Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (azərbaycan və rus bölmələri)

DÖVLƏT VƏ HÜQUQ NƏZƏRİYYƏSİ VƏ TARİXİ KAFEDRASI

2014-2015-ci tədris ilində keçiriləcək

Hüquq nəzəriyyəsi fənnindən

Yekun dövlət imtahanı sualları (əyani və qiyabi şöbə üzrə)

 1. Dövlətin anlayışı və əlamətləri.
 2. Hakimiyyət anlayışı, növləri və tipləri.
 3. Siyasi sistem anlayışı və strukturu.
 4. Vətəndaş cəmiyyəti: anlayışı və əlamətləri.
 5. Dövlətlərin tipologiyası məsələsi.
 6. Dövlətin idarəçilik forması. Qeyri-tipik dövlət formaları.
 7. Siyasi rejim: anlayışı və təsnifatı.
 8. Dövlət aparatının anlayışı, onun təşkili və fəaliyyət prinsipləri.
 9. Hüququn anlayışı və əlamətləri.
 10. Sosial normalar anlayışı və əlamətləri.
 11. Hüquq mənbələri: anlayışı və təsnifatı.
 12. Hüquqyaratmanın anlayışı, növləri və formaları.
 13. Hüquq sistemi anlayışı. Hüquq sahəsi, hüquq institutları.
 14. Hüquq və adət.
 15. Qanunun  anlayışı, əlamətləri və  növləri.
 16. Normativ-hüquqi aktların zamana, məkana  və şəxslərə görə qüvvəsi.
 17. Normativ-hüquqi aktların sistemləşdirilməsi: anlayışı və növləri.
 18. Hüquq normalarının anlayışı və məntiqi quruluşu.
 19. Hüquq normalarının anlayışı və təsnifatı.
 20. Hüquq münasibətinin subyektləri. Hüquq subyekliyi.
 21. Hüquq münasibətinin məzmunu.
 22. Hüquqi faktlar. Faktiki tərkib.
 23. Hüququn realizə formaları.
 24. Hüququn tətbiqi anlayışı, hüquq tətbiqetmə aktları, onların növləri.
 25. Təfsirin subyektlərə görə növləri.
 26. Təfsirin həcminə görə növləri.
 27. Hüquqda boşluqlar və onların tamamlama üsulları.
 28. Hüquqauyğun davranışın anlayışı və növləri.
 29. Hüquq pozuntusunun anlayışı, əlamətləri və növləri.
 30. Hüquqi məsuliyyətinin anlayışı və növləri.

КАФЕДРА: ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Государственные экзаменационные вопросы

по Теории права

на 2014-2015 учебный год (очное и заочное отделение)

 1. Понятие и признаки государства.
 2. Власть: понятие, виды, типы.
 3. Понятие и структура политической системы.
 4. Гражданское общество: понятие и признаки.
 5. Вопрос типологии государств.
 6. Форма правления. Нетипичные формы государства.
 7. Понятие и классификация политического режима.
 8. Понятие государственного аппарата, принципы его организации  и деятельности.
 9. Понятие и признаки права.
 10. Социальные нормы: понятие и классификация.
 11. Понятие и классификация источников права.
 12. Понятие, виды и формы правотворчества.
 13. Понятие системы права. Отрасли, институты права.
 14. Право и обычай.
 15. Законы: понятие и виды.
 16. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
 17. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды.
 18. Понятие и структура норм права.
 19. Понятие и классификация норм права.
 20. Субъекты правоотношений. Правосубъектность.
 21. Содержание правоотношения.
 22. Юридические факты. Фактический состав.
 23. Формы реализации права.
 24. Понятие  применения права, акты применения права, их виды.
 25. Понятие и виды толкования по субъектам.
 26. Виды толкования по объему.
 27. Пробелы в праве и способы их восполнения.
 28. Понятие и виды правомерного поведения.
 29. Понятие, признаки и виды правонарушения.
 30. Понятие и виды юридической ответственности.