SUALLAR-HÜQUQ MÜHAFİZƏ ORQANLARI

001)     Aşağıdakılardan hansı qurum Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu

sisteminə daxil deyil?

002)     Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu hakimiyyət bölgüsündə hansı

sistemə daxildir?

003)     «Prokurorluq haqqında» qanunun «Prokurorluğa nəzarət» fəslində hansı

nəzarət formaları nəzərdə tutulmuşdur?

004)     Kim yaxın qohumları əleyhinə ifadə verməyə məcbur edilə bilər?

005)     Aşağıdakılardan hansı prokurorluğun fəaliyyətinin əsas prinsiplərinə aid

deyildir?

006)     «Prokurorluq haqqında» qanuna əsasən, Azərbaycan Respublikası Baş

prokurorunun toxunulmazlığına dair hərəkətlər kimin (hansı orqanın)

razılığı olmadan həyata keçirilə bilməz?

007)     Prokurorluq işçisinin barəsində cinayət işini kim başlaya bilər?

008)     Aşağıdakı aktlardan hansı prokuror aktlarına daxil deyildir?

009)     Aşağıdakılardan hansı prokurorluğun fəaliyyət istiqamətinə daxil

deyildir?

010)     «Prokurorluq haqqında» qanuna əsasən, hansı tədbir intizam tənbehi

tədbiri deyildir?

011)     Aşağıdakılardan hansı məhkəmə birinci instansiya məhkəməsinə aid

deyildir?

012)     AzərbaycanRespublikasındaaşağıdakıhansıvergilərmüəyyənedilmir?

013)     Hansıməhkəmələrişlərəapellyasiyainstansiyasıməhkəməsikimibaxmır?

014)     Hakimbarəsindəcinayəttəqibininhəyatakeçirilməsinəhansıorqanın

razılığıolmadanyolverilmir?

015)     Hansı hallarda məhkəmələrin qərarları qapalı elan edilir?

016)     Hansı halda rayon (şəhər) məhkəməsində sədr müavini vəzifəsi təsis

edilir?

017)     Ağır cinayətlər məhkəmələri hansı instansiya məhkəməsinə aiddir?

018)     «Məhkəmələr və hakimlər haqqında» qanuna əsasən, kassasiya və apellyasiya

instansiyası məhkəmələrinin bütün qərarları hansı müddətdə dərc edilir və elektron

daşıyıcılarda yayılır?

019)     Rayon (şəhər) məhkəməsi aparatı işçilərinin işə qəbul və işdən azad edilməsi məsələsini kim həll edir?

020)     «Məhkəmələr və hakimlər haqqında» qanuna əsasən, hakim vəzifəsinə hakimlər ilk dəfə hansı müddətə təyin olunurlar?

021)     Hakimlərinfəaliyyətininqiymətləndirilməsihansıorqantərəfindən həyatakeçirilir?

022)     Məhkəməhakimiyyətininrəmzlərihansılardır?

023)     Məhkəmələrdəişlərəhansıinstansiyalardabaxılır?

024)     Məhkəmələr və hakimlər haqqında» qanuna əsasən məhkəmələr hansı vəzifələri həyata keçirirlər?

025)     Məhkəmələr və hakimlər haqqında» qanuna əsasən aşağıdakılardan hansı məhkəmə

məhkəmə sisteminə daxil deyildir?

026)     Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasının konsulluqlarında aparılan notariat hərəkəti deyildir?

027)     Vergi qanunvericiliyinə əsasən fiziki şəxslər kimlərdir?

028)     DövlətVergi orqanlarına hansılar aiddir?

029)     Vergi orqanlarının keçirdiyi yoxlamaların hansı növləri var?

030)     KonstitusiyaMəhkəməsinintərkibineçəhakimdənibarətdir?

031)     KonstitusiyaMəhkəməsindəhansıicraatmövcuddur?

032)     KonstitusiyaMəhkəməsindəneçətərəfiştirakedir?

033)     KonstitusiyaMəhkəməsininPlenumununtərkibinəKonstitusiyaMəhkəməsininneçəhakimidaxildir?

034)     KonstitusiyaMəhkəməsininhakimlərinivəzifəyəkimtəyinedir?

035)     Birinciinstansiyaməhkəməsindəişlərə:

036)     Hakimlərinmüstəqilliyiprinsipinintələbinəgörəhakimlərkimətabedir?

037)     MəhkəməHüquqŞurasınınvəhakimlərinseçkikomitəsininneçəüzvüvar?

038)     MəhkəməHüquqŞurasınınvəHakimlərinSeçkiKomitəsininqərarlarındahansıorqanaşikayətveriləbilər?

039)     Anlayışıtamamlayın: «……. 1-ciinstansiyakimiağırvəxüsusiləağır cinayətişlərinə

baxır»

040)     1-ciinstansiyaməhkəmələrinəaiddir:

041)     AşağıdakılardanhansılarARAliMəhkəməsinəaiddeyildir: 1. Bakışəhərindətəşkil

olunur; 2.ekstradisiyahaqqındaməsələnihəlledir;3. 1-ciinstansiyaməhkəməsinin

qərarlarıiləbağlıapellyasiyaşikayətlərinəbaxır; 4. kassasiyainstansiyasıməhkəməsi

kimiədalətmühakiməsinihəyatakeçirir?

042)     «ARAliMəhkəməsi….». Cümlənitamamlayın

043)     Azərbaycan Respublikasında mühakimə icraatı hansı dildə aparılır?

044)     Mühakimə icraatı hansı hallarda çəkişmə prinsipi əsasında aparılır?

045)     Məhkəmələr tərəfindən qəbul edilən qərarların növləri hansılardır?

046)     Hansı şəxslər andlı iclasçıların siyahısına daxil edilə bilməz?

047)     Azərbaycan Respublikasında hüquq müdafiə fəaliyyətini peşəkarcasınahəyat keçirənmüstəqil hüquqi təsisat hansı orqandır?

048)     Aşağıdakılardan hansı vəkilliyin prinsiplərinə aid deyil?

049)     Ali hüquq təhsilli, hüquqşünas ixtisası üzrə üç ildən az olmayaraq iş stajı olan və ya elmivə pedoqoji təhsil müəssisələrində hüquq sahəsində üç ildən az olmayan müddətdə

fəaliyyət göstərən, İxtisas Komissiyasında peşə yararlılığının müəyyən edilməsiməqsədilə yazılı testdən və şifahi müsahibədən ibarət olan ixtisas imtahanınımüvəffəqiyyətlə vermiş şəxs kim ola bilər?

050)     Kimvəkilköməkçisiolabilər?

051)     Aşağıdakılardan hansılar Vəkillər Kollegiyasının orqanlarıdır?

052)     VəkillərinİxtisasKomissiyasınınneçəüzvüvar?

053)     Vəkilliyənamizədlərinqanundanəzərdətutulmuştələblərəuyğunluğuvəpeşəhazırlığınıhansıorqanmüəyyənedir?

054)     Səhvvariantıgöstərin: Peşəfəaliyyətinihəyatakeçirərkənvəkil:

055)     HakimlərinEtikDavranışKodeksinihansıorqantəsdiqedir?

056)     «Məhkəmələr və hakimlər haqqında» qanuna əsasən, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı(Ədliyyə Nazirliyi) qanunda müəyyən edilmiş səbəblər və intizam məsuliyyətinə cəlb

edilmə əsaslarının əlamətləri olduqda hansı hakimlərin intizam məsuliyyətinə cəlbedilməsi, habelə onların səlahiyyətlərinə xitam verilməsi barədə Məhkəmə-Hüquq Şurasınamüraciət edir?

057)     Hansımeyaraəsasəninzibati-iqtisadiməhkəmələrtəşkilolunur?

058)     İnzibati-iqtisadiməhkəmələrhansıişlərəbaxır?

059)     Hansı meyara əsasən hərbi məhkəmələr təşkil olunur?

060)     Hakimlər aşağıdakı vəzifəyə malikdir

061)     Məhkəmə hakimiyyətinə aiddir:

062)     Azərbaycan Respublikasının hansı qanunu məhkəmə sistemini tənzimləyir?

063)     Aşağıdakılardan hansı məhkəmə cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi(ekstradisiya)

məsələsini həll edir?

