Mülki hüquq (azərbaycan, rus və ingilis bölmələri)

 

Hüquq fakültəsinin əyani şöbəsi hüquqşünaslıq ixtisası üzrə

Mülki hüquq fənnindən

2020/2021-ci tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət imtahanı sualları

Mülki hüquq (ümumi hissə)

 1. Mülki hüququn anlayışı, predmeti və tənzimetmə metodu.
 2. Hüquqi şəxsin yaradılma qaydası və üsulları, təsis sənədləri.
 3. Mülki hüquqi məsuliyyətin anlayışı və növləri.
 4. Əqdlərin etibarsızlığı və onların doğurduğu hüquqi nəticələr.
 5. İdddia müddətinin anlayışı, növləri, dayandırılması və kəsilməsi əsasları.
 6. Mülkiyyət hüququnun əldə edilməsi üsulları.
 7. Məhdud əşya hüquqlarının anlayışı və növlərinin ümumi xarkteristikası.
 8. Mülkiyyət hüququ və sair əşya hüquqlarının əşya hüquqi müdafiəsi.
 9. Mülki hüquqi öhdəliklərin anlayışı və əlamətləri.

10.  Mülki hüquq münasibətlərinin obyektləri.

11.  Müqavilənin anlayışı, növləri və məzmunu.

12.   Zaminlik və qarantiya öhdəliklərin  icrasının təminat üsulu kimi

13.  Müəlliflik hüququnun subyektləri və obyektləri.

14.  Öhdəliklərin xitamı əsasların ümumi xarakteristikası

15.  Qəyyumluq, himayəçilik və patronajın anlayışı və əhəmiyyəti.

 

Mülki hüquq (xüsusi hissə)

 

 1. Alqı-satqı müqaviləsinin anlayışı, növləri və məzmunu.
 2. Yükdaşıma müqaviləsi və onun növləri.
 3. Tapşırıq müqaviləsinin anlayışı və məzmunu.
 4. Komissiya müqaviləsinin anlayışı və mahiyyəti.
 5. Ər-arvadın əmlak münasibətləri haqqında ümumi müddəalar.
 6. Bağışlama müqaviləsi.
 7. Saxlama müqaviləsi.
 8. Borc müqaviləsinin anlayışı və məzmunu.
 9. Ər-arvadın mülkiyyətinin müqavilə rejimi.

10.  Əmlak kirayəsi müqaviləsi.

11.  Podrat müqaviləsinin anlayışı və məzmunu.

12.  Bank hesabı müqaviləsi.

13.  Sərnişin daşıma müqaviləsinin məzmunu.

14.  Qanun üzrə və vəsiyyət üzrə vərəsəlik.

15.  Bank əmanəti müqaviləsinin anlayışı, məzmunu və növləri.

Юридический факультет очное отделение

Специальность: Правоведение

Вопросы итогового государственного экзамена на 2020/2021 год

по предмету Гражданское право

Гражданское право (общая часть)

 1. Понятие, предмет и метод гражданского права.
 2. Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы.
 3. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
 4. Недействительность сделок и ее правовые последствия.
 5. Понятие и виды сроков исковой давности, приостановление и перерыв течения срока исковой давности.
 6. Способы приобретения права собственности.
 7. Понятие ограниченных вещных прав и и общая характеристика их видов.
 8. Защита права собственности и других вещных прав.
 9. Понятие и признаки гражданско-правовых обязательств.

10.  Объекты гражданско-правовых отношений.

11.  Понятие, виды и содержание договоров.

12.   Гарантия и поручительство как способы обеспечения исполнения обязательств.

13.  Субъекты и объекты авторских прав.

14.  Общая характеристика оснований прекращения обязательств.

15.  Понятие и значение опеки, попечительства и патронажа.

Гражданское право (особенная часть)

 1. Понятие, виды и содержание договора купли-продажи.
 2. Договор перевозки груза и его виды.
 3. Понятие и содержание договора поручения.
 4. Понятие и сущность договора комиссии.
 5. Общие положения об имущественных отношениях супругов.
 6. Договор дарения.
 7. Договор хранения.
 8. Понятие и содержание договора займа.
 9. Договорной режим собственности супругов.

10.  Договор имущественного найма.

11.  Понятие и содержание договора подряда.

12.  Договор банковского счета.

13.  Содержание договора перевозки пассажиров.

14.  Наследование по закону и по завещанию.

15.  Понятие, содержание и виды договора банковского вклада.

Faculty of Law Full-time

Specialty: Jurisprudence

Questions of the final state exam for 2020/2021

on the subject of Civil Law

Civil Law (General)

 1. The concept, subject and method of civil law.
 2. The order and methods of creating legal entities. Constituent documents.
 3. The concept and types of civil liability.
 4. Invalidity of transactions and its legal consequences.
 5. The concept and types of limitation periods, suspension and interruption of the limitation period.
 6. Ways to acquire ownership.
 7. The concept of limited property rights and a general description of their types.
 8. Protection of property rights and other property rights.
 9. The concept and signs of civil obligations.

10. Objects of civil law relations.

11. The concept, types and content of contracts.

12. Guarantee and surety as ways to ensure fulfillment of obligations.

13. Subjects and objects of copyright.

14. General characteristics of the grounds for termination of obligations.

15. The concept and meaning of custody, guardianship and patronage.

Civil law (Special part)

 1. The concept, types and contents of the contract of purchase and sale.
 2. The contract for the carriage of goods and its types.
 3. Legal framework of the contract of commission.
 4. The concept and the essence of the commission agreement.
 5. General provisions on property relations of spouses.
 6. Gift agreement.
 7. Storage agreement.
 8. Legal framework of the loan agreement.
 9. Contractual ownership of spouses.

10. Property lease agreement.

11. Legal framework of the contract.

12. Bank account agreement.

13. The contents of the contract for the carriage of passengers.

14. Inheritance by law and by testament.

15. The concept, content and types of bank deposit agreement.