Elsevər İsmayıl oğlu Muradov

Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrasının dosenti, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü


Əlaqə telefonu: +994125387265

+994502074770

E-mail:[email protected]; [email protected]


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 01 mart 1982-ci ildə Naftalan şəhərində anadan olub;
 • 1989-1999-cü illərdə Naftalan şəhərində 1 №-li orta  məktəbini bitirib;
 • 1999-2003-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində bakalavr təhsili alıb;
 • 2003-2005-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində magistratura pilləsində təh­sil alıb;
 • 2005-2008-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində aspirantura pilləsində təh­sil alıb;
 • 24 noyabr 2009-cu il tarixdə AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun nəz­din­də fəaliyyət göstərən N.02.103 Dissertasiya Şurasında (protokol №1) 12.00.08 – “Cinayət hü­qu­qu və kriminologiya; cəza-icra hüququ” ixtisası üzrə “Azərbaycan Respublikasının cinayət qa­nunvericiliyində cəzanı yüngülləşdirən hallar və onların əhəmiyyəti (cəza təyini və mə­su­liy­yətin diferensiasiyası məsələləri)” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək hü­quq üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır;
 • 21.12.2012-21.12.2017-ci illərdə 5611.01 „Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hü­qu­qu“ ixtisası üzrə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində qiyabi doktorant ol­muş­dur. Hal-hazırda „Cinayət hüququnda dispozisiyalar və onların təkmilləşdirilməsi problemləri (Hə­yat və sağlamlıq əleyhinə edilən cinayətlər üzrə)“ elmlər doktoru proqramı üzrə doktorluq dis­sertasiyası üzrəində işləyir;
 • 2010-cu ildən Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin „Cinayət hüququ və kri­mi­no­lo­giya“ kafedrasının müəllimi vəzifəsində çalışır;
 • Evlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 24 noyabr 2009-cu il tarixdə AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun nəz­din­də fəaliyyət göstərən N.02.103 Dissertasiya Şurasında (protokol №1) 12.00.08 – “Cinayət hü­qu­qu və kriminologiya; cəza-icra hüququ” ixtisası üzrə “Azərbaycan Respublikasının cinayət qa­nunvericiliyində cəzanı yüngülləşdirən hallar və onların əhəmiyyəti (cəza təyini və mə­su­liy­yətin diferensiasiyası məsələləri)” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək hü­quq üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır;
 • 21.12.2012-21.12.2017-ci illərdə 5611.01 „Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hü­qu­qu“ ixtisası üzrə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində qiyabi doktorant ol­muş­dur. Hal-hazırda „Cinayət hüququnda dispozisiyalar və onların təkmilləşdirilməsi problemləri (Hə­yat və sağlamlıq əleyhinə edilən cinayətlər üzrə)“ elmlər doktoru proqramı üzrə doktorluq dis­sertasiyası üzərində işləyir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2010-cu ildən Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin „Cinayət hüququ və kri­mi­no­logiya“ kafedrasının müəllimi vəzifəsində çalışır. Hal-hazırda da həmin kafedrada do­sent vəzifəsində işləyir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Cinayət hüququ (Xüsusi hissə)
 • Kriminologiya
 • Cəza-icra hüququ

