Beynəlxalq Xüsusi hüquq və İnsan hüquqları (azərbaycan)

Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrası

üzrə 2012-2013-cü il tədris ili üçün dövlət imtahanının sualları

I. Beynəlxalq xüsusi hüquq

 1. Beynəlxalq xüsusi hüququn anlayışı və hüquqi təbiəti
 2. Beynəlxalq xüsusi hüququn fəaliyyət sferası
 3. Beynəlxalq xüsusi hüququn tənzimetmə obyekti
 4. Beynəlxalq müqavilə beynəlxalq xüsusi hüququn əsas mənbəyi kimi
 5. Beynəlxalq xüsusi hüquq üzrə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin sistemi və xüsusiyyətləri
 6. Beynəlxalq ticarət adətləri
 7. Beynəlxalq xüsusi hüququn normativ sistemi
 8. Beynəlxalq xüsusi hüququn prinsipləri
 9. Beynəlxalq xüsusi hüquqda kolliziya: yaranma səbəbləri və növləri
 10. Maddi-hüquqi tənzimetmə metodu
 11. Kolliziya tənzimetmə metodunun formaları və xüsusiyyətləri
 12. Qeyri-dövlət tənzimetməsi: mahiyyəti və hüquqi əsasları
 13. Beynəlxalq məhkəmə aidiyyatı: hüquqi əsasları və növləri
 14. Kolliziya norması: hüquqi təbiəti, növləri və quruluşu
 15. Kolliziya normasının təfsiri (qiymətləndirilməsi)
 16. Geriyə və üçüncü dövlətin hüququna istinad
 17. Beynəlxalq xüsusi hüquqda ümumi qayda problem
 18. Xarici hüququn məzmununun müəyyən edilməsi
 19. Beynəlxalq xüsusi hüquqda fiziki şəxslərin hüquqi vəziyyəti
 20. Beynəlxalq xüsusi hüquqda hüquqi şəxslərin hüquqi vəziyyəti
 21. Dövlət beynəlxalq xüsusi hüququn subyekti kimi
 22. Əşya hüquqlarnın kolliziya-hüquqi tənzimlənməsi
 23. Öhdəlik hüquqlarının kolliziya-hüquqi tənzimlənməsi
 24. Beynəlxalq daşımaların beynəlxalq xüsusi-hüquqi tənzimlənməsi
 25. Vərəsəlik münasibətlərinin kolliziya-hüquqi tənzimlənməsi
 26. Əmək münasibətlərinin kolliziya-hüquqi tənzimlənməsi
 27. Ailə münasibətlərinin kolliziya-hüquqi tənzimlənməsi
 28. Əqli mülkiyyətin beynəlxalq xüsusi-hüquqi tənzimlənməsi
 29. Beynəlxalq ticarət arbitrajı: hüquqi təbiəti, növləri, hüquqi əsasları
 30. Xarici məhkəmə qərarlarının tanınması və icrası

 

 

 

II. İnsan hüquqlarının beynəlxalq-hüquqi müdafiəsi

 1. İnsan hüquqlarının beynəlxalq-hüquqi müdafiəsinin prinsipləri
 2. BMT və insan hüquqlarının müdafiəsi
 3. İnsan hüquqları haqqında nəzəriyyələr
 4. İnsan hüquqlarının müdafiəsinin müqavilə mexanizmləri
 5. Beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları çərçivəsində insan hüquqlarının müdafiəsi
 6. İnsan hüquqları sferasında beynəlxalq standartların Azərbaycan Respublikasının hüquqi sistemində implementasiyasının xüsusiyyətləri
 7. İnsan hüquqlarının müdafiəsi sferasında öhdəliklərin sistemi
 8. Əcnəbilərin hüquqi vəziyyəti
 9. Vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi vəziyyəti
 10. Qaçqınların beynəlxalq-hüquqi statusu
 11. Əməkçi miqrantların beynəlxalq-hüquqi statusu
 12. Uşaq hüquqlarının beynəlxalq-hüquqi müdafiəsi
 13. Qadın hüquqlaının beynəlxalq-hüquqi müdafiəsi
 14. Əlillərin hüquqlarının beynəlxalq-hüquqi müdafiəsi
 15. İnsan hüquqlarının müdafiəsində Ombudsman institutunun rolu
 16. ATƏT çərçivəsində insan hüquqlarının müdafiəsi
 17. Diplomatik müdafiə
 18. Avropa İttifaqı hüququnda insan hüquqlarının müdafiəsinin xüsusiyyətləri
 19. Avropa Şurası çərçivəsində insan hüquqlarının müdafiəsi
 20. İnsan hüquqlarının müdafiəsinin Asiya sistemi
 21. İnsan hüquqlarının müdafiəsinin Afrika sistemi
 22. İnsan hüquqlarının müdafiəsinin Amerika sistemi
 23. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin səlahiyyətləri və ona müraciət qaydası
 24. Mülki və siyasi hüquq və azadlıqlar: beynəlxalq hüquq normaları və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi
 25. Avropa Sosial xartiyası
 26. Yeni nəsil insan hüquqları
 27. İnsan hüquqlarının beynəlxalq-hüquqi müdafiəsinin mənbələri
 28. İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar və azadlıqlar: beynəlxalq hüquq normaları və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi
 29. İnsan hüquqları və əsas azadlıqları haqqında 1950-ci il Avropa Konvensiyası və onun implementasiyasının xüsusiyyətləri
 30. İnsan hüquqları faktoru və beynəlxalq hüquqa yeni yanaşma