Elnarə Qabil qızı Mirzəyeva


Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

İş telefonu: +994125391005

E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1984-cü ildə Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan səhərində anadan olub;
 • 2000-ci ildə Bakı şəhəri, Binəqədi r-nu 30 nömrəli orta məktəbi bitirib;
 • 2000-2004-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq hüquq və Beynəlxalq münasibətlər fakültəsində “Beynəlxalq hüquq” ixtisası üzrə bakalavr təhsil pilləsində təhsil alıb (fərqlənmə diplomu);
 • 2004-2006-ci illərdə illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq hüquq və Beynəlxalq münasibətlər fakültəsində “Beynəlxalq hüquq” ixtisası üzrə magistratura təhsil pilləsində təhsil alıb (fərqlənmə diplomu);
 • 2006-2009-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrasının əyani aspirantı olub
 • Ailəlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2000-2004-cü illərdə BDU, bakalavr Beynəlxalq hüquq ixtisasi

2004-2006-cı illərdə BDU, magistratura Beynəlxalq hüquq ixtisasi

2012-ci il h.ü.f.d., «Beynəlxalq qeyri hökumət təşkilatlarının beynəlxalq hüquq yaradıcılığı prosesində rolu »

2017-hal hazırda Hüquq elmlər doktoru proqramı üzrə qiyabi doktorantı. “Beynəlxalq qeyri hökumət təşkilatlarının hüquqi statusunun nəzəri və praktiki problemləri”mövzusunda

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2006-2009-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrasının əyani aspirantı olub
 • 2010-cu ildə Baki Dövlət Universitetində Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrasının müəllimi
 • 2016-ci ildən Baki Dövlət Universitetində Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasında  dosent əvəzi

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Avropa hüququ, Beynəlxalq xüsusi hüquq, Nəqliyyat hüququ,Azərbaycan respublikası və xarici ölkələrin siyasi sistemi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2010- 2018-ci illərdə bir sıra konfrans və seminarlarda iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

E.Q.Mirzəyeva. Бейнялхалг гейри-щюкумят тяшкилатларынын yaranma tarixi.  Бейнялхалг щцгуг вя интеграсийа проблемляри (елми-аналитик вя практики журнал), 2007, №1 (09). с. 148-155

E.Q.Mirzəyeva. Бейнялхалг гейри-щюкумят тяшкилатларынын тянзиметмя системиндя йери. Бейнялхалг щцгуг вя интеграсийа проблемляри (елми-аналитик вя практики журнал), 2007, №2 (10). с. 109-118

E.Q.Mirzəyeva. Бейнялхалг гейри-щюкумят тяшкилатларынын БМТ иля ямякдашлыьы. Бейнялхалг щцгуг вя интеграсийа проблемляри (елми-аналитик вя практики журнал), 2007, №3-4 (11-12). с. 233-242

E.Q.Mirzəyeva. Бейнялхалг гейри-щюкумят тяшкилатлары вя реэионал щюкумятлярарасы тяшкилатлар. Бейнялхалг щцгуг вя интеграсийа проблемляри (елми-аналитик вя практики журнал), 2008, №1-2 (13-14). с. 223-231

E.Q.Mirzəyeva. Бейнялхалг гейри-щюкумят тяшкилатларынын щцгуги статусу вя тябияти. Няглиййат щцгугу (елми-нязяри, тяърцби журнал), 2008, № 1. с. 76-83

E.Q.Mirzəyeva. Бейнялхалг гейри-щюкумят тяшкилатларынын тяснифаты вя дахили структуру. Азярбайъан Республикасында дювлят вя щцгуг гуруъулуьунун актуал проблемляри, 2007, 19-ъу бурахылыш. с. 581-585

E.Q.Mirzəyeva. Бейнялхалг гейри-щюкумят тяшкилатларынын щцгуги статусунун мцяййян едилмяси комплекс тянзиметмя предмети кими. Азярбайъан Республикасында дювлят вя щцгуг гуруъулуьунун актуал проблемляри, 2009, №1. с. 521-527

E.Q.Mirzəyeva. Бейнялхалг гейри-щюкумят тяшкилатларынын щцгуги статусунун мцяййян олунмасында бейнялхалг гейри-щюкумят тяшкилатларынын «дахили щцгугу»нун ролу. Няглиййат щцгугу (елми-нязяри, тяърцби журнал), 2009, № 2. с. 167-174

E.Q.Mirzəyeva. Роль «внутреннего права» международных организаций в определении правового статуса международных неправительственных организаций. Державо и право, Киев, 2009, выпуск 45. с. 551-557

E.Q.Mirzəyeva. Бейнялхалг тяшкилатлар щцгугу чярчивясиндя бейнялхалг гейри-щюкумят тяшкилатларынын щцгуги статусунун мцяййян  олунмасы. «Щейдяр Ялийев вя АзярбайъанРеспубликасынынбейнялхалг ямякдашлыг сийасятинин ясас инкишаф тенденсийалары» мювзусунда 06-07 май 2010-ъу илдя кечирилмиш елми-практик конфрансын материаллары. Бакы, 2010. с. 179-186

E.Q.Mirzəyeva. Beynəlxalq qeyri-hökümət təşkilatlarının beynəlxalq hüquq sistemində və hüquq yaradıcılığında yeri. «Щейдяр Ялийевin Азярбайъан Республикасынын hüquq elminin və təhsilinin inkişafında rolu» мювзусунда  05 май 2015-ъi илдя кечирилмиш елми-практик конфрансын материаллары. Бакы, 2015. s. 39- 45

E.Q.Mirzəyeva. BMT-nin ixtisaslaşmış təsisatları və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları: əməkdaşlığın və qarşılıqlı fəaliyyətin  hüquqi tənzimlənməsi. Азярбайжан халэынын цмумимилли лидери Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 94-жц илдюнцмцня щяср олунмуш «Мцасир дюврдя Азярбайжан Республикасында щцгуг елминин вя тящсилинин ясас инкишаф тенденсийалары» мöвзусунда бейнялхалг елми практики конфрансı. Бакы,1-2 ийун 2017. s. 205-209

E.Q.Mirzəyeva. Beynəlxalq qeyri-hökümət təşkilatlarının  hüquqi statusu və onların hüquq yaradıcılığı prosesində rolu. Bakı Universiteti nəşriyyat, 2018. s. 270

E.Q.Mirzəyeva. Dəniz hüququnda beynəlxalq konvensiyalar (inglis dilində). Bakı Universiteti nəşriyyat, 2018. s.17