064)     Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyətini həyata keçirir:

065)     Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyəti məhkəmələr tərəfindən aşağıdakı hansı vasitə ilə həyata keçirilir:

066)     Hakimliyə namizədlərə aid tələblərə daxil deyil:

067)     Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini təyin edir:

068)     Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimlərini təyin edir:

069)     Azərbaycan Resrublikasının apellyasiya məhkəmələrinin hakimlərini təyin edir:

070)     Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorunu vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir:

071)     Məhkəmələrin vəzifəsinə aiddir:

072)     Məhkəmələrin vəzifəsinə aiddir:

073)     Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğunun səlahiyyətlərinə aid deyil:

074)     Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğunun səlahiyyətlərinə aid deyil:

075)     Məhkəmələr baxılmış işlər üzrə Azərbaycan Respublikası adından aşağıdakı qərarları çıxarırlar:

076)     Qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda hüquqi yardımın aşağıdakı növləri göstərilir:

077)     Təqsirsizlik prezumpsiyasına aid deyil:

078)     Azərbaycan Respublikasının məhkəmə sisteminə daxil deyil:

079)     Rayon (şəhər) məhkəməsi hakimlərinin sayı müəyyənləşdirilir:

080)     Ağır cinayətlər məhkəməsi hakimlərinin sayı müəyyənləşdirilir:

081)     Ağır cinayətlər məhkəməsi sədrinin səlahiyyətlərinə aid deyil:

082)     Hərbi məhkəmənin səlahiyyətlərinə aiddir:

083)     Hərbi məhkəmənin səlahiyyətlərinə aid deyil:

084)     Hərbi məhkəmə tərkibi:

085)     Hərbi məhkəmə sədrinin səlahiyyətlərinə aid deyil:

086)     Hərbi məhkəmə sədrinin səlahiyyətlərinə aiddir:

087)     Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi Rəyasət Heyətinin tərkibinə daxil deyil:

088)     Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi Rəyasət Heyətinin

səlahiyyətlərinə aid deyil:

089)     Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi Rəyasət Heyətinin

səlahiyyətlərinə aiddir:

090)     Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi kollegiyalarının

səlahiyyətlərinə aid deyil:

091)     Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi sədrinin səlahiyyətlərinə

aid deyil:

092)     Apellyasiya məhkəməsinin tərkibinə daxil deyil:

093)     Apellyasiya məhkəməsinin Rəüasət Heyətinin tərkibinə daxil deyil:

094)     Apellyasiya məhkəməsi hakimlərinin sayı müəyyənləşdirilir:

095)     Apellyasiya Məhkəməsinin Rəyasət Heyətinin səlahiyyətlərinə daxil deyil:

096)     Apellyasiya məhkəməsi sədrinin səlahiyyətlərinə daxil deyil:

097)     Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna rəhbərlik edir:

098)     Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu:

099)     Aşağıdakılardan hansılar Prokurorluğun funksiyasını xarakterizə edir:

100)     Aşağıdakılardan hansı polisin funksiyalarını xarakterizə edir:

101)     Aşağıdakılardan hansı vəkillik fəaliyyətinin müstəsna dairəsinə aiddir:

102)     Ədalət mühakiməsini həyata keçirmək hansı orqana həvalə edilmişdir?

103)     Aşağıdakılardan hansı vəkilliyin əsas vəzifəsini ifadə edir

104)     Aşağıdakılardanhansıpolisinvəzifəsinəaiddeyildir:

105)     Aşağıdakılardanhansıicraməmurlanınvəzifəsinəaiddeyildir

106)     İctimaiqaydanınqorunmasıvəictimaitəhlükəsizliyintəminedilməsihansıhüquq

mühafizəorqanınınfəaliyyətistiqamətinəaiddir

107)     Yolhərəkətitəhlükəsizliyinintəminedilməsihansıhüquqmühafizəorqanlarının

funksiyasınaaiddir

108)     Müvafiqməhkəməninmüəyyənolunmuşfəaliyyətqaydasınıtəminetməkhansısubyektinvəzifəsinəaiddir

109)     Məhkəmədəhakimlərin, andlıiclasçıların, məhkəməprosesinindigəriştirakçılarınınvə            şahidlərintəhlükəsizliyinintəminedilməsihansısubyektinvəzifəsidir

110)     İbtidaiaraşdırmayaprosessualrəhbərlikhansıhüquqmühafizəorqanınınvəzifəsinə

aiddir

111)     AzərbaycanRespublikasınınƏdliyyəNazirikimtərəfindənvəzifəyətəyinedilir

112)     ƏdliyyəNazirliyininKollegiyasınıniclaslarındahansıməsələlərhəlledilmir?

113)     ƏdliyyəNazirliyihaqqındaəsasnamənəvaxtqəbuledilmişdir?

114)     MəhkəmələrvəhakimlərhaqqındaARqanununəvaxtqəbuledilmişdir?

115)     AşağıdakılardanhansıDİN-ninfəaliyyətistiqamətinəaiddir

116)     İki il vəkil işləmiş şəxs Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinin üzvü seçilə bilərmi?

117)     Aşağıdakılardan hansı polisin fəaliyyət prinsiplərinə aid deyildir?

118)     Aşağıdakılardan hansı orqanlar  polisin fəaliyyətinə idarədaxili və idarədən kənar nəzarəti həyata keçirirlər?

119)     Polisin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinə aid deyil?

120)     Polis əməkdaşının hakimin qərarı olmadan mənzilə orada yaşayanların iradəsi ziddinə daxil olmasına hansı halda yol verilmir?

121)     Polis əməkdaşı aşağıdakı halların hansında odlu silahdan istifadə edə bilməz?

122)     Kimlər polisdə xidmətə qəbul edilə bilər?

123)     Polisinvəzifələrinəaşağıdakılardanhansıaiddeyil?

124)     Hansı orqan ibtidai istintaqı həyata keçirmir?

125)     Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü hakimlərin Seçki Komitəsinin üzvü ola bilərmi?

126)     Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri necə seçilir və səlahiyyət müddəti

qanunla necə müəyyən edilir?

127)     Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə İnsan hüquq və

azadlıqları ilə bağlı Konstitusiyanın və qanunların şərhi üçün kim müraciət

edə bilər?

128)     Vəkillərin fəaliyyətinə hər hansı müdaxiləyə  yol verilə bilərmi?

129)     Hakimlər hakimlik vəzifəsinə hansı müddətə təyin olunurlar?

130)     Kimlər hakim ola bilərlər?

131)     Hakimlərin siyasətsizləşdirilməsi termini nə deməkdir?

132)     Birinci instansiya məhkəməsinin qərarlarından şikayətlər ilkin olaraq hara verilir?

133)     Kassasiya qaydasında apellyasiya məhkəməsinin fəaliyyətinə nəzarət edir

134)     Aşağıdakılardan hansı apellyasiya məhkəməsinin sədrinin səlahiyyətinə aiddir ?

135)     Prokurorun yuxarı məhkəməyə verdiyi şikayət necə adlanır?

136)     Birinci instansiya hakimlərini hakim vəzifəsinə təyin edən orqan?

137)     Hakimlər barəsində cinayət təqibi kimin razılığı olmadan həyata keçirilə bilməz:

138)     Hakim cinayət başında yaxalanarsa kim dərhal məlumatlandırılmalıdır?

139)     Apellyasiya Məhkəməsinin Rəyasət Heyətinin iclasının müddətləri:

140)     Hakimlərin hüquqlarına aiddir:

141)     Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi:

142)     Məhkəməyə hansı orqanlar təsir edə bilər?

143)     Şəxs hansı andan təqsirli sayılır?

144)     Uyğun cavabı seçin:

Hakimliyə namizədlər hansı əsaslarla seçilirlər?

145)     Ədalət mühakiməsi həyata keçirilir:

146)     Hansı andan şəxs müdafiəçinin yardımından istifadə edə bilər?

147)     Qərar çıxararkən hakimlər istifadə etmirlər:

148)     Hansı hallarda məhkəmə iclası qapalı keçirilmir?

149)     Ədliyyə orqanları işçilərinə tətbiq olunan həvəsləndirmə tədbirlərinə aid deyil?

150)     Hansı işlər inzibati-iqtisadiməhkəmələrin səlahiyyətinə aid edilmişdir?

151)     İnzibati-iqtisadi məhkəmənin tərkibi kimlərdən ibarətdir?

152)     Hansı inzibati-iqtisadi məhkəmədə sədr müavini vəzifəsi təsis edilir?

