Fatimə Etibar qızı Hüseynova


Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin Beynəlxalq Xüsusi hüquq və Avropa Hüququ kafedrasının dosent müəllimi.

İş telefonu: (012) 539 05 17

E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT


  • 1985-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub;
  • 2003-cü ildə Bakı şəhər 102 sayli orta məktəbi bitirib;
  • 2003-2007-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində təhsil alıb;
  • 2007-2010-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər və Beynəlxalq hüquq fakültəsinin Beynəlxalq hüquq ixtisası üzrə elave təhsil alıb ;
  • Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinə daxil olmuş və 2007-ci ildə bakalavr təhsil pilləsini, 2010-cu ildə isə əlavə təhsilini fərlqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2011-2014 cü illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutunun dissertantı olmuşdur. 2015ci ildə “Sağlamlığın qorunması hüququ: Beynəlxalq Standartlar və Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi” mövzusunda hüquq üzrə fəlsəfə doktor alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 2006-2007 ci illərdə Beynəlxalq Nəqliyyat hüququ: Elmi-Nəzəri,Təcrübi-jurnal- redaksiyasında hüquqşünas məsləhətçi;
  • 2007-2010cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin, Beynəlxalq Xüsusi Hüquq və Avropa hüququ kafedrasının baş laborantı;
  • 2011 – 2017ci illərdə Beynəlxalq Xüsusi Hüquq və Avropa hüququ kafedrasının 0.5 ştat müəllimi;
  • 2018-ci ildə Beynəlxalq Xüsusi Hüquq və Avropa hüququ kafedrasının 0.5 ştat dosent müəllimi;

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  • 2012-2015-ci illərdə İzrail,İtaliya,Türkiyə və digər dövlətlərdə bır sıra konfranslarda iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. "Azərbaycan Respublikasında Dini Demokratiya və İslam dini" - Din və Etiqad Azadlığı: hüquqi,siyası və ictimai aspektlər Beynəlxalq tərkibli respublika konfransı-tezislər toplusu,Bakı 2012.s. 45-46

2. "Azərbaycan Respublikasında milli qanunvericiliyində sağlamlığın qorunması hüququnun müdafiəsi və təmin edilməsinin əsas aspektləri"- Beynəlxalq Hüquq və İnteqrasiya problemləri- N=3(35),Bakı-2013.s. 120-129

3."Azərbaycan Respublikasının Milli qanun vericiliyində sağlamlığın qorunması hüququnun müdafiə və təmin edilməsinin əsas aspektləri" Nəqliyyat hüququ N=1-Bakı 2015.s.154-166

4." Avropa İttifaqı Hüquqi məhkəməsi və insan hüquqlarının təminatı"- BDU -Hüquq fakültəsi H.Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olumuş "Heydər Əliyev və Azərbaycanda Hüquqi dövlət quruculuğu" mövzusunda " Beynəlxalq Elim-praktik konfrans. Bakı,3İyun 2016.s. 182-185.

5."Avropa Əmək hüququ;Nəzəri və praktiki məsələlər"BDU-hüquq fakultəsi H.Əliyevin anadan olmasının 94cü il dönümünə həsr olunmuş "Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında Hüquq elminin və təhsilinin əsas inkişaf tendensiyaları"mövzusunda Beynəlxalq -Elmi-Praktiki Konfrans. Bakı,1-2 İyun 2017.s.237-240

6. "Azərbaycan Respublikasında Miqrasiya siyasəti"- Azərbaycan Respublikası Miqrasiya siyasəti və insan hüquqları Beynəlxalq konfranslar tezislər toplusu.Bakı- 2014.s.95-96

7. "Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində Beynəlxalq əməkdaşlığın həyata keçirilməsində Azərbaycan Respublikasının iştirakının əsas istiqamətləri, Hüquqi tənzimetmə və praktiki fəaliyyəti" Nəqliyyat hüququ N=1. Bakı-2014.s.95-110

8. "İnsan hüquqlarının təminatı sistemində sağlamlığın qorunması hüququ və tibbi sığortanın qarşılıqılı əlaqə xüsusiyyətləri" Nəqliyyat hüququ , N=2 Bakı,2015. s. 87-98

9."İnsan Orqan və toxumalarının Transplantasiyasında donor və resipientlər arasındakı Münasibətlərin Tənzimlənməsinin Hüquqi Aspektləri"- Nəqliyyat hüququ, N=2 / 2012ci il. s.167-174

10."Regional  Beynəlxalq- müqavilə mexanizmləri, Sağlamlığın qorunması hüququnun müdafiəsinin əsas vasitəsi kimi" -Nəqliyyat hüququ N=4(2014)- Bakı.s.185-197

11."Sağlamlığın qorunması hüququnun təmin edilməsində,Ümumdünya səhiyyə Təşkilatının rolu və bu məsələdə Azərbaycan Respublikası ilə əməkdaşlığının əsas aspektləri"- Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri N=4( 40) ,Bakı-2014.s.127-135


12.Bioethical principles implementation in recent Azerbaijan legislation Developments- UNESCO Chair in 8-th İnternational Conference on Bioethics Education- İsrail,2-5 September,2012,p. 124.

13."Bioethics and Law"- 2.International Conference on Ethics Education. Ankara 2014,21- 23May.p.74-75

14. "Right for Health protection in cis countries constitutions" -UNESCO chair in Bioethics 9-th world conference- Italy,November-19-21,2013.p.109

15. "School Health Education"(SHE)- Medicine and Law-2017 June.Israil.p.266

16. " The Rights of Disabled people in Azerbaijan Republic" UNESCO chair in Bioethics 10-th World Conference on Bioethics,Medical Ethics and Health law- Israil 2015. January 6-8.p.20

17. "Защита и обеспечение права на охрану здоровья на универсальном уровне: сравнительный анализ международно-правовых актов и институциональных механизмов" - Наука и правоохорона,N=4 (26),2014- КИIВ.СТР.194-202

MÜƏLLİFİ OLDUĞU KİTABLAR

1.  Sağlamlığın qorunmasının beynəlxalq-hüquqi Tənzimlənməsi və Milli qanunvericilik.-Bakı.2016

Hüseynova Fatimə, monografiya

2.  Beynəlxalq hüququn prinsipləri: Anlayışı və sistemi- həm müəllif F.Hüseynova. kitab.Bakı 2017

3.  Beynəlxalq hüququn mənbələri: Anlayışı və Ümumi xarakteristikası. Həmmüəllif.kitab.Bakı 2017

4.  Avropa Hüququ fənninin Tədris proqramı.Bakı 2015