Şükürov Nəsib Heybət oğlu

Konstitusiya hüququ kafedrasının dosenti, h.ü.f.d.

İş telefonu:+(994)12-4390312

E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1997-2001-ci illərdə BDU-nun hüquq fakultəsinin bakalavr pilləsini bitirib;
 • 2001-2003-cü illərdə BDU-nun hüquq fakultəsinin magstr pilləsini “ Dövlət hüququ” ixtisası üzrə bitirmiş;
 • 2004-2008-cı illərdə BDU-nun “Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ” ixtisası üzrə qiyabi aspirantı olub;
 • 2006-cı ildən BDU-nun Hüquq fakültəsinin Konstitusiya hüququ kafedrasının müəllimi işləyir;
 • 2014-cü ildən BDU-nun Hquq fakültəsində elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantdır;
 • 2014-cı ildən h/h, Bakı Dövlət Universiteti nəzdindəki FD.02.013 Dissertasiya şurasının Seminar Şurasında üzvüdür;
 • 2016-cı ildən BDU-nun Hüquq fakültəsinin Konstitusiya hüququ kafedrasının dosentidir;
 • Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2001-ci ildə BDU-nun Hüquq fakültənin bakalav pilləsini bitirmiş;
 • 2001-2003-cü illərdə BDU-nun hüquq fakultəsinin magstr pilləsini “ Dövlət hüququ” ixtisası üzrə bitirmiş;
 • 2004-ci ildə BDU-nun Hüquq fakültəsinin 12.00.02. – “konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ” ixtisası üzrə qiyabi aspiranturasına daxil olmuşdur;
 • 2006-cı ildən Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin Konstitusiya hüququ kafedrasının müəllimidir;
 • 2010-cu ildə Milli Aviasiya Akademiyasında “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Konstitusiya hüquqi statusu” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmiş;
 • Ali Attestasiya Komissiyasının 2011-ci il tarixli qərarı ilə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır;
 • 2014-cü ildən BDU-nun hüquq fakültəsində “Konstitusiya hüquq” ixtisası üzrə elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturasına qəbul olmuşdur;
 • Dissertasiyanın mövzusu: “Azərbaycan Respublikasında Konstitusiyanın hüquqi mühafizə müxanizimi: nəzəri və praktiki problemlər”
 • 2015-ci ildə BDU-nun Konstitusiya hüququ kafedrasının dosent əvəzi;
 • 2016-ci ildə Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent elmi adı verilmişdir;


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2006-2015, BDU Hüquq fakültəsi, Konstitusiya hüququ kafedrasının müəllimi;
 • 2015-2016, BDU Hüquq fakültəsi, Konstitusiya hüququ kafedrası, dosent əvəzi;
 • 2016-cı ildən BDU Hüquq fakültəsi, Konstitusiya hüququ kafedrası, dosenti;
 • “Konstitusiya hüququ”, “Bələdiyyə hüququ”, “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və  hüququn əsasları”, “Parlament hüququ”  (bakalavr pilləsində) fənlərini və  “Konstitusiya quruluşunun əsasları” ixtisas kurslarını (magistratura pilləsində) tədris edir. 1 dərslik, 3 monoqrafiya, 2 tədris proqramı, 43 məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Konstitusiyanın hüquqi mühafizəsinin həyata keçirilmə formaları və metodları;
 • Konstitusion məsuliyyət və Konstitusiyanın hüquqi mühafizəsi;
 • İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının Konstitusiyanın hüquqi mühafizəsi mexanizmində yeri;
 • Vətəndaş cəmiyyəti institutlarının Konstitusiyanın hüquqi mühafizəsi mexanizmində yeri;
 • Konstitusiyanın hüquqi mühafizəsinin subyektlərinin ümumi səciyyəsi;
 • Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Konstitusiyanın hüquqi mühafizəsi üzrə fəaliyyətinin əsas istiqamətləri;

