Cinayət hüququ (azərbaycan, rus və ingilis bölmələri)

2018-2019-cu tədris ilində keçiriləcək

“Cinayət hüququ” fənnindən

Yekun dövlət imtahanı sualları

(Ümumi hissə)

 1. Cinayət hüquq normasının anlayşı və quruluşu
 2. Cinayət qanununun zamana görə qüvvəsi.
 3. Cinayət qanununun məkana görə qüvvəsi.
 4. Cinayətlərin anlayışı və təsnifatı
 5. Zəruri müdafiə.
 6. Cinayətin subyekti  anlayışı
 7. Cinayət  məsuliyyətinin əsasları
 8. Cinayətin obyekti anlayışı.
 9. Cinayət tərkibinin anlayışı.
 10. Cinayətin obyektiv cəhətinin anlayışı.
 11. Cinayətin subyektiv cəhəti.
 12. Cinayətdə iştirakçılığın  obyektiv və subyektiv əlamətləri.
 13. Cəzanın anlayışı və məqsədləri.
 14. Əsas cəzalar.
 15. Cəza təyinetmənin müddəaları və prinsipləri

(Xüsusi hissə)

 1. Hərbi hissəni  özbaşına tərk etmə
 2. Vergi ödəməkdən  yayınma.
 3. Dələduzluq.
 4. Terrorçuluq.
 5. Xuliqanlıq.
 6. Zorlama
 7. Qəsdən  sağlamlığa  ağır  zərər  vurma.
 8. Sadə  adam  öldürmə.
 9. Oğurluq ( CM-nin 177-ci m.)
 10. Adam oğlurluğu
 11. Rüşvət alma
 12. Qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və psixatrop maddələri hazırlama,istehsal etmə,əldə etmə,saxlama,daşıma və ya satma.
 13. Təhqir və böhtan
 14. Quldurluq
 15. Soyqırım


Hüquq fakültəsinin dekanı:                                          prof. Ə.İ.Əliyev

Tədris-metodik Şuranın sədri:                                    prof. M.N.Əliyev

Cinayət hüququ və kriminologiya

kafedrasının müdiri:                                             prof. F.Y.SəməndərovВопросы по государственному экзамену

на 2017/2018-й учебный год

по предмету «Уголовное право»

(Общая часть)

 1. Понятие и строение уголовно-правовой нормы.
 2. Действие уголовного закона во времени.
 3. Действие уголовного закона в пространстве.
 4. Понятие и признаки преступления.
 5. Классификация преступлений.
 6. Необходимая оборона.
 7. Субъект преступления.
 8. Основание уголовной ответственности.
 9. Объект преступления.
 10. Состав преступления.
 11. Объективная сторона преступления.
 12. Субъективная сторона преступления.
 13. Объективные и субъективные признаки соучастия в преступлении.
 14. Понятие и цели наказания.
 15. Основные виды наказаний.

(Особенная часть)

 1. Самовольное оставление воинской части или места службы.
 2. Уклонение от уплаты налогов.
 3. Мошенничество.
 4. Терроризм.
 5. Хулиганство.
 6. Изнасилование.
 7. Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью.
 8. Простое убийство
 9. Кража.
 10. Похищение человека.
 11. Получение взятки (пассивное взяточничество).
 12. Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров.
 13. Розбой
 14. Клевета и оскорбление
 15. Геноцид


Hüquq fakültəsinin dekanı:                                          prof. Ə.İ.Əliyev

Tədris-metodik Şuranın sədri:                                    prof. M.N.Əliyev

Cinayət hüququ və kriminologiya

kafedrasının müdiri:                                             prof. F.Y.SəməndərovFinal state exam questions on “Criminal law” subject

held in 2017-2018 academic year

(General Part)

 1. The concept and classification of crime
 2. The concept of the subject of crime
 3. The concept of the objective aspect of crime
 4. Subjective aspect of crime
 5. The concept and purposes of punishment
 6. Main punishments
 7. General principles for imposition of punishment
 8. Operation of criminal statute as to time
 9. Operation of criminal statute in space
 10. The concept and structure of penal norm
 11. Necessary defence
 12. Grounds for criminal responsibility
 13. The concept of the object of crime
 14. The concept of corpus delicti
 15. Objective and subjective features of complicity in a crime

(Special Part)

 1. Rape
 2. Intentional infliction of serious injury
 3. Simple murder
 4. Theft
 5. Abduction
 6. Unauthorized abandonment of military unit
 7. Evasion of taxes
 8. Fraud
 9. Hooliganism
 10. Terrorism
 11. Bribery-taking
 12. Illegal making, acquisition, storage, transportation, sending or sale of narcotic drugs, psychotropic substances or their precursors
 13. Robbery
 14. Genocide
 15. Insult and slander


Hüquq fakültəsinin dekanı:                                          prof. Ə.İ.Əliyev

Tədris-metodik Şuranın sədri:                                    prof. M.N.Əliyev

Cinayət hüququ və kriminologiya

kafedrasının müdiri:                                             prof. F.Y.Səməndərov