Nəzakət Müqabil qızı Fərziyeva


Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrasının müəllimi

İş telefonu: +99412 5391005

E-mail: [email protected]

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1971-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub;
 • 1988-c ildə Bakı şəhəri Maştağa qəsəbəsində 187 saylı orta məktəbi bitirib;
 • 1989-1995-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində təhsil alıb;
 • 1997-2001-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültəsində təhsil alıb;
 • subaydır, bir övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1997-ci ildə Bakə Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültəsinə daxil olmuş və 2001-ci ildə  həmin fakültəni fərlqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2007-ci ildə „Müasir beynəlxalq hüquqda və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində  qadın hüquqlarının müdafiəsi“ mövzusunda hüquq üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1993-1996, müəllim, Ərəb və fars  dilləri üzrə orta ümumtəhsil Eksperimental məktəb;
 • 1996-2007, Bakı Dövlət Universiteti Beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültəsində laborant;
 • 2008, müəllim, Bakı Dövlət Universiteti, “Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa Hüququ” kafedrası;

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Avropa hüququ, İnsan hüquqlarının beynəlxalq-hüquqi müdafiəsi;

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2017-ci ildə Odessada keçirilən konfransda iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Международные стандарты социального обеспечения: отдельные аспекты - Влияние интеграционных  тенденций на развитие отечественного права, Одесса, 2017, 24 февраля, стр.18-21
 2. Qadın hüquqlarının müdafiəsinin beynəlxalq, dövlətdaxili, təşkilati hüquqi mexanizmləri və Heydər Əliyev Fondunun bu istiqamətdə əsas fəaliyyət istiqamətləri - Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (xüsusi buraxılış), № 1, Bakı, 2014, s.122-132
 3. Qadın hüquqlarının beynəlxalq müdafiə mexanizmləri – “Müstəqilliyimizin iyirminci ili: Azərbaycan hüquq elminin inkişaf istiqamətləri” adlı Respublika Elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2012, s.37-52
 4. Müasir dövrdə qadınlara qarşı məişət zorakılığının aradan qaldırılması ilə bağlı beynəlxalq-hüquqi sənədlər və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, “Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri” adlı beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı 13-14 dekabr, 2012, s.40-47
 5. Qadın hüquqlarının müdafiəsinin dövlətdaxili mexanizmləri və onların strukturunun inkişaf etdirilməsi zərurəti - Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2011, № 4, s.11-19
 6. Beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin edilməsində beynəlxalq hüququn rolu  - “İnsan  hüquqları sahəsində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasəti: formalaşması və yeni inkişaf tendensiyaları” mövzusunda 09 dekabr 2010-cu il tarixdə keşirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2010, s.147-152
 7. Qadın sağlamlığının beynəlxalq və dövlətdaxili  hüquqi təminatı və minimum yaşayış səviyyəsi - Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr edilmiş “Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasətinin əsas inkişaf tendensiyaları” 06-07 may 2010 tarixdə keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2010, s.33-37
 8. Формирование декларативных конвенционных норм о правах ребенка, 10 dekabr 1948-ci il tarixli insan hüquqları haqqında ümumi Bəyannamənin qəbul edilməsinin 60 illik yubileyinə həsr edilmiş “Qloballaşma və insan hüquqları” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2008, s.94-96
 9. Avropa Şurası İnsan Hüquqları Məhkəməsi və Azərbaycan Respublikası, “Azərbaycan Respublikası və beynəlxalq təşkilatlar: əməkdaşlığın formalaşması və inkişaf perspektivləri” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları, 19 iyun 2006, s.107-114
 10. Ümumtanınmış insan hüquq və azadlıqları sistemində qadınların mülki və siyasi hüquqları, Azərbaycan Hüquq jurnalı, Bakı, 2006, № 1, s.160-168
 11. Mühüm beynəlxalq normalarla qadınların əsas hüquq və azadlıqlarının ümumi səciyyəsi, Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri, Bakı, 2006, s.46-48
 12. İnsan hüquqlarının beynəlxalq-hüquqi müdafiəsi kontekstində qadın hüquqlarının  müdafiəsinin fərqləndirilməsi zərurəti, Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun  aktual problemləri, Bakı, 2006, № 4, s.15-19
 13. Sosial-iqtisadi sferada qadın hüquqlarının beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqi təminatının əsasları, Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2005, № 5, s.60-64
 14. Beynəlxalq qadın hüquqlarının müdafiəsinin yaranması və inkişafı, Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun  aktual problemləri, Bakı, 2005, № 13, s.460-464
 15. Beynəlxalq hüquqda özünümüdafiə hüququ, Beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin 10 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın məqalə  toplumu, Bakı, 2002, s.11
 16. Beynəlxalq hüquq pozuntusunun  tərkibi, Qanun jurnalı, Bakı, 1997, 15-31 mart, № 6, s.40-42