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2018, Bakı / Azərbaycan – Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya məhkəməsi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının hüquq və insan haqları institutu, Qara dəniz və Xəzər dənizi regionu ölkələri hüquqşunasları assosiasiyasının təşkil etdiyi Azərbaycan Respublikasının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həs olunmuş “XXI əsrdə insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində müasir nəzəri və praktiki yanaşmalar” mövzusunda elmi-nəzəri konfrans;
 • 2017, Bakı / Azərbaycan – Bakı Dövlət Universitetinin təşkil etdiyi Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cu ildönümünə həs olunmuş “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit edilmiş dəyərlərin müdafiəsi sahəsində müasir nəzəri və praktiki yanaşmalar” mövzusunda elmi-nəzəri konfrans;
 • 2017, Bakı / Azərbaycan – Bakı Dövlət Universitetinin təşkil etdiyi Azərbaycan xalqının Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cu ildönümünə həs olunmuş “ Masir dövrdə Azərbaycan Respublikasında hüquq elminin və təhsilinin əsas inkişaf tendensiyaları” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans;
 • 2016, Bakı / Azərbaycan – MEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun təşkil etdiyi Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 93-cu ildönümünə və Azərbaycan MEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun 70 illiyinə həsr edilmiş “Hüquq elminin müasir problemləri: “Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin yeni  tendensiyaları” mövzusunda VI Respublika elmi-nəzəri konfrans;
 • 2013, Bakı / Azərbaycan – Bakı Dövlət Universitetinin təşkil etdiyi 10 dekabr beynəlxalq İnsan hüquqları gününə həsr edilmiş “Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans;
 • 2011, Bakı / Azərbaycan – Bakı Dövlət Universitetinin təşkil etdiyi Umummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-cı ildönümünə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun актуал проблемляри” мювзусунда 11-cu Respublika elmi- praktiki конфранс;
 • 2010, Bakı / Azərbaycan – Bakı Dövlət Universitetinin və Qafqaz Университетиnin təşkil etdiyi Umummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-cı ildönümünə həsr olunmuş «hüquq elminin müasir актуал проблемляри» mövzusunda II beynəlxalq elmi-praktiki konfrans;
 • 2010, Bakı / Azərbaycan – Bakı Dövlət Universitetinin təşkil etdiyi Umummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-cı ildönümünə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun актуал проблемляри” мювзусунда Hüquq fakültəsinin professor-müəllim heyətinin, aspirant, dissertant və magistrantların 10-cu elmi- praktiki конфранс;
 • 2009, Bakı / Azərbaycan – Bakı Dövlət Universitetinin təşkil etdiyi Umummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümünə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun актуал проблемляри” мювзусунда hüquq hakültəsinin professor-müəllim heyətinin, aspirant, dissertant və magistrantların 9-cu elmi- praktiki конфранс;
 • 2008, Bakı / Azərbaycan – Bakı Dövlət Universitetinin təşkil etdiyi Щцгуг факцлтясинин 80 иллик йублейиня щяср олунмуш «Глобаллашан ъямиййятдя щцгуг елминин актуал проблемляри» мювзусунда Республика елми конфранс.SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