153)     İnzibati-iqtisadi məhkəmənin səlahiyyətlərinə aid deyildir:

154)     Konsitutusiya Məhkəməsinin, Ali Məhkəmənin və apellyasiya məhkəmələrinin hakimlərivəzifəyə təyin olunurlar:

 

 

155)     Ədliyyə orqanları işçilərinə tətbiq olunan intizam tənbehlərinə aid deyil:

156)     Məhkəmə-Hüquq Şurası tərəfindən yaradılan və namizədləri hakim vəzifəsinə təyin edənorqan hansıdır?

157)     Hakimlərin vəzifələrinə aid deyil:

158)     İlkin uzunmüddətli tədris kurslarına göndərilmiş hakimliyə namizədlərin maddi təminatı hansı orqan həyata keçirir?

159)     Hakimlərin hüquqlarına aiddir:

160)     Kassasiya instansiyasında işlərə hansı tərkibdə baxılır?

161)     Hakimlərin müstəqilliyi təmin edilir:

162)     Hakimlər barəsində cinayət təqibi kimin razılığı olmadan həyata keçirilə bilməz:

163)     Hakim cinayət başında yaxalanarsa kim dərhal məlumatlandırılmalıdır?

164)     Andlı iclasçıların siyahılarından kimlər çıxarıla bilməz?

165)     Vəkilliyə namizəd  onuVəkillər Kollegiyasının üzvülüyünə qəbul etməkdən imtina

haqqında qərardan hansı orqana şikayət verə bilər?

166)     Kim vəkil ola bilməz?

167)     Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi:

168)     Hansı halda vəkilin fəaliyyətinə xitam verilmir:

169)     Hansı nazirlik məhkəmə sistemi ilə bilavasitə əlaqəlidir?

170)     Məhkəməyə hansı orqanlar təsir edə bilər?

171)     Məhkəmə-Hüquq Şurasının hüquqlarına daxil deyil?

172)     Dövlət notariat kontorlarını hansı orqan yaradır və ləğv edir?

173)     Notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün şəhadətnamə hansı orqan tərəfindən verilir?

174)     Kimə qarşı ifadə vermək şəxsin vəzifəsidir?

175)     Konstitusiya Məhkəməsinin sədri və müavini eyni palatanın tərkibinə daxil ola

bilərlərmi?

176)     Bir şəxsin neçə müdafiəçisi ola bilər?

177)     Aşağıdakı halların hansında müdafiəçinin iştirakı məcburi hesab edilmir?

178)     Hansı hallarda məhkəmə iclası qapalı keçirilir?

179)     Doğru cavabı seçin: Ədalət mühakiməsi həyata keçirilərkən ədalət mühakiməsinin

aparıldığı dili dili bilməyən şəxsə:

180)     Ədliyyə orqanları işçilərinə tətbiq olunan həvəsləndirmə tədbirlərinə aid deyil?

181)     Hansı işlər inzibati-iqtisadi məhkəmənin səlahiyyətlərinə aid edilməmişdir?

182)     İnzibati-iqtisadi məhkəmənin tərkibi kimlərdən ibarətdir?

183)     Hansı inzibati-iqtisadi məhkəmədə sədr müavini vəzifəsi təsis edilir?

184)     İnzibati-iqtisadi məhkəmənin cəlahiyyətlərinə nə aid deyil?

185)     İnzibati-iqtisadi məhkəmə sədrinin cəlahiyyətlərinə nə aid deyil?

186)     İnzibati-iqtisadi məhkəməsinə bir hakim təyin edilmişdirsə:

187)     Hakimlər:

188)     «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu nə vaxt

qəbul edilmişdir?

189)     Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu nə vaxt

qəbul edilmişdir?

190)     Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində vətəndaşların telefon danışıqlarına qulaq asma bir qayda olaraq hansı orqanın qərarına əsasən həyata keçirilə bilər?

191)     Hansı anlayış düzğün deyildir?

192)     «Təhqiqat…..» cümləni tamamlayın

193)     Aşağıda sadalanan orqanlardan hansı təhqiqatı apara bilməz?

194)     İbtidai istintaqın həyata keçirilməsi aşağıda sadalanan hansı orqanın səlahiyyətinə aid deyildir?

195)     Polis əməkdaşınəvaxt onun qanuni tələblərini icra etməyən hər hansı şəxsə qarşı xüsusi             vasitələrdənistifadəedəbilməz?

 

196)     Hansı halda polis əməkdaşı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən

edilmiş qaydada odlu silahdan istifadə edə bilməz?

197)     Polisdə xidmət keçmənin əsaslarına aid deyil

198)     Vətəndaşın polisdə xidmətə qəbul olunmaması səbəblərinə aid deyil:

199)     Notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün şəhadətnamə hansı müddətə verilir?

200)     Hansı  subyektlər dövlət idarələrində notariat fəaliyyətini həyata keçirirlər?

201)     Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində yerləşən hərbi hissədə hərbi qulluqçu

tərəfindən törədilmiş ağır cinayət işinə birinci instansiya qaydasında hansı məhkəmədə baxılmalıdır?

202)     Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi hansı instansiya məhkəməsi

kimi ədalət mühakiməsini həyata keçirir?

203)     «Məhkəmələr və hakimlər haqqında» qanunun tələbinə görə Azərbaycan Respublikası

Ali Məhkəmənin Plenumunun iclası nə vaxt səlahiyyətli sayılır?

204)     Məhkəmə-Hüquq Şurası intizam icraatı üzrə hansı qərarı qəbul edə bilməz?

205)     Apellyasiya məhkəməsi Rəyasət heyətinin iclası hansı halda səlahiyyətli

sayilir?

206)     ARKonstitusiyaMəhkəməsihansıaktlarıqəbuledir?

207)     Hakimlərözictimaibirliklərinitəsisedəbilərlər?

208)     Aşağıdakı halların hansında Konstitusiya Məhkəməsinin hakiminin səlahiyyətlərinə

vaxtından əvvəl xitam verilmir?

209)     Aşağıdakıanlayışhansıməhkəməyəaiddir: «….ümumi və ixtisaslaşdırılmış

məhkəmələrin icraatına aid olan mülki (o cümlədən inzibativə  iqtisadi mübahisələrə

dair), cinayət işləri və digər işlər üzrə ali məhkəmə orqanıdır»?

210)     Aşağıdakılarhansıməhkəməyəaiddir:«1. Plenumdanvəkollegiyalarındanibarətdir

 1. 2. ARpaytaxtındatəşkilolunur 3. yurisdiksiyasıbütünARərazisinəşamilolunur»

211)     «ARAliMəhkəməsiədalətmühakiməsini…. məhkəməsiqismində həyatakeçirir» anlayışınıtamamlayın

212)     Ərazi və ixtisaslaşdırılmış prokurorları vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir:

213)     Rayon (şəhər) məhkəmələrinin səlahiyyətlərinə aiddir:

214)     Ağır cinayətlər məhkəməsinin səlahiyyətlərinə aiddir:

215)     Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ağır cinayətlər məhkəməsinin hakimlərinin sayı

müəyyənləşdirilir:

216)     Naxçıvan Muxtar Respublikasının ağır cinayətlər məhkəməsi ibarətdir:

217)     Hərbi məhkəmə hakimlərinin sayı müəyyənləşdirilir:

218)     Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi hakimlərinin sayı müəyyənləşdirilir:

219)     Ali Məhkəmə hakimlərinin sayı müəyyənləşdirilir:

220)     Ali Məhkəmə sədrinin səlahiyyətlərinə aid deyil:

221)     Prokurorluğun fəaliyyətinin əsas prinsiplərinə daxil deyil:

222)     Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu sisteminə daxil deyil:

223)     Məhkəmə Hüquq Şurasının təyinatına aşağıdakılardan hansı aiddir:

224)     Aşağıda göstərilənlərdən hansı məhkəmənin fəaliyyətini xarakterizə edir:

225)     Ədliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının iclaslarında hansı məsələlər həll edilmir?

226)     Aşağıdakılardan hansı Ədliyyə Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətinə aid deyil

227)     Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin prinsiplərinə aşağıda sadalanan prinsiplərdən  hansı aid deyil?

228)     Apellyasiya məhkəməsinin yurisdiksiyası altına düşür

229)     Aşağıdakılardan hansı əməliyyat-axtarış fəliyyətinin prinsiplərinə aid

edilmir?

230)     Hansı orqanlar əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirə bilərlər

231)     Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun mərkəzi aparatı kimi çıxış edir:

232)     Prokurorluq fəaliyyətinə parlament nəzarətini həyata keçirir?

