Zaur Nəriman oğlu Əzimov

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi kafedrasında dosent

İş telefonu: +99412 5390484

E-mail:[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 03 oktyabr 1982-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub;
 • 1989-2000-cü illərdə Bakı ş., Xarici Dillər Təmayüllü Gimnaziyanı bitirib;
 • 2000-2007-ci illərdə Hüquq fakültəsində bakalavr və magistr təhsili alıb;
 • 2010-cu ildən Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində çalışır.
 • 2009-cu ildə AMEA-da „Cinayət mühakimə icraatında obyektiv həqiqətin müəyyən edilməsinin prosessual problemləri“ mövzusunda hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmiş və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən diplom verilmişdir.
 • 28 oktyabr 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent elmi adı verilmişdir.
 • Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.
 • Evlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2009-cu ildə AMEA-da „Cinayət mühakimə icraatında obyektiv həqiqətin müəyyən edilməsinin prosessual problemləri“ mövzusunda hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmiş  və hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.
 • 28 oktyabr 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent elmi adı verilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2010-2016-cı illərdə Azərbycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Hüquq kafedrasında müəllim;
 • 2010-2016-cı illərdə BDU, Hüquq fakültəsinin  Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi kafedrasında əvəzçiliklə müəllim işləyib.
 • 2017-ci ildən Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Hüquq sistemi
 • Ədalət mühakiməsi
 • Hüquqi kolliziyalar
 • Hüquq institutları

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış ictimai-humanitar elmlərin inkişafı kontekstində (yaxın gələcəyin proqnozlaşdırılması problemləri) konfransında (18.07.2012) “Preyudisiya institutunun təkmilləşdirilməsi perspektivləri” mövzusunda çıxış etmişdir.
 • Regional cinayətkarlığın kriminoloji tədqiqinin aktual problemləri. II konfransda (21.10.2014) “Cinayət təqibi üzrə icraatın dayandırılması institutu: təkmilləşdirilməsi perspektivləri” mövzusunda tezislə iştirak etmişdir.
 • Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans, 10.05.2016. Preyudisiya hüquq institutu kimi mövzusunda tezis.
 • Şərq Tərəfdaşlığının Proqram Əməkdaşlığı Çərçivəsində Avropa İttifaqının və Avropa Şurasının Birgə Proqramı əsasında Hüquqşünaslar üçün İnsan Hüquqlarının Tədrisi üzrə 2015-2017-ci illər üzrə “Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin presedent hüquququnun Azərbaycanda tətbiqi” mövzüsunda təlimlərdə təlimçi kimi iştirak

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Cinayət prosesində həqiqətin anlayışı // Qanun. Elmi hüquq jurnalı № 03 (167), Bakı 2008, s. 77-81.
 2. Cinayət prosesində dərketmə və sübutetmənin qarşılıqlı əlaqəsi haqqında // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Elmi-analitik və praktiki jurnal. №3 (15), Bakı 2008, s. 229-234.
 3. Cinayət mühakimə icraatında obyektiv həqiqət məqsəd və ya prinsip kimi // Qanun. Elmi hüquq jurnalı № 07 (171), Bakı 2008, s. 48-53.
 4. Cinayət mühakimə icraatında həqiqətin məzmunu // Qanun. Elmi hüquq jurnalı № 10 (174), Bakı 2008, s. 85-91.
 5. Çəkişmə xarakterli cinayət prosesində həqiqət problemi // Qanunçuluq, Hüquq jurnalı, № 3, Bakı 2009, s. 42-46.
 6. Cinayət işləri üzrə obyektiv həqiqətin müəyyənləşdirilməsində hakimin rolu // Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri, Elmi məqalələr məcmuəsi, 23-cü buraxılış, Bakı 2008, s. 282-288.
 7. Müstəntiqin cinayət işlərini hərtərəfli, tam və obyektiv araşdırması - obyektiv həqiqətin müəyyənləşdirilməsinin şərti kimi // Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri, Elmi məqalələr məcmuəsi, №1cü buraxılış, Bakı 2009, s. 354-359.
 8. Установление истины по внутреннему убеждению: исторические аспекты // Право и государство: теория и практика. № 4 (52), Москва, 2009, s.112-114.
 9. Суд как субект установления истины в уголовном процесе Азербайджанской Республики // Юриспруденція: теория і практика, науково-практический журнал, № 4 (54) Київ 2009, s. s.10-13.

10.  Роль суда по установлению истины в уголовном судопроизводстве Азербайджанской Республики и Украины // Актуальні проблеми політики, збірник наукових праць, Випуск 37, Одеса 2009, s. s.229-235.

11.  Bəzi Avropa ölkələrinin cinayət prosesində həqiqət problemi // Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri, Bakı, 2009.

12.  Azərbaycan Respublikası cinayət prosesində de lege lata mənasında preyudisiya institutunun ədalətli araşdırma hüququna uyğunluğu məsələsi (həmmüəllif) // Azərbycan Vəkili, 2014, №4, s.5-13. http://lawreform.az/upload/Jurnal_4_n.pdf

13.  Həqiqət Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesinin institutlarına müəyyənedici təsir göstərən konstitusion prinsip kimi // Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə, 2015, №3, s.163-169

14.  Azərbaycan Respublikası cinayət prosesinin forması // Bakı Universiteti Xəbərləri, 2017, №2, s.35-43.

15.  Compatibility of the Concept of Prejudice as De Lege Lata within Azerbaijan’s Criminal Proceedings with the Right to a Fair Trial // South Caucasus Law Journal, 2013, №4, s.165-171. http://www.library.court.ge/upload/SCLJIV.pdf

 

KİTABLAR

 1. Cinayət prosesində həqiqətin müəyyən edilməsi prinsipi: nəzəri və təcrübi məsələlər: Dərs vəsaiti. Elm və təhsil, 2016, 205s.
 2. Памятники права Азербайджана. (həmmüəllif) Ростов-на-Дону:Альтаир, 2015, 543c.
 3. Памятники права Азербайджана, т.18. Правовые памятники Азербайджана (1901-1918 гг.). (həmmüəllif) 2017, 479 с.