Beynəlxalq hüquq (azərbaycan, rus və ingilis bölmələri)

Hüquq fakültəsi

“Beynəlxalq hüquq” ixtisası üçün

Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasının

dövlət imtahan sualları

(2017-2018 tədris ili)

 1. Beynəlxalq iqtisadi hüququn prinsipləri
 2. Beynəlxalq ümumi hüquq və beynəlxalq xüsusi hüququn qarşılıqlı əlaqəsi
 3. Beynəlxalq hüququn mahiyyəti, predmeti və sistemi. Beynəlxalq hüquqa yeni baxış
 4. Beynəlxalq hüquqda cinayətkarların verilməsi institutu
 5. Dövlət ərazisinin tərkibi və onun hüquqi təbiəti
 6. Beynəlxalq müqavilənin təsnifatı və bağlanma qaydaları
 7. Beynəlxalq humanitar hüququn anlayışı, mənbələri və prinsipləri
 8. Beynəlxalq iqtisadi hüququn anlayışı, predmeti və mənbələri
 9. Avropa İttifaqı beynəlxalq hüququn subyekti kimi
 10. Avropa Şurasının beynəlxalq hüquqi statusu
 11. İnsan hüquqlarının təsnifatı
 12. BMT-nin ixtisaslaşmış təsisatları və onların statusu
 13. Beynəlxalq hava hüququ sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar
 14. Xəzər dənizinin beynəlxalq hüquqi statusu
 15. Avropa Məhkəməsinin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri və Azərbaycan Respublikası
 16. Fiziki şəxslərin beynəlxalq cinayət məsuliyyəti
 17. Beynəlxalq hüquqla milli hüququn qarşılıqlı əlaqəsi haqqında nəzəriyyələr və müasir dövrdə onların tətbiqi
 18. Beynəlxalq dəniz hüququnun anlayışı,  mənbələri və prinsipləri
 19. Beynəlxalq hüquqda tanınma
 20. Beynəlxalq hüquqi məsuliyyətin növləri və formaları
 21. Beynəlxalq hava hüququnun mənbələri, anlayışı və prinsipləri
 22. İnsan hüquqlarının beyəlxalq hüquqi müdafiəsinin anlayışı və mənbələri
 23. Beynəlxalq hüququn anlayışı və mənbələri
 24. Dövlətlərin diplomatik nümayəndələri: onların tərkibi, quruluşu, və funksiyaları
 25. Beynəlxalq mübahisələrin dinc yolla həll edilməsinin üsul və vasitələri: anlayışı və bir-birindən fərqləri
 26. Beynəlxalq hüququn prinsipləri: sistemi və onların tətbiqi. Yeni prinsiplərin yaranamsı
 27. Uşaqların və qadınların hüquqlarının beynəlxalq hüquqi müdafiəsi
 28. İnsan hüquqları sahəsində komitələr
 29. Beynəlxalq mübahisələrin həllində BMT Məhkəməsinin rolu
 30. Ümumdünya Ticarət Təşkilatın beynəlxalq-hüquqi statusu: foralaşması və normativ bazası


Hüquq fakültəsinin dekanı:                                                    prof. Əliyev Ə.İ.

Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasının

müdiri:                                                                                      prof. Məmmədov R.F.

Fakültə tədris-metodik Şuranın Sədri:                                   prof. Əliyev M.N.
Юридический факультет

Вопросы госэкзамена

по кафедре Международного публичного право

(2017-2018 учебный год)

 1. Институт выдачи преступников в международном праве
 2. Состав государственной территории и ее правовая природа
 3. Международно-правовой статус Каспийского моря
 4. Сущность, система и субъекты международного права. Новый подход к  международному праву
 5. Международная уголовная ответственность физических лиц
 6. Виды и формы международно-правовой ответственности
 7. Классификация международных договоров и правила его подписания
 8. Понятие, источники и принципы международного гуманитарного права
 9. Европейский Союз как субъект международного права
 10. Международно-правовой статус Совета Европы
 11. Основные направления деятельности Европейского Суда и Азербайджанская Республика
 12. Специализированные учреждения ООН и их статус
 13. Международные организации действующие в области международного воздушного  права
 14. Понятие, источники и принципы международного морского права
 15. Понятие, источники и принципы международного экономического права
 16. Родь Суда ООН в урегулировании международных споров
 17. Взаимодействие международного публичного и международного частного права
 18. Теории о взаимодействии международного и национального прав и их применение в современном мире
 19. Комитеты в сфере прав человека
 20. Международно-правовой статус Всемирной Торговой Организации: формирования и нормативно-правовая база
 21. Принципы международного экономического права
 22. Признание в международном праве
 23. Принципы международного права: системы и их применения. Создание новых принципов
 24. Понятие, источники и принципы международного воздушного права
 25. Понятие, источники международно-правовой защиты прав человека
 26. Определение и источники международного права
 27. Дипломатические представительства государств: их состав, структура и функции
 28. Пути и средства для мирного урегулирования международных споров: понятие и различия
 29. Классификация прав человека
 30. Международно-правовая защита прав детей и женщин


Hüquq fakültəsinin dekanı:                                                   prof. Əliyev Ə.İ.

Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasının müdiri: prof. Məmmədov R.F.

Fakültə tədris-metodik Şuranın Sədri:                                prof. Əliyev M.N.Hüquq fakültəsi

“Beynəlxalq hüquq” ixtisası üçün

Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasının

dövlət imtahan sualları

(2017-2018-ci tədris ili ingilis bölməsi)

 1. The principles of international economic law
 2. Mutual relation of the public international law and private international law
 3. The essence of the international law, its subject and system. The new vision of the international law
 4. The notion of the international law and its sources.
 5. The composition of state territory and its legal nature
 6. The notion of the international humanitarian law, its sources and principles.
 7. The notion of the international maritime law, its sources and principles.
 8. The notion of the international economic law, its subject and sources
 9. European Union as a player of international law
 10. International legal status of the Council of Europe
 11. Classification of the specialized agencies of the UN and their legal status
 12. International organizations functioning in the field of international air law
 13. The notion of the international legal protection of human rights and its sources.
 14. Sources of the international air law, its notion and principles.
 15. Recognition in the international law
 16. Theories about mutual relation of the international law and national law, and their application in the modern time
 17. International legal status of the Caspian Sea
 18. The role of the Court of Justice of the UN
 19. Classification of human rights
 20. Institute of surrender of criminals in the international law
 21. The main direction of activities of the European Court of Human rights, and the Republic of Azerbaijan
 22. International criminal liability of the individuals
 23. Diplomatic representatives of States: their composition, structure and functions
 24. Types and forms of international legal liability
 25. Ways and means of peaceful settlement of international disputes: notion and their difference from each other
 26. Principles of the international law: system and their application. The emergence of new principles
 27. International legal protection of children and women
 28. Committees in the field of human rights
 29. Classification of international treaties and rules on their conclusion
 30. International legal status of  World Trade Organisation: its formation and normative basis


Hüquq fakültəsinin dekanı:                                                prof. Əliyev Ə.İ.

Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasının

müdiri:                                                                                   prof. Məmmədov R.F.

Fakültə tədris-metodik Şuranın Sədri:                                prof. Əliyev M.N.