233)     Konsitusiya Məhkəməsinin, Ali Məhkəmənin və apellyasiya məhkəmələrinin hakimləri

vəzifəyə təyin olunurlar:

234)     Aşağıdakılardan hansı hakimlərin müstəqilliyinin təminatına aid deyil

235)     Hansı tərif düzgün deyil:

236)     Tərcüməçinin xidmətləri kim tərəfindən ödənilir?

237)     Hakimlər başqa vəzifəyə keçirilə bilərlər:

238)     Kimə qarşı ifadə vermək şəxsin vəzifəsidir?

239)     Hansı hallarda məhkəmə iclası qapalı keçirilir?

240)     Doğru cavabı seçin: Ədalət mühakiməsi həyata keçirilərkən ədalət mühakiməsinin

aparıldığı dili bilməyən şəxsə:

241)     Aşağıda sadalanan orqanlardan hansı təhqiqatı apara bilməz?

242)     Aşağıdakılardan hansı hüquq mühafizə  orqanı hesab edilmir?

243)     Aşağıdakılardan hansı hüquq mühafizə  orqanı hesab edilmir?

244)     Hakim olmaq üçün tələblər sırasına aid deyil

245)     Hakim olmaq üçün tələblər sırasına aid deyil

246)     Birinci instansiya məhkəməsinin hakimlərini kim vəzifəyə təyin edir?

247)     Aşağıdakılardan hansı subyekt əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirir?

248)     Kim əməliyyat-axtarış fəaliyyətində məcburi iştiraka cəlb edilə bilər?

249)     Aşağıdakılardan hansı subyekt əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirir?

250)     Aşağıdakılardan hansı əməliyyat-axtarış fəlayyətinin prinsipidir?

251)     Aşağıdakılardan hansı əməliyyat-axtarış fəlayyətinin prinsipidir?

252)     Konstitusi Məhkəməsinin palatalarında hansı məsələlərə baxılır?

253)     Hüquq-mühafizə orqanları haqqında hüquqi aktları məzmununa (predmetinə) görə  bölmək olar. Yanlış cavabı seçin.

255)     Məhkəmə hakimiyyətinin dövlət hakimiyyətinin müstəqil qolu olması hansı qanunla        müəyyən edilmişdir?

256)     Məhkəmə hakimiyyətini hansı məhkəmə həyata keçirmir?

257)     Məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təminatçısı kimdir?

258)     Məhkəmə hakimiyyətinin səlahiyyətlərinə aşağıda göstərilənlərdən hansını aid etmək      olmaz?

259)     Yanlış cavabı seçin: Məhkəmələr baxılmış işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının adından

260)     Aşağıda göstərilənlərdən hansını ədalət mühakiməsinin əsas əlaməti hesab etmək olmaz?

261)     Yanlış cavabı seçin: Məhkəmələr baxılmış işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının adından

262)     Azərbaycan Respublikasının məhkəmə sisteminə daxil deyil:

263)     Səhv cavabı seçin: Vəkil öz peşə fəaliyyətini həyata keçirərkən aşağıdakı prinsipə əməl etməlidir?

264)     Təqsirsizlik  prezumpsiyası prinsipinə görə  təqsirləndirilən şəxsin təqsirliliyini sübut etmə           vəzifəsi kimin üzərinə qoyulur?

265)     Prokurorluğun fəaliyyətinə məhkəmə nəzarətini kim həyata keçirir?

266 )    Konstitusiya Məhkəməsində icraatın  başlanması səbəblərinə aiddir

267)     Cinayət işləri üzrə şübhəli və təqsirləndirilən şəxsin müdafiəsini kimlər həyata      keçirə bilər ?

268)     Hakimlərin səlahiyyət müddəti uzadıla bilərmi?

269)      Konstitusiya Məhkəməsinin aktlarına aiddir

270)     Aşağıda qeyd olunanlardan hansıları prokurorluq orqanlarının fəaliyyət     istiqamətlərinə daxil deyildir?

271)     Məhkəmələr və hakimlər haqqında AR qanunu nə vaxt qəbul edilmişdir?

272)     DİN haqqında Əsasnamə nə vaxt qəbul edilmişdir?

273)     Aşağıdakılardan hansı icra məmurlarıt vəzifələrinə aid deyil?

274)     Aşağıdakılardanhansı icra məmurlarının vəzifələrinə aid deyil?

275)     İcra məmuru məhkəmələrin müəyyən olunmuş fəaliyyət qaydasının təmin edilməsi          ilə əlaqədar aşağıdakılardan hansı vəzifəni yerinə yetirmir?

276)     cra məmuru məhkəmələrin müəyyən olunmuş fəaliyyət qaydasının təmin edilməsi            ilə əlaqədar aşağıdakılardan hansı vəzifəni yerinə yetirmir?

277)     İcra məmuru məhkəmələrin müəyyən olunmuş fəaliyyət qaydasının təmin edilməsi          ilə əlaqədar aşağıdakılardan hansı vəzifəni yerinə yetirmir?

278)     Aşağıdakılardan hansı icra məmurlarının hüquqlarına aid deyil?

279)     Aşağıdakılardan hansı icra məmurlarının hüquqlarına aid deyil?

280)     Aşağıdakılardan hansı icra məmurlarının hüquqlarına aid deyil?

281)     Aşağıdakılardan hansı icra məmurunun məhkəmələrin müəyyən olunmuş fəaliyyət qaydasının təmin edilməsi ilə əlaqədar hüquqlarına aid deyil?

282)     İcra məmurlarının qanunazidd hərəkətlərindən şikayət verilə bilərmi?

283)     Öz hərəkətlərinə və törətdiyi hüquq pozuntularına görə icra məmurları  məsuliyyət daşıyırlarmı?

284)     İcra məmurlarına məxsus əmlakın xidməti fəaliyyətləri ilə əlaqədar məhv olunması və zədələnməsi nəticəsində vurulan ziyan ödənilirmi?

285)     İcra məmurlarına məxsus əmlakın xidməti fəaliyyətləri ilə əlaqədar məhv olunması və zədələnməsi nəticəsində vurulan ziyan hansı qaydada ödənilir?

286)     İcra xidmətinin maddi-texniki təminatının qaydası və normaları hansı  orqan        tərəfindən müəyyən edilir?

287)     Aşağıdakılardan hansı hüquq-mühafizə fəaliyyətinin növlərinə aid deyil?

288)     Aşağıdakılardan hansı hüquq-mühafizə fəaliyyətinin növlərinə aid deyil?

289)  Aşağıdakılardan hansı hüquq-mühafizə fəaliyyətinin əsas vəzifələrinə aid deyil?

290)     Aşağıdakılardan hansı hüquq-mühafizə fəaliyyətinin məqsədlərinə aid deyil?

291)     Aşağıdakılardan hansı məhkəmə hakimiyyətinin səlahiyyətlərinə aid deyil?

292)     Aşağıdakılardan hansı cinayət mühakimə icraatını həyata keçirmir?

293)     Hər kəs Konstitusiya Məhkəməsinə pozulmuş insan hüquq və azadlıqlarının bərpa edilməsi məqsədi ilə şikayət verə bilər:

294)     Hakimlərin həyatı və sağlamlığı dövlət büdcəsi hesabına hansı müddətə və həcmdə sığorta edilir?

295)     Vəkilləri və onların birliyinin fəaliyytəinə hər hansı müdaxilə və s. yə yol verilə bilərmi?

296)     Vəkilliyin əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?

297)     Vəkillərin davrvanış qaydaları haqqında Əsasnamə hansı orqan tərəfindən            qəbul edilir?

298)     Vəkil müdafiə öhdəliyindən imtina edə bilərmi?

298)     Aşağıdakılardanhansıprokuroraktıdeyildir??

299)     «Prokurorluq haqqında» Azərbaycan Respublikasının  Qanunu nə vaxt qəbul edilmişdir?

300)     Qanun pozuntularından çəkindirmək məqsədi ilə prokuror kimə xəbərdarlıq edir?

301)     Qanun pozuntularından çəkindirmək məqsədi ilə aşağıdakı subyektlərdən hansının xəbərdarlıq emək hüququ vardır?

302)     Təqdimatabaxılarkənprokuroruniştiraketməkhüquqvarmı?

303)     Prokurorluğa işə qəbul edilir?

304)     Prokurorluğa işə qəbul edilmirlər?

305)     Prokurorlar cinayət işi başlamaq haqqında hansı prokuror aktını qəbul edirlər?

306)     Prokuror qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda hansı orqanlara yazılı göstəriş vermək hüququna malikdir?

