Konstitusiya Hüququ (azərbaycan bölməsi)

2012/2013-cü tədris ili üçün Konstitusiya hüququ fənni üzrə

dövlət imtahanının sualları

 1. İnsan və vətəndaşın siyasi hüquq və azadlıqları.
 2. Muxtariyyatın anlayışı, əsas xüsusiyyətləri və növləri.
 3. Konstitusiyanın qəbulu, ona əlavə və dəyişikliklərin edilməsi qaydası.
 4. Naxçıvan MR-in hüquqi  statusu.
 5. Yerli özünüidarəetmənin anlayışı və prinsipləri.
 6. Konstitusiya hüququnun anlayışı və predmeti.
 7. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının hüquqi statusu.
 8. Məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının təşkili və fəaliyyəti prinsipləri.
 9. Seçki sisteminin anlayışı və növləri.
 10. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Konstitusiya statusu.
 11. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti (seçilmə qaydası və səlahiyyətləri).
 12. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti (təşkili qaydası, tərkibi, səlahiyyəti, məsuliyyəti və aktları).
 13. Konstitusiyanın anlayışı, siyasi-hüquqi mahiyyəti və növləri.
 14. İnsan və vətəndaşın Konstitusiya vəzifələri.
 15. Xalq hakimiyyətinin konstitusiya əsasları.
 16. İnsan və vətəndaşın Konstitusiya hüquq və azadlıqlarının təminatları.
 17. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının anlayışı və prinsipləri.
 18. İnsan və vətəndaşın hüquq, azadlıq və vəzifələrinin anlayışı və təsnifatı.
 19. İnsan və vətəndaşın sosial – iqtisadi və mədəni hüquq və azadlıqları.
 20. Məhkəmə hakimiyyətinin anlayışı və sosial funksiyaları
 21. Vətəndaşlığın əldə olunması və xitam edilməsi üsulları.
 22. Azərbaycan dövlətinin Konstitusiya əsasları.
 23. Referendumun anlayışı, mahiyyəti və növləri.
 24. İnsan və vətəndaşın şəxsi hüquq və azadlıqları.
 25. Seçkilərin anlayışı, mahiyyəti, dövriliyi və növləri.
 26. Seçki hüququnun anlayışı və prinsipləri.
 27. Azərbaycan Respublikasının məhkəmə orqanları sistemi.
 28. Konstitusiya hüquq normalarının anlayışı, xüsusiyyətləri və növləri.
 29. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hüquqi statusu.
 30. Konstitusiya nəzarətinin anlayışı və formaları.