 1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hüquqi təbiəti və onun dövlət mexanizmində yeri // “Qanun” jurnalı, 2018, № 02, s. 28-35
 2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin təşkili və fəaliyyətini tənzim edən hüquq mənbələri // “Qanun” jurnalı, 2018, № 03, s. 31-39.
 3. Postotalitar dövlətlərdə konstitusiya məhkəmələrinin təşkili və fəaliyyətini tənzim edən hüquq mənbələri // “Qanun” jurnalı, 2018, № 04, s. 10-16
 4. Konstitusiya icraatınin normativ-hüquqi tənzimlənməsi // Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya məhkəməsi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının hüquq və insan haqları institutu, Qara dəniz və Xəzər dənizi regionu ölkələri hüquqşunasları assosiasiyasının təşkil etdiyi Azərbaycan Respublikasının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həs olunmuş “XXI əsrdə insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində müasir nəzəri və praktiki yanaşmalar” mövzusunda elmi-nəzəri konfransının materialları (3 may 2018-ci il), Bakı, 2018, s. 174-194
 5. Konstitusiyanın aliliyi prinsipi və onun hüquqi qüvvəsi // “Qanun” jurnalı, 2017, № 05, s. 47-51
 6. Konstitusiyanın hüquqi mühafizəsi // “Qanun” jurnalı, 2017, № 06, s. 43-47
 7. Konstitusiya nəzarəti və ictimai təcrübə // “Nəqliyyat hüququ” elmi-nəzəri, təcrübi jurnal, 2017,  № 5, s. 209-221
 8. Qanunvericilik və icra hakimiyyətləri arasındakı mübahisələrin həllində konstitusiya məhkəməsinin vasitəçilik rolu // “Qanun” jurnalı, 2017,  № 07, s. 50-54
 9. Konstitusiya nəzarətinin fəaliyyət mexanizmi // “Qanun” jurnalı, 2017, № 08, s. 66-70
 10. Konstitusiya Məhkəməsinin Azərbaycan Respublikasının məhkəmə sistemində yeri və rolu // “Dirçəliş” XXI ƏSR Jurnalı, 2017, № 183, s.29-38.
 11. Yetkinlik yaşına çatmayanların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsində   yuvenal ədliyyənin rolu // “Qanun” jurnalı, 2017, № 11, s. 32-36
 12. Azərbaycan Respublikasında yetkinlik yaşına çatmayanların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində qanunvericilik // “Qanun” jurnalı, 2017, № 10, s. 41-45
 13. Konstitusiya icraatının prinsipləri və növləri // “Qanun” jurnalı, 2017, № 12, s. 28-33
 14. Konstitusiya icraatının iştirakçıları // “Qanun” jurnalı, 2017, № 09, s. 84-89
 15. Konstitusiya icraatının anlayışı, predmeti və xüsusiyyətləri // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cu ildönümünə həs olunmuş “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit edilmiş dəyərlərin müdafiəsi sahəsində müasir nəzəri və praktiki yanaşmalar” mövzusunda elmi-nəzəri konfransının materialları (5 may 2017-ci il), Bakı, 2017, s. 103-108
 16. Konstitusiya məhkəmələrinin fəaliyyətində hüquq və siyasətin qarşılıqlı əlaqəsi // Azərbaycan xalqının Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cu ildönümünə həsr olunmuş “Masir dövrdə Azərbaycan Respublikasında hüquq elminin və təhsilinin əsas inkişaf tendensiyaları” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans materialları, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsi, II cilid, (1-2 iyun 2017), Bakı, 2017, s. 28-30
 17. Konstitusiyanın hüquqi mühafizəsi sistemində konstitusiya nəzarəti mexanzminin hüquq və siyasətlə qarşılıqlı əlaqəsi // MEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun təşkil etdiyi Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 93-cu ildönümünə və Azərbaycan MEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun 70 illiyinə həsr edilmiş “Hüquq elminin müasir problemləri: “Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin yeni  tendensiyaları” mövzusunda VI Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları, (5-6 may 2016-cı il), Bakı, 2016, s. 164-167