307)     Prokuror iddiaərizəsiiləharamüraciətedəbilər?

308)     Kim qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda təhqiqat və ibtidai istintaq orqanlarına yazılı göstəriş vermək hüququna malikdir?

309)     Kimməhkəməqərarlarındanprotestverəbilər?

310)     Prokuror aktları onu çıxaran prokurorun özü tərəfindən geri götürülə, dəyişdirilə və ya ləğv edilə bilər?

311)     Protestnədir?

312)     Kimprokurorvəzifəsinətəyinediləbilər?

313)     Prokurorluğun üzərinə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında, «Prokurorluq haqqında» Qanunda və prosessal qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan  vəzifələr qoyula bilərmi?

314)     Azərbaycan Respublikasının Hərbi prokurorluğuna vəzifəsinə görə kim başçılıq edir?

315)     «Naxçıvan MR prokuroru öz səlahiyyətləri çərçivəsində»…. tamamlayın

316)     Naxçıvan MR Hərbi Prokurorluğunun əməkdaşlarına  ilk hərbi rütbələri kim verə bilər?

317)     Ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində ittihamı sübutetmə vəzifəsi kimin üzərinə düşür?

318)     Prokuror və ya müstəntiq vəzifəsi ilə bir araya sığmayan fəaliyyətə daxil deyil6

319)     Aşağıdakı orqanlardan hansı Hüquq-mühafizə orqanlarının sisteminə daxil deyildir?

320)     Xidməti intizamı pozduğuna görə prokurorluq işçisinin barəsində  aşağıdakı intizam tənbehlərindən hansı tətbiq olunmur?

321)     Prokurorluq işçisi aşağıdakı halların hansında prokurorluqdan xaric edilmir?

322)     Prokurorluğunfəaliyyətininprinsiplərinəaiddeyil?

323)     Prokurorluqların yaradılması və ləğv edilməsi məsələlərini kim həll edir?

324)     Kimlər Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinə üzv ola bilərlər?

325) Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun tərkibi kimlərdən
ibarətdir?

326)     AzərbaycanRespublikasındakonstitusiyanəzarətinihəyatakeçirir:

327)     Ali Məhkəmə Plenumunun iclasları nə vaxt səlahiyyətli hesab olunur?

328)     AliMəhkəməhakimlərinikimvəzifəyətəyinedir?

329)        Aşağıdakı məhkəmələrdən hansı yalnız ağır və xüsusilə ağır cinayət işlərinə baxır?

330)     Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini vəzifəyə təyin edilirlər:

331)     Milli təhlükəsizliyin obyektləri

332)     Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təmin olunması sisteminin əsas vəzifələri

333)     Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyini təmin edən dövlət orqanları

334)     Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş insan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını məhdudlaşdıran prosessual hərəkətlərin prokurorluq tərəfindən həyata keçirilməsinə qanunla müəyyən edilmiş qaydada və hallarda

335)     Dövlət Sərhəd Xidmətinin vəzifələrinə aiddir

336)     Dövlət Sərhəd Xidməti öz təyinatını və vəzifələrini həyata keçirmək üçün aşağıdakı hüquqlara malikdir

337)     Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi

338)     İxtisaslaşdırılmış prokurorluqlara aiddir

339)     Prokurorluq aşağı prokurorların yuxarı prokurora tabeliyi əsasında fəaliyyət göstərir

340)     Prokurorluq hansı sahədə əməliyyat-axtarış fəaliyyətini aparır

341)     Qanun pozuntularından çəkindirmək məqsədi ilə prokuror və ya onun müavini vətəndaşa və ya vəzifəli şəxsə rəsmi

342)     Prokuror qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda təhqiqat və ya ibtidai istinqat orqanlarına

343)     Prokuror Azərbaycan Respublikasının prosessual qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda məhkəmə qərarlarından

344)     Stajorluq müddəti bitdikdən sonra prokurorluq işçisi

345)     Baş prokuror:

346)     Prokurorluq işçisi öz hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi məqsədi ilə

347)     Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru prokurorluğun fəaliyyəti haqqında, istintaq edilən cinayət işləri istisna olmaqla

348)     Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətlərinə aid deyil:

349)     Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin təşkilat və nəzarət baş idarəsinin Rəisi səlahiyyətlərinə aid deyil:

350)     Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin strukturuna daxildir:

351)     Cinayət işləri üzrə azadlıqdan məhrumetmə ilə əlaqədar olmayan müvafiq cəzaların icrasını təşkil edir

352)     Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin İstintaq idarəsinin rəisi

353)     Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə iş mərkəzi

354)     Ədliyyə Nazirliyinin Regional ədliyyə şöbələri yerləşir:

355)     Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi

356)     Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Naziri

357)     Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat və notariat baş idarəsi

358)     Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat və notariat baş idarəsinin vəzifələrinə aid deyil:

359)     Etibarnamə digər vətəndaşlara və ya hüquqi şəxslərə verildikdə Notariat kontorları və dövlət orqanları tərəfindən notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə dövlət rüsumunun dərəcələri

360)     Dövlət və ya xüsusi notarius

361)     Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı orqanları

362)     Məhkəmə hüquq şürasının Hakimlərin seçki komitəsi

363)     Məhkəmə-Hüquq Şurasının tərkibi aşağıdakı təşkilatları təmsil edilir:

364)     Məhkəmə-Hüquq Şurasınən təşkili və fəaliyyət prinsipləri hansılardır:

365)     Məhkəmə-Hüquq Şurası İntizam icraatı üzrə qərar qəbul edilərkən səsvermədə kimlər iştirak edir?

366)     Məhkəmə-Hüquq Şurası tərəfindən intizam məsuliyyəti məsələsinə baxılan hakim

367)     Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri

Ədliyyə Nazirliyinə təklif verir

368)     Hakimlərin Etik Davranış Kodeksinin 10-cu müddəsi tələb edir ki, hakim:

369)     Dvlət Gömrük Komitəsinin vəzifələrinə aid deyil:

370)     Dövlət Gömrük Komitəsi

371)     Gömrük orqanlarında xidmət haqqında” Əsasnaməyə uyğun olraq kimlər müsabiqədə iştirak edə bilməzlər:

372)     Gömrük orqanlarının vahid sisteminə daxildir:

373)     Gömrük orqanları qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada respublikanın:

374)     “Təhqiqatı və istintaqı gömrük orqanlarının səlahiyyətinə aid edilmiş cinayətlərin qarşısının alınması, aşkar edilməsi və açılması, onları hazırlayan, törədən və ya törətmiş şəxsləri müəyyənləşdirmək məqsədi ilə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirmək”  hüququ hansı idarəyə aiddir?

375)     Azərbaycan Respublikası vergilər Nazirliyi hansı tarixdə yaradılmışdır?

376)     Vergilər Nazirliyinin funksiyalarına daxildir:

377)     Vergilər Nazirliyi aşağıdakı hüquqa malikdir:

378)     Vergi cinayətlərinin ibtidai araşdırılması Departamenti aşağıdakı maddələrdə nəzərdə tutulmuş cinayətlər üzrə cinayət təqibini həyata keçirir:

379)     Vergilər Nazirliyinin strukturuna daxildir:

380)     Azərbaycan Respublikası vergi sisteminə aid deyildir:

381)     Bu cümləni tamamlayın: “Vergi orqanları tərəfindən onların səlahiyyətləri daxilində qəbul edilən qərarlar bütün hüquqi və fiziki şəxslər üçün ...”:

382)     Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətkeçmə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olraq kimlər müsahibədə iştirak edə bilərlər:

383)     Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşının aşağıdakılara ixtiyarı yoxdur:

384)     Fövqəladə hallar orqanlarının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda vəzifələrinə aiddir:

385)     FHN strukturuna daxildir:

386)     Vəkillərin İxtisas Komissiyasının tərkibinə daxildir:

387)     Vəkillər Kollegiyası üzvlərinin Ümumi Yığıncağı (Konfransı) Kollegiya üzvlərinin (nümayəndələrin) … iştirak etdikdə səlahiyyətli sayılır

388)     Aşağıdakı şəxslər vəkil ola bilməzlər:

389)     Vəkil sirrini təşkil edən məlumatlar vəkilin hüquqi yardım göstərdiyi cinayət, mülki və inzibati işlər üzrə, həmçinin həmin vəkilin iştirakı ilə aparılan məhkəmə prosesində

