Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (azərbaycan, rus və ingilis bölmələri)

DÖVLƏT VƏ HÜQUQ NƏZƏRİYYƏSİ VƏ TARİXİ KAFEDRASI

2020-2021-ci tədris ilində keçiriləcək

Hüquq nəzəriyyəsi fənnindən

Yekun dövlət imtahanı sualları (əyani və qiyabi şöbə üzrə)

 

 1. Hüquq normalarının təsnifatı.
 2. Qanunçuluğun anlayışı, hüquq qaydası ilə nisbəti.
 3. Hüquq düşüncəsinin anlayışı və quruluşu.
 4. Hüququn anlayışı, əlamətləri və əsas prinsipləri.
 5. Hüququn digər sosial normalarla nisbəti.
 6. Hüquq mənbələri: anlayışı və növləri.
 7. Hüquq normalarının anlayışı və əlamətləri.
 8. Hüquqi faktlar. Faktiki tərkib.
 9. Hüququn funksiyaları.

10. Təfsirin üsulları.

11. Hüquq obyektiv və subyektiv aspektdə .

12. Hüquqda boşluqlar və onların tamamlama üsulları.

13. Qanunun  anlayışı, əlamətləri və növləri.

14. Hüquq və dövlətin qarşılıqlı əlaqəsi.

15. Hüquq sisteminin quruluşu, sahələrə bölünməsinin meyarları.

16. Hüquq normalarının anlayışı və məntiqi quruluşu.

17. Hüququn realizə anlayışı və formaları.

18. Təfsirin subyektlərə görə növləri.

19. Təfsirin həcminə görə növləri.

20. Hüquq pozuntusunun anlayışı, əlamətləri və növləri.

21. Siyasi sistemin anlayışı, strukturu və normativ hüquqi əsasları.

22. AR qanunvericiliyinə görə hüquq məsuliyyətindən azadetmə əsasları.

23. Hüquqi məsuliyyətin anlayışı və növləri.

24. Hüquqi tənzimetmə mexanizminin anlayışı və elementləri.

25. Hüquqyaratmanın anlayışı, növləri, formaları.

26. Hüquq sisteminin anlayışı, qanunvericilik sistemi ilə nisbəti.

27. Hüquq münasibətinin anlayışı və tərkibi.

28. Normativ-hüquqi aktların zamana, məkana və şəxslərə görə qüvvəsi.

29. Normativ-hüquqi aktların sistemləşdirilməsi: anlayışı və növləri.

30. Hüquqauyğun davranışın anlayışı və növləri.

 

КАФЕДРА: ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Государственные экзаменационные вопросы

по Теории права

на 2020-2021 учебный год (очное и заочное отделение)

 

 1. Классификация правовых норм.
 2. Понятие законности, ее соотношение с правопорядком.
 3. Понятие и структура правосознания.
 4. Понятие, признаки и основные принципы права.
 5. Соотношение права с другими социальными нормами.
 6. Понятие и классификация источников права.
 7. Понятие и признаки норм права.
 8. Юридические факты. Фактический состав.
 9. Функции права.

10. Способы толкования.

11. Право в объективном и субъективном аспектах.

12. Пробелы в праве и способы их восполнения.

13. Закон: понятие и виды.

14. Соотношение государства и права.

15. Структура системы права. Критерии разделения на отрасли права.

16. Понятие и логическая структура норм права.

17. Понятие и формы реализации права.

18. Понятие и виды толкования по субъектам.

19. Виды толкования по объему.

20. Понятие, признаки и виды правонарушения.

21. Понятие , структура и нормативные основы политической системы.

22. Основания освобождения от юридической ответственности по зако­нода­тельству Азербайджанской Республики.

23. Понятие и виды юридической ответственности.

24. Понятие и элементы механизма правового регулирования.

25. Понятие, виды и формы правотворчества.

26. Понятие системы права, ее соотношение с системой зако­но­да­тельства.

27. Понятие и состав правоотношений.

28. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.

29. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды.

30. Понятие и виды правомерного поведения.

 

DÖVLƏT VƏ HÜQUQ NƏZƏRİYYƏSİ VƏ TARİXİ KAFEDRASI

2020-2021-ci tədris ilində keçiriləcək

Hüquq nəzəriyyəsi fənnindən

Yekun dövlət imtahanı sualları (əyani və qiyabi şöbə üzrə)

İNGİLİS BÖLMƏSİ

 1. Classification of the legal norms.
 2. The concept and ratio of Legality and the Rule of Law.
 3. The notion and structure of legal consciousness.
 4. The notion, features and main principles of law.
 5. The relationship between law and social norms.
 6. Sources of law: definition and types.
 7. The concept and classification of the norms of law.
 8. Legal facts. The factual composition.
 9. The functions of law.

10. Types of interpretation.

11. In the objective and subjective aspect of Law

12. Legal gaps: the notion and ways of their resolution.

13. The notion, features and types of law/statute.

14. Lawmaking process.

15. The notion, structure and classification of the legal system.

16. The notion and structure of the legal norms.

17. The notion and forms of realisation of law.

18. Types of interpretation according to subjects.

19. Types of interpretation according to volume.

20. The concept, characteristics and types of legal offenses.

21. The concept, structure and normative legal ground of the political system.

22. Grounds for excluding legal responsibility according to the legislation of the Republic of Azerbaijan.

23. The notion and features of legal responsibility.

24. The notion and elements of legal regulation mechanism.

25. The notion, features and types of lawmaking.

26. The notion of legal system, its ratio with the legislative system.

27. The concept and features of legal relations.

28. The effect of normative legal acts in time, in space and on persons.

29. Systematization of normative legal acts: concept ant types.

30. The concept and types of lawful behavior.


Hüquq fakültəsinin dekanı                                          Əmir Əliyev

Tədris MŞ-nın sədri                                                     Mais Əliyev

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi kafedrasının müdiri                   Məsumə Məlikova