 18. “İnzibati məsuliyyət” fənninin proqramı, “Baki Universiteti” nəşriyyatı, (həmmüəlliflər Əliyev.S.F), 2016, s.14
 19. Konstitusiyanın aliliyi və onun hüquqi mühafizəsi // “Qanun” jurnalı, 2015, № 07, с. 33-40
 20. Hüquqi dövlətdə məhkəmə hakimiyyətinin rolu // “Qanun” jurnalı, 2015, № 08, с. 32-38
 21. Konstitusiya nəzarətinin inkişaf tarixi // “Qanun” jurnalı, 2015, № 09, с. 23-28
 22. Konstitusiyanın hüquqi mühafizəsi mexanzimində Konstitusiya nəzarətinin növləri və modellərinin özünəməxsus xüsusiyyətləri // “Qanun” jurnalı, 2015, № 10, с. 43-49
 23. Hüquqi dövlət ideyasının meydana gəlməsi və inkişafı // “Qanun” jurnalı, 2015, № 12, s. 13-18
 24. Konstitusiyanın hüquqi mühafizəsi sistemində Konstitusiya nəzarətinin anlayışı və mahiyyəti // “Bakı Universitetinin Xəbərləri”, SOSİAL-SİYASİ elmlər seriyası, «Baki Universiteti» nəşriyyatı, 2015. №4, s. 32-42
 25. Dölət mexanizminin anlayışı və onun dölət aparatı ilə qarşılıqlı nisbəti // “Qanun” jurnalı, 2015, № 02, s. 36-47
 26. Azərbaycan Respublikasında qanunverici hakimiyyətin formalaşması əsasları //  “ hüquqi dövlət və qanun” jurnalı, (həmmüəllif Yusifova Nüşabə Eyvaz qızı), 2015, № 4, s.153-158
 27. “Dövlət qulluğu” fənninin proqramı, “Baki Universiteti” nəşriyyatı, (həmmüəlliflər Əliyev.S.F), 2014, s.20
 28. Dövlət orqanlarının anlayışı və əlamətləri // “beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” elmi – analitik və praktiki jurnal, BDU, Bakı “Şirvannəşir” də çap edilmişdir, 2014, № 3, s. 199-206
 29. Dövlət mexanizminin strukturu //  Bakı Dövlət Universitetinin təşkil etdiyi 10 dekabr beynəlxalq İnsan hüquqları gününə həsr edilmiş “Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans; (13-14 dekabr 1012-ci il), “Бакы Университети” няшриййаты, BAKI, 2013. s. 98-101
 30. Dövlət orqanlarının təsnıfatı // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi – analitik və praktiki jurnal), BDU, Bakı “Şirvannəşir” də çap edilmişdir, 2012, № 1, s. 133-146
 31. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin formalaşdırılmasının konstitusiya əsasları // “Müstəqilliyimizin iyirminci ili: Azərbaycan hüquq elminin inkişaf istiqamətləri” adlı Respublika elmi- praktik konfransının materialları, “MBM” MMC mətbəəsində çap olunmuşdur, 2012, s. 119-124
 32. Qanunvericilik parlamentin əsas fəaliyyət istiqaməti kimi // Umummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-cı ildönümünə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda 11-cu Respublika elmi- praktiki konfransının materialları, (11-12 may 2011-ci il) “Baki Universiteti” nəşriyyatı, BAKI, 2011, s. 115-118
 33. Amnistiya aktı Milli Məclisin qəbul etdiyi qərarlardan biri kimi // Umummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-cı ildönümünə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda Hüquq fakültəsinin professor-müəllim heyətinin, aspirant, dissertant və magistrantların 10-cu elmi-praktiki konfransının materialları, (14-15 may 2010-cu il) “Baki Universiteti” nəşriyyatı, BAKI, 2010, s. 54-58
 34. Milli Məclisin nazirlər kabnetinə etimad məsələsinin həll edilməsi // Umummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-cı ildönümünə həsr olunmuş “hüquq elminin müasir aktual problemləri” mövzusunda II Beynəlxalq Konfrans, tezislər, (29-30 aprel 2010-cu il) “Baki Universiteti” və “Qafqaz Universiteti” nəşriyyatları, 2010, s.75-77
 35. Qanunvericilik prosesinin mərhələləri // “Qanun” jurnalı, 2009, № 01, с. 3-11
