, Cermany 2013, 790 p., p.228 -232.

2013, Yerli özünüidarəetmə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sistemi: nailiyyətlər və həll olunmamış problemlər// Bakı Universitetinin Xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı, 2013, № 1, s.5-16.

2012, О традициях местного самоуправления в Азербайджане // РФ, Государство и право народов Кавказа: проблемы становления и развития. Сборник научных статей. Ростов на-Дону: Изд-во «Перо». 2012, с.111-120.

2012, Yerel yönetiminin hükuken düzenlenmesi: çağdaş durumu ve respektivleri // Hükuk biliminin güncel sorunları uluslararası konqre bildiri kitabı. Cilt 1 (kamu hükuku) 4-6 mayıs 2012 Samsun-Türkiyə, Ekim 2012, s.403-424.

2012, Azərbaycanda yerli özünüidarəetmənin müasir konstitusion modeli// Dirçəliş XXI əsr, 2012, № 166-167 (mart-aprel), s.353-369.

2012, Azərbaycanın dövlət müstəqillyinin bərpasının hüquqi əsasları // Bakı Universitetinin Xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı, 2012, №1, s.5-13 (şərikli).

2011, Yerli özünüidarəetmə və dövlət hakimiyyətinin qarşılıqlı təsirinin muasir vəziyyəti// Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2011, №4 (28), s.118-125.

2011, Dövlətin və yerli özünüidarəetmənin maraqlarının təminatının hüquqi mexanizmi// Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə. AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Bakı, 2011, №4 (36), s.206-213.

2011, О сущности принципов организации и функционирования местного самоуправления в Азербайджане// Problems of design and development of human communities self-organization forms. Collection of scientific papers. Kiev, London, April 21-28, 2011. Political, economic and juridical sciences. Odessa: InPress, 2011, p. 245-247.

2011, Об особенностях нормотворческой деятельности органов местного самоуправления в Азербайджане// Проблемы теории права: личность, общество, государство. Сборник научных статей, выпуск 2. Красноярск, 2011, с.118-124.

2011, Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Азербайджане на современном этапе// Наука и современность. Сборник научных трудов. Выпуск 1», Ч.1, 22 марта 2011 г., Киев: «Наири», 2011, с. 79-84.

2010, Некоторые вопросы правового регулирования сельского самоуправления в Азербайджане в XIX в.// Российская Федерация, «История государства и права» (научно-правовое издание), Москва, 2010, № 23, 48 с., с.41-48.

2010, Теоретико-правовые вопросы введения земского самоуправления в Азербайджане (конец XIX – начало XX вв.) // Российская Федерация, «Право и политика» (научный журнал), Москва, 2010, № 6 (126), с.124-130.

2010, XX əsrin ortalarında və ikinci yarısında Azərbaycanda yerli hakimiyyətin təşkilinin sovet modeli// Bakı Universitetinin Xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı, 2010, № 2, s.10-19.

2010, Эволюция системы местного самоуправления в период Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920 гг.)// Российская Федерация, научный журнал «Закон и право», Москва, 2010, № 6, 120 с., с. 32-36.

2010, Об истоках местного самоуправления в Азербайджане// Республика Казахстан, научный журнал «Юрист», Алматы, 2010, № 4, 80 с., с.72-76.

2010, 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanda yerli özünüidarəetmə: hüquqi tənzimlənməsi və quruluşu// Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2010, №2 (22), s. 135-142.

2010, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ərəfəsində yerli dövlət hakimiyyəti və özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyətinin normativ-hüquqi əsasları// Bakı Universitetinin Xəbərləri, humanitar elmlər seriyası, Bakı, 2010, №2, s.101-107.

2009, XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda şəhər özünüidarəsinin təşkilati - hüquqi əsasları// Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası. 2009, №10, s.325 -340.

2009, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yerli özünüidarəetmə islahatı//»Qanunçuluq» jurnalı, 2009, № 11, s.50-55.

2009, Birinci respublikanın yaranması ərəfəsində Azərbaycanda yerli özünüidarəetmənin həyata keçirilməsinin bəzi nəzəri-hüquqi məsələləri//»Hüquqi dövlət və qanun» jurnalı. Bakı, 2009, №10, s.33-39.

2009, XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda zemstvo özünüidarəetməsinin tətbiqi üzrə hazırlıq işləri// Bakı Universitetinin Xəbərləri, humanitar elmlər seriyası, Bakı, 2009, № 3, s.105- 111.

2008, 1870-ci il şəhər əsasnaməsinə görə Azərbaycanda şəhər özünüidarəsinin təşəkkülünün xüsusiyyətləri// Bakı Universitetinin Xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı, 2008, №3, s.32-42.

2008, Azərbaycanda kənd özünüidarəçiliyi sistemində kənd məhkəmələrinin yeri və rolu//»Hüquqi dövlət və qanun» jurnalı. Bakı, 2008, №10-11, s.25-27; 24-26.

2007, Yerli özünüidarəetmə sisteminin formalaşmasının nəzəri əsasları // «Qanunçuluq» jurnalı, 2007, № 7, s.45-50.

2007, Yerli özünüidarəetmə: hüquqi təbiəti və sistemli yanaşmanın bəzi aspektləri// Bakı Universitetinin Xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı, 2007, №4, s.30-43.