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI


 • Влияние смяг­чающих на­ка­заний обс­тоя­тель­с­тв на назна­че­ние нака­за­ния. Tezis. Ак­туальные воп­ро­сы и проблемы при­менения уго­лов­ного законода­тель­ства: мате­риа­лы Всероссийской заочно-практичес­кой конференции (1 апреля 2010 г.). Уфа: РИЦ БашГУ, 2010. s.39-43 (Cəzanı yüngülləşdirən halların cəza təyininə təsiri. Tezis. Cinayət qa­nunvericiliyinin tətbiqinin aktual məsələləri və problemləri: Ümumi Rusiya qiyabi-prak­tiki konfransı (1 aprel 2010) Ufa: Başqırdıstan Dövlət Universiteti 2010. s.39-43).
 • Cə­zanı yün­gül­­ləş­dirən hal­­la­rın cəza tə­yi­ni­nə təsiri. Tezis. Ümummilli lideri­miz Heydər Əli­ye­vin anadan olması­nın 87-ci ildönümü­nə həsr olunmuş “Hü­­quq elminin mü­a­­sir prob­lem­ləri” II Beynəlxalq Kon­f­­ran­sın tezisləri, Ba­kı, 2010. s.160-162.
 • Qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma əməlinin hüquqi təhlili // 10 dekabr Beynəlxalq in­san hüquqları gününə həsr edilmiş Beynəlxalq Elmi-Praktik konfrans (13-14 dekabr 2012). Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri. II cild. Bakı, 2013, s. 499-503.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. E.Muradov. Cəzanı yüngülləşdirən halların təsnifi // Qanun №07(135). Bakı, 2005. s. 45
  E.Muradov. Cəzanı yüngülləşdirən halların məsuliyyətin diferensiasiyasında iştirakı // Qa­nun №07(147). Bakı, 2006. s. 58-63.
 2. E.Muradov. Cəzanı yüngülləşdirən hallar haqqında // Keçid dövründə Azərbaycan Res­publikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məc­muəsi. 12-ci buraxılış. Bakı, 2005. s. 479-484.
  E.Muradov. Cəzanı yüngülləşdirən hallar tərkib əlaməti kimi // Keçid dövründə Azər­bay­can Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi mə­qa­lələr məcmuəsi. 13-cü buraxılış. Bakı, 2005. s. 372-377.
 3. E.Muradov. Qanunda göstərilməyən və məhkəmə tərəfindən nəzərə alınan cəzanı yün­gülləşdirən hallar haqqında // Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında döv­lət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 15-ci bu­ra­xılış. Bakı, 2006. s. 254-256.
 4. E.Muradov. Cəzanı yüngülləşdirən halların təsnifi haqqında // Qanun №08(148). Bakı, 2006. s. 64-66.
 5. E.Muradov. Konkret cinayət işi üzrə cəzanı yüngülləşdirən hallar müəyyən edildikdə cə­za təyin etmə // Qanun №04(144). Bakı, 2006. s. 48-52.
 6. E.Muradov. Cəzanı yüngülləşriən halların məsuliyyətin diferensiasiyasında iştirakı // Ba­kı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası №2. Bakı Universiteti Nəş­riy­yatı, 2006. s. 71-77.
  E.Muradov. Konkret cinayət işi üzrə cəzanı yüngülləşdirən hallar müəyyən edildikdə cə­za təyin etmə // Qanunçuluq №1, 2008. s. 34-39.
 7. Э.Мурадов. Об обстоятельствах, смягчающих наказание, в уголовном законо­да­тель­стве Азербайджанской Республики и Российской Федерации // Закон и пра­во №1, 2009. с. 91-94.
 8. Cəzanı yün­gül­­ləş­dirən hal­­la­rın cəza tə­yi­ni­nə təsiri. Tezis. Ümummilli lideri­miz Hey­dər Əliye­vin anadan olması­nın 87-ci ildönümü­nə həsr olunmuş “Hü­­quq elminin mü­a­­sir problemləri” II
  Beynəlxalq Kon­f­­ran­sın tezisləri, Ba­kı, 2010. s.160-162.
 9. E.Muradov. Cinayət məsuliyyəti və onun əsasları // Məhkəmə ekspertizası, krimi­na­lis­tika və kriminologiyanın aktual məsələləri (elmi əsərlər məcmuəsi №53). Bakı, 2011. s. 119-127.
 10. E.Muradov. Cinayət məsuliyyətinin mahiyyəti, məzmunu və forması // Məhkəmə eks­pertizası, kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələləri (elmi əsərlər məc­mu­əsi №55). Bakı, 2011. s. 40-52.
 11. E.Muradov. Xarici ölkələrin cinayət qanunvericiliyində azadlıqdan məhrum etmə cə­za­sının ümumi səciyyəsi // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-ana­li­tik və praktiki jurnal) №4(28), 2011. s. 126-136.
 12. E.Muradov. Blanket normalar // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-ana­litik və praktiki jurnal) №2(30), 2012. s. 66-69.
 13. E.Muradov. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasının inkişaf tarixinə dair // Bakı Uni­ver­si­te­tinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası №1. Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2012. s. 49-61.
 14. Qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma əməlinin hüquqi təhlili // 10 dekabr Beynəlxalq in­san hüquqları gününə həsr edilmiş Beynəlxalq Elmi-Praktik konfrans (13-14 dekabr 2012).
  Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri. II cild. Bakı, 2013, s. 499-503.
 15. E.Muradov. Hipoteza cinayət hüquq normasının quruluş elementi kimi // Beynəlxalq hü­quq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal) №1(33), 2013. s. 75-80.
 16. E.Muradov. Qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma əməli haqqında // Bakı Uni­ver­si­te­ti­nin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası №3. Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2013. s. 60-72.
 17. E.Muradov. İştirakçılıqda təhrikçiliyə görə cinayət məsuliyyəti // Məhkəmə eksper­ti­za­sı, kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələləri (elmi əsərlər məcmuəsi №58). Bakı, 2013. s. 197-205.
 18. E.Muradov. Cinayət hüquq normasında sanksiya // Məhkəmə ekspertizası, krimi­nalis­ti­ka və kriminologiyanın aktual məsələləri (elmi əsərlər məcmuəsi №62). Bakı, 2014. s. 223-224.
 19. E.Muradov. Cinayət hüquq norması sosial ədalətlilik prinsipinin hüquqi ifadəsi kimi // Unikal. Beynəlxalq ictimai fənlərarasıelmi-tədqiqat jurnalı №2, 2015. s. 155-164.
 20. E.Muradov. Cinayət hüquq yaradıcılığının anlayışı və məzmunu // Məhkəmə eksper­ti­zası, kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələləri (elmi əsərlər məcmuəsi №64). Bakı, 2016. s. 119-124.
 21. E.Muradov. Cinayət hüququnda dispozisiyaların anlayışı və növləri // Polis Akademi­ya­sının Elmi Xəbərləri №2, 2017. s. 5-11.
 22. E.Muradov. Cəzanın təbiətinə dair nəzəriyyələr // Məhkəmə ekspertizası, kriminalis­ti­ka və kriminologiyanın aktual məsələləri (elmi əsərlər məcmuəsi №66). Bakı, 2018. s. 295-304.
 23. E.Muradov. H.Cəfərov. İ.Şahbazov. Cinayət hüquqi qadağaların növləri // Azərbaycan hüquq jurnalı. Bakı Dövlət Universiteti. 2018 (№2). s. 25-32.
 24. E.Muradov. H.Cəfərov. İ.Şahbazov. Cinayət-hüquqi qadağanın səmərəliliyi // “Azərbaycanda hüquq elminin müasir inkişaf istiqamətləri və tendensiyaları” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransın Materialları. Bakı – 02-03. 10.2018. s. 405-413.
 25. E.Muradov. H.Cəfərov. İ.Şahbazov. Cinayət-hüquqi qadağanın qanunverici anlayış vasitəsilə formulə edilməsi // Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri. Elmi Hüquq Jurnalı. №1-2, 2018. s. 36-46.
 26. E.Muradov. H.Cəfərov. İ.Şahbazov. Cinayət-hüquqi qadağanın anlayışı və növləri // Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri. Elmi Hüquq Jurnalı. №3-4, 2018. s. 5-11.
 27. E.Muradov. H. Cəfərov. İ. Şahbazov. Cinayət-hüquqi qadağanın funksiyaları // Məhkəmə ekspertizası, kriminalis­ti­ka və kriminologiyanın aktual məsələləri (elmi əsərlər məcmuəsi №67). Bakı, 2019. s. 166-170.
 28. R.Şəmsizadə. E.Muradov. Cinayətlərin tövsifinin nəzəri əsasları. Tədris proqramı. Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2018. 15 s.
 29. K.Nəzərova. S.Rzayeva. E.Muradov. Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər. Tədris proqramı. “Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya” MMC, Bakı, 2019. 35 s.
 30. Ş.Səmədova. E.Muradov. Müharibə cinayətləri. Tədris proqramı. “Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya” MMC, Bakı, 2019. 18 s.