390)     Vəkilliyin əsas vəzifələri

391)     Məhkəmə, istintaq, təhqiqat və digər dövlət orqanlarının işçilərinin vəkil ilə hüquqi yardım göstərən şəxs arasında hüquqi yardım göstərməklə əlaqədar vasitəçiliyinə

392)     Vəkilin köməkçisi kimi fəaliyyət göstərmək üçün ali hüquqi təhsil

393)     Aşağıdakı məsələlər Vəkillər Kollegiyası üzvlərinin Ümumi yığıncağı (konfransı) tərəfindən həll edilə bilər:

394)     Vəkillər kollegiyasının Rəyasət Heyətinin sədri

395)     Vəkillər aşağıdakı hüquqlara malikdirlər:

396)     Vəkil qurumları və ya fərdi qaydada fəaliyyət göstərən vəkillər tərəfindən hüquqi yardımın göstərilməsinə görə təyin edilən haqqın

397)     Vəkil Vəkillərin İntizam Komissiyasının rəyinə əsasən

398)     Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyəti aşağıdakı prinsiplərə əsasılanır:

399)     Aşağıdakılardan biri vəkilin hüquqları sırasına daxil deyil:

400)     Müdafiəçinin vəzifələri sırasına daxil deyil:

401)     Hüquq-mühafizə fəaliyyətinin funksiyalarına aid deyil

402)     Məhkəmə hakimiyyəti səlahiyyətlərinindən biridir:

403)     Məhkəmə hakimiyyəti haqqında yanlış fikiri seçin

404)     Azərbaycan Respublikasının məhkəmə sisteminə daxil deyil

405)     Məhkəmə-Hüuquq şurasının  tərkibinə daxil deyil

406)     Hakim olmaq üçün tələblər sırasına aid deyil

407)     Hakimlərin seçki komitəsi kim tərfindən formalaşdırılır

408)     Hakimlər ilk dəfə vəzifəyə neçə ilə təyin olunurlar?

409)     Hakimlərin aşağıdakı hüquqlardan hansına malik deyil

410)     Hakimlər üçün intizam icraatının başlanmasl üçün əsas deyil:

411)     Hakimlər edə bilərlər

412)     Məhkəmə-Hüquq Şurası hansı halda intizam icraatına xitam verir?

413)     Məhkəmə Hüquq Şurasının  intizam icraatı ilə əlaqəli qəbul etdiyi qərarlardan biri deyil

414)     Məhkəmə-Hüquq Şurasının qərarından hara şikayət vermək olar?

415)     Hakimlər haqqında intizam icraatı başlamaq üçün müraciət edə bilməz?

416)     Andlı iclasçılar siyahısına daxil edilməyən şəxslər siyahısına aid deyil:

417)     Andlı iclasçılar siyahısından çıxarılır:

418)     Ədalət mühakiməsinin prinsiplərinə aid deyil:

419)     Azərbaycanda bu adda ağır cinayətlər məhkəməsi mövcud deyil:

420)     Cinayətlərdən biri ağır cinayətlər məhkəməsinə digəri isə rayon məhkəməsinə aiddirsə  bu işə hansı məhkəmədə birləşdirilmiş icraat qaydasında baxılır

421)     Belə adda apellyasiya məhkəməsi mövcud deyil:

422)     Apellyasiya Məhkəməsinin yurisdiksiyasina aid deyil:

423)     Apellyasiya Məhkəməsinin tərkibinə daxil deyil:

424)     Azərbaycan Respublikasının Ali məhkəməsinin hakimlərinin sayı kim təərfindən müəyyən edilir?

425)     Ali Məhkəmənin hakimlərini kim təyin edir?

426)     Ali Məhkəmənin Plenumunun tərkibinə daxil deyil?

427)     Belə adda hərbi məhkəmə yoxdur:

428)     Hərbi Məhkəmənin hakimlərini kim vəzifəyə təyin edir?

429)     Belə adda inzibati- iqtisad məhkəməsi mövcud deyil:

430)     Konstitusiya Məhkəmsinin fəaliyyətinin əsasları sırasına aid deyil:

431)     Əməlliyat-axtarış fəaliyyətinin subyektləri tərəfindən qanunların icrasına nəzarəti kim həyata keçirir?

432)     Prokurorun hüquqlarına aid deyil:

433)     Prokurorun qəbul etdiyi aktlar sırasına daxil deyil:

434)     Hansı halda prokuror iddiaçı ola bilməz?

435)     AR Prokurorluq sistemində daxil deyil:

436)     Hüququ mühafizə orqanları sisteminə daxil deyil:

437)     Kəşfiyyat və Əks-Kəşfiyyat İdarəsi hansı nazirliyin tərkib hissəsidir?

438)     Miqrasiya sahəsində dövlət orqanı hansıdır?

439)     Hansı Nazirliyin istintaq idarəsi yoxdur?

440)     Əməliyyat axtarış fəaliyyətini nizamlayan əsas qanunvericilik hansıdır?

441)     Poçt və teleqrafların yoxlanılması səlahiyyəti hansı orqana məxsusdur?

442)     Mühafizə edilən səxslərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində əməliyyat axtarış fəaiyyətini hansı orqan həyata keçirir?

443)     Pentensiar xidmət hansı Nazirliyinin tabeliyindədir?

444)     Gömrük işinin fəaliyyət istiqamətlərinə aid deyil:

445)     AR Dövlət Gömrük Komitəsinin Strukturuna aid deyil:

446)     Hansı hallarda şikayətlər ancaq vəkilin tərtibatı ilə qəbul edilir?

447)     Vəkilin səlahiyyəti necə müəyyən edilir?

448)     İnzibati işdə vəkilin iştirakı vacib deyil:

449)     Notarius ola bilməz:

450)     Notariat fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə hüquq verən sənəd:

451)     Andlı iclasçıların CPM-də nəzərdə tutulmuş  hüquqlarından biri deyil:

452)     Aşağıdakılardan biri ədalət mühakiməsinin prinsiplərinə aid deyil:

453)     Aşağıdakılardan biri  ədalət mühakiməsinin prinsiplərinin əsas əlamətlərindən deyil:

454)     Aşağıdakılardan biri ədalət mühakiməsinin prinsiplərinə aid deyil:

455)     Aşağıdakı məhkəmələrdən biri mövcud deyildir:

456)     Aşağıdakı məhkəmələrdən biri mövcud deyildir:

457)     Aşağıdakı məhkəmələrdən biri mövcud deyildir:

458)     Aşağıdakı məhkəmələrdən biri mövcud deyildir:

459)     Apellyasiya məhkəməsinin sədrinin səlahiyyətlərinə aid deyil:

460)     Aşağıdakılardan biri Konstitusiya məhkəməsininn hakiminin          səlahiyyətinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi hallarına aid deyil:

461)     Konstitusiya məhkəməsində həyata keçirilən icraatın prinsiplərindən deyil:

462)     Aşağıdaklardan biri doğru deyil:

463)     Prokurorluğun  fəaliyyətinin əsas prinsipləri sırasına daxil deyil:

464)     AR prokurorluğu sisteminə daxil deyil:

465)     Prokurorluğa işə qəbul olunmayan şəxslər sırasına daxil deyil:

466)     Prokurorluq işçilərinə aşağıdakı həvəsləndirmə tədbirlərindən biri tətbiq edilmir:

467)     Prokurorluq işçilərinə aşağıdakı intizam tənbehlərindən biri tətbiq oluna bilməz:

468)     Prokurorluq işçilərinin rütbələri sırasına daxil deyil:

469)     Prokurorluq işçilərinin rütbələri sırasına daxil deyil:

470)     Prokurorluq işçilərinin rütbələri sırasına daxil deyil:

471)     Andlı iclasçıların siyahısına daxil edilməyən şəxslər sırasına aid deyil:

472)     Məhkəmə hüquq şurasının intizam icraatı üzrə qəbul etdiyi qərarlar sırasına daxil deyil:

473)     MHŞ tərəfindən hakimlər barəsində görülən həvəsləndirmə tədbirlərinə                aiddir :

474)     Göstərilənlərdən biri doğru deyil:

475)     İnzibati prosesdə vəkilin səlahiyyətlərinə daxil deyil:

476)     Məhkəmənin qərarı ilə notariusun şəhadətnaməsinin ləğv edilə bildiyi

hallar sırasına daxil deyil:

477)     Notariusun şəhadətnaməsinin ƏN tərəfindən ləğv edilə bildiyi hallar

sırasına daxil deyil:

478)     Notariusun vəzifələri sırasına daxil deyil:

479)     Notariusun vəzifələri sırasına daxil deyil:

480)     Notariusun vəzifələri sırasına daxil deyil:

481)     ƏN tərəfindən notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ verən şəhadətnamənin müddəti:

482)     Notariat fəaliyyətini davam etdirmək istəyən notarius şəhadətnamənin müddətinin uzadılmasına neçə ay qalmış Ədliyyə Nazirliyinə ərizə iləmüraciət etməlidir?

