Konstitusiya hüququ (azərbaycan, rus və ingilis bölmələri)

Hüquq fakültəsi Konstitusiya hüququ kafedrasının

“Konstitusiya hüququ fənnindən

2020/2021-cu tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət imtahanın sualları

 1. Konstitusiya hüquq normalarının anlayışı, xüsusiyyətləri və növləri.
 2. Konstitusiyanın qəbulu, ona əlavə və dəyişikliklərin edilməsi qaydası.
 3. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının anlayışı və prinsipləri.
 4. Vətəndaşlığın əldə olunması və xitam edilməsi üsulları.
 5. Seçkilərin anlayışı, mahiyyəti, dövriliyi və növləri.
 6. Seçki hüququnun anlayışı və prinsipləri.
 7. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının hüquqi statusu.
 8. Məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının təşkili və fəaliyyəti prinsipləri.
 9. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hüquqi statusu.
 10. Konstitusiya nəzarətinin anlayışı və formaları.
 11. Konstitusiya hüququnun anlayışı və predmeti.
 12. Konstitusiyanın anlayışı, siyasi-hüquqi mahiyyəti və növləri.
 13. İnsan və vətəndaşın Konstitusiya vəzifələri.
 14. Xalq hakimiyyətinin konstitusiya əsasları.
 15. İnsan və vətəndaşın hüquq, azadlıq və vəzifələrinin anlayışı və təsnifatı.
 16. Seçki sisteminin anlayışı və növləri.
 17. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Konstitusiya statusu.
 18. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti (seçilmə qaydası və səlahiyyətləri).
 19. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti (təşkili qaydası, tərkibi, səlahiyyəti, məsuliyyəti və aktları).
 20. Azərbaycan Respublikasının məhkəmə orqanları sistemi.
 21. Azərbaycan dövlətinin Konstitusiya əsasları.
 22. Referendumun anlayışı, mahiyyəti və növləri.
 23. İnsan və vətəndaşın şəxsi hüquq və azadlıqları.
 24. İnsan və vətəndaşın siyasi hüquq və azadlıqları.
 25. İnsan və vətəndaşın sosial – iqtisadi və mədəni hüquq və azadlıqları.
 26. İnsan və vətəndaşın Konstitusiya hüquq və azadlıqlarının təminatları.
 27. Muxtariyyatın anlayışı, əsas xüsusiyyətləri və növləri.
 28. Məhkəmə hakimiyyətinin anlayışı və sosial funksiyaları.
 29. Naxçıvan MR-in hüquqi  statusu.
 30. Yerli özünüidarəetmənin anlayışı və prinsipləri.H
üquq fakültəsinin dekanı:                                     prof.Ə.İ.ƏLİYEV

Konstitusiya hüququ kafedrasının

müdiri:                                                                prof.Z.A.ƏSGƏROV

 

Hüquq fakültəsi TMŞ-in sədri:                         prof.M.N.ƏLİYEVВопросы по государственному экзамену

на 2020/2021-й учебный год

по предмету «Конституционное право»

 1. Конституционный статус депутата Милли  Меджлиса Азербайджанской Республики.
 2. Понятие, особенности и виды конституционно-правовых норм.
 3. Понятие и принципы избирательного права.
 4. Понятие и принципы гражданства Азербайджанской Республики.
 5. Способы приобретения и прекращения гражданства.
 6. Принципы формирования деятельности органов судебной власти.
 7. Правовой статус Конституционного суда Азербайджанской Республики.
 8. Понятие и формы конституционного контроля.
 9. Порядок принятия Конституции. Порядок внесения в нее изменений и дополнений.
 10. Понятие, сущность, периодичность и виды выборов.
 11. Понятие и предмет Конституционного права.
 12. Понятие, политически-правовая сущность и виды конституции.
 13. Конституционные основы народной власти.
 14. Понятие и классификация прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
 15. Конституционные обязанности человека и гражданина.
 16. Система органов судебной власти АР.
 17. Президент Азербайджанской Республики (порядок избрания и полномочия).
 18. Понятие и виды избирательной системы.
 19. Кабинет Министров Азербайджанской Республики (порядок формирования, состав, полномочия, ответственность и акты).
 20. Конституционный статус Милли  Меджлиса Азербайджанской Республики.
 21. Личные права и свободы человека и гражданина.
 22. Социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина.
 23. Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина.
 24. Понятие, особенности и виды автономии.
 25. Конституционные основы Азербайджанского государства.
 26. Политические права и свободы человека и гражданина.
 27. Понятие, значение и виды референдума.
 28. Понятие и социальные функции судебной власти.
 29. Правовой статус Нахичеванской АР.
 30. Понятие и принципы местного самоуправления.


Декан Юридического факультета:                                       проф.А.И.Алиев

Зав. кафедрой  Конституционного права:                          проф.З.А.АСКЕРОВ

Председатель УМС: проф.М.Н.Алиев
Questions of the Final State Exam held in 2020/2021th educational term from the subject of Constitutional Law of Department of Constitutional Law of Faculty of Law

 1. Notion, features, and types of constitutional legal norms.
 2. Rules of adoption of constitution, amendments, and changes to it.
 3. Notion and principles of citizenship of the Republic of Azerbaijan.
 4. Means of acquisition and termination of citizenship.
 5. Notion, essence, periodicity, and types of elections.
 6. Notion and types of Election Law.
 7. Legal status of the deputy of Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan.
 8. Principles of organization and activity of Judiciary bodies.
 9. Legal status of the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan.
 10. Notion and forms of constitutional control.
 11. Notion and subject-matter of constitutional law.
 12. Notion, political-legal essence, and types of constitution.
 13. Constitutional duties of man and citizen.
 14. Constitutional bases of national governance.
 15. Notion and classification of rights, freedoms, and duties of man and citizen.
 16. Notion and types of electoral system.
 17. Constitutional status of Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan.
 18. President of the Republic of Azerbaijan (rule of election and authorities).
 19. Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan (rule of organization, structure, authorities, liability, and acts)
 20. System of the judicial bodies of the Republic of Azerbaijan.
 21. Constitutional bases of State of Azerbaijan.
 22. Notion, essence, and types of referendum.
 23. Personal rights and freedoms of man and citizen.
 24. Political rights and freedoms of man and citizen.
 25. Social-economical rights and freedoms of man and citizen.
 26. Guarantees of Constitutional rights and freedoms of man and citizen.
 27. Notion, main features, and types of autonomy.
 28. Notion and social functions of Judiciary.
 29. Legal status of Autonomic Republic of Nakhchivan.
 30. Notion and principles of local self-governance.


Dean of Faculty of Law:                                                            prof.A.I.Aliev

Head of Department of Constitutional Law:                          prof.Z.A.Asgerov

Chairman of EMC of Faculty of Law:                                    prof.M.N.Aliev