SUALLAR- İNFORMATİKA

001)

Bunlardan hansı kompüterin əsas hissələridir?

002)

Bunlardan hansı xarici yaddaşdır?

003)

Bu yaddaş qurğularından hansının həcmi daha böyükdür?

004)

Klaviaturanın hansı düyməsi kursordan sağda olan simvolların silinməsi üçün istifadə olunur?

005)

Abzasın birinci sətrinin əvvəlində boşluq qoyulması üçün hansı düymədən istifadə edilir?

006)

CD-ROM qurğusu ilə nə etmək olar?

007)

Kursordan soldakı simvolların silinməsi üçün hansı düymə istifadə olunur?

008)

Aşağıdakılardan hansı funksional düymədir?

009)

Skaner qurğusu nə üçündür?

010)

Windows XP nədir?

011)

Файлların və kataloqların axtarışını aparmaq üçün hansı əmrdən istifadə olunur (Windows)?

 

012)

Yeni kataloq yaratmaq üçün menyunun hansı elementindən istifadə olunur (Windows) ?

 

013)

İki Файлı eyni adla kompüterin yaddaşında saxlamaq olarmı?

014)

“C:\BQU\photo.jpq” yazılışında nələr qöstərilir?

015)

Файлın adında hansı simvollardan istifadə etmək olmaz?

016)

Файлın mübadilə buferi vasitəsilə yerdəyişməsi üçün kontext menyusunun hansı elementindən istifadə olunur (Windows) ?

 

017)

Göstərilən element hansı məqsədlə istifadə oluna bilər (Windows) ?

 

018)

Kontext menyusunun bir sıra əmrləri boz şriftlə görsənir. Bu nəyi bildirir (Windows) ?

 

019)

Pəncərəni bütün ekran boyunca açmaq üçün hansı düymədən istifadə olunur. (Windows) ?

 

020)

Kataloq pəncərəsində Файлların hansı görünmə rejimi əks olunmuşdur (Windows) ?

 

021)

Kataloq pəncərəsində Файлların görünmə rejimini dəyişmək üçün istifadə olunan əmrlər hansı menyuda yerləşir (Windows) ?

022)

Göstərilən obyektlərin hansı Microsoft Word sənədidir (Windows) ?

 

023)

Kontext menyusunun göstərilən əmri hansı işi görür (Windows) ?

 

024)

Bir neçə qün əvvəl Windows XP-nin sorğu sistemindən istifadə edilmişdir. Bu gün yenidən sorğu sisteminə müraciət olunur. Əvvəl tapılan məlumatları tez tapmaq üçün hansı düyməni sıxmaq lazımdır (Windows) ?

 

025)

Файлda edilmiş düzəlişləri saxlamaq üçün hansı menyudan istifadə etmək lazımdır?

026)

Yarlık üzərinə iki dəfə basdıqda şəkildəki pəncərə hansı səbəbdən çıxır (Windows) ?

 

027)

Bəzi Файлlar nə üçün solğun işarələrə malikdir (Windows) ?

 

028)

Word proqramında yeni mətn yaratmaq və yadda saxlamaq üçün hansı menyudan istifadə olunur?

029)

Mətnin bir hissəsini digər bir yerdə də təkrarlamaq üçün hansı əmrlərdən istifadə edilir?

030)

Word proqramında Файлı başqa adla yaddaşda saxlamaq üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

031)

Ekranda eyni zamanda 2 və daha çox Word sənədləri hansı menyudan görmək olar?

032)

Word proqramında cədvəlin yanaşı xanalarını hansı menyudan birləşdirmək mümkündür?

033)

Word proqramında mətndə orfoqrafik səhvlərin yoxlanılması hansı menyudan yerinə yetirilir?

034)

Mətndə sözün altından qırmızı dalğalı xətt çəkilmişdirsə

035)

Word proqramında Файлı öz adı ilə yadda saxlamaq üçün menyunun hansı bəndindən istifadə edilməlidir?

036)

Word proqramında Файлların əsas ad genişlənməsi (name extension/rasşirenie imeni) hansıdır?

037)

Word proqramından hansı menyudan istifadə edərək sadə Web-səhifə yaratmaq olar?

038)

Word proqramında Ctrl+A düymələri sıxıldıqda nə baş verir?

039)

Çap olunmayan simvolları gizlətmək üçün hansı düyməni sıxmaq lazımdır (MS-Word). ?

 

040)

Bir abzası iki abzasa parçalamaq üçün hansı düymədən istifadə olunur (MS Word) ?

 

041)

Səhifənin sol sahəsinin ölçüsü nə qədərdir (MS Word) ?

 

042)

Sənəd hansı rejimdə göstərilir (MS Word) ?

 

043)

Sənədi yadda saxlamaq üçün hansı düymədən istifadə etmək lazımdır (MS Word) ?

 

044)

Mətndəki bir sözü necə seçmək olar (MS Word) ?

045)

Sənəd yalnız oxumaq üçün açılıbsa onunla bağlı hansı işi görmək olmaz (MS Word) ?

046)

Sənədi bir neçə nüsxədə çap etmək hansı əmri yerinə yetirərkən mümkündür (MS Word) ?

047)

Sənədin bir hissəsini çapa vermək hansı əmri yerinə yetirərkən mümkündür (MS Word) ?

048)

HOME düyməsini basdıqda kursor yerini hara dəyişəcək (MS Word) ?

049)

Strl+HOME düyməsini basdıqda kursor yerini hara dəyişəcək (MS Word) ?

050)

Strl+End düyməsini basdıqda kursor yerini hara dəyişəcək (MS Word) ?

051)

Sənədə hiperkeçid(hyperlink) yerləşdirmək üçün nə etmək lazımdır (MS Word) ?

052)

Cədvəli avtomatik Форматlaşdırmaq üçün hansı menyudan istifadə olunur (MS Word) ?

053)

Şriftin ən kiçik ölçüsü nə qədərdir (MS Word) ?

054)

Word proqramında mətni adi mətn Форматında (txt) yadda saxlamaq üçün hansı menyudan istifadə etmək lazımdır?

055)

Word proqramında CTRL+Enter düymələri basıldıqda nə baş verir?

056)

Word proqramında 17 səhifədən ibarət olan sənədin 5, 12, 13, 14 və 16 səhifələrini bir dəfəyə çap etmək üçün hansı menyudan istifadə etmək lazımdır?

057)

Əgər mətnin böyük bir abzası böyük əvəzinə kiçik hərflərlə yazılıbsa, səhvi düzəltmək üçün hansı menyudan istifadə etmək lazımdır?

058)

Word proqramında sətirlər arasında məsafə qoymaq üçün üçün hansı menyudan istifadə etmək lazımdır?

059)

Word proqramında mətndə “albom” və “portret” istiqamətli səhifələri yaratmaq üçün hansı menyudan istifadə etmək olar?

060)

Word proqramında mətnin birinci səhifəsini 100 ilə nömrələmək üçün hansı menyudan istifadə etmək lazımdır?

061)

Word proqramında cədvəldən istifadə zamanı sütunların ölçülərini müəyyənləşdirmək üçün hansı menyu bəndindən istifadə etmək lazımdır?

062)

Word proqramında şaquli istiqamətli mətn hansı menyudan yazmaq mümkündür?

063)

Sənədi bir neçə nüsxədə çapa vermək üçün hansı əmrdən istifadə olunur (MS Word) ?

 

064)

Göstərilən obyekti sənədə daxil eləmək üçün hansı düymədən istifadə etmək lazımdır (MS Word) ?

 

065)

“Microsoft Office”in mübadilə buferi eyni zamanda bir neçə fraqment saxlaya bilir. Bu imkandan istifadə etmək üçün nə etmək lazımdır (MS Word 2003/XP) ?

066)

Word proqramında kursor cədvəlin hər hansı sətrinin sonunda (axrıncı xanadan eşikdə) olarsa, cədvələ yeni sətrin əlavə olunması üçün hansı düymədən istifadə etmək lazımdır (MS Word) ?

067)

Sənədin çap parametrlərini dəyişmək hansı əmri yerinə yetirərkən mümkündür (MS Word) ?

068)

Marka (label) yaratmaq üçün hansı menyudan istifadə olunur (MS Word) ?

069)

Səhifəyə nömrəni necə yerləşdirmək olar (MS Word) ?

070)

Sütunu cədvəldən hansı yolla pozmaq olar (MS Word) ?

071)

Sətiri cədvəldən hansı yolla pozmaq olar (MS Word) ?

072)

Cədvəlin müxtəlif oyuqları üçün müxtəlif çərçivələr qurmaq olarmı (MS Word) ?

073)

Cədvəlin qıraq xətlərinin Форматını dəyişmək üçün nədən istifadə etmək olar (MS Word) ?

074)

Cədvəlin sütununun enini dartmaqla dəyişmək mümkündürmü (MS Word) ?

075)

Cədvəlin sətirinin hündürlüyünü dəqiq qurmaq üçün hansı əmrdən istifadə etmək olar (MSWord)?

076)

Sənədin ən böyük miqyası nə qədərdir (MS Word) ?

077)

Sənədin ən kiçik miqyası nə qədərdir (MS Word) ?

078)

Səhifənin başlanğıc nömrəsini hansı menyudan dəyişmək olar (MS Word) ?

079)

Word proqramında hansı menyudan mətni iki sütuna bölmək olar?

080)

Seçilmiş abzasa çıxıntı vermək üçün xətkeşin hansı elementi istifadə olunur (MS Word) ?

 

081)

Seçilmiş abzasın birinci sətrinə çıxıntı vermək üçün xətkeşin hansı elementindən istifadə olunur (MS Word) ?

 

082)

Cədvəlin sütunlarının enini avtomatik tənzimləmək üçün hansı düymədən istifadə olunur (MS Word 2003) ?

 

083)

Göstərilən düymə nə üçün istifadə olunur? (MS Word)

 

084)

Rəngli şəkli ağ-qaraya çevirmək üçün hansı düymədən istifadə olunur (MS Word) ?

 

085)

Elektron cədvəlləri yaratmaq üçün hansı proqramdan istifadə olunur?

086)

Excel proqramında saxlanılan faylların əsas ad genişlənməsi hansıdır?

087)

Excel proqramında yadda saxlanılan mətn necə adlanır?

088)

Excel proqramında kitabın bir neçə ardıcıl vərəqini necə seçmək olar?

089)

Excel proqramında funksiyalarda xanalar intervalını qöstərmək üçün hansı işarədən istifadə edilir?

090)

“B” sütununun enini necə artırmaq olar (MS Excel) ?

 

091)

Cədvəli bir neçə nüsxədə çapa vermək üçün hansı menyudan istifadə olunur (MS Excel) ?

 

092)

Oyuqda tarix yazarkən gün, ay və ili hansı simvolla ayırmaq lazımdır (MS Excel)?

093)

Şəkili seçmək üçün nə etmək lazımdır (MS Excel) ?

094)

Excel proqramında funksiya yazmaq üçün birinci işarə kimi hansıdan istifadə etmək lazımdır?

095)

Excel proqramında Enter düyməsini basmaqla hansı xanaya keçmək olar?

096)

Excel proqramındaki mətni Word proqramına necə keçirmək olar?

097)

Vərəqin göstərilən hissəsi nə üçün istifadə olunur (MS- Excel) ?

 

098)

Göstərilən element nə üçün istifadə olunur (MS Excel) ?

 

099)

“Malın adı” yerləşən sətirdən sonra yeni sətir əlavə etmək üçün hansı menyudan istifadə etmək lazımdır?

100)

Düsturun daxil edilməsini necə yekunlaşdırmaq olar (MS Excel) ?

 

101)

Hansı menyunun köməyi ilə yeni vərəq əlavə etmək olar (MS Excel) ?

102)

Səhifənin miqyası 200%-ə bərabər götürülmüşdür. Bu, cədvəlin çapına nə kimi təsir göstərir? (MS Excel)

 

103)

Vərəqin kitabda yerini necə dəyişmək olar (MS Excel) ?

104)

Cədvəlin bir hissəsini çapa vermək üçün nə etmək lazımdır (MS Excel) ?

