BDU yeni islahatlara start verdi

24/02/2011

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkədə həyata keçirilən islahatlar, Azərbaycanın regionun aparıcı dövləti kimi beynəlxalq nüfuzunun ildən-ilə yüksəlməsi, iqtisadi potensialımızı intellekt kapitalına çevirmək istiqamətində görülən işlər Bakı Dövlət Universiteti rektorluğunun genişləndirilmiş iclasında ətraflı müzakirə edilди.

İclasda çıxış edən rektor, akademik Abel Məhərrəmov dövlət və dövlətçiliyinin əsas sosial dayağı olan Bakı Dövlət Universitetində növbəti islahatlara start verildiyini bildirди

Hüquq, Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültələrinin tələbələrindən rektorluğa daxil olmuş şikayət və təklifləri geniş araşdıraraq müşahidə edilmiş neqativ halların qarşısını almaq, əmək intizamını daha da möhkəmləndirmək məqsədilə radikal qərarlar qəbul edilди. Hüquq fakültəsinin dekan vəzifəsini icra edən professor Firudin Səməndərov azad edildi. Пrorektor, professor Elxan Hüseynovа ислащатлар апармаг, мцвафиг радикал гярарлар гябул етмяк вя ямяли тяклифляр щазырламаг цчцн гыса мцддятя həmin fakültəyə dekan vəzifəsini icra etmək tapşırılıb.

Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsinin işində dönüş yaratmaq, həmin fakültədə ciddi kadr islahatları aparmaq, dekanlığıн işində olan boşluqları aradan qaldırmaq məqsədilə tədris işləri üzrə prorektor, professor Vüsət Əfəndiyevин рящбярлийи иля комиссийа йарадылды.

Eyni zamanda, işdə buraxdıqları ъидди nöqsanlara görə Mülki hüquq kafedrasının müdiri Rəisə Dünyamalıyeva, Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrasının müdiri Sədiyar Zeynalov vəzifələrindən azad edildilər. Kriminalistika kafedrasının müdiri, professor Kamil Səlimova isə son xəbərdarlıqla şiddətli töhmət verilди

Щямчинин BDU Kadrlar şöbəsinin rəisi Rüstəm Əhmədov işdə yol verdiyi ciddi nöqsanlara görə vəzifəsindəн azad edilди.

İclasda fakültə dekanlarına və struktur rəhbərlərinə bir vəzifə olaraq tapşırılды ki, bütün müraciətlərə, хцсусиля тялябяляря сон дяряъя диггят və həssaslıqla yanaşsınлар, işlərində ciddi dönüş yaratsınlar. Gözlənilə bilən bütün neqativ halların qarşısı birmənalı şəkildə alınmalı, universitetin nüfuzuna xələl gətirə bilən heç bir hərəkətə yol verilməməlidir.

Mətbuat və İnformasiya şöbəsi

 

Bookmark and Share