483)     Fəaliyyəti müsbət qiymətləndirilmiş notariusun şəhadətnaməsinin

müddəti daha neçə ilə uzadılır:

484)     Notarius şəhadətnaməsi almaq istəyən şəxslərin bilik səviyyəsi imtahan və müsahibə vasitəsilə yoxlanıldıqdan sonra onlar notarius yanında qədər müddət təcrübə keçməlidirlər:

485)     Vəkilin səlahiyyəti hansı sənədlə təsdiqlənir:

486)     Göstərilənlərdən biri yanlışdır:

487)     Müdafiəçinin vəzifələri sırasına daxil deyil:

488)     Aşağıdakılardan biri cinayət prosesində müdafiəçinin təmin olunmalı olduğu hallar sırasına daxil deyil:

489)     Aşağıdakılardan biri cinayət prosesində müdafiəçinin təmin olunmalı olduğu hallar sırasına daxil deyil:

490)     Aşağıdakılardan biri cinayət prosesində müdafiəçinin təmin olunmalı olduğu hallar sırasına daxil deyil:

491)     Vəkilin fəaliyyətinə xitam verilə bildiyi hallardan biri düzgün göstərilməmişdir:

492)     Vəkilin fəaliyyətinə xitam verilə bildiyi hallardan biri düzgün göstərilməmişdir:

493)     Vəkilin fəaliyyətinə xitam verilə bildiyi hallardan biri düzgün göstərilməmişdir:

494)     Peşə fəaliyyətini həyata keçirərkən vəkilin vəzifələrinə aid edilənlərdən biri yanlışdır:

495)     Peşə fəaliyyətini həyata keçirərkən vəkilin vəzifələrinə aid edilənlərdən biri yanlışdır:

496)     Aşağıdakılardan biri vəkilin hüquqları sırasına daxil deyil:

497)     Aşağıdakılardan biri vəkilin hüquqları sırasına daxil deyil:

498)     Aşağıdakılardan biri vəkilin hüquqları sırasına daxil deyil:

499)     Aşağıdakılardan biri yanlışdır:

500)     Peşə fəaliyyətini həyata keçirərkən vəkilin vəzifələrinə aid edilənlərdən biri yanlışdır:

 1. 501)     Məhkəmələrin tam siyahısı AR Konstitusiyası və Qanunla müəyyən edilmişdir. Bu sistemin dəyişməsi yalnız bu aktların dəyişməsi ilə mümkündür-Sadaladığımız hallar məhkəmə hakimiyyətinin hansı əlamətinə aiddir:

502)     “Kassasiya” sözünün mənası:

503)     Məhkəmə Hüquq Şurasının statusu:

 1. 504)     “Hakim vəzifəsinə namizədlərin seçilməsi işini təşkil edir. Hakimlərin Davranış Kodeksini təsdiq edir”- bu səlahiyyətlər hansı dövlət orqanına aiddir?

506)     Aşağıdakı müddəalardan hansı yalnışdır:

507)     Məhkəmə Hüquq Şurasının intizam icraatı üzrə qərarından verilmiş şikayətə baxan orqandır?

508)     Hakimin işlə bağlı əvvəlcədən yalnış fikrinin olması hansı prinsipin pozuntusudur?

509)     Məhkəmə orqanlarının digər hakimiyyət qollarından asılı olmadığını bəyan edən prinsipidir?

510)     Məhkəmə işində heç bir cinayət törətmədiyini bildirən təqsirləndirən şəxsə hakim bildirir ki, “Onda sübut et”. Hakimin bu hərəkəti hansı prinsipin pozulmasıdır?

511)     Məhkəmə hakimlərinin sayını müəyyən edən orqandır?

 1. 512)     Aşağıdakı əlamətlərdən hansı Ağır cinayətlər məhkəməsinə aiddir: 1. Apellyasiya instansiyası məhkəməsi qismində fəaliyyət göstərir. 2. Ağır və xüsusilə ağır cinayət işlərinə baxır. 3. Böyük ictimai təhlükə törətməyən və az ağır cinayət işlərinə baxır. 4. Ekstradisiya məsələsini həll edir:

513)     Ekstradisiya məsələsini həll edən məhkəmədir?

 1. 514)     “Qanunvericilik təşəbbüsü hüququna malikdir. AR hakimlərinin andını qəbul edir” qeyd edilən məsələlər hansı orqanın səlahiyyətinə aiddir?

516)     Konstitusiya Məhkəməsi neçə hakimdən ibarətdir?

 1. 517)     Aşağıdakılardan hansı orqan Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu vermək səlahiyyətinə malikdir? 1. Ədliyə Nazirliyi. 2. Milli Məcllis 3. Ombusdman. 4. Məhkəmə Hüquq Şurası. 5. Ali Məhkəmə

518)     Aşağıdakı müddəalardan hansı yalnışdır:

519)     Qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti arasında səlahiyyət, bölgüsü ilə bağlı mübahisələri həll edən orqandır:

520)     Konstitusiya Məhkəməsinə “müraciət” etmək səlahiyyətinə malik orqandır:

521)     Milli Məclis deputatlarının seçkilərinin nəticələrini yoxlayan və təsdiq edən orqandır:

522)     Aşağıdakı hüquq-mühafizə orqanlarından hansı qanunvericilik təşəbbüsü hüququna malikdir? 1. Konstitusiya Məhkəməsi. 2. Ali Məhkəmə 3. AR Prokurorluğu. 4. Ədliyyə Nazirliyi. 5. Daxili İşlər Nazirliyi

 1. 524)     Yalnız prokurora məxsus səlahiyyəti göstərin: 1. İbtidai araşdırmaya prosessual rəhbərlik. 2. Cinayət işi başlamaq. 3. Qanunların icrasına və tətbiqinə nəzarət 4. İstintaq hərəkətləri aparmaq
 2. 525)     Aşağıdakılardan hansı prokuror aktlarına aiddir: 1. qətnamə. 2. qərardad. 3. xəbərdarlıq. 4. qərar. 5. təqdimat

526)     Aşağıdakı hallardan hansında prokuror qərar qəbul edir?

527)     Aşağıdakı şəxslərdən hansı prokurorluğa işə qəbul edilmir: 1. İkili vətəndaşlığı olan şəxslər. 2. Din xadimləri. 3. 30-dan az yaşı olanlar. 4. 5 ildən az hüquq ixtisası üzrə stajı olan şəxslər. 5. Digər dövlət qarşısında öhdəlikləri olanlar

528)     Ərazi və ixtisaslaşdırılmış prokurorların səlahiyyət müddəti nə qədərdir?

529)     Baş prokurorun vəzifəyə təyin edilməsi qaydasına aiddir:

530)     Doğru olmayan cavabı göstərin:

531)     Doğru olmayan variantı göstərin:

532)     AR Konstitusiyasında xüsusi maddədə nəzərdə tutulmayan ədalət mühakiməsinin prinsipi hansıdır:

533)     Doğru olmayan variantı göstərin:

534)     Aşağıdakılardan hansı Konstitusiya məhkəməsi tərəfindən həyata keçirilən konstitusiya məhkəmə icraatına aiddir:

 1. 535)     Aşağıdakı məsələlərdən hansı vəkillik fəaliyyətinin müstəsna dairəsinə aiddir:1. cinayət işləri üzrə müdafiə. 2. mülki işlərin istənilən mərhələsi. 3. mülki işlər üzrə apellyasiya icraati. 4. mülki işlər üzrə kassasiya şikayəti
 2. 536)     Aşağıdakı şəxslərdən hansılar yazılı test vermədən yalnız şifahi müsahibədən keçdikdən sonra vəkil ola bilər? 1. Əvvəllər Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi olmuş şəxs. 2. Əvvəllər vəkil olmuş şəxs. 3. Əvvəllər apellyasiya məhkəməsinin sədri olmuş şəxs. 4. Əvvəllər hakim olmuş şəxs
 3. 537)     Kimlər vəkil ola bilməz: 1. Ali hüquqi təhsili olanlar. 2. İkili vətəndaşlığı olanlar. 3. Hüquqşünas ixtisası üzrə 3 ildən az olmayaraq iş stajı olanlar. 4. Digər dövlət qarşısında öhdəlikləri olanlar