105)

Cədvəli çapa verərkən çap kağızının parametrlərini hansı menyudan dəyişmək olar (MS Excel) ?

106)

Oyuğun düsturla birlikdə üzünü hansı menyudan köçürmək olar (MS Excel)?

107)

Düstur sətrində yazılmış =SUM(V2:V4) nəyi bildirir (MS Excel) ?

108)

Daxiletməni həyata keçirdikdən sonra oyuqda nə görünəcəkdir? (MS Excel)

 

109)

Sütunun eninə dəqiq ölçü vermək üçün hansı menyudan istifadə olunur? (MS Excel)

110)

B sütununun enini həmin sütunda yerləşən ən uzun mətnin eni ilə bərabərləşdirmək üçün nə etmək lazımdır? (MS Excel)

 

111)

Cədvəllərə süzgəc qoymaq üçün hansı menyudan istifadə olunur (MS Excel) ?

112)

Aşağıdakılardan hansı internet bələdçisidir? (İnternet)

113)

İnternetdən istifadə etmək üçün kompüterə nə quraşdırılmalıdır?

114)

Elektron məktub yazarkən nəyi hökmən göstərmək lazımdır?

115)

Elektron poçt ünvanında “@” işarəsi nə məna daşıyır?

116)

Bir sıra səhifələr açılarkən özündə oxunmayan simvollardan ibarət mətn əks etdirir. Mətni oxunan vəziyyətə gətirmək üçün nə etmək lazımdır? (İnternet)

117)

Elektron məktubla əlavə fayl(lar) göndərmək üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

118)

Elektron poçtu bir neçə ünvana göndərmək üçün hansı xanadan istifadə olunur?

119)

"Mövzu"(Subject) bölümünü doldurmadan məktub göndərdikdə nə baş verir? (e-mail)

120)

İnternet hansı tip şəbəkələrə aiddir?

121)

İnternet ünvanda hansı tip yazılış mümkün deyil?

122)

Aşağıdakılardan hansı elektron poçtun idarə edlməsi proqramıdır?

123)

İnternetdə “www” hansı ideya əsasıda qurulub?

124)

Göndərilmiş elektron məktubda ünvan səhv olarsa, hansı hallar ola bilər?

125)

Aşağıdakı hansı poçt ünvanının yazılışı düzgündür?

126)

Kompüterin virusdan mühafizəsi üçün aşağıdakı hansı üsul daha yararlıdır?

127)

Antivirus proqramlarının təyinatı nədir?

128)

Bunlardan hansı arxivləşdirmə proqramıdır?

129)

Bunlardan hansı arxivləşdirilmiş faylın genişlənməsidir?

130)

Şəbəkə resurslarını təmin edən kompyuter necə adlanır?

131)

Kompyuterlərdə verilənləri təsvir edən ən kiçik informasiya ölçü vahidi hansıdır?

132)

Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sistemi deyil?

133)

Qrafik redaktorunda hansılar palitra adlanır?

134)

Diskin sıxılması (Drive Space) proqramı hansı funksiyanı yerinə yetirir?

135)

MS Excel-də «Save as» (Сохранить kak) əmrinin köməyi ilə aşağıdakılardan nəyi yerinə yetirmək olmaz?

136)

Faylda edilmiş düzəlişləri saxlamaq üçün nə etmək lazımdır?

137)

MS Excel-də cədvəldə sətirlərin sayı:

138)

Arxivləşdirmə proqramlarının (winzip, winrar) əsas təyinatı nədir?

139)

Sənəd yalnız oxumaq üçün açılıbsa, onunla bağlı hansı işi görmək olmaz (MS Word) ?

140)

Cədvəllərə süzgəc qoymaq üçün hansı menyudan istifadə olunur (MS Excel) ?

141)

FTP protokolunun təyinatı hansıdır?

142)

Windows-da multimedia sistemlərinin parametrlərini dəyişdirmək üçün proqram hansı alt menyuda yerləşir?

143)

MS Word-də şriftin ölçüsünü dəyişmə menyusu necə adlandırılır?

144)

Hansı MS Access-də obyekt deyil?

145)

Windows-də rəsm çəkmək üçün hansı rəsm proqramı vardır ?

146)

Kontekst menyunun göstərilən əmri hansı işi görür?

 

147)

1 QB nəyə bərabərdir?

148)

Aşağıdakı cümlədə bitlərin sayını təyin edin: *WOORK*İN*THE*FİRM

149)

Kompyuterin yaddaş sistemi hansı yaddaşlardan ibarətdir:

150)

Manimulyator «mouse» nədir?

151)

Windows-da kompyuterə yeni qurğunu qoşmaq üçün «Ustanovka oborudovaniə/Add Hardware» proqramından istifadə edilir. Bu proqram hansı alt menyuda yerləşir?

152)

MC Word-də xüsusi simvolların mətnə əlavə edilməsi hansı menyudan yerinə yetirilir?

153)

MS Excel-də E2 xanasında 16, E5 xanasında 3, E7 xanasında 5 yerləşir. = 2*E2+8/ (E7-E5) düsturunun yazıldığı E8 xanasının qiyməti nəyə bərabərdir?

154)

Verlənlər bazası nə üçün istifadə edilir?

155)

Verilənlər bazası hansı növ yaddaşda saxlanılır?

156)

Verilənlər bazasının faylları emal olunan zaman hansı növ yaddaşda saxlanılır?

157)

Access sistemində cədvəllərin strukturunu nə təyin edir?

158)

Access sistemində Sahənin uzunluğu ölçülür:

159)

Access sistemində yazı təsvir edilir:

160)

Access sistemində mətn sahəsi neçə işarəni əks etdirə bilər?

161)

Access sistemində MEMO sahəsi neçə işarəni əks etdirə bilər?

162)

Access sistemində Məntiqi sahə əks etdirə bilər:

163)

Relyasion verilənlər bazası malikdir:

164)

Access sistemində Sahə unikal hesab edilir:

165)

Access sistemində Açar sahə necə olmalıdır ?

166)

Access sistemində CƏDVƏL nə üçün istifadə edilir?

167)

Verilənlər bazası praktikada ən geniş yayılmış modeli hansıdır?

168)

Access sisteminin əsas obyektləri:

169)

Access sistemində SORĞU nə üçün istifadə edilir?

170)

Access sistemində HESABAT nə üçün istifadə edilir?

171)

Access sistemində FORMA nə üçün istifadə edilir?

172)

Access sistemində MAKROS nə üçün istifadə edilir?

173)

Access sistemində MODUL nə üçün istifadə edilir?

174)

EXCEL cədvəlində susmaya qörə neçə vərəq var?

175)

EXCEL kitabında neçə vərəq yerləşə bilər?

176)

Əməliyyat aparılan xana necə adlanır?

177)

EXCEL xanasında düstur hansı simvolla başlanır?

178)

$A$2 ünvanının tipi:

179)

EXCEL vərəqində neçə sütun var?

180)

EXCEL vərəqində neçə sətir var?

181)

Hansı əməliyyat riyazi ifadədə istifadə edilmir (MS-Excel) ?

182)

Hansı Xananın qiyməti ola bilməz?

183)

MS-Excel hansı növ proqram təminatına daxildir:

184)

Elektron cədvəlin minimal elementi?

185)

Elektron cədvəlin ünvanlaşma növlərinin sayı neçədir?

186)

Hansı ünvan nisbidir?

187)

Hansı ünvan mütləqdir?

188)

Hansı ünvan qarışıqdır?

189)

Elektron cədvəlin düsturunda ola bilməz:

190)

Elektron cədvəldə xananın ünvanı təşkil edilir:

191)

Elektron cədvəl nə üçün istifadə edilir?

192)

Elektron cədvəldə qeyd olunan diapozonunda A1:B3 neçə xana var?

193)

Elektron cədvəldə qeyd olunan A1:C2 diapozonunda neçə xana var?

194)

Kompüterin sürətini xarakterizə edən göstərici hansıdır?

195)

Enter klavişinin funksiyası nədir?

196)

Windows ƏS-nin əsas menyusu hansıdır?

197)

Aşağıdakılardan hansı Excel fayllarının genişlənməsini göstərən variantdır?

198)

F1, f2,..., f10 klavişləri necə adlanır?

199)

Bu klavişlərdən hansı sətrin sonuna keçməyə imkan verir?

200)

Aşağıdakılardan hansı düz deyil?

201)

Word-də “Save as” (Сохранить как) əmrinin köməyi ilə nəyi dəyişmək olmaz?

202)

Aşağıdakılardan hansını Word-də yerinə yetirmək olmaz?

203)

Aşağıdakılardan hansını Word-də yerinə yetirmək olmaz?

204)

Aşağıdakılardan hansını Word-də yerinə yetirmək olmaz?

205)

Word-də aşağıdakılardan hansı düz deyil?

206)

Aşağıdakılardan hansı düz deyil (Windows-də)?

207)

Obyektləri qrup şəklində axtarmaq üçün aşağıdakı hansı simvoldan istifadə etmek olar (Windows-də)?

208)

Aşağıdakılardan hansı düz deyil (Windows-də)?

209)

Aşağıdakılardan hansı düz deyil (Windows-də)?

210)

Excel-də “Save as” (Сохранить kak) əmrinin köməyi ilə aşağidakilardan nəyi yerinə yetirmək olar?

211)

Excel-də aşağıdakılardan nəyi yerinə yetirmək olmaz?

212)

Excel-in əmrlərindən istifadə etməklə nəyi yerinə yetirmək olmaz?

213)

Aşağıdakılardan hansı düz deyil (Excel-də) ?

214)

Aşağıdakılardan hansı düz deyil (Excel-də)?

215)

Fərdi kompüterlərin konstruktiv modelinə daxil olmayan qurğu:

216)

Fərdi kompüterlərin sistem blokuna daxil deyildir:

217)

Prosessor:

218)

Xarici yaddaş qurğuları:

219)

Operativ yaddaş qurğuları:

220)

Şin sistemi:

221)

Sistem platası:

222)

Prossesurun sürətini xarakterizə edən göstərici:

223)

Kompüterin sürət vahidi:

224)

Xarici yaddaş qurğularının əsas xarakteristikalarına aid deyil:

225)

Yaddaş sıxlığının vahidi

226)

Aşağıdakılardan hansı Enter düyməsinin funksiyasıdır?

227)

Bu klavişlərdən hansı sətrin sonuna keçməyə imkan verir?

228)

F1, F2 klavişləri adlanır:

229)

Kompyuter işləyən zaman proqram saxlanılır:

230)

Giriş qurğusu deyil:

231)

Çıxış qurğusu deyil:

232)

Hansı qurğu olmasa kompyuter işləməz?

233)

Təsvirlərin formalaşma üsullarından asılı olaraq kompüter qrafikasını necə bölürlər?

234)

Vektor qrafikasının elementar obyekti nədir?

235)

Rastr təsvirlərinin yaradılması və emalının proqram vasitələri hansılardır?

236)

Vektor təsvirlərinin yaradılması və emalının proqram vasitələri hansılardır?

237)

Obyektin xarakteriskasını təsvir edən məlumat hansıdır (MS-ACCESS)?

238)

Yazılar məcmusundan və bu yazılar arasında əlaqələr çoxluğundan ibarət olan verilənlər bazası necə adlanır?

239)

Verilənlər bazasının daxil edilməsi və istifadəsi üçün vacib olan proqram təminatı toplusu:

240)

Klaviatura nədir?

241)

Skaner qurğusunun təyinatı nədir?

242)

Monitorda hansı əks etdirmə prinsiplərindən istifadə olunur?

243)

Kompüterlərin xarici yaddaş qurğuları hansılardır?

244)

Vinçester (HD) nədir?

245)

Floppi disk (FD) nədir?

246)

Flaş yaddaş nədir?

247)

Modem nədir?

248)

İnterfeys nədir?

249)

Kompüter söndürüldükdən sonra informasiyanı yadda saxlayan qurğu hansıdır?

250)

Əmrin icrasından imtina hansı klavişlə yerinə yetirilir?

251)

Hansı klaviş digər klavişlərin funksiyasını dəyişdirir?

252)

Bütün əməliyyatları yerinə yetirən qurğu hansıdır?

253)

Kopüterlər hansı say sistemi əsasında işləyir?

