Beynəlxalq hüquq (azərbaycan, rus və ingilis bölmələri)

Hüquq fakültəsi

“Hüquqşünaslıq”ixtisası üçün Beynəlxalq

ümumi hüquq kafedrasının Dövlət İmtahan sualları

( 2020-2021 tədris ili)

Asan suallar

1. Beynəlxalq iqtisadi hüququn prinsipləri

2. Beynəlxalq ümumi hüquq və beynəlxalq xüsusi hüququn qarşılıqlı əlaqəsi

3. Beynəlxalq hüququn mahiyyəti, predmeti və sistemi. Beynəlxalq hüquqa yeni baxış

4. Beynəlxalq hüquqda cinayətkarların verilməsi institutu

5. Dövlət ərazisinin tərkibi və onun hüquqi təbiəti

6. Beynəlxalq müqavilənin təsnifatı və bağlanma qaydaları

7. Beynəlxalq humanitar hüququn anlayışı, mənbələri və prinsipləri

8. Beynəlxalq iqtisadi hüququn anlayışı, predmeti və mənbələri

9. Avropa İttifaqı beynəlxalq hüququn subyekti kimi

10. Avropa Şurasının beynəlxalq hüquqi statusu

 

Orta suallar

1. İnsan hüquqlarının təsnifatı

2. BMT-nin ixtisaslaşmış təsisatları və onların statusu

3. Beynəlxalq hava hüququ sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar

4. Xəzər dənizinin beynəlxalq hüquqi statusu

5. Avropa Məhkəməsinin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri və Azərbaycan Respublikası

6. Fiziki şəxslərin beynəlxalq cinayət məsuliyyəti

7. Beynəlxalq hüquqla milli hüququn qarşılıqlı əlaqəsi haqqında nəzəriyyələr və müasir dövrdə onların tətbiqi

8. Beynəlxalq dəniz hüququnun anlayışı,  mənbələri və prinsipləri

9. Beynəlxalq hüquqda tanınma

10. Beynəlxalq hüquqi məsuliyyətin növləri və formaları

 

Çətin suallar

1. Beynəlxalq hava hüququnun mənbələri, anlayışı və prinsipləri

2. İnsan hüquqlarının beyəlxalq hüquqi müdafiəsinin anlayışı və mənbələri

3. Beynəlxalq hüququn anlayışı və mənbələri

4. Dövlətlərin diplomatik nümayəndələri: onların tərkibi, quruluşu, və funksiyaları

5. Beynəlxalq mübahisələrin dinc yolla həll edilməsinin üsul və vasitələri: anlayışı və bir-birindən fərqləri

6. Beynəlxalq hüququn prinsipləri: sistemi və onların tətbiqi. Yeni prinsiplərin yaranamsı

7. Uşaqların və qadınların hüquqlarının beynəlxalq hüquqi müdafiəsi

8. İnsan hüquqları sahəsində komitələr

9. Beynəlxalq mübahisələrin həllində BMT Məhkəməsinin rolu

10. Ümumdünya Ticarət Təşkilatın beynəlxalq-hüquqi statusu: foralaşması və normativ bazası

Юридический факультет

ВОПРОСЫ ГОСЭКЗАМЕНА по КАФЕДPE МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО

(2020-2021 учебный год)

Легкие вопросы

1. Принципы международного экономического права

2. Соотношение международного  публичного  права и международного частного права

3.Сущность, предмет и система международного права.Новый подход в международном праве

4. Институт выдачи  преступников в международном праве

5.Состав государственной территории и его юридическая природа

6.Классификация международных договоров и процесс их  подписания

7. Понятие, источники и принципы международного гуманитарного права

8.Понятие, предмет и источники международного экономического права

9. Европейский Союз как субьект международного права

10. Международно-правовой статус СоветаЕвропы

 

Вопросы средней сложности

1.Классификация прав человека

2. Специализированные учреждения ООН и их статус

3. Международные организации действующие в области международного воздушного  права

4. Международно-правовой статус Каспийского моря

5.Основные направления деятельности Европейского Суда и Азербайджанская Республика

6. Уголовная ответственность физических лиц

7.Теории соотношения международного права и национального права и их применение на  современном этапе

8.Понятие, источники и принципы международного морского права

9.Признание в международном праве

10.Виды международно-правовой ответственности и их формы

Сложные вопросы

1.Источники, понятие и принципы международного воздушного  права

2. Понятие и источники международно-правовой защиты прав человека

3.Понятие и источники международного права

4.Дипломатические представительства государств: их состав, структура и функции 5. Пути и средства для мирного урегулирования международных споров: понятие и их различия

6. Принципы международного права: системы и их применения. Создание новых принципов

7.Защита международных прав детей и женщин.

8.Комитеты прав человека

9. Роль Международного Суда ООН в разрешении споров

10. Международно-правовой статус Всемирной  Торговой Организации и ее нормативная база

 

 

Hüquq fakültəsi

“Hüquqşünaslıq”ixtisası üçün  Beynəlxalq

ümumi hüquq kafedrasının Dövlət İmtahan sualları

( 2020-2021 tədris ili-ingilis bölməsi)

Easy questions

1. The principles of international economic law

2. Mutual relation of the public international law and private international law

3. The essence of the international law, its subject and system. The new vision of the international law

4 Institute for the extradition of criminals in international law

5. The composition of state territory and its legal nature

6. Classification of international treaties and the process of their signing

7. The notion of the international humanitarian  law, its sources and principles.

8. The notion of the international economic law, its subject and sources

9. European Union as a subject of international law

10. International legal status of the Council of Europe

Semi-difficult questions

1.Classfication of human rights

2. Classification of the specialized agencies of the UN and their legal status

3. International organizations functioning in the field of international air law

4. The international legal status of the Caspian Sea

5. The main activities of the European Court of Justice and the Republic of Azerbaijan

6.Criminal liability of individuals

7.Theories about mutual relation of the international law and national law, and their application in the modern time

8. The notion, sources and principles of international maritime law

9. Recognition in the international law

10.Types of international legal responsibility and their forms

 

Difficult questions

1.Sources of the international air law, its notion and principles.

2. The notion  and sources of international legal protection of human rights

3. The notion and sources of international law

4. Diplomatic representatives of States: their composition, structure and functions

5. Ways and means of peaceful settlement of international disputes: notion and their difference from each other

6. Principles of the international law: system and their application. The emergence of new principles

7. International legal protection of children and women

8. Committees in the field of human rights

9. The role of the International Court of Justice in resolving disputes

10. International legal status of  World Trade Organisation: its formation and normative basis

 

Hüquq fakültəsinin dekanı                                              Əmir Əliyev

Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasının müdiri             Rüstəm Məmmədov

Fakültə tədris-metodik Şuranın Sədri                            Mayis Əliyev