beynəlxalq ümumi hüquq (azərbaycan bölməsi)

Hüquq fakültəsi

“Beynəlxalq hüquq”ixtisası üçün (azərbaycan bölməsi) Beynəlxalq

ümumi hüquq kafedrasının Dövlət İmtahan sualları

 1. Beynəlxalq iqtisadi hüququn prinsipləri.
 2. Beynəlxalq hüquqda cinayətkarların verilməsi institutu
 3. Dövlət ərazisinin tərkibi və onun hüquqi təbiəti. Dövlət ərazisinin dəyiş­mə­sinin  beynəlxalq-hüquqi üsul və qaydaları
 4. Beynəlxalq təşkilatların yaranma tarixi. Müasir beynəlxalq təşkilatlar sis­te­mi
 5. Benəlxalq normativ sistemin mahiyyəti və tərkibi elementləri
 6. Fiziki şəxslərin beynəlxalq cinayət məsuliyyəti
 7. Beynəlxalq müqavilələr hüququ barədə 1969-cu il Vyana konvensi­yası
 8. Beynəlxalq hüquqi məsuliyyətin növləri və formaları
 9. Beynəlxalq iqtisadi hüququn prinsipləri.
 10. Atmosferin beynəlxalq-hüquqi mühafizəsi. Bu sahədə fəaliyyət göstərən bey­nəl­xalq konvensiyalar
 11. XIX əsrin sonu- XX əsrin əvvəllərində beynəlxalq hüququn inkişafi
 12. Beynəlxalq müqavilələrin təsnifatı və bağlanma qaydaları
 13. Müasir beynəlxalq hüquqda sərhədlərin toxunulmazlığı və ərazi bütövlüyü prinsiplərinin məcəllə­ləşdirilməsi və məzmunu
 14. Ümumavropa prosesi çərçivəsində mübahisələrin həlli. ATƏT-in Minsk qru­pu­nun fəaliyyəti
 15. Beynəlxalq humanitar hüququn prinsipləri, mahiyyət və sistemi
 16. Beynəlxalq dəniz hüququnda dəniz dibi rayonu
 17. Avropa İttifaqı  beynəlxalq hüququn subyekti kimi
 18. Kosmik obyektlərin beynəlxalq hüquqi statusu
 19. Dövlətlərin xarici əlaqə orqanlarının statusu və fəaliyyət qaydaları
 20. Beynəlxalq humanitar hüququn mənbələri
 21. Beynəlxalq cinayət hüququnun prinsipləri və onların Roma statutunun məzmununda təsbiti
 22. Orta əsrlərdə beynəlxalq hüququn inkişafi
 23. BMT-nin ixtisaslaşdırılmış təsisatları və onların statusu
 24. Azərbaycan Respublikasının məhəlli təşkilatlarla (Avropa Şurası, ATƏT, İslam Konfransı Təşkilatı, GUAM timsalında) əməkdaşlığının beynəl­xalq hüquqi forma və üsulları
 25. BMT–nin Dəniz hüququ üzrə 1982-ci il Konvensiyası
 26. Beynəlxalq hava hüququ sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təş­ki­latlar
 27. Beynəlxalq iqtisadi hüququn anlayşı, predmeti və prinsipləri
 28. Beynəlxalq mübahisələrin həllində BMT Məhkəməsinin rolu.
 29. Xəzər dənizinin beynəlxalq hüquqi statusu
 30. Beynəlxalq iqtisadi hüquq sahəsində beynəlxalq təşkilatlar
 31. Beynəlxalq təhlükəsizlik  sistemi və beynəlxalq hüquq. Universal və mə­həlli  təhlukəsizlik sistemi.
 32. Diplomatiya hüququnun mənbələri
 33. Beynəlxalq hüquqla milli hüququn qarşılıqlı əlaqəsi haqqında nəzə­riyyələr və müasir dövrdə  onların tətbiqi
 34. Ərazi dəniz suları
 35. Beynəlxalq hüquqda tanınma
 36. Beynəlxalq hüquqda açıq dəniz prinsipi və onun məzmunu
 37. Beynəlxalq hüquqda tərksilah prinsipi
 38. XX əsrdə beynəlxalq hüququn inkişafı
 39. Beynəlxalq hüquq, xarici siyasət və diplomatiya: qarşılıqlı əlaqəsi və anlayışı
 40. Beynəlxalq hava hüququnun mənbələri
 41. Beynəlxalq ekologiya hüququ beynəlxalq hüququn sahəsi kimi: anlayışı, mənbələri və prinsipləri
 42. Dövlətlərin diplomatik nümayəndələri:onların tərkibi, quruluşu və funk­­si­yaları
 43. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının beynəlxalq hüquqi statusu
 44. Beynəlxalq mübahisələrin dinc yolla həll edilməsinin üsul və vasitə­ləri: anlayışı və bir-birindən fərqləri
 45. Beynəlxalq hüququn prinsipləri və onların  tətbiqi. Yeni prinsip­lərin yaran­­ması
 46. Beynəlxalq hüquq və geosiyasətin qarşılıqlı əlaqəsi.
 47. Kontinental şelf və müstəsna iqtisadi zona
 48. Beynəlxalq ümumi hüquq və beynəlxalq xüsusi hüququn qarşılıqlı əlaqəsi
 49. Beynəlxalq hüquqda hüquq varisliyi institutunun mahiyyət və məz­mu­nu
 50. Keçmiş Yuqoslaviya və Ruanda hərbi tribunallarının fəaliyyəti
 51. Ətraf mühitin beynəlxalq hüquqi mühafizəsi sahəsində regional və universal əməkdaşlıq
 52. Sülh və bəşəriyyət əleyhinə olan cinayətlər
 53. Beynəlxalq hüquqda bitişik zonalar və onların statusu
 54. Terrorçuluqla beynəlxalq hüquqi mübarizə
 55. Narkotik maddələrin hazırlanması, yayılması və tətbiq edilməsinə qarşı mü­ba­rizə ilə bağlı beynəlxalq konvensiyalar
 56. Beynəlxalq hüquq və dinin qarşılıqlı əlaqəsi
 57. Təcavüzün beynəlxalq – hüquqi qadağan olunması
 58. Beynəlxalq hüquqda transmilli cinayətlər
 59. Ümumdünya Ticarət Təşkilatının beynəlxalq – hüquqi statusu: formalaşması və normativ bazası
 60. Azərbaycanda beynəlxalq hüququn tarixi və elmi