Mülki hüquq (azərbaycan, rus və ingilis bölmələri)

Hüquq fakültəsinin əyani şöbəsi hüquqşünaslıq ixtisası üzrə  Mülki  hüquq fənnindən 2018/2019-cu tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət imtahanı sualları

Mülki hüquq (ümumihissə)

 1. Mülki hüququn anlayışı, predmeti və tənzimetmə metodu.
 2. Mülki hüququn mənbələrinin anlayışı.
 3. Fiziki şəxsin hüquq və fəaliyyət qabiliyyəti.
 4. Əqdlərin anlayışı və növləri.
 5. İddia müddətinin anlayışı, növləri, dayandırılması və kəsilməsi əsasları.
 6. Mülkiyyət hüququnun anlayışı və növləri.
 7. Məhdud əşya hüquqlarının anlayışı və növlərinin ümumi xarakteristikası.
 8. Mülkiyyət hüququ və sair əşya hüquqların əşya hüquqi müdafiəsi.
 9. Mülki hüquqi öhdəliklərin anlayışı və əlamətləri.
 10. Öhdəliyin xitamı əsasları (icra, əvəzləşdirmə).
 11. Müqavilənin anlayışı, növləri və məzmunu.
 12. Fiziki şəxsin itkin düşmüş və ya ölmüş elan edilməsi və onların hüquqi nəticələri.
 13. Müqavilənin şərtləri.
 14. Mülkiyyət hüququnun əldə edilmə üsulları və xitamı əsasları.
 15. Qəyyumluq, himayəçilik və patronajın  anlayışı və əhəmiyyəti.

Mülki hüquq (xüsusihissə)

 1. Alqı-satqı müqaviləsinin anlayışı, növləri və məzmunu.
 2. Yükdaşıma müqaviləsi və onun növləri.
 3. Tapşırıq müqaviləsinin anlayışı və məzmunu.
 4. Komissiya müqaviləsinin anlayışı və mahiyyəti.
 5. Pərakəndə alqı-satqı müqaviləsi
 6. Bağışlama müqaviləsi.
 7. Saxlama müqaviləsi.
 8. Borc müqaviləsinin anlayışı və məzmunu.
 9. Alıcıya keyfiyyətsiz mal satıldıqda onun hüquqlarının müdafiə vasitələri.
 10. Əmlak kirayəsi müqaviləsi
 11. Podrat müqaviləsinin anlayışı və məzmunu.
 12. Bank hesabı müqaviləsi.
 13. Şərnişin daşıma müqaviləsinin məzmunu

14.Qanun və vəsiyyət üzrə vərəsəlik.

15.Bank əmanəti müqaviləsinin anlayışı, məzmunu və növləri

ВОПРОСЫ

к Государственному Экзамену на 2018/2019 учебный годпо предмету Гражданское право по специальность правоведение очное отделение кафедры Гражданское право юридического факультета

Гражданское право (общая часть)

1.Понятие, предмет и метод правового регулирования гражданского права.

2.Понятие источников гражданского права.

3.Правоспособность и дееспособность физических лиц.

4.Понятие и виды сделок.

5.Понятие, виды и основания приостановления и прекращения течения срока исковой давности

6.Понятие и виды права собственности.

7.Понятие и виды ограниченных вещных прав пользования.

8.Вещно-правовая защита права собственности и других вещных прав.

9.Понятие и виды гражданско-правовых обязательств.

10.Основания прекращения обязательств (исполнение, новация).

11.Понятие, виды и содержание договора.

12.Объявление лица безвестно отсутствующим или умершим, и его правовые последствия.

13.Условия договора.

14.Способы приобретения и прекращения права собственности.

15.Понятие и особенности опеки, попечительства и патронажа.

Гражданское право (особенная часть)


1.Понятие, содержание и виды договора купли-продажи.

2.Договор перевозки груза и его виды.

3.Понятие и содержание договора поручения.

4.Понятие и правовая природа договора комиссии.

5.Договор розничной купли-продажи.

6.Договор дарения.

7.Договор хранения.

8.Понятие и содержание договора займа.

9.Способы зашиты прав покупателя в случаях осуществления продажи ему недоброкачественных товаров.

10.Договор имущественного найма.

11.Понятие и содержание договора подряда.

12.Договор банковского счета.

13.Содержание договора перевозки пассажиров.

14.Наследование по закону и по завещанию.

15.Понятие, содержание и виды договора банковского вклада

Final state exam questions on Civil law subject held in 2018-2019 academic year at the faculty of law, on speciality of jurispridence at correspondent department

Civil law (general part)

 1. The definition, content and regulation method of Civil law
 2. The definition of the source of the Civil law.
 3. Legal Capacity and Capability of a Natural Person
 4. The definition and types of Deals.
 5. Definition, types, suspension  and failure  of claim periods
 6. Concept and types of Ownership rights
 7. General characteristics of Definition and types of restricted property rights
 8. Legal protection of ownership rights and other  property rights.
 9. The definition and main attributes of civil law obligations
 10. The basis of  termination of obligation (execution, offsetting).
 11. The definition, types and concept of the Contract
 12. Declaration of a Natural Person as Deceased and as missing and its legal     Consequences
 13. Terms and conditions of Contracts.
 14. Methods of acquisition and termination of ownership rights.
 15. Definition, scope and  importance of  Guardianship, Trusteeship and patronage

Civil law (special part)

 1. The definition, types and concept of Sale and Purchase agreements.
 2. Transportation agreement and its types
 3. The definition and concept of Agency  agreements.
 4. The essence and definition of the commission agreement
 5. Retail sale and purchase agreements.
 6. Donation contracts
 7. Storage/Bailment Agreement
 8. The definition and concept of Loan agreements.
 9. Remedies for defense of rights of buyers in cases of sale of goods with poor quality.
 10. Tenancy agreement.
 11. The definition and scope of Works contract
 12. Bank account contracts.
 13. The contents of the contract of carriage of passengers
  14.Inheritance by law and by will.
  15.The concept, content and types of bank deposit agreement

Hüquq fakültəsinin dekanı                                                                 Əmir Əliyev

Fakültə tədris-metodik Şuranın Sədri                                               Mayis Əliyev

Mülki hüquq kafedrasının müdiri                                                      Məhəbbət Dəmirçiyeva