538)     Vəkil köməkçisinə aid deyil:

539)     Aşağıdakılardan hansı doğru deyil:

540)     Vəkillər Kollegiyasının ümumi yığıncağı neçə ildən bir çağırılır:

541)     Vəkillər barəsində intizam tədbirləri hansı orqan tərəfindən tətbiq edilir:

 1. 542)     Cinayət prosesində vəkil müdafiəçi qismində hansı şəxslərin hüquqularını müdafiə edir. 1. təqsirləndirilən şəxs. 2.zərərçəkmiş şəxs. 3. şübhəli şəxs. 4. şahid
 2. 543)     Mülki işlər üzrə vəkillik fəaliyyətinin müstəsna dairəsinə aiddir: 1. iddia qaldırmaq. 2. mülki işlərdə apellyasiya icraatı. 3. mülki işlərdə kassasiya icraatı. 4. mülki işlərdə əlavə kassasiya icraatı

544)     Vəkil ola bilməz:

545)     AR Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrini vəzifəyə təyin edir:

546)     Ali xüsusi rütbələr verilir:

547)     Hakimin səlahiyyət müddətinin uzadılması hansı orqan tərəfindən təklif olunur:

548)     Hansı hallarda rayon (şəhər)  məhkəmələrində sədr müavini vəzifəsi təsis edilir:

549)     Aşağıdakı məhkəmələrdən hansı məhkəmə nəzarəti funksiyasını həyata keçirir:

 1. 550)     Hakim prosesdə tərəflərdən birinin yaxın qohumu olduğu işə baxmış və yekun məhkəmə aktı çıxarmışdır. Bu haldaədalət mühakiməsinin hansı prinsipi pozulmuşdur:
 2. 551)     Məhkəmə qanunsuz olaraq müdafiə tərəfinin iştirakı olmadan işə baxmışdır. Bu halda ədalət mühakiməsinin hansı prinsipi pozulmuşdur:

552)     Məhkəmə təcrübəsinə dair məsələlər üzrə məhkəmələrə izahlar verən məhkəmə hakimiyyət orqanı hansıdır:

553)     Aşağıdakılardan hansı hakimlərin intizam məsuliyyətinə cəlb olunması ilə bağlı Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciət edə bilər: 1. Apellyasiya məhkəməsinin sədri. 2. Rayon(şəhər) məhkəmələrinin sədrləri. 3. Ali Məhkəmənin sədri. 4. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi

554)     Hakimlərin səlahiyyət müddətinin başlandığı vaxtdır:

555)     Hakimliyə namizədlər üçün qoyulan yaş tələbi:

556)     Ərazi və ixtisaslaşdırılmış prokurorların vəzifəyə təyin edilməsi qaydasıdır:

557)     Doğru olmayan variantı göstərin:

558)     Prokurorluğa işə qəbul edilmir:

 1. 559)     Prokuror və ya müstəntiq aşağıdakı fəaliyyətlərdən hansı ilə məşğul ola bilər: 1. Elmi. 2. Pedaqoji. 3. Kommersiya. 4. Siyasi. 5. sahibkarlıq

560)     Aşağıdakılardan hansı konstitusiya nəzarətini həyata keçirən məhkəmədir?

561)     “Notarius” sözünün mənası:

 1. 562)     Aşağıdakı vəzifələrdən hansı üçün son yaş həddi 65-dir: 1. Hakimlər. 2. Vəkillər. 3. Notariuslar. 4. Deputatlar

563)     Dövlət notariat kontoruna nəzarəti həyata keçirən dövlət orqanıdır:

564)     Dövlət notariusu tərəfindən aparılan notariat hərəkətidir:

 1. 565)     Aşağıdakılardan hansı dövlət notariusu tərəfindən aparılan notariat hərəkətidir: 1. Əqdləri təsdiq etmək. 2. Şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi. 3. Vərəsəlik şəhadətnaməsini vermək. 4. Sürücülük vəsiqəsinin verilməsi
 2. 566)     Hakimlərin ictimai birliklərinin (assosiasiyalarının) məqsədidir:1. Hakimləri birləşdirmək. 2. Hakimləri mükafatlandırmaq. 3. Hakimlərin müstəqilliyini möhkəmləndirmək. 4. Məhkəmə Hüquq Şurasında intizam icraatı zamanı hakimləri müdafiə etmək

567)     Aşağıdakı məsələlərdən hansı vəkillik fəaliyyətinin müstəsna dairəsinə aiddir:

568)     “Apellyasiya” sözünün mənası nədir:

569)     Hakim barəsində cinayət təqibini həyata keçirmək üçün hansı orqanın razılığı tələb olunur:

571)     Özəl mühafizə müəssisələri dövlət orqanları hesab edilmir və onlar dövlət adından müvafiq qərarlar, həmçinin məcburetmə tədbirləri tətbiq edə bilməzlər.Qeyd edilənləri nəzərə almaqla aşağıdakı orqanlardan hansı hüquq-muhafizə orqanı hesab edilə bilməz:

572)     Məhkəmə hakimiyyəti:

573)     Doğru variantı göstərin:

574)     AR məhkəmə sistemi necə instansiyadan ibarətdir:

575)     Doğru olmayan varinatı görtərin:

576)     Hakim vəzifəsinə namizədlərin seçimini həyata keçirən orqandır:

 1. 577)     Aşağıdakı orqanlardan hansı vəzifəsinə görə Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvüdür: 1. Ədliyyə Nazirliyinin rəhbəri. 2. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi. 3. Ali Məhkəmənin sədri. 4. Apellyasiya məhkəsinin hakimi

578)     Cinayət işi üzrə ibtidai istintaq və təhqiqat novündə məhkəməyədək aparılan icraatdır:

579)     Hansı istintaq hərəkəti cinayət işi baslamadan da həyata keçirilə bilər:

580)     İbtidai araşdırma təhqiqat formasında ən geci hansı müdddətə başa çatmalıdır:

 1. 581)     İbtidai istintaq aparan vəzifəli şəxslərə aiddir: 1. Təhqiqatorqanınınrəhbəri. 2. Müstəntiq. 3. Prokuror. 4. Əməliyyatçı

582)     Aşağıdakılardan biri əməliyyat axtarış tədbiridir:

583)     Əməliiyat axtarış fəaliyyətinin subyektləri tərəfindən qanunların icrasına nəzarəti həyata keçirir:

584)     Məhkəmə qərarı əsasında aparılan əməliyyat axtarış tədbiridir:

585)     Dövlət notariusu tərəfindən aparılan notariat hərəkətidir: 1. Şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi. 2. Yaşayış yeri üzrə qeydiyyat. 3. Etibarnamələri təsdiq etmək. 4. Sübutları təmin etmək

586)     Doğru olmayan varinati gostərin:

587)     Konstitusiya Məhkəməsinə “şikayət”vermək səlahiyyətinə malik subyektlər:

588)     Hakimlərin Seçki Komitəsi neçə üzvdən ibarətdir:

 1. 589)     Az ağır cinayət törətmiş şəxsin cinayət işinə Ağır cinayətlər məhkəməsində baxılmışdər. Bu halda məhkəmə tərəfindən hansı qayda pozulmuşdur:

590)     Qanunla başqa hallar müəyyən edilməyibsə Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu hansı halda səlahiyyətlidir:

591)     Doğru olmayan variantı göstərin:

592)     Prokurorluğa nəzarəti həyata keçirən orqandır:

593)     Hakimləri vəzifədən kənarlaşdırma (cinayət törədərkən) təşəbbüsunü edərkən AR Prezidenti hansı orqanın rəyini almalıdır:

594)     Doğru olmayan variantı göstərin:

595)     Aşağıdakı orqanlardan hansı məhkəmə hakimiyyətinə daxildir:

596)     Aşağıdakı orqanlardan hansı Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu verə bilər: 1. Naxçıvan MR-in Ali Məclisi. 2.Ədliyyə Nazirliyi. 3.Milli Məclis. 4.Məhkəmə Hüquq Şurası

597)     Hakimlərin Etik Davranış Kodeksi hansı orqan tərəfindən təsdiq olunur:

598)     Doğru olmayan variantı göstərin:

 1. 599)     Aşağıdakı orqanlardan hansı Məhkəmə Hüquq Şurