Cinayət hüququ (azərbaycan, rus və ingilis bölmələri)

2019/2020-ci tədris ili

CİNAYƏT HÜQUQU” fənnindən

DÖVLƏT  İMTAHANININ SUALLARI

 1. Cinayət hüququnun prinsiplərinin sistemi.
 2. Cinayət hüquq normasının anlayşı və quruluşu
 3. Cinayət qanununun zamana görə qüvvəsi.
 4. Cinayətin anlayışı və əlamətləri.
 5. Cinayətlərin təsnifatı.
 6. Cinayətin obyekti.
 7. Cinayətin obyektiv cəhəti.
 8. Cinayətin subyekti.
 9. Cinayətin subyektiv cəhəti.
 10. Zəruri müdafiə.
 11. Cinayətdə iştirakçıların növləri.
 12. Cinayətdə iştirakçılığın  anlayışı və əlamətləri.
 13. Cəzanın anlayışı və məqsədləri.
 14. Cəza təyin  edilməsinin ümumi əsasları.
 15. Azadlığın məhdudlaşdırılması cəzanın növü kimi.
 16. Soyqırım.
 17. Adam öldürmənin anlayışı və növləri.
 18. Qəsdən  sağlamlığa  ağır  zərər  vurma.
 19. Adam oğlurluğu.
 20. Təhqir və böhtan.
 21. Zorlama.
 22. Oğurluq.
 23. Dələduzluq.
 24. Quldurluq.
 25. Qaçaqmalçılıq.
 26. Terrorçuluq.
 27. Kütləvi iğtişaş.
 28. Xuliqanlıq.
 29. Yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma.

Hüquq fakültəsinin dekanı                                                        Əmir Əliyev

Cinayət hüququ və kriminologiya

kafedrasının müdiri                                                                   Şəhla Səmədova

Tədris-metodik Şuranın sədri                                                   Mayis Əliyev


2019/2020 учебный год

ВОПРОСЫ  К ГОСУДАРСТВЕННОМУ  ЭКЗАМЕНУ

по предмету «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»

 1. Система принципов уголовного права.
 2. Понятие и строение уголовно-правовой нормы.
 3. Действие уголовного закона во времени.
 4. Понятие и признаки преступления.
 5. Классификация преступлений.
 6. Объект преступления.
 7. Объективная сторона преступления.
 8. Субъект преступления.
 9. Субъективная сторона преступления.
 10. Необходимая оборона.
 11. Виды соучастников преступления.
 12. Понятие и признаки соучастия в преступлении.
 13. Понятие и цели наказания.
 14. Общие начала назначения наказания.
 15. Ограничение свободы как вид уголовного наказания.
 16. Геноцид.
 17. Понятие и виды убийства.
 18. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
 19. Похищение человека.
 20. Клевета и оскорбление.
 21. Изнасилование.
 22. Кража.
 23. Мошенничество.
 24. Разбой.
 25. Контрабанда.
  1. Терроризм.
  2. Массовые беспорядки.
  3. Хулиганство.
  4. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
   1. Государственная измена.

Hüquq fakültəsinin dekanı                                                        Əmir Əliyev

Cinayət hüququ kriminologiya

kafedrasının müdiri Şəhla Səmədova

Tədris-metodik Şuranın sədri Mayis Əliyev