Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (azərbaycan, rus və ingilis bölmələri)

DÖVLƏT VƏ HÜQUQ NƏZƏRİYYƏSİ VƏ TARİXİ KAFEDRASI

2017-2018-ci tədris ilində keçiriləcək

Hüquq nəzəriyyəsi fənnindən

Yekun dövlət imtahanı sualları (əyani və qiyabi şöbə üzrə)

 1. Dövlətin anlayışı və əlamətləri.
 2. Hakimiyyət anlayışı, növləri və tipləri.
 3. Dövlətlərin tipologiyası məsələsi.
 4. Hüququn anlayışı və əlamətləri.
 5. Sosial normalar anlayışı və əlamətləri.
 6. Hüquq mənbələri: anlayışı və növləri.
 7. Hüquq normalarının anlayışı və təsnifatı.
 8. Hüquqi faktlar. Faktiki tərkib.
 9. Hüquq və adət.
 10. Dövlətin idarəçilik forması. Qeyri-tipik dövlət formaları.
 11. Dövlət aparatının anlayışı, onun təşkili və fəaliyyət prinsipləri.
 12. Hüquqda boşluqlar və onların tamamlama üsulları.
 13. Qanunun  anlayışı, əlamətləri və növləri.
 14. Qanunvericilik prosesi.
 15. Hüququn principləri.
 16. Hüquq normalarının anlayışı və məntiqi quruluşu.
 17. Hüququn realizə formaları.
 18. Təfsirin subyektlərə görə növləri.
 19. Təfsirin həcminə görə növləri.
 20. 10.Hüquq pozuntusunun anlayışı, əlamətləri və növləri.
 21. Siyasi sistemin anlayışı, strukturu və normativ hüquqi əsasları.
 22. Dövlət və vətəndaş cəmiyyəti: anlayışı və əlamətləri.
 23. Hüquqi məsuliyyətin anlayışı və növləri.
 24. Siyasi rejim: anlayışı və təsnifatı.
 25. Hüquqyaratmanın anlayışı, növləri, mexanizmi.
 26. Hüquq sistemi və qanunvericilik sistemi.
 27. Hüquq münasibətinin tərkibi. Hüquq subyektliyi.
 28. Normativ-hüquqi aktların zamana, məkana və şəxslərə görə qüvvəsi.
 29. Normativ-qüquqi aktların sisemləşdirilməsi: anlayışı və növləri.
 30. Hüquqauyğun davranışın anlayışı və növləri.

quq fakültəsinin dekanı:                                  prof. Ə.İ.Əliyev

Tədris MŞ-nın sədri:                                             prof. M.N.Əliyev

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və

tarixi kafedrasının müdiri:                                    prof. M.F.Məlikova
КАФЕДРА: ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Государственные экзаменационные вопросы

по Теории права

на 2017-2018 учебный год (очное и заочное отделение)

 1. Понятие и признаки государства.
 2. Власть: понятие, виды, типы.
 3. Вопрос типологии государств.
 4. Понятие и признаки права.
 5. Социальные нормы: понятие и классификация.
 6. Понятие и классификация источников права.
 7. Понятие и классификация норм права.
 8. Юридические факты. Фактический состав.
 9. Право и обычай.
 10. Форма правления. Нетипичные формы государства.
 11. Понятие государственного аппарата, принципы его организации  и          деятельности.
 12. Пробелы в праве и способы их восполнения.
 13. Законы: понятие и виды.
 14. Законодательный процесс.
 15. Принципы права.
 16. Понятие и структура норм права.
 17. Формы реализации права.
 18. Понятие и виды толкования по субъектам.
 19. Виды толкования по объему.
 20. Понятие, признаки и виды правонарушения.
 21. Понятие и структура политической системы.
 22. Гражданское общество: понятие и признаки.
 23. Понятие и виды юридической ответственности.
 24. Понятие и классификация политического режима.
 25. Понятие, виды и механизм правотворчества.
 26. Система права и система законодательства.
 27. Состав правоотношений. Правосубъектность.
 28. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
 29. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды.
 30. Понятие и виды правомерного поведения.

quq fakültəsinin dekanı:                                  prof. Ə.İ.Əliyev

Tədris MŞ-nın sədri:                                             prof. M.N.Əliyev

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və

tarixi kafedrasının müdiri:                                    prof. M.F.Məlikova
DEPARTMENT: THEORY AND HISTORY OF THE STATE AND LAW

State exam questions on the Theory of Law

for the 2017-2018 academic year

(full-time and part-time department)

 1. The concept and features of the state.
 2. The concept of power, sorts and types.
 3. The issue of the typology of the states.
 4. The concept and features of the law.
 5. The concept and classification of the social norms.
 6. Sources of law: definition and types.
 7. The concept and classification of the norms of law.
 8. Legal facts. The factual composition.
 9. The law and custom.
 10. The form of government administration. Atypical forms of the state.
 11. The concept of the state apparatus, the principles of its organization and activity.
 12. Gaps of the law and methods to fill them up.
 13. Definition of the law features and types.
 14. Legislative process.
 15. Principles of the law.
 16. The definition and logic structure of legal norms.
 17. The forms of realization of the law.
 18. Types of interpretation according to subjects.
 19. Types of interpretation according to volume.
 20. The concept, characteristics and types of legal offenses.
 21. The concept, structure and normative legal ground of the political system.
 22. State and civil society: definition and features.
 23. The concept and types of legal liability.
 24. Political regime: concept and classification.
 25. The concept, types and mechanism of lawmaking.
 26. Law system and legislation system.
 27. Content of legal relations. Subjects of legal relations.
 28. Effectiveness of normative legal acts for time, place and persons.
 29. Systematization of normative legal acts: concept ant types.
 30. Concept and types of lawful behavior.

Hüquq fakültəsinin dekanı:                                      prof. Ə.İ.Əliyev

Tədris MŞ-nın sədri:                                                 prof. M.N.Əliyev

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və

tarixi kafedrasının müdiri:                                        prof. M.F.Məlikova