mülki hüquq (azərbaycan bölməsi)

Bakı Dövlət Universiteti hüquq fakültəsi

Mülki hüquq kafedrasının Mülki hüquq fənni üzrə

dövlət imtahanlarının sualları

Mülki hüquq (ümumi hissə)

 1. Mülki hüququn anlayışı, predmeti və tənzimetmə metodu.
 2. Mülki hüqunun mənbələrinin anlayışı.
 3. Fiziki şəxsin hüquq və fəaliyyət qabiliyyəti.
 4. Əqdlərin anlayışı və növləri.
 5. İddia müddətinin anlayışı, növləri, dayandırılması və kəsilməsi əsasları.
 6. Mülkiyyət hüququnun anlayışı və növləri.
 7. Məhdud əşya hüquqlarının anlayışı və növlərinin ümumi xarakteristikası.
 8. Mülkiyyət hüququ və sair əşya hüquqların əşya hüquqi müdafiəsi.
 9. Mülki hüquqi öhdəliklərin anlayışı və əlamətləri.
 10. Öhdəliyin xitamı əsasları (icra, əvəzləşdirmə).
 11. Müqavilənin anlayışı, növləri və məzmunu.
 12. Fiziki şəxsin itkin düşmüş və ya ölmüş elan edilməsi və onların hüquqi nəticələri.
 13. Müqavilənin şərtləri.
 14. Mülkiyyət hüququnun əldə edilmə üsulları və xitamı əsasları.
 15. Qəyyumluq, himayəçilik və potranajın  anlayışı və əhəmiyyəti.

 

Mülki hüquq (xüsusi hissə)

 

 1. Alqı-satqı müqaviləsinin anlayışı, növləri və məzmunu.
 2. Yükdaşıma müqaviləsi və onun növləri.
 3. Tapşırıq müqaviləsinin anlayışı və məzmunu.
 4. Komissiya müqaviləsinin anlayışı və mahiyyəti.
 5. Pərakəndə alqı-satqı müqaviləsi
 6. Bağışlama müqaviləsi.
 7. Saxlama müqaviləsi.
 8. Borc müqaviləsinin anlayışı və məzmunu.
 9. Mal göndərmə müqaviləsinin anlayışı və məzmunu.
 10. Əvvəzsiz istifadə (ssuda) müqaviləsinin anlayışı və əlamətləri.
 11. Podrat müqaviləsinin anlayışı və məzmunu.
 12. Bank hesabı müqaviləsi.
 13. Yükdaşıma müqaviləsinin məzmunu
 14. Renta müqaviləsinin anlayışı və növləri.
 15. Anbarlarda saxlama müqaviləsinin mahiyyəti