Cinayət hüququ (azərbaycan, rus və ingilis bölmələri)

2020/2021-ci tədris ili

CİNAYƏT HÜQUQU” fənnindən

DÖVLƏT  İMTAHANININ SUALLARI

 1. Cinayət hüququnun prinsiplərinin sistemi.
 2. Cinayət hüquq normasının anlayşı və quruluşu
 3. Cinayət qanununun zamana görə qüvvəsi.
 4. Cinayətin anlayışı və əlamətləri.
 5. Cinayətlərin təsnifatı.
 6. Cinayətin obyekti.
 7. Cinayətin obyektiv cəhəti.
 8. Cinayətin subyekti.
 9. Cinayətin subyektiv cəhəti.
 10. Zəruri müdafiə.
 11. Cinayətdə iştirakçıların növləri.
 12. Cinayətdə iştirakçılığın  anlayışı və əlamətləri.
 13. Cəzanın anlayışı və məqsədləri.
 14. Cəza təyin  edilməsinin ümumi əsasları.
 15. Azadlığın məhdudlaşdırılması cəzanın növü kimi.
 16. Soyqırım.
 17. Adam öldürmənin anlayışı və növləri.
 18. Qəsdən  sağlamlığa  ağır  zərər  vurma.
 19. Adam oğlurluğu.
 20. Təhqir və böhtan.
 21. Zorlama.
 22. Oğurluq.
 23. Dələduzluq.
 24. Quldurluq.
 25. Qaçaqmalçılıq.
 26. Terrorçuluq.
 27. Kütləvi iğtişaş.
 28. Xuliqanlıq.
 29. Yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma.
  30. Dövlətə xəyanət.

Hüquq fakültəsinin dekanı                                                        Əmir Əliyev

Cinayət hüququ və kriminologiya

kafedrasının müdiri                                                                   Şəhla Səmədova

Tədris-metodik Şuranın sədri                                                   Mayis Əliyev


2020/2021 учебный год

ВОПРОСЫ  К ГОСУДАРСТВЕННОМУ  ЭКЗАМЕНУ

по предмету «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»

 1. Система принципов уголовного права.
 2. Понятие и строение уголовно-правовой нормы.
 3. Действие уголовного закона во времени.
 4. Понятие и признаки преступления.
 5. Классификация преступлений.
 6. Объект преступления.
 7. Объективная сторона преступления.
 8. Субъект преступления.
 9. Субъективная сторона преступления.
 10. Необходимая оборона.
 11. Виды соучастников преступления.
 12. Понятие и признаки соучастия в преступлении.
 13. Понятие и цели наказания.
 14. Общие начала назначения наказания.
 15. Ограничение свободы как вид уголовного наказания.
 16. Геноцид.
 17. Понятие и виды убийства.
 18. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
 19. Похищение человека.
 20. Клевета и оскорбление.
 21. Изнасилование.
 22. Кража.
 23. Мошенничество.
 24. Разбой.
 25. Контрабанда.
  26. Терроризм.
 26. 27. Массовые беспорядки.
 27. 28. Хулиганство.
 28. 29 Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
 29. 30. Государственная измена.

Hüquq fakültəsinin dekanı                                                        Əmir Əliyev

Cinayət hüququ kriminologiya

kafedrasının müdiri Şəhla Səmədova

Tədris-metodik Şuranın sədri Mayis Əliyev


2020/2021 academic year

STATE EXAM QUESTIONS

for the "CRIMINAL LAW" module

 1. The system of principles of criminal law.
 2. The concept and structure of penal norm.
 3. Operation of criminal statute as to time.
 4. The concept and signs of crime.
 5. The categories of crimes.
 6. The object of crime
 7. The objective aspect of crime.
 8. The subject of crime
 9. The subjective aspect of crime.

10.  Necessary defence.

11.  Types of accomplices of a crime.

12.  The concept and signs of complicity in a crime.

13.  The concept and purposes of punishment.

14.  The general conditions for imposition of punishment.

15.  Restriction of liberty as a form of punishment.

16.  Genocide.

17.  Definition and types of murder.

18.  İntentional infliction of serious harm to health.

19.  Kidnapping.

20.  Insult and defamation.

21.  Rape.

22.  Theft.

23.  Fraud.

24.  Robbery.

25.  Smuggling.

26.  Terrorism.

27.  Mass riots.

28.  Hooliganism.

29.  Violation of traffic rules and rules for operation of vehicles.

30.  High Treason.

Dean of the Faculty of Law:                                                            Amir Aliyev

Head of the Chair of

Criminal Law and Criminology:                                                 Shahla Samadova

Chairman of the

Educational-Methodical Council:                                                Mayis Aliyev