cinayət hüququ (Azərbaycan bölməsi)

«Cinayəthüququ.Ümumihissə» fənnindən

İMTAHANSUALLARI

 1. Cinayət hüquq normasının anlayşı və quruluşu
 2. Cinayət qanununun zamana görə qüvvəsi.
 3. Cinayət qanununun məkana görə qüvvəsi.
 4. Ərazi anlayışı.
 5. Cinayətin anlayışı.
 6. Cinayətlərin təsnifi.
 7. Zəruri müdafiə.
 8. Cinayətin subyekti  anlayışı
 9. Cinayət  məsuliyyətinin əsasları
 10. Cinayətin obyekti anlayışı.
 11. Cinayət tərkibinin anlayışı.
 12. Cinayət tərkibinin elementləri və əlamətləri.
 13. Cinayətin obyektiv cəhətinin anlayışı..
 14. Cinayətin subyektiv cəhəti.
 15. Cinayətdə iştirakçılığın  obyektiv və subyektiv əlamətləri.
 16. Cəzanın anlayışı və məqsədləri.
 17. Əsas cəzalar.
 18. Cəza təyin etmənin müddəaları və prinsipləri

 

«Cinayəthüququ.Xüsusihissəfənniüzrəsuallar»

 1. Hərbi hissəni  özbaşına tərk etmə
 2. Vergi ödəməkdən  yayınma.
 3. Dələduzluq.
 4. Terrorçuluq.
 5. Xuliqanlıq.
 6. Zorlama
 7. Qəsdən  sağlamlığa  ağır  zərər  vurma.
 8. Sadə  adam  öldürmə.
 9. O ğ u r l u q ( CM-nin 177-ci m.)
 10. Adam oğlurluğu
 11. Rüşvət alma
 12. Qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və psixatrop maddələri hazırlama,İstehsal etmə,əldə etmə,saxlama,daşıma və ya satma.