Beynəlxalq ümumi hüquq - azərbaycan bölməsi

Hüquqfakültəsi

Beynəlxalq ümumi hüquq" kafedrasının Dövlət İmtahan sualları

( 2013-2014dris ili)

1. Beynəlxalq iqtisadi hüququn prinsipləri

2. Beynəlxalq ümumi hüquq və beynəlxalq xüsusi hüququn qarşılıqlı əlaqəsi

3. Beynəlxalq hüququn mahiyyəti, predmeti və sistemi. Beynəlxalq hüquqa yeni baxış

4. Beynəlxalq hüquqda cinayətkarların verilməsi institutu

5. Dövlət ərazisinin tərkibi və onun hüquqi təbiəti

6. Beynəlxalq müqavilənin təsnifatı və bağlanma qaydaları

7. Beynəlxalq humanitar hüququn anlayışı, mənbələri və prinsipləri

8. Beynəlxalq iqtisadi hüququn anlayışı, predmeti və mənbələri

9. Avropa İttifaqı beynəlxalq hüququn subyekti kimi

10. Avropa Şurasının beynəlxalq hüquqi statusu

11. İnsan hüquqlarının təsnifatı

12. BMT-nin ixtisaslaşmış təsisatları və onların statusu

13. Beynəlxalq hava hüququ sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar

14. Xəzər dənizinin beynəlxalq hüquqi statusu

15. Avropa Məhkəməsinin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri və Azərbaycan Respublikası

16. Fiziki şəxslərin beynəlxalq cinayət məsuliyyəti

17. Beynəlxalq hüquqla milli hüququn qarşılıqlı əlaqəsi haqqında nəzəriyyələr və müasir dövrdə onların tətbiqi

18. Beynəlxalq dəniz hüququnun anlayışı,  mənbələri və prinsipləri

19. Beynəlxalq hüquqda tanınma

20. Beynəlxalq hüquqi məsuliyyətin növləri və formaları

21. Beynəlxalq hava hüququnun mənbələri, anlayışı və prinsipləri

22. İnsan hüquqlarının beyəlxalq hüquqi müdafiəsinin anlayışı və mənbələri

23. Beynəlxalq hüququn anlayışı və mənbələri

24. Dövlətlərin diplomatik nümayəndələri: onların tərkibi, quruluşu, və funksiyaları

25. Beynəlxalq mübahisələrin dinc yolla həll edilməsinin üsul və vasitələri: anlayışı və bir-birindən fərqləri

26. Beynəlxalq hüququn prinsipləri: sistemi və onların tətbiqi. Yeni prinsiplərin yaranamsı

27. Uşaqların və qadınların hüquqlarının beynəlxalq hüquqi müdafiəsi

28. İnsan hüquqları sahəsində komitələr

29. Beynəlxalq mübahisələrin həllində BMT Məhkəməsinin rolu

30. Ümumdünya Ticarət Təşkilatın beynəlxalq-hüquqi statusu: foralaşması və normativ bazası