254)

Hansı klaviş simvollar reqistrini dəyişmək üçündür ?

255)

Verilənləri təsvir etdirən qurğu hansıdır?

256)

Operativ yaddaş qurğusunda informasiyalar hansı müddət ərzində yadda saxlanılır?

257)

1 Kilobayt neçə bitdir?

258)

FineReader proqramında sənədlərin tanınma mərhələləri hansilardır?

259)

Fine reader proqramında Scan and Read düyməsi hansı əmri yerinə yetirir?

260)

Finereader proqramında seqmentləşdirmə hansı əməliyyatı yerinə yetirir?

261)

Finereader proqramında tanınma əmri hansı əməliyyatı yerinə yetirir?

262)

Finereader proqramında saxlama (savtanınma) əmri hansı əməliyyatı yerinə yetirir?

263)

Finereader proqramından nə üçün istifadə olunur?

264)

Promt proqramından nə üçün istifadə olunur?

265)

Promt proqramında tərcümə prosesi necə yerinə yetirilir?

266)

Promt proqramından istifadə etməklə Web-səhifəni tərcümə etmək olarmı?

267)

Promt proqramından istifadə etməklə daxil olan poçtu tərcümə etmək olarmı?

268)

Arxiv proqramından nə üçün istifadə olunur?

269)

Arxiv proqramı deyildir:

270)

Arxiv faylının genişlənməsi deyildir:

271)

Arxiv faylının genişlənməsidir:

272)

Arxiv proqramları daha çox sıxır:

273)

Cari sənədin səhifələrinin parametrini hansı əmri yerinə yetirərkən dəyişmək mümkündür (MS Word) ?

274)

Cari sənədi bağlamaq hansı əmri yerinə yetirərkən mümkündür (MS Word)?

275)

Cari sənədi çapa göndərmək üçün hansı əmri yerinə yetirmək lazımdır (MS Word) ?

276)

Cari sənədin adını və ünvanını dəyişdirmək üçün hansı əmri yerinə yetirmək lazımdır (MS Word)?

277)

Cari sənədə çapdan əvvəl baxmaq üçün hansı əmri yerinə yetirmək lazımdır (MS Word) ?

278)

Cari sənədin xassələrinə hansı əmri yerinə yetirməklə baxmaq olar (MS Word)?

279)

Cari sənədi hansı menyudan Web-səhifə kimi saxlamaq olar (MS Word) ?

280)

Cari sənəddə edilmiş axırıncı əmrin nəticəsini hansı menyudan ləğv etmək olar (MS Word) ?

281)

Cari sənəddə edilmiş axırıncı əmrin nəticəsini təkrar-təkrar hansı menyudan yerinə yetirmək olar (MS Word) ?

282)

Mübadilə buferini açan əmr hansı menyuda yerləşdirilmişdir (MS Word) ?

283)

Mübadilə buferindən fraqmenti sənədə necə daxil etmək olar (MS Word) ?

284)

Hansı əmrlərin köməyilə fraqmenti mübadilə buferinə yazmaq olar (MS Word)?

285)

Nayti -əmri hansı menyuda yerləşir (MS Word) ?

286)

Simvolların tapılıb-dəyişdirilməsi əmri hansı menyuda yerləşir (MS Word) ?

287)

Çoxsəhifəli sənəddə konkret səhifəyə keçmə hansı menyudan yerinə yetirilir (MS Word) ?

288)

Sənədin tam seçilməsi əmri hansı menyuda yerləşir (MS Word) ?

289)

Rejim çteniə əmri hansı menyuda yerləşir (MS Word) ?

290)

Kolontitulları hansı menyudan qoymaq olar (MS Word) ?

291)

Səhifənin qörünmə masştabını hansı menyudan dəyişdirmək olar (MS Word)?

292)

Paneli instrumentov əmri hansı menyudan yerləşdirilmişdir (MS Word)?

293)

Aşağıdakılardan hansı düz deyil?

294)

Word-də hansı menyudan axırıncı əməliyyatın nəticəsini ləğv etmək olar?

295)

Word-də hansı menyuda mətnin düzgün yazılışını yoxlamaq olar?

296)

Word-də hansı menyuda sənədə müxtəlif növ obyektlər əlavə etmək olar?

297)

Mətnin redaktə olunması prosesində dəyişilmir:

298)

Mətn redaktorlarında bu növ forma əməliyyatlar aparılmır:

299)

Mətn redaktorlarında səhifənin parametrlərinin dəyişilməsi prosesində təyin edilir:

300)

Word-də hansı menyudan mətnin abzaslarını dəyişmək olar?

301)

Word-də hansı menyuda mətnin qrammatik səhvlərini yoxlamaq olar?

302)

Word-də hansı menyuda mətnin sətirlərinin qarşısında nömrələr (markerlər) qoymaq olar?

303)

Word-də hansı menyudan sənədə müdafiə (zaşita) qoymaq olar?

304)

Word-də hansı menyudan cədvəl daxil etmək olar?

305)

MS- Word-də hansı menyudan səhifəyə vaxtı və tarixi daxil etmək olar?

306)

Word-də hansı menyudan səhifəyə sxematik diaqramları daxil etmək olar?

307)

Word-də hansı menyudan səhifəyə disturları(formula) daxil etmək olar?

308)

Word-də hansı menyudan yeni pəncərə açmaq olar?

309)

Word-də hansı menyudan pəncərəni iki hissəyə bölmək olar?

310)

Word-da hansı menyudan iki hissəyə bölünmüş pəncərədə bölməni ləğv etmək olar?

311)

Word-də hansı menyudan cari sənəd haqda statistik məlumatlar almaq olar?

312)

Word-də hansı menyudan sənədə hipermətn istinad daxil etmək olar?

313)

Word-da hansı menyudan şriftləri dəyişdirmək olar?

314)

Word-də hansı menyudan sənədin abzasların nizamlamaq olar?

315)

Word-də hansı menyudan sətrlərarası intervalı dəyişdirmək olar?

316)

Word-də hansı menyudan sətirlərin qarşısına nömrələr (markerlər) qoymaq olar?

317)

Word-də hansı menyudan səhifələri sütunlara (kolonki) bölmək olar?

318)

Word-də hansı menyudan sənədin abzaslarına çıxıntılar qoymaq olar?

319)

Word-də hansı menyudan cədvəllərdə mətinlərin müxtəlif istiqamətlərdə daxil edilməsini təmin etmək olar?

320)

Word-də hansı menyudan mətinlərin böyük hərflərə və ya əksinə çevrilməsini təmin etmək olar?

321)

Word-də hansı menyudan səhifənin fonunu dəyişdirmək olar?

322)

Word-da hansı menyudan abzasın birinci hərifini böyütməklə iki sətr qariısında yerləşdirmək olar?

323)

Word-də hansı menyudan mətndəki orfoqrafik səhvləri düzəltmək olar?

324)

Word-də hansı menyudan fayl haqqında statistik məlumat almaq olar?

325)

Word-də hansı menyudan cədvəl qurmaq olar?

326)

MS-Excel-də hansı menyudan kitabı yadda saxlamaq olar?

327)

MS-Excel-də hansı menyudan kitabın parametrlərin dəyişdirmək olar?

328)

MS-Excel-də hansı menyudan vərəqlərə kolontitul qoymaq olar?

329)

MS-Excel-də hansı menyudan vərəqləri ləğv etmək olar?

330)

MS-Excel-də hansı menyudan vərəqlərin yerini dəyişdirmək olar?

331)

MS-Excel-də hansı menyudan yeni xana əlavə etmək olar?

332)

MS-Excel-də hansı menyudan yeni sətir əlavə etmək olar?

333)

MS-Excel-də hansı menyudan yeni sütun əlavə etmək olar?

334)

MS-Excel-də hansı menyudan diaqram daxil etmək olar?

335)

MS-Excel-də hansı menyudan simvol əlavə etmək olar?

336)

MS-Excel-də hansı menyudan funksiya daxil etmək olar?

337)

MS-Excel-də hansı menyudan xananın xətlərini dəyişdirmək olar?

338)

MS-Excel-də hansı menyudan xananın enini dəyişdirmək olar?

339)

MS-Excel-də hansı menyudan vərəqin adını dəyişdirmək olar?

340)

MS-Excel-də hansı menyudan orfoqrafik səhvləri düzəltmək olar?

341)

MS-Excel-də hansı menyudan vərəqlərə müdafiə qoymaq olar?

342)

MS-Excel-də hansı menyudan müxtəlif istiqamətlər üzrə mətn daxil etmək olar?

343)

İnformasiya nədir?

344)

İnformasiyanın riyazi ölçü anlayışını kim vermişdir?

345)

İnformasiyanın xassəsi hansıdır?

346)

İnformasiyanın hansı xassələri vardır?

347)

İnformasiyanın qeyri-müəyyənliyi necə adlanır?

348)

1 Mbayt neçə Kbaytdır?

349)

İnformasiyanın hansı formaları vardır?

350)

İnformasiyanın dəqiqliyi nə deməkdir?

351)

İnformasiyanın etibarlılığı nə deməkdirr?

352)

Word-də hansı menyudan cədvəlin sətirini ləğv etmək olar?

353)

Word-də hansı menyudan cədvəlin sütununu ləğv etmək olar?

354)

Word-də hansı menyudan cədvəlin xanalarını birləşdirmək olar?

355)

MS- Word-də hansı menyudan cədvəlin xanasını bir neçə yerə bölmək olar olar?

356)

Word-də hansı menyudan cədvəl iki yerə bölmək olar?

357)

MS- Word-də hansı menyudan cari pəncərənin surətini yaratmaq olar?

358)

MS- Word-də hansı menyudan işçi sahəni iki yerə bölmək olar?

359)

MS- Word-də hansı menyudan iki yerə bölünmüş işçi sahənin bölünməsini ləğv etmək olar?

360)

MS- Word-də hansı menyudan bir neçə açıq pəncərəni açılma ardıcıllığına görə düzmək olar?

361)

MS- Word-də hansı menyudan proqram haqqında məlumat almaq olar?

362)

İlk komyuter şəbəkəsi hansıdır?

363)

İnternetin baza protokolu hansıdır?

364)

Hansı protokol poçt xidmətinin idarə olunmasında istifadə olunr?

365)

Hansı protokol poçt xidmətinindir?

366)

Aşağıdakılardan hansı elektron poçtu idarəetmə protokollarıdır?

367)

Aşağıdakılardan hansı internetdə axtarış proqramıdır?

368)

Aşağıdakılardan hansı internetdə axtarış proqramıdır?

369)

Aşağıdakılardan hansı internetdə axtarış proqramıdır?

370)

Aşağıdakılardan hansı internetdə axtarış proqramıdır?

371)

Aşağıdakılardan hansı internetdə axtarış proqramıdır?

372)

Aşağıdakılardan hansı internetdə axtarış proqramıdır?

373)

Aşağıdakılardan hansı düzgün ünvandır?

374)

Aşağıdakılardan hansı düzgün ünvandır?

375)

Aşağıdakılardan hansı düzgündür?

376)

Aşağıdakılardan hansı telekonfransın protokoludur?

377)

Fayl nədir?

378)

Faylın düzgün adı hansıdır?

379)

Doc fayl genişlənməsi hansı proqrama aiddir?

380)

Xls fayl genişlənməsi hansı proqrama aiddir?

381)

Bmp-fayl genişlənməsi hansı proqrama aiddir?

382)

Virus nədir?

383)

Aşağıdakılardan hansı antivirus proqramıdır?

384)

Aşağıdakılardan hansı antivirus proqramıdır?

385)

Aşağıdakılardan hansı antivirus proqramıdır?

386)

Aşağıdakılardan hansı antivirus proqramıdır?

387)

Virusdan qorunmaq üçün nə etmək lazımdır?

388)

Virusdan qorunmaq üçün nə etmək lazımdır?

389)

Принт Layout (razmetka straniüı) əmri hansı əməliyyatı yerinə yetirir?

390)

Object(Ocbekt)əmri hansı əməliyyatı yerinə yetirir (MSWord) ?

391)

Web Layout (Web dokument)) əmri hansə əməliyyatı yernə yetirir?