KİTABLAR

 1. E.İ.Muradov. Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyində cəzanı yüngülləş­di­rən hallar. Qanun, nəzəriyyə və praktika. Bakı, “Adiloğlu”. 2010. 328 s.
 2. Poznışev S.V. Kriminal psixologiya: Cinayətkar tiplər. Davranış subyekti kimi şəxsiy­yə­tin, o cümlədən cinayətkarın şəxsiyyətinin psixoloji tədqiqi haqqında / Azərbaycan dilinə çe­vi­rən h.f.d.,dosent.Elsevər İsmayıl oğlu Muradov. Bakı, “ADMİU”. 2012. 388 s.
 3. Hüquqi şəxsin cinayət-hüquqi statusu. Dərs vəsaiti. M.S.Qəfərov, R.İ.Rüstəmov, H.Q.Eyvazov, E.İ.Muradov, İ.F.Şahbazov. Bakı-2019, 496 s.


TƏLTİFLƏR


1. Azərbaycan Republikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun Gənc alim və mütəxəssislərin 4-cü birgə “Mənim ilk qrantım” müsabiqəsində (EİF/GAM-4-BGM-GİN-2017-3(29)) “Alternativ cəzalandırma üsulları: dünya və Azərbaycan təcrübəsinin təhlili” adlı layihənin qaliblərindən biri olmuşam.