 36. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin həll etdiyi məsələlərin dairəsi // Umummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümünə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda Hüquq fakültəsinin professor-müəllim heyətinin, aspirant, dissertant və magistrantların 9-cu elmi- praktiki konfransının materialları, (14 may 2009-cu il) “Baki Universiteti” nəşriyyatı, BAKI, 2009, s. 33-38
 37. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА – ОДНА ИЗ СТАДИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА // “ЮРУДИЧЕСКИЕ НАУКИ” (ISSN 1728-8886), Москва, 2009 г, № 2(36),  с. 26-32
 38. Законодательный процесс как правотворческая деятельность // “ЮРИСТ Ежемесячный” журнал, Подписной индекс 75608, Индекс льготной подписки 95608, Алмата, 2009, с. 85-87
 39. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətləri // “Qanun” jurnalı, 2008, № 02, с. 6-13
 40. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətləri // hüquq fakultəsinin 80 illik yubleyinə həsr olunmuş “Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları, (9 aprel 2008-ci il) “Baki Universiteti” nəşriyyatı, BAKI, 2008, с. 21-24
 41. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qanunverici orqan kimi // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi – analitik və praktiki jurnal), BDU, Bakı “Şirvannəşir” də çap edilmişdir, 2007, № 2, s. 312-320
 42. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin formalaşdırılmasının konstitusion əsasları // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi – analitik və praktiki jurnal), BDU, Bakı “Şirvannəşir” də çap edilmişdir, 2007, № 3-4, s. 262-272
 43. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təşkili əsasları // AMEA –sı Fəlsəfə və siyasi-hüquqi tədqiqatlar institutu, “Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dölət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri”, elmi məqalələr məcmuəsi, 11-ci buraxılış, “Adiloğlu” nəşriyyatı, Bakı, 2005, s.77-82
 44. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin fəailiyyəti // “Qanun” jurnalı, 2004, № 12, s. 21-25
 45. Dünyəvi dölət // “Dölət və hüquq” jurnalı (elmi-nəzəri metodik jurnal), Bakı, 2003, № 3-4, s. 34-37.
 46. Azərbaycan Respublikasında xalq hakimiyyətin mənbəyidir // AMEA –nın Fəlsəfə və siyasi-hüquqi tədqiqatlar institutu, “Azərbaycan Respublikasında dölət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri”, elmi məqalələr məcmuəsi, 6-cı buraxılış, “Adiloğlu” nəşriyyatı, Bakı, 2003, s.81-87
 47. Konstitusiya quruluşunun anlayışı // AMEA –nın Fəlsəfə və siyasi-hüquqi tədqiqatlar institutu, hüquqi tədqiqatlar şöbəsi, Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 80-ci ildönümünə həs olunmuş “keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dölət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri”, mövzusunda elmi məqalələr məcmuəsi, 5-ci buraxılış, Bakı, 2003, s. 139-140
 48. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya quruluşu // Baki Dövlət Universiteti: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin anadan olmasının 80 illik  yubleyinə həs olunmuş
 1. Hüquq fakültəsinin   magistrantların 3-cü elmi- praktiki konfransının materialları (10-11 апрел 2003-cü il), “Baki Universiteti” nəşriyyatı, Bakı, 2003, s. 15-16


KİTABLARI

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин конститусiya hüqüqi statusu. Monoqrafiya. Baki: Hüquq ədəbiyyati nəşriyyatı, 2011, 308 с. Н.Шцкцров.
Dövlət hakimiyyəti mexanizminin bəzi nəzəri məsələləri. Monoqrafiya, Baki: Qanun nəşriyyatı, 2012, 256 s. Н.Шцкцров.

Parlament hüququ. Dərslik. Bakı: Qanun Nəşriyyatı, 2015, 328 s. (həmmüəlliflər S.Əliyev. N.Şükürov.

Yetkinlik yaşına çatmayanların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsində yuvenal ədliyyənin rolu və onun təkmilləşdirilməsi. Bakı: Elm və təhsil nəşriyyatı, Monoqrafiya, 2017, 68 s.  Н.Шцкцров.