2006, XI-XIV əsrlərdə Azərbaycanda torpaq münasibətləri və vergi sisteminin bəzi cəhətləri// Bakı Universitetinin Xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı, 2006, № 4, s.20-33.

2006, Azərbaycanda mülki işlər üzrə mühakimə icraatının bəzi cəhətləri (XIX əsrin 60-80-ci illəri) // Azərbaycan Resupublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun elmi məqalələr məcmuəsi), 15-ci buraxılış, Bakı, 2006, s.12-17.

2005, X-XII əsrlərdə Azərbaycanda islam hüququ və digər hüquq mənbələrinin nisbəti məsələləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı, 2005, № 4, s.27-42.

2005, XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycanda hüquq mənbələrinin müxtəsər icmalı//»Hüquqi dövlət və qanun» jurnalı. Bakı, 2005, №2, s.16-19.

2005, Elxanilər dövründə dünyəvi qanunvericiliyin tətbiqi məsələləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı, 2005, № 1, s. 105-118.

2004, XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanda dövlət aparatının təşkili və fəaliyyətinin bəzi aspektləri// Bakı Universitetinin Xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı, 2004, № 3, s.51-66.

2004, Qədim Azərbaycanda məhkəmə və proses // «Kazus» hüquq jurnalı, 2004, № 1(2), s.27-31.

2004, Azərbaycanda yerli məhkəmə və inzibati islahatların həyata keçirilməsinin tarixi-hüquqi aspektləri (XIX əsrin 30-40-cı illəri) //»Hüquqi dövlət və qanun» jurnalı. Bakı, 2004, № 8, s.22-25.

2004, XIX əsrin birinci yarısında dini və dünyəvi qanunvericiliyin tətbiqinin bəzi məsələləri // «Qanunçuluq» jurnalı, 2004, № 8, s.38-44.

2003, Вопросы организации и деятельности духовных судов в Азербайджане до Российского завоевания// Вестник Бакинского Университета, сер. соц.-полит. наук, Б., 2003,  № 3-4, с. 23-34.

2002, Особенности судебного процесса по уголовным делам в Азербайджане в 60-80-е годы XIX века// Вестник Бакинского Университета, сер. соц.-полит. наук, Б., 2002,  № 3-4, с. 88-105.

2001, Специфические особенности устройства и процессуальной деятельности духовных судов в Азербайджане во второй половине Х1Х в.// Вестник Бакинского Университета, сер. соц.-полит. наук, Б., 2001,  № 1-2, с.150-168.

2000, Azərbaycanda məhkəmə orqanları sisteminin inkişafı tarixindən (1864 – 1917-ci illər) // Bakı Universitetinin Xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı, 2000, № 2, s.109– 122.

1999, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hüquqyaratma fəaliyyətinin bəzi aspektləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı, 1999, № 1-2, s. 66-83.

KITABLAR

2018, История государства и права народов Кавказа. РФ, Ростов-на-Дону: «Альтаир», 2018, 56 п.л. (соавтор).

2018, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət və hüququ. Bakı: Elm və Təhsil, 2018, 23 ç.v.

2017, Антология памятников права народов Кавказа. Правовые памятники Азербайджана (1901-1918 гг.). Т.18, Ч.III. РФ, Ростов-на-Дону: «Альтаир», 2017, 480 s. (соавтор).

2015, Azərbaycanın hüquq tarixi. Bakı: «Elm və Təhsil», 2015, 572 s.

2015, Нормативно-правовые основы организации и деятельности местного самоуправления в Азербайджане (историко-правовой анализ). РФ, М.: Юрлитинформ, 2015, 424 с.

2014, Антология памятников права народов Кавказа. Правовые памятники Азербайджана. Ч.I, т.17, РФ, Ростов-на-Дону: «Альтаир», 2015, 544 с. (соавтор).

2014, Право Кавказской цивилизации. Выпуск I (Текст): научно-исследовательский проект. РФ, Ростов на-Дону- Нальчик: Каб.Балк.ун-т, 2014, с.207-242. (соавтор).

2011, Azərbaycanda yerli özünüidarəetmənin normativ hüquqi əsasları (genezisi və təkamülü). Bakı: «Elm və Təhsil», 2011, 496 s.

2009, Антология памятников права народов Кавказа. РФ, Ростов-на-Дону: Изд. СКАГС, 2009, т. I. 43 п.л.672 с.(соавтор).

2009, XIX əsrin II yarısı – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda yerli özünüidarəetmə: təşkilati və hüquqi aspektləri. Bakı: «Elm və Təhsil», 2009, 272 s.

2006, Azərbaycanın dövlət və hüquq tarixi. Bakı: «Nurlan», 2006, 720 s.

2004, XIX əsrdə Azərbaycanda məhkəmə sistemi. Bakı: «Nurlan», 2004, 232 s.

2003, Организация и деятельность судебных органов в Азербайджане в XIX веке. РФ, М.: Высшая школа, 2003, 188 с.

2001. Qədim və erkən orta əsrlərdə Azərbaycanın dövlət və hüququ Bakı: «Hüquq ədəbiyyatı», 2001, 184 s. (şərikli).