Mülki hüquq (azərbaycan, rus və ingilis bölmələri)

Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi

Mülki hüquq kafedrasının 2017-2018-ci tədris ili üzrə Mülki hüquq fənni üzrə dövlət imtahanlarının sualları

(Ümumi hissə)

 1. Mülki hüququn anlayışı, predmeti və tənzimetmə metodu.
 2. Mülki hüqunun mənbələrinin anlayışı.
 3. Fiziki şəxsin hüquq və fəaliyyət qabiliyyəti.
 4. Əqdlərin anlayışı və növləri.
 5. İddia müddətinin anlayışı, növləri, dayandırılması və kəsilməsi əsasları.
 6. Mülkiyyət hüququnun anlayışı və növləri.
 7. Məhdud əşya hüquqlarının anlayışı və növlərinin ümumi xarakteristikası.
 8. Mülkiyyət hüququ və sair əşya hüquqların əşya hüquqi müdafiəsi.
 9. Mülki hüquqi öhdəliklərin anlayışı və əlamətləri.
 10. Öhdəliyin xitamı əsasları (icra, əvəzləşdirmə).
 11. Müqavilənin anlayışı, növləri və məzmunu.
 12. Fiziki şəxsin itkin düşmüş və ya ölmüş elan edilməsi və onların hüquqi nəticələri.
 13. Müqavilənin şərtləri.
 14. Mülkiyyət hüququnun əldə edilmə üsulları və xitamı əsasları.
 15. Qəyyumluq, himayəçilik və potranajın  anlayışı və əhəmiyyəti.

(Xüsusi hissə)

 1. Alqı-satqı müqaviləsinin anlayışı, növləri və məzmunu.
 2. Yükdaşıma müqaviləsi və onun növləri.
 3. Tapşırıq müqaviləsinin anlayışı və məzmunu.
 4. Komissiya müqaviləsinin anlayışı və mahiyyəti.
 5. Pərakəndə alqı-satqı müqaviləsi
 6. Bağışlama müqaviləsi.
 7. Saxlama müqaviləsi.
 8. Borc müqaviləsinin anlayışı və məzmunu.
 9. Mal göndərmə müqaviləsinin anlayışı və məzmunu.
 10. Əvvəzsiz istifadə (ssuda) müqaviləsinin anlayışı və əlamətləri.
 11. Podrat müqaviləsinin anlayışı və məzmunu.
 12. Bank hesabı müqaviləsi.
 13. Yükdaşıma müqaviləsinin məzmunu
 14. Renta müqaviləsinin anlayışı və növləri.
 15. Anbarlarda saxlama müqaviləsinin mahiyyəti


Hüquq fakültəsinin dekanı: prof. Ə.İ.Əliyev

Tədris-metodik Şuranın sədri:                                prof. M.N.Əliyev

Mülki hüquq kafedrasının müdiri:             prof. M.D.Dəmirçiyeva

ВОПРОСЫ

к государственному экзамену на 2017/2018-й учебный год по кафедре Гражданского права юридического факультета

Бакинского Государственного Университета

(Общая часть)

 1. Понятие, предмет и метод правового регулирования гражданского права.
 2. Понятие источников гражданского права.
 3. Правоспособность и дееспособность физических лиц.
 4. Понятие, виды сделок.
 5. Основания приостановление и прекращения течения срока исковой давности
 6. Понятие и виды права собственности.
 7. Понятие ограниченных вещных прав пользования.
 8. Вещно-правовая защита права собственности и других вещных прав.
 9. Понятие и виды гражданско-правовых обязательств.
 10. Основания прекращения обязательств (исполнение, новация).
 11. Понятие, виды и содержание договора.
 12. Объявление лица безвестно отсутствующим или умершим, и его правовые последствия.
 13. Условия договора.
 14. Способы приобретения права собственности.
 15. Понятие и особенности опеки, попечительства и патронажа.

(Особенная часть)

 1. Понятие, содержание и виды договора купли-продажи.
 2. Договор перевозки груза и его виды.
 3. Понятие и содержание договора поручения.
 4. Понятие и правовая природа договора комиссии.
 5. Договор розничной купли продажи.
 6. Договор дарения.
 7. Договор хранения.
 8. Понятие и содержание договора займа.
 9. Понятие и содержание договора поставки товаров.
 10. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуда).
 11. Понятие и содержание договора подряда.
 12. Договор банковского счета.
 13. Содержание договора по перевозке грузов.
 14. Понятие и виды договора ренты.
 15. Сущность договора хранения на складах


Декан Юридического факультета:                   проф. А.И.Алиев

Председатель научно-методического

Совет факультета:                                               проф. М.Н.Алиев

Зав. каф. Гражданское право: проф. М.Д.Дaмирчийева
Final state exam questions on Civil law subject held in 2017-2018 academic year at the faculty of law, on speciality of jurispridence at correspondent department

(General Part)

 1. The definition, content and regulation method of Civil law
 2. The definition of the source of the Civil law.
 3. Legal Capacity and Capability of a Natural Person
 4. The definition and types of Deals.
 5. Definition, types, suspension  and failure  of claim periods
 6. Concept and types of Ownership rights
 7. General characteristics of Definition and types of restricted property rights
 8. Legal protection of ownership rights and other property rights
 9. The definition and main attributes of civil law obligations
 10. The basis of termination of obligation (execution, offsetting).
 11. The definition, types and concept of the Contract
 12. Declaration of a Natural Person as Deceased and as missing and its legal Consequences
 13. Terms and conditions of Contracts.
 14. Methods of acquisition and termination of ownership rights.
 15. Definition, scope and  importance of  Guardianship, Trusteeship and patronage

 

(Special Part)

 1. The definition, types and concept of Sale and Purchase agreements.
 2. Transportation agreement and its types
 3. The definition and concept of Agency agreements.
 4. The essence and definition of the commission agreement
 5. Retail sale and purchase agreements.
 6. Donation contracts
 7. Storage/Bailment Agreement
 8. The definition and concept of Loan agreements.
 9. Definition and scope of goods delivery contracts
 10. Content and scope of Agreement on gratis use
 11. The definition and scope of Works contract
 12. Bank account contracts.
 13. The concept of transportation agreement
 14. The definition and types of Rent agreements.
 15. The essence of Warehouse possession contracts


The dean of law faculty:                                            prof. A.I.Aliyev

Chairman of the methodological Scientific

Council of the Faculty:                                              prof. M.N.Aliyev

The head of Civil law department:                      prof. M.D.Damirchiyeva