392)

Mətnlərin tanınması hansı proqramda yerinə yetirilir?

393)

Mətnlərin tanınmasının hansı mərhələləri vardir ?

394)

END düyməsini basdıqda kursor yerini hara dəyişəcək (MS Word) ?

395)

Aşağıdakı əməliyyat sistemlərindən hansında çox istifadəçili rejimi vardır?

396)

Klaviaturada Caps Lock rejimində nə baş verir?

397)

“Moy kompğöter” nişanı nəyə xidmət edir?

398)

MS Word proqramında sətrlər arası intervalı dəyişdirən əmr hansı menyuda yerləşmişdir?

399)

Funksiyanın arqumenti ola bilməz:

400)

MS Word proqramında sənədələrin yaddaşda saxlanması əmrləri hansı menyuda  yerləşmişdir?

401)

Microsoft Word proqramında diaqramların qurulması əmri hansı menyunun əmridir?

402)

MS Word proqramında işçi sahənin fonunun rəngini dəyişdirən əmr hansı menyuda yerləşmişdir?

403)

MS Word proqramında səhifələrin nömrələnməsi əmri hansı menyuda yerləşmişdir?

404)

MS Word proqramında işçi sahənin görünüş rejimləri hansı menyuda yerləşmişdir?

405)

Aşağıdakı menyulardan hansı MS Word proqramına aid deyil?

406)

MS Word proqramında Web- səhifələrin yaradılması imkanları hansı menyuda yerləşmişdir?

407)

Aşağıdakı panellərdən hansı Microsoft Word proqramına aid deyil?

408)

MS Word proqramında “inФорматika” sözünü “İNФОРМАТIKA” sözünə çevirən əmr aşağıdakılardan hansıdir?

409)

MS Word proqramında sənəddəki mətni səhifədə bir neçə sütunda yerləşdirmək üçün əmr hansı menyudadır?

410)

MS Word proqramında cari faylın tipini dəyişdirmək əmri hansı menyudadır?

411)

MS Word proqramında səhifə parametrlərinin dəyişdirilməsini hansı menyunun əmri yerinə yetirir?

412)

MS Word proqramında sənəddəki mətnə çapdan əvvəl baxışı hansı menyunun əmri yerinə yetirir?

413)

MS Word proqramında fayla HTML Форматı mənimsətmək əmri hansı menyudadır?

414)

MS Word proqramında ekrandakı panellərə yeni alətləri gətirmək əmri hansı menyudadır?

415)

MS Word proqramının işçi sahəsində başqa bir Windows proqramlarının imkanlarini qətirib onunla işləmək imkanı hansı menyudadır?

416)

MS Word proqramında sənəddə müxtəlif siyahıları yaratmaq imkanı hansı menyudadır?

417)

MS Word proqramında WordArt rejimi hansı menyudadır?

418)

MS Word proqramında klaviaturada olmayan simvolları sənədə daxil etmək əmri hansı menyudadır?

419)

MS Word proqramında sənəddə qrafiki obyektlərin üzərində mətn daxil etmək imkanı hansı menyudadır?

420)

MS Word proqramında sənəddə qeydlər yaratmaq imkanı hansı menyudadır?

421)

MS Word proqramında Obıçnıy əmri hansı menyuda yerləşir?

422)

MS Word proqramında Vo vesğ ekran əmri hansı menyuda yerləşir?

423)

MS Word proqramında Lineyka əmri hansı menyuda yerləşir?

424)

MS Word proqramında Nomera straniü əmri hansı menyuda yerləşir?

425)

MS Word proqramında Data i vremə əmri hansı menyuda yerləşir?

426)

MS Word proqramında Razrıv əmri hansı menyuda yerləşir?

427)

MS Word proqramında Simvol əmri hansı menyuda yerləşir?

428)

MS Word proqramında Avtotekst əmri hansı menyuda yerləşir?

429)

MS Word proqramında Pole (Field)əmri hansı menyuda yerləşir?

430)

MS Word proqramında Primeçanie əmri hansı menyuda yerləşir?

431)

MS Word proqramında Risunok əmri hansı menyuda yerləşir?

432)

MS Word proqramında Sxematiçeskaə diaqramma əmri hansı menyuda yerləşir?

433)

MS Word proqramında Nadpisğ (Text Box) əmri hansı menyuda yerləşir?

434)

MS Excel proqramında =B$3 + C4 formulunun avtomatik qonşu oyuqlara davam etdirilməsi zamanı hansı oyuqdakı ədəd bütün əməliyyatlarda iştirak edəcək?

435)

Aşağıdakı proqramlardan hansı cədvəl prosessorudur?

436)

MS Excel proqramında elektron cədvəldə sətirləri qizlətmək əmri hansı menyuda yerləşmişdir?

437)

MS Excel proqramında cari vərəqi gizlətmək əmri hansı menyudadır?

438)

MS Excel proqramında Udalitğ list əmri hansı menyuda yerləşir?

439)

MS Excel proqramında Nayti əmri hansı menyuda yerləşir?

440)

MS Excel proqramında Stroka sostoəniə əmri hansı menyuda yerləşir?

441)

MS Excel proqramında Funküiə əmri hansı menyuda yerləşir?

442)

MS Word proqramında şablon əsasında məktub yaratmaq əmri hansı menyudadır?

443)

Aşağıdakı proqramlardan hansı verilənlər bazalarını idarəetmə sistemlərinə aiddir?

444)

Microsoft Access proqramında multimedia tipli məlumatları bazada saxlamaq üçün hansı tip sahədən istifadə olunmalıdır?

445)

Microsoft Access proqramında 256 simvoldan çox simvoldan ibarət olan mətnləri bazada saxlamaq üçün hansı tip sahədən istifadə olunmalıdır?

446)

Hansı sahə tipi Microsoft Access proqramına aid deyil?

447)

Aşağıdakılardan hansı Microsoft Access proqramında verilənlər bazasının əsas obyektlərinə aid deyil?

448)

Aşağıdakılardan hansı verilənlər bazasının idarəetmə sistemlərinin əsas funksiyalarına aid deyil?

449)

MS Access proqramında verilənlər bazasında yazılar, qeydlər nəyə deyilir?

450)

Aşağıdakılardan hansı Microsoft Access proqramının fayllarının genişlənməsidir?

451)

MS Access proqramında verilənlər bazasını yaratmaq üçün verilənlərin hansı strukturundan istifadə edirlər?

452)

MS Access proqramında mətn tipli sahələrdə maksimum neçə simvoldan istifadə etmək olar?

453)

Faylı necə ləğv etmək olar?

454)

Ləğv edilmiş sənəd faylını necə bərpa etmək olar?

455)

Şəbəkə ehtiyatlarından istifadə edən kompüterlər necə adlanır?

456)

Spam dedikdə nə başa düşülür?

457)

Brauzer nə üçündür?

458)

Aşağıdakı əmrlərdən biri Microsoft Word 2003-ün File menyusuna aid deyil:

459)

Hansı genişlənməyə malik fayllar icra olunan hesab edilir?

460)

Elektron poçt vasitəsilə nə göndərilə bilər?

461)

Disc Defraqmenter proqramının funksiyası nədir?

462)

Hansı proqram vasirəsilə mətni Форматlaşdırmaq mümkündür?

463)

Hansı proqram multimediya vasitələrinə aid deyil?

464)

Word proqramında cədvəllərin xanalarının birləşməsi hansı əmrlərlə yerinə yetirilir?

465)

Elektron məktubun istifadəçiyə göndərilməsi zamanı mühüm olan nədir?

466)

Microsoft Outlook Express proqramının funksiyası nədir?

467)

Kompüter virusu nədir?

468)

Bərk diskin viruslardan yoxlanması üçün nə lazımdır?

469)

Virus kompüterdə necə əmələ qələ bilər?

470)

Elektron poçt vasitəsilə virusa yoluxma necə baş verir?

471)

Elektron ünvana gələn məktublar hansı qovluqda yerləşdirilir?

472)

HTML (Hyper Text Markup Lanquaqe) nədir?

473)

Dövlət saytlarının domeni necedir?

474)

Aşağıdakılardan Internetdə axtarış sistemi olmayan hansıdır?

475)

Aşağıdakı genişlənmələrdən hansılar arxiv fayllarına aid deyil?

476)

Power Point proqramında tam hazır təqdimatlari nümayiş etdirmək üçün hansı genişlənməli fayllarda saxlayırlar?

477)

Power Point proqramında .ppt genişlənməli fayllardan nə zaman istifadə olunur?

478)

Power Point proqramında .pot genişlənməli fayllardan nə zaman istifadə olunur ?

479)

Power Point proqramında .pps genişlənməli fayllardan nə zaman istifadə olunur ?

480)

Power Point proqraminda təqdimatlarda adətən ilk slayd aşagıdakılardan hansı olur?

481)

Aşagıdakı fayl genişlənmələrindən hansi Power Point proqramının fayl genişlənməsidir?

482)

Power Point proqraminda təqdimatı MS Word proqramına idxal etmək əmri proqramın hansi menyusunda yerləşib?

483)

Power Point proqraminda zaman və vaxt göstəriciləri adətən slaydların hansı hissələrində yerləşir?

484)

Power Point proqramında slaydin nömrəsi slaydın hansı hissəsində yerləşir?

485)

Power Point proqramında təqdimatların təqdim edilmə rejimləri proqramın hansı menyusunda yerləşmişdir?

486)

Power Point proqramında təqdimatın Web- brauzer proqramının pəncərəsində əks olunmasını təmin edən əmr proqramın hansı menyusunda yerləşmişdir?

487)

Power Point proqramında təqdimatlar üçün yeni slaydlar yaratmaq əmri proqramın hansı menyusunda yerləşmişdir?

488)

Power Point proqramında təqdimatda slaydları nömrələmək əmri proqramın hansı menyusunda yerləşmişdir?

489)

Power Point proqramında slaydlara annimasiya effektləri mənimsətmək əmri proqramın hansı menyuda yerləşir?

490)

Power Point proqramında təqdimatlarda slaydlar hansı ardıcıllıqla yerləşirlər?

491)

Power Point proqramında slaydlardakı obyektlərə hərəkət mənimsətmək əmri hansı menyuda yerləşir?

492)

Power Point proqramında slayddakı mətn fraqmentlərini slaydin mərkəzinə, sag və sol tərəfinə nəpəhən nizamlamaq əmri proqramın hansı menyusunda yerləşmişdir?

493)

Power Point proqramında slaydda cədvəl yaratmaq imkanı proqramın hansı menyusunda yerləşmişdir?

494)

Power Point proqramında slaydda diaqram yaratmaq imkanı proqramın hansı menyusunda yerləşmişdir?

495)

Power Point proqramında təqdimatdan hər hansı slaydı yox etmək imkanı proqramın hansı menyusunda yerləşmişdir?

496)

Power Point proqramında slaydlara fon mənimsətmək imkanı proqramın hansı menyusunda yerləşmişdir?

497)

Power Point proqramında təqdimatdakı hər hansı bir slaydı gizlətmək imkanı proqramın hansı menyusunda yerləşmişdir?

498)

Power Point proqramında aşağıdakılardan hansı təqdimatları əks etdirmək rejimi deyil?

499)

Power Point proqramında təqdimatları yaratmaq üçün hansı adda usta rejimləri (proqramları) yoxdur?

500)

Power Point proqramında titul slaydının ustasını yükləmək üçün hansı əmrlər ardıcıllığı seçilir?

501)

Power Point proqramında titul slaydı ustasının standart slaydı aşağıdakılardan hansını özündə saxlamır?

502)

Power Point proqramında eyni zamanda təqdimatlardakı bütün slaydlarda mətnlərin şriftlərini dəyişdirmək lazım gəldikdə hansı usta rejimindən istifadə etmək lazımdır?

503)

Power Point proqramında boş təqdimat yaratmaq əmri proqramın hansı menyusunda yerləşmişdir?

504)

Power Point proqramında MS Word tipli sənədləri proqrama idxal etmək əmri hansı menyudadır?

505)

MS Word tipli sənədləri Power Point proqramına idxal etdikdə oradakı birinci səviyyəli başlıqlar təqdimatlarda nəyə çevrilirlər?

506)

MS Word tipli sənədləri Power Point proqramına idxal etdikdə oradakı ikinci səviyyəli başlıqlar təqdimatlarda nəyə çevrilirlər?

507)

Power Point proqramında təqdimatı adi rejimdə əks etdirmek üçün istifadə olunan əmr hansı menyudadır?

508)

Power Point proqramında təqdimat adi rejimdə əks olunanda işçi sahədə sol paneldə nə əks olunur?

509)

Power Point proqramında təqdimatı struktur rejimdə əks etdirmek üçün istifadə olunan əmr hansı menyudadır?

510)

Power Point proqramında təqdimatı adi rejimdə əks etdirmek üçün istifadə olunan əmr hansı menyudadır?

511)

Power Point proqramında təqdimatın struktur rejimində əks olunması adi rejimdən nə ilə fərqlənir?

512)

Power Point proqramında təqdimatların, slaydların çeşidlənnəsi rejimində əks olunmasında hansı imkanlar vardır?

513)

Power Point proqramında müəyyən şablon strukturlu təqdimatları yaratdıqda hansı genişlənməli fayllardan istifadə olunur ?

514)

Aşağıdakılardan hansı kompüter şəbəkələrində OSİ modelinin səviyələrinə aiddir?

515)

Aşağıdakılardan hansı kompüter şəbəkələrində OSİ modelinin səviyələrinə aiddir?

516)

Aşağıdakılardan hansı kompüter şəbəkələrində OSİ modelinin səviyələrinə aiddir?

517)

Aşağıdakılardan hansı kompüter şəbəkələrində OSİ modelinin səviyələrinə aiddir?

518)

Aşağıdakılardan hansı kompüter şəbəkələrində OSİ modelinin səviyələrinə aiddir?

519)

Aşağıdakılardan hansı kompüter şəbəkələrində OSİ modelinin səviyələrinə aiddir?

520)

POP protokolu İnternetin hansı xidmət növünə aiddir?

521)

Hansı lokal şəbəkədir?

522)

OSI modelində neçə səviyyə var?

523)

OSI modelində ən aşağı səviyyə hansıdır?

524)

TCP protokolundan OSI modelinin hansı səviyyəsində istifadə olunur?

525)

Aşağıdakılardan hansı fərdi şəbəkədir?

526)

Aşağıdakılardan hansı regional şəbəkədir?

527)

Hansı qlobal şəbəkədir?

528)

Lokal şəbəkədə resursların işini təmin edən proqram təminatı necə adlanır?

529)

 

hansı topologiyadır?

530)

 

hansı topologiyadır?

531)

 

hansı topologiyadır?

532)

 

hansı topologiyadır?

533)

Siqnalları çevirən qurğunun adı nədir?

534)

Hansı topologiyada bütün kompyuterlər bir mərkəzi qovşaqla birləşdirilir?

535)

Əgər şəbəkədə bütün kompyuterlər eyni hüquqa malikdirlərsə, bu şəbəkə necə adlanır?

536)

Rabitə kanalında sürəti ölçmə vahidi nədir?

537)

Şəbəkə resurslarını idarə edən proqram hansıdır?

538)

OSI-nin ən yuxarı səviyyəsi necə adlanır?

539)

Əlaqə kanalı nə üçündür?

540)

İnternetdə hansı tip qrafik Файлlardan geniş istifadə edilir?

541)

IP ünvanda maksimal ədəd neçə ola bilər?

542)

HTML nədir?

543)

Outlook Express nə proqramıdır?

544)

IP ünvanın uzunluğu neçədir?

545)

Provayder nədir?

546)

Elektron poçtun göndərilməsi protokolu hansıdır?

547)

Elektron poçtun qəbul edilməsi protokolu hansıdır?

548)

Aşağıdakılardan hansı İnternetin xidməti deyil?

549)

Aşağıdakılardan hansı brauzer deyil?

550)

İlk brauzer hansı hesab olunur?

551)

Dövlət təşkilatlarına məxsus domen hansıdır?

552)

Təhsil müəssisələrinə məxsus domen hansıdır?

553)

İnternet Explorer proqramında səhifəni yenidən yükləmək üçün hansı düymədən istifadə edilir?

554)

Müxtəlif protokollardan istifadə edən şəbəkələrin əlaqələndirilməsi üçün nədən istifadə edilir?

555)

Hansı veb-səhifə formatıdır?

556)

Aşağıdakılardan hansı cədvəl redaktorudur?

557)

Excel-də yaradılmış sənəd necə adlanır?

558)

Excel-də işçi vərəqlərin maksimum sayı neçə ola bilər?

559)

Cədvəlin əsas struktur elementi necə adlanır?

560)

Xanada düstur yazmaq üçün hansı simvoldan istifadə edilir?

561)

Aşağıdakı ünvanlardan hansı mütləqdir?

562)

Xana ünvanlarına mütləq ad vermək üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

563)

Yeni işçi vərəqi necə yaratmaq mümkündür?

564)

düyməsindən nə üçün istifadə olunur?

565)

Ədəd, pul, faiz tipli verilənlərdə vergüldən sonra duran (kəsr hissədəki) rəqəmlərin sayını artırıb, azaltmaq üçün hansı alətdən istifadə olunur?

566)

Mətnin xanada şaquli şəkildə yerləşməsi üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

567)

Ədədi və həndəsi silsiləni yaratmaq üçün hansı menyudan istifadə edilir?

568)

düyməsi nə üçün istifadə edilir?

569)

Elektron cədvələ kolontitul yerləşdirmək üçün hansı menyudan istifadə edilir?

570)

Xanada “=AVERAGE(C1:C2)” yazılarsa, hansı əməliyyat yerinə yetirilir?

571)

Ədədlərin cəmini, ədədi ortasını, sayını, maksimum və minimumunu tapmaq üçün alətlər panelində hansı düymədən istifadə etmək olar?

572)

Cədvəldə verilənləri nizamlamaq üçün hansı menyudan istifadə olunur?

573)

PowerPoint-də yaradılmış sənədin genişlənməsi hansıdır?

574)

Yeni slayd yaratmaq üçün hansı menyudan istifadə olunur?

575)

Cari slaydı çapa vermək üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

576)

Slaydın surətini yaratmaq üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

577)

Hansı düymənin köməyi ilə təqdimatın nümayişinə başlamaq olar?

578)

Slayda mətn qutusu daxil etmək üçün istifadə edilən düymə hansıdır?

579)

düymələri hansı funksiyanı yerinə yetirir?

580)

düyməsindən nə üçün istifadə olunur?

581)

Slaydların nömrələnməsi üçün hansı əmrdən istifadə etmək lazımdır?

582)

Aşağıdakılardan hansı PowerPoint Файлıdır?

583)

Power Point hansı məqsədlə işlənilir?

584)

düyməsindən nə üçün istifadə edilir?

585)

Slaydın rəngini dəyişmək üçün hansı menyudan istifadə olunur?

586)

Təqdimatın nümayişi zamanı slaydı görünməz etmək üçün hansı əmrdən istifadə etmək olar?

587)

Təqdimat zamanı slaydların arasındakı vaxt parametrlərinin tənzimlənməsi hansı əmrlə yerinə yetirilir?

588)

Slaydların silinməsi üçün istifadə olunan əmr hansı menyudadır?

589)

Təqdimatın əsasını nə təşkil edir?

590)

Slayda kolontitul daxil etmək üçün istifadə olunan əmr hansı menyudadır?

591)

Təqdimatın nümayişindən çıxmaq üçün hansı düymədən istifadə edilir?

592)

Power Point-də slayda cədvəl daxil etmək üçün hansı əmri yerinə yetirmək lazımdır?

593)

Tətbiqi proqramlar cərgəsi hansıdır?

594)

Power Point-də təqdimatı hansı görünüş rejimində çap etmək olmaz?

595)

Power Point-də təqdimata yeni slayd əlavə etmək üçün hansı menyudan istifadə edilir?

596)

Power Point-də slaydın 10-dan başlayaraq nömrələməsi üçün hansı menyu və əmrin icrası tələb olunur?

597)

Slayd obyektlərindəki mətnin şriftini hansı menyu ilə dəyişirlər?

598)

Slaydların nümayışi zamanı nümayışdən imtina etmək üçün hansı düymədən istifadə olunur?

599)

Power Point-də hazırlanmış təqdimatı hansı menyu ilə CD-yə yazırlar?

600)

C1 xanasında hansı ədəd görünəcək?

 

601)

İki simvol neçə bitdir?

602)

10 Kbaytda neçə bayt var?

603)

A1:C4 diapazonunda neçə xana var?

604)

Windows əməliyyat sisteminin versiyası deyil:

605)

Windows əməliyyat sisteminin Файл sistemi hansıdır?

606)

Plug and Play standartı nə üçündür?

607)

İkinci nəsil EHM-lərin baza elementi hansıdır?

608)

Kompyuteri düzgün söndürmək üçün nə etmək lazımdır?

609)

Əməliyyat sisteminin Файлları hansı qovluqda saxlanılır?

610)

Son icra olunmuş əmri ləğv etmək üçün klaviaturanın hansı düymələrindən istifadə etmək lazımdır?

611)

Kompyuterlərdə emal olunan informasiya nə ilə kodlaşdırılır?

612)

Fərdi kompyuterin əsas tərkib hissələrinə aid olmayan qurğu:

613)

Operativ yaddaş qurğusu nə üçündür?

614)

Kompyuterin sürətini nə xarakterizə edir?

615)

Kompyuterin sürət vahidi nədir?

616)

F1, F2, ... , F12 klavişləri nə adlanır?

617)

Elektrik enerjisindən asılıdır:

618)

Kommunikasiya proqram paketlərinin təyinatı nədir?

619)

Arxivləşdirmə proqramının təyinatı nədir?

620)

FAT nədir?

621)

İxtiyari informasiya xarici yaddaşda nə şəkildə saxlanılır?

622)

Файлın tam adı neçə hissədən ibarətdir?

623)

Файлın genişlənməsi nəyi bildirir?

624)

Yaddaşda 1 simvol üçün nə qədər sahə ayrılır?

625)

Bir ikilik rəqəm üçün yaddaşda nə qədər sahə ayrılır?

626)

Mətn yaddaşda 0,25 Kbayt sahə tutursa o, neçə simvoldan ibarətdir?

627)

Hansı informasiya daşıyıcısı deyil?

628)

Hansı periferiya qurğusu deyil?

629)

Kompyuterin iş etibarlılığı deyəndə nə baş düşülür?

630)

Aşağıdakılardan hansı xarici yaddaş qurğusu deyil?

631)

Monitorun ekranının diaqonalı nə ilə ölçülür?

632)

Giriş qurğuları nə üçün istifadə edilir?

633)

Mausun sağ düyməsinin funksiyası nədir?

634)

Abzasın birinci sətrinin əvvəlində boşluq qoyulması üçün hansı düymədən istifadə edilir?

635)

Birməsələli ƏS hansıdır?

636)

Hansı tətbiqi proqramdır?

637)

Файлın yolu verilmişdir - C:\DOC\SXEM.TXT. Файлın tam adı necədir?

638)

Mətn Файлının adının düzgün yazılışını seçin:

639)

Файлın tam yolu verilmişdir C:\DOC\SXEM.PPT. Файлın genişlənməsi necədir?

640)

Aşağıdakılardan hansı standart proqramlara aid deyil?

641)

Açılmış qovluqdakı bütün obyektləri seçmək üçün istifadə olunan əmr hansı menyunun tərkibinə daxildir?

642)

Bir neçə ardıcıl olmayan Файлı seçmək üçün hansı düymədən istifadə edilir?

643)

Aşağıdakılardan hansı arxiv Файлının tipi deyil?

644)

Silinən obyektlərin müvəqqəti yerləşdiyi qovluq necə adlanır?

645)

Add Hardware proqramı nə üçün istifadə olunur?

646)

Cədvəlin bir neçə yanaşı xanasını birləşdirmək üçün hansı əmrdən istifadə edilir?

647)

Mətnin hamısını qeyd etmək üçün klaviaturanın hansı düymələrindən istifadə edilir?

648)

Cədvəl daxilində mətnin istiqamətini hansı alətlə dəyişmək mümkündür?

649)

Sənədin sonuna keçmək üçün hansı düymələrdən istifadə olunmalıdır?

650)

Mübadilə buferindəki obyektlərin sayı ən çox nə qədər ola bilər?

651)

Bütün səhifəni çərçivəyə necə salmaq olar?

652)

Diaqramların daxil edilməsi üçün lazım olan əmr hansı menyuya daxildir?

653)

Düstur yazmaq üçün istifadə edilən proqramın adı nədir?

654)

Aşağıdakı ünvanlardan hansı mütləqdir?

655)

Cədvələ diaqram yerləşdirmək üçün hansı alətdən istifadə etmək olar?

656)

Düstur sətrində  düyməsi nəyi bildirir?

657)

Aşağıdakı modellərdən hansı ağacvari struktura malikdir?

658)

Cədvəldə neçə yazı vardır?

 

659)

Təqdimatların hazırlanması üçün istifadə olunan proqramın adı nədir?

660)

=sum(A1;B3) nəyi bildirir?

661)

.pdf formatlı Файлları oxumaq üçün hansı proqramdan istifadə edilir?

662)

Aşağıdakı proqramlardan hansı VBİS deyil?

663)

Memo sahəsində simvolların maksimal sayı nə qədərdir?

664)

Aşağıdakılardan hansı sistem proqram təminatına daxil deyil?

665)

Siyahıya süzgəc (filtr) qoymaq üçün hansı menyudan istifadə olunur?

666)

Aşağıdakı ünvanlardan hansının yazılışı doğrudur?

667)

Exceldə “Sheet1” səhifəsində axırıncı sətrə keçmək üçün hansı düymələri basmaq lazımdır?

668)

Exceldə “Sheet1” səhifəsində axırıncı sutuna keçmək üçün hansı düymələri basmaq lazımdır?

669)

Aşağıdakı ifalərdən hansı düzgün yazılıb?

670)

Seçilmiş xanaların diapazonu hansılardır?

 

671)

Xanalarda verilənlər belə göstəriləndə nə etmək lazımdır?

 

672)

Diaqramı qurduqdan sonra, cədvəldə dəyişiklər etdikdə, bunlar öz əksini diaqramda tapır?

673)

Cədvəldə Sosial Müdafiə Fonduna (SMF) 3% hesablanıb. Düsturlardan hansı düzdür?

 

674)

Cədvəlin yalnız bir hissəsini çap etmək üçün nə etmək lazımdır?

675)

Sütunda “01-01-2010” tarixindən başlayaraq “31-12-2010” qədər, 1 həftə addım ilə artıraraq, verilənlərin daxil etməsinin ən hasan yolu:

676)

Excel proqramında hesabi operatorlar hansılardır?

677)

A1 və A2 xanalarına daxil edilmiş sözlər hansı operatorun köməyi ilə A3 xanasında birləşiblər?

 

678)

Elektron cədvəldə xanada görünən # DİV/0! ifadəsi nəyi göstərir?

679)

Exceldə işləyərkən #NAME nəyi göstərir?

680)

Word səhifələrində şəkli mətnin arxasında fon kimi yerləşdirmək üçün:

681)

Tools®Language®Thesaurus əmri nə üçün istifadə olunur?

682)

Sənədi İnternet browser proqramında açmaq üçün nə etməli?

683)

Verilənlər bazası iidarəetmə sistemlərində məlumatları hansı formatda saxlayır?

684)

Notepad, WordPad, Calculator, proramları ilə işləmək üçün hansı menyu istifadə olunur?

685)

Файлlar və qovluqlar üzərində müxtəlif əməliyyatlar aparmaq üçün hansı program pəncərəsindən istifadə olunur?

686)

Kompyuterdə hansı sənədlər daha çox virusa yoluxa bilər?

687)

Aşağıdakılardan hansıları əməliyyat sistemidir?

688)

MS Access-də hansı obyekt çap üçün təyin olunub?

689)

My computer pəncərəsində qovluqların nişanlarını hansı üsulla nizamlamaq olar?

690)

Exceldə fünksiyaların hansı yalnış yazılmışdır?

691)

Access-də Text (mətn) tipli sahənin maksimum uzunluğu neçə simvol ola bilər ?

692)

Proqramın yüklənməsi...

693)

Aşağıdakılardan hansı yazıldıqdan sonra silinə bilməyən yaddaşdır?

694)

Word sənədində kolontitul nədir?

695)

Access proqramında verilən şərtlərə görə lazım olan yazıları əldə etmək üçün nədən istifadə olunur?

696)

Word-də “DropCap” (буквица) əmri nə edir?

697)

Word-də mətni, şəkili çərçivəyə salmaq üçün hansı alətdən istifadə olunur?

698)

Kontext menyuda bir sıra əmrlər nə üçün boz şriftlə görsənir?

699)

Sənədi bir neçə nüsxədə çap etmək üçün...

700)

Cədvəlin sətrlərinin hündürlüyünü, sütunlarının enini dəqiq qurmaq üçün...

701)

Bu düymələrdən  nə üçün istifadə olunur

702)

Aşağıdakılardan hansı elektron poçt proqramıdır ?

 

 

 

 

 

 

 

001)    Устройство для обмена информацией с другим компьютером через телефонную сеть:

002)    Каким символом отделяются файлы от расширения?

003)    Устройством для ввода данных, команд в персональном компьютере является:

004)    Принтер предназначен для:

005)    Монитор предназначен для:

006)    Клавиатура предназначена для:

007)       Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от:

008)    Мышь предназначена для:

009)    Персональный компьютер включается кнопкой:

010)    Сканер - это:

011)    Программа управления устройствами компьютера называется:

012)    При выключении компьютера вся информация стирается:

013)    Персональный компьютер не будет функционировать, если Отключить:

014)    Персональный компьютер можно использовать для прослушивания музыки если:

015)    Можно ли DVD диски использовать в CD приводе компьютера?

016)    Можно ли одновременно использовать два Flash накопителя на одном компьютере?

017)    Папка, в которую временно помещаются удаляемые объекты:

018)    Windows –  это:

019)    Контекстное меню вызывается:

020)    Файл — это...

021)    Переключиться между работающими программами в Windows можно:

022)    Для выделения объекта используется:

023)    Когда индикатор Caps Lock горит:

024)    Экран монитора называют:

025)    Для чего нужно Ярлык объекта ?

026)    Как изменить размер окна?

027)    Значок «Мой компьютер» служит для:

028)    Значок «Мои документы» служит для:

029)    Значок «Сетевое окружение» служит для:

030)    «Панель задач» служит для:

031)    Кнопка «Пуск» служит для:

032)    К табличным  процессорам относятся:

033)    Файлы документов, созданные в среде Excel имеют расширение:

034)    Основным элементом электронных таблиц является...

035)    Документ в Excel называется:

036)    В Excel удобно:

037)    Как можно переименовать лист?

038)    Можно ли редактировать ячейки с формулами?

039)    Электронная таблица представляет собой:

040)    Сколько клеток входит в диапазон А5 : D8?

041)    Сколько клеток входит в диапазон А1 : В4?

042)      Сколько клеток входит в диапазон B2 : C4?

043)    Клетка электронной таблицы называется текущей, если:

044)    Адрес клетки электронной таблицы – это:

045)    В клетку электронной таблицы можно занести:

046)    Укажите верно записанную формулу для  электронной таблицы:

047)    К текстовым процессорам относятся:

048)    Файлы документов, созданные в среде  Word имеют расширение:

049)    Каким образом нужно завершить ввод строки текста, чтобы со следующей строки начать

новый     абзац?

050)    Каким образом можно удалить содержимое строки из таблицы Word?

 

051)    Что означает автоматическое подчеркивание слова в документе Word красной волнистой

линией?

052)    В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются ...

053)    Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате,

необходимо задать:

054)    В среде Word удобно:

055)    В текстовом редакторе выполнение операции Копирование становится

возможным после:

056)    Какие клавиши клавиатуры можно использовать для удаления одного

Символа слева от курсора?

057)    Для редактирования неверно набранных символов используются клавиши:

058)             Для перемещения фрагмента текста из одного места документа в другое

необходимо выполнить команду(ы):

059)    Примечанием в Word называют:

060)    Сеть Интернет – это:

061)    Провайдер – это:

062)    Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются:

063)    Web-cтpaницы имеют формат (расширение):

064)    По адресу www.yandex.ru расположена:

065)    Какой домен верхнего уровня в Internet имеет Россия?

066)    Какой домен верхнего уровня в Internet имеет  Азербайджан?

067)    Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и

Находящихся в пределах территории, ограниченной небольшими размерами: комнаты, здания,

предприятия, называется:

068)    Что определяют адреса  компьютеров  подключенный к Интернет ?

069)    Для сохранения графического элемента с Web-страницы в файл следует

Воспользоваться:

070)    Microsoft Outloоk предназначен для:

071)    Адрес электронной почты (E-mail-адреса) содержит символ:

072)    Адресом электронной почты в сети Internet может быть:

073)    По адресу www.mail.ru расположена:

074)    Можно ли отправить письмо, не заполняя поле "Тема"?

075)    Что необходимо знать для отправки электронного письма адресату?

076)    После отправки сообщения его копия помещается в папку:

077)    Приходящая корреспонденция попадает в папку:

078)    На какой из носителей информации данные можно записать только один раз и нельзя потом

стереть их?

079)    Информация измеряется:

080)    На дискету можно записать информацию максимальным объемом:

081)    Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе:

082)    Компьютерным вирусом является:

083)    Что необходимо иметь для проверки на вирус жесткого диска?

085)    Какая программа не является антивирусной?

086)    Вирус может появиться в компьютере с помощью:

087)    Как происходит заражение "почтовым" вирусом?

088)    Компьютерный вирус можно обнаружить с помощью:

089)    Что делать при обнаружении вируса?

090)    Что из перечисленного ниже  является средством борьбы с компьютерным вирусом?

091)    Какие из перечисленных расширений, не архивные?

092)    Можно ли защитить архивную информацию паролем?

093)    Сканер позволяет:

094)    Microsoft Windows это:

095)    Что необходимо сделать для открытия файла?

096)    Как удалить файл?

097)    Как восстановить ранее удаленный файл документа?

098)    Как скопировать выделенный документ в буфер?

099)    Какими способами можно закрыть большинство окон?

100)    Модем позволяет:

101)    Результатом вычислений в ячейке С1 будет:

102)    Информацию, достаточную для решения тех или иных задач, называют:

103)    Для долговременного хранения информации служит:

104)    Компьютерные вирусы:

105)    База данных - это:

106)    HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является:

107)    Служба FTP в Интернете предназначена:

108)    Совокупность компьютеров, соединенных каналами для обмена информации и находящихся в пределах одного помещения, здания (или нескольких),называется :

109)    Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой:

110)    Архивный файл представляет собой:

111)    Что из нижеследующего не является свойством информации:

112)    Операционная система – это:

113)    Для перемещения курсора по рабочему полю можно использовать клавиши:

114)    Каким способом можно быстро перейти в начало документа?

115)    Какие клавиши клавиатуры при вводе текста можно нажать для перехода к новому абзацу?

116)    Для какой цели может использоваться команда Файл – Сохранить как?

117)    Какой метод копирования фрагмента текста правильный?

118)    Какую команду можно выполнить для сохранения файла под другим именем?

119)    Что необходимо сделать для сохранения изменений документа в MS Word?

120)    Чтобы вставить картинку в документ, нужно:

121)    Какую команду можно выполнить для поиска файла?

122)    Какие действия нельзя выполнить с документом, если он открыт только для чтения?

123)    Вам необходимо один или несколько символов оформить нижним

Индексом.Какая  программа Word позволяет выполнить этот текстовый эффект?

124)    В документе необходимо создать нумерованный список, начав нумерацию с числа 45. Какой

способ Вы примените?

125)    Какое меню программы Word необходимо использовать для перехода к уже открытому

документу?

126)    Необходимо быстро перейти в начало документа. Это обеспечит:

127)    Как можно вставить рисунок из коллекции Microsoft Office?

128)    Необходимо выделить всю информацию в документе от местонахождения курсора до конца

документа. Какие действия обеспечивают это?

129)    Как можно вставить рисунок из графического файла?

130)    Для какой цели можно использовать команду Тезаурус?

131)    Каким меню можно воспользоваться для изменения высоты строк таблицы?

132)    Каким меню можно воспользоваться для проверки правописания?

133)    Из какого меню  можно выполнить для преобразования документа в Web-страницу?

134)    Какую команду можно выполнить для создания файла на основе специального шаблона?

135)    Какую команду можно выполнить для перехода к требуемой странице документа?

136)    Как вставить символ, отсутствующий на клавиатуре?

137)    Чтобы проверить правописание, необходимо:

138)    Колонтитул - это:

139)    Для какой цели может использоваться команда Файл – Предварительный

просмотр страницы?

140)    Команды открытия и сохранения файлов находятся:

141)    Какая команда помещает выделенный фрагмент текста в буфер без удаления?

142)    Колонтитулы в документ можно ввести используя меню:

143)    Ярлык - это:

144)    Для переключения в другую программу необходимо:

145)    Как поместить информацию в буфер обмена?

146)    Реляционные базы данных имеют:

147)    В электронных таблицах нельзя удалить:

148)    Задан полный путь к файлу C:\DOC\TARİX.TXT

  1. Каково имя каталога, в котором находится файл  TARİX.TXT?

149)    Выберите верное обозначение строки в электронной таблице:

150)    В электронной таблице выделена группа из 12 ячеек. Она может быть описана диапазоном

адресов:

151)    Среди приведенных ниже записей формулой для электронной таблицы

Является только:

152)    Microsoft Excel – это…

153)    Электронная таблица представляет собой:

154)    С помощью каких команд можно запустить программу Excel?

155)    Как называется объект обработки в программе Excel?

156)    Что нужно сделать для создания новой книги в программе Excel?

157)    Минимальной составляющей таблицы в программе Excel является?

158)    Укажите, из чего состоит адрес ячейки рабочего листа в программе Excel?

159)    Активная ячейка в таблице программы  Excel - это ячейка:

160)    Как выделить несмежные ячейки в программе Excel?

161)    Как выделить диапазон ячеек в таблице программы Excel?

162)    Укажите правильные действия при завершении ввода данных в ячейку в

программе Excel:

163     Задан адрес электронной почты в сети Интернет: [email protected] каково имя

компьютера, на котором хранится почта?

164)    С помощью какой функциональной клавиши в Microsoft Excel можно

редактировать и вводить данные в активную ячейку?

165)    Как удалить содержимое ячеек в программе Excel?

166)    С помощью каких команд можно добавить ячейки в таблицу в программеexcel?

167)    Прежде чем ввести информацию в ячейку в программе Excel, необходимо…

168)    Укажите, как обозначаются наименования строк на рабочем листе в программе Excel?

169)    Если щелкнуть на заголовок строки в программе Excel:

170)    Основными называются данные таблицы программы Excel,  ...

171)    Производными называются данные таблицы Excel, …

175)    Диапазон таблицы в программе  Excel – это …

177)    Какие данные можно вводить в ячейку в программе Excel?

178)    Какое форматирование применимо к ячейкам в Excel?

179)    Изменить формат данных в отдельной ячейке можно с помощью панели …

180)    Отформатировать ячейки из определенного диапазона можно с

Помощью команд…

181)    Изменить ширину и высоту ячеек можно с помощью команд …

182)    Если дважды щелкнуть на заполненной  ячейке таблицы в программе Excel,  активизируется

режим …

183)    С помощью функции Авто заполнение в таблице программы Excel можно…

184)    Автоматически заполнить таблицу программы Excel однородными данными можно с помощью

команд…

185)    Правая кнопка мыши:

186)    Заражение  вирусами может произойти в процессе:

187)    Для проверки на вирус жесткого диска что необходимо иметь ?

188)    Программа не является антивирусной:

189)    Как вирус может появиться в компьютере?

190)    Компьютерным вирусом является...

191)    Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться...

192)    Какой протокол является базовым в Интернет?

193)    Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет...

194)    Задан адрес электронной почты в сети Internet: [email protected].

Каково имя владельца электронного адреса?

195)    Для чего нужно программа Microsoft Internet Explorer ?

196)    Web-страницы имеют формат (расширение)...

197)    Web-страница - это ...

198)    Домен - это ...

199)    Гипертекст - это ...

200)    HTML (Hyper Text Markup Language) является ...

201)    Скорость передачи данных - это ...

202)    Для передачи в сети web-страниц используется протокол ...

203)    Папка, в которую временно попадают удалённые объекты, называется ...

204)    Текущий диск - это ...

205)    ОС Windows поддерживает длинные имена файлов. Длинным именем файла считается ...

206)    Технология Plug and Play ...

207)    Текущий папка - это папка ...

208)    После  выключении компьютера  информация стирается ...

209)    Винчестер(HDD) предназначен для ...

210)    Назовите правильную запись имени текстового файла:

202)    Укажите правильную запись имени файла:

211)    Что называется файлом?

212)       Как найти в тексте определенный набор символов и слов?

213)       Какая база данных строится на основе таблиц и только таблиц?

214)       Какой из ниже перечисленных элементов не является объектом MS Access?

215)       Что такое поле?

216)       Что такое запрос?

217)       Из чего состоит макрос?

218) С помощью какой программы выполняется распознавание  документов ?

219)    Этапы распознавание документов(finereader):

220) Для чего нужно сканирование(Fine reader)?

221) Для чего нужно  Сегментация(Fine reader)?

222) Для чего нужно   Форматирования(Fine reader)?

223) Для чего нужно   Проверка(Fine reader)?

224) Для чего нужно    команда Показывать(Fine reader)?

225)    Если щелкнуть на заголовок  столбцов в программе Excel, …

226) Для чего нужно    программа Winrar?

227)    С помощью какой команды можно найти определенный набор символов и слов?

228)    Как можно изменить ориентацию текста в ячейках таблицы?

229)    На основе чего строится любая диаграмма?

230)    Для чего используется функция СУММ ?

231     Указание адреса ячейки в формуле называется….

232)    Из скольких  символов может состоять расширение файла?

233)    1  гигабайт равен:

234)    Для закрытия текущего окна:

235)    Для перезагрузки компьютера  используется…

236)    Программы архивирования служит для:

237)    Программам архивирования относится…

238)    Не является операционной системой:

239)    Устройство обмена информацией с другими компьютерами по телефонным каналам - это:

240)    Во время исполнения программа находится в:

241)    Верно высказывание:

242)    Верно высказывание:

243)    В электронной таблице знак "$" (или "!") перед номером строки в  начало формулы;

обозначении ячейки указывает на:

244)    В каком разделе меню, находятся пункты меню, относящиеся к

 

245)             Вы набрали текст, но после выяснилось, что его надо было набрать

прописными буквами. Ваши действия?

b) 246)     Как скопировать выделенный фрагмент текста в другое место с помощью

мыши и клавиатуры?

c) 247)     Как увеличить расстояние между буквами в слове?

248)       Когда можно поменять свойства шрифта?

249)                   Что можно поместить в буфер обмена?

250)       Можно ли поставить размер кегля 15 у шрифта, например,  Tahoma, если при выборе даны

значения 14 и 16?

251)             Можно ли в документ MS Word вставить диаграмму, таблицу Excel, любой объект, который

ассоциирован и может редактироваться каким-либо приложением, установленным в

операционной системе?

252)    Можно ли и как перенести картинку, текст из MS Word в другое приложение?

253)    Для чего предназначены кнопки, расположенные в правой нижней части окна Microsoft Word

над информационной строкой?

254)             Когда нужно изменить параметры страницы?

255)             Какое сочетание клавиш отвечает за копирование в буфер обмена?

256)             Какое сочетание клавиш отвечает за вставку из буфера обмена?

257)             Какое сочетание клавиш отвечает за вырезание в буфер обмена?

258)             Что из перечисленного относится к свойствам шрифта?

259)             Как выделить слово в документе?

260)             Как можно быстро перемещаться по тексту, используя клавиши?

261)             Какими способами можно создать таблицу?

262)             Как создать свою панель инструментов?

263)             Можно ли в документ Microsoft Word вставить график или диаграмму?

264)    Как можно отобразить документ во весь экран?

265)    К  растровом  графическим редактором относятся:

266)    Файлы документов, созданные в среде Paint имеют расширение:

267)    Вы хотите оформить предложение курсивом. Для этого нужно:

268)    С помощью какой команды можно переключится в другую программу :

269)    Выберите правильный алгоритм печати документа:

Сделать предварительный просмотр, Файл , Печать , Выбрать принтер,

270)  Что составляет структуру таблицы?

271)  Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате необходимо задать…

272)  В  MS-Excel-e нельзя удалить…

273)  Наибольший информационный объем будет иметь файл, содержащий…

274)  ОС Windows предоставляет возможность работать с мультимедиа

информацией. К таким программам не относится ...

275)  Минимальный элемент в растровом графическом редакторе:

276)  Минимальный элемент в вектором графическом редакторе?

277)  К Свойствам информации относится :

278)  Палитрой в графическом редакторе являются…

279)  Пункт меню «Документы» в меню пуск содержит:

280)  Корзина служит для:

281)  Клавишу Enter необходимо нажимать:

282)  Для загрузки существующего документа средствами Windows необходимо выполнить

следующие действия:

283    В файлах какого типа при сохранении документа не будет потеряно

оформление текста и абзацев?

284)  Чтобы отформатировать текст, нужно:

285)  На какой панели инструментов находится  группа кнопок для форматирование техтов?

286)  MS- Word-e Колонтитулы это…

287)  Можно ли создать специальный стиль для оформления абзаца,

удовлетворяющий избранным Вами критериям (шрифт, размер шрифта,

обрамление и т.д.)?

288)  В каком из режимов просмотра документа отображаются колонтитулы?

289)  При сокращении слов, например  кв. м, следующее слово печатается с прописной буквы. Для

отключения этого необходимо выполнить:

290)  Отметьте  параметры, относящиеся к форматированию символов.

291)   Как изменить расстояние между строками внутри абзаца?

292)  Как можно изменить яркость рисунка?

293)  Какие символы можно использовать при нумерации страниц?

294)  Каким меню можно воспользоваться для изменения высоты строк таблицы?

295)  Из какого меню можно воспользоваться для проверки правописания?

296)  Из какого меню можно создать файла на основе специального шаблона?

297)  Как можно изменить стиль обтекания объекта WordArt текстом?

298)  Чтобы записать число в степени нужно:

299)  Сноска - это:

300)  Что можно использовать для установки границ таблицы?

301)  Можно ли изменять оформление списков по своему усмотрению?

302)  Какую команду можно выполнить для установки точной высоты строк таблицы?

303)  Как можно изменить ориентацию текста в ячейках таблицы?

304)  Чтобы в текущем документе начать очередной раздел с новой страницы, необходимо:

305)  В каком пункте меню можно настроить параметры страницы текущего

документа?

306)  С помощью какого встроенного в редактор WORD объекта можно вставлять документ

математические формулы?

307)  В каком пункте меню можно настроить параметры проверки правописания?

308)  Чтобы записать документ на магнитный носитель необходимо использовать команду:

309)  Какие параметры форматирования можно настроить в диалоговом окне Абзац?

310)  Какая пиктографическая панель отвечает за вид текста:

311)  Свойствам информации относится :

312)  Как можно вставить в текст символ ©?

313)  ОС Windows поддерживает длинные имена файлов. Длинным

именем файла считается ...

314)  Как определятся скорость передачи данных?

315)  Путь к файлу - это ...

316)  Стандартный интерфейс ОС Windows не имеет ...

317)  В процессе редактирования текста изменяется…

318)  Минимальным  объектом, используемым в текстовом редакторе, является…

319)  Электронных таблицах имя ячейки образуется…

320)  Визуальную информацию несет:

321)  Какой из следующих сигналов является аналоговым:

322)  Назовите программу которые можно составлять программы с помощью операторов?

323)  Программа - это:

324)  При считывании текстового файла с диска пользователь должен указать:

325)  Поиск слова в тексте по заданному образцу является процессом:

326)  Меню текстового редактора - это:

327)  Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек

называется?

328)  Графические примитивы в графическом редакторе представляют собой:

329)  Форма графического представления числовых значений, позволяющая  облегчить восприятие и

интерпретацию числовых данных, называется:

330)  Электронная таблица предназначена для:

331)  Абсолютные ссылки при перемещении или копировании в

электронной  таблице

332)  Выражение 3×(А1+В1):5×(2×В1-3×А2), записанное в соответствии с

правилами, принятыми в математике, в электронной таблице имеет вид:

333)  В ячейке Н5 электронной таблицы записана формула =B5*V5. Какая формула будет получена

из нее при копировании в ячейку Н7:

 

334)  В ячейке Н5 электронной таблицы записана формула =$В$5*5. Какая

формула будет получена из нее при копировании в ячейку Н7:

335)  Среди приведенных формул найдите формулу для электронной таблицы:

336)  Система управления базами данных представляет собой программный продукт, входящий в

состав:

337)  Компьютер, подключенный к сети Internet, обязательно имеет?

338)  Сетевой протокол - это:

339)  Процедура форматирования текста предусматривает:

340)  Программы обслуживания устройств ЭВМ называются:

341)  Хранение информации невозможно без:

342)  Какая комбинация клавиш используется для открытия главного

Меню операционной системы Windows?

343)  Что такое тег?

344)  Для выделения слова  используется:

345    Схема документа - это...

346)  URL - это…

347)  Ссылки(в интернет)- это…

348)  Какую команду можно выполнить для преобразования документа в веб-страницу?

349)  В электронной таблице строки именуются так:

350)  Как можно узнать сколько и какие документы загружены в

программу Word?

351)  Выберите правильный способ копирования данные.

352)            Как с помощью мыши изменить размер рисунка с сохранением

его пропорций?

353)  Каким образом можно убрать границу между двумя ячейками чтобы

потом разместить текст в центре этих ячеек?

354)  Таблица состоит из 4-х столбцов. По какому из них можно привести

сортировку?

355)  Курсор мыши превратился в песочные часы. Что это значит?

356)  Последовательность действий, записанная на специальном языке и

предназначенная для выполнения компьютером, - это:

357)  Основным элементом электронной таблицы является:

358)  Какие из предлагаемых устройств являются периферийными:

359)  Абсолютная ссылка в электронной таблице (ЭТ) – это:

360)  Какие из устройств в списке используются для вывода информации:

361)  Простейший объект базы данных, предназначенный для хранения

значений одного параметра реального объекта или процесса, – это:

362)  Из утверждений: Компьютер может эксплуатироваться без …

363)  Из утверждений:- являются верными

364)  Из утверждений: являются верными

365)  Из  утверждений:

366)  Информацию, отражающую   степенью ее близости к реальному

состоянию объекта,  называют:

367)  Предмет информатики - это:

368)  Программа Калькулятор позволяет производить математические операции:

369)  Программа Windows Media не позволяет

370)  Установка и удаление программ реализована в MS Windows (при стандартной конфигурации) в

виде:

371)  Программа устанавливающая программный продукт на компьютер обычно называется.

372)  Операционная система сама пытается найти и установить нужный драйвер:

373)  Редактор MS Word не позволяет сохранить документ в формате

374)  Среди основных режимов представления документа в редакторе MS Word отсутствует:

375)  В документе выделен фрагмент текста. Какое из перечисленных действий не приведет к

копированию этого текста в буфер Windows?

376)  Какой из приведенных управляющих элементов не является элементом форматирования

текста?

377)  Изменить способ выравнивание текста, отступы и межстрочные интервалы можно из раздела

меню:

378)  Что произойдет при нажатии клавиши  на панели инструментов?

379)  Задать фон и обрамление текста абзаца можно в разделе меню:

380)  Размер бумаги, ориентация листа и размеры полей устанавливаются при помощи пунктов

Меню

381)  Для просмотра документа в том виде, в котором он будет выведен на печать, необходимо

нажать кнопку

382)  Отменить печать отправленного на печать документа можно при помощи

383)  Представленная панель инструментов  служит

 

384)  Кнопка  позволяет добавить

 

385)  Редактор формул вызывается кнопкой?

386)  В ячейку A1 электронной таблицы MS Excel не может быть вписан

387)  Что можно сказать об адресах ячеек C10 и $C$10

388)  Какой из приведенных элементов управления является специфическим инструментом MS Excel?

389)  Для того, чтобы выделить несколько ячеек, находящихся в разных частях листа, необходимо

390)  Какая из записей является правильной формулой?

391   Для создания диаграммы нужно воспользоваться разделом меню

392)  Информационное общество – это

393)  Свойствами информации являются:

394)  К операционным системам не относится:

395)  Какой из перечисленных форматов не является графическим

396)  Перемещение мыши с нажатой левой кнопкой используется

397)  Щелчок правой кнопкой мыши по объекту используется:

398)  Справка вызывается?

399)  Какой из перечисленных объектов является ярлыком?

400)  Что произойдет при удалении объекта ?

401)  Программу Проводник  Windows  можно запустить?

402)  Рассмотрим полное имя (путь) c:\windows\system32\IME\CINTLGNT\ Lalə.doc . Какое из

утверждений относительно элементов этого имени может оказаться верным?

403)  Папка, в которую вложены все остальные файлы и папки данного логического диска

Называется

404)  Гипертекстовые файлы имеют расширение

405)  Устройством долговременного хранения информации не является.

406)  Для получения данных человек может использовать

407)  Какая клавиша используется для стирания символов  в тексте левее курсора?

408)  Не относится к минимальным функциям, выполняемым текстовым редактором

409   Какие клавиши используются для редактирования неправильно введенных символов?

410   Какие команды используются для  перемещения текстового фрагмента с одного места на другое?

411   Сколько символов имеется в данном текстовом фрагменте? «Республика или смерть»

412   Как регулируется автоматический режим перехода со строки на строку в программе

413   Как можно удалить файл?

414   Как можно восстановить удаленный файл документа?

415   Расширения файлов, созданных в программе Excel

416   Что является основным элементом электронных таблиц?

417   Как называется документ Excel

418   Удобно в среде Excel

419   Возможно ли редактировать ячейку, в которую введена формула?

420   Эффект пикселизации изображения особенность какой графики?

421   Как называются компьютеры пользующиеся запасами сети?

422   Какими меню осуществляется ввод гипертекстовых ссылок в программе MS Word

423   Какой орган выполняет выдачу IP адресов?

424   Какой протокол управляет передачей информации

425   Выберите ряд, относящийся к программам архивирования

426   От каких слов произошел термин Bit

427   Какие в графическом редакторе называются палитрой

428   Чего из нижеперечисленных  нельзя  выполнить с помощью команды “Save as”  в MS Excel?

429   Что необходимо сделать для сохранения сделанных исправлений в файле?

430   Количество строк в таблице MS Excel

434   Как называется меню изменяющее размер шрифта в MS Word?

432   В чем заключается функция команды“Empty Recycle Bin” в контекстном меню корзины для мусора?

433   Какое назначение у протокола FTP?

434   Каким меню осуществляется установка фильтров в таблицах MS Excel

435   В каком ряду находятся поисковые системы?

436   Что понимается под понятием Spam

437   На чем основываются вопросы (согласование их технических и программных средств),

438   Каким знаком начинаются рассчеты в MS Excel?

439   Для чего предназначен браузер?

440   Одна ин нижеперечисленных команд не относится к File меню Microsoft Word 2003

441   Как называется комплекс программ, превращающих подготовленные программы в машинный код?

442   Чему равен 4 Gb?

443   Какая из имеющихся клавишей клавиатуры  является функциональной

444   В чем назначение антивирусных программ?

445   Что такое BİOS?

446   К какой папке обращаются для присоединения новых шрифтов компьютеру в Windows

447   Файлы, принадлежащие к какому расширению считаются загрузочными

448   Какими командами в MS Word-е выполняются ввод в текст специальных символов

449   Что необходимо сделать для печатания файла в MS Excel

450   Как называется компьютер обеспечивающий сетевые ресурсы?

454   Что такое электронная таблица?

452   Сколько ячеек помещается в диапазоне А5:D8?

453   Когда ячейка электронной таблицы называется текущей?

454   Диапазон электронной таблицы-

455   Адрес клетки электронной таблицы–

456   Какой тип данных может быть введен в клетку электронной таблицы?

457   Как правильно записывается формула в электронной таблице?

458   Что такое сеть İnternet?

459   Что такое гипертекст?

460   Посредством, каких устройств могут проникать вирусы в память компьютера?

464   К какому меню в MS Excel относится команда Заполнить?

462   К какому меню в MS Excel относится команда  Удалить лист?

463   К какому меню в MS Excel относится команда Имя?

464   К какому меню в MS Excel относится команда Переместить \скопировать лист?

465   К какому меню в MS Excel относится команда  Найти?

466   К какому меню в MS Excel относится команда Строка состояния?

467   К какому меню в MS Excel относится команда Представления?

468   К какому меню в MS Excel относится команда Сводная таблица?

469   К какому меню в MS Excel относится команда Функция?

a)      Вставка

470   К какому меню в MS Excel относится команда Итоги?

474   К какому меню в MS Excel относится команда Стиль?

472   К какому меню в MS Excel относится команда Сортировка?

473   К какому меню в MS Excel относится команда Форма?

474   К какому меню в MS Excel относится команда Фильтр?

475   К какому меню в MS Excel относится команда Удалить?

476   К какому меню в MS Excel относится команда Проверка?

477   К какому меню в MS Excel относится команда Таблица подстановки?

478   К какому меню в MS Excel относится команда Текст по столбцам?

479   К какому меню в MS Excel относится команда Диаграмма?

480   К какому меню в MS Excel относится команда Группа и структура?

484   К какому меню в MS Excel относится команда Доступ к книге?

482   К какому меню в MS Excel относится команда Список?

483   К какому меню в MS Excel относится команда Общая рабочая область?

484   К какому меню в MS Excel относится команда Импорт внешних данных?

485   К какому меню в MS Excel относится команда Подбор параметра?

486   К какому меню в MS Excel относится команда Проверка наличия ошибок?

487   К какому меню в MS Excel относится команда Подбор параметра?

488   К какому меню в MS Excel относится команда Совместная работа?

489   К какому меню в MS Excel относится команда Сценарии?

490   К какому меню в MS Excel относится команда Зависимости формул?

494   К какому меню в MS Excel относится команда Параметры автозамена?

492   В какому меню в MS Excel есть команда дающая подробную информацию о программе?

493   К какому меню в MS Word относится команда Панели инструментов?

494   К какому меню в MS Word относится команда Эскизы?

495   К какому меню в MS Word относится команда Колонтитулы?

496   К какому меню в MS Word относится команда Структура?

497   К какому меню в MS Word относится команда Схема документа?

498   К какому меню в MS Word относится команда Масштаб?

499   К какому меню в MS Word относится команда Область задач?

500   К какому меню в MS Word относится команда Веб- документ?

504   К какому меню в MS Word относится команда Разметка страницы?

502   К какому меню в MS Word относится команда Режим чтения?

503   К какому меню в MS Word относится команда Обычный?

504   К какому меню в MS Word относится команда Во весь экран?

505   К какому меню в MS Word относится команда Линейка?

506   К какому меню в MS Word относится команда Номера страниц?

507   К какому меню в MS Word относится команда Дата и время?

508   К какому меню в MS Word относится команда Разрыв?

509   К какому меню в MS Word относится команда Символ?

510   К какому меню в MS Word относится команда Автотекст?

511   К какому меню в MS Word относится команда Поле?

512   К какому меню в MS Word относится команда Примечание?

513       К какому меню в MS Word относится команда Рисунок?

514   К какому меню в MS Word относится команда Схематическая диаграмма?

515   К какому меню в MS Word относится команда Надпись?

516   К какому меню в MS Word относится команда поиск Файла?

517   К какому меню в MS Word относится команда Закладка?

518   К какому меню в MS Word относится команда Гиперссылка?

519   К какому меню в MS Word относится команда Шрифт?

520   К какому меню в MS Word относится команда Абзац?

521   К какому меню в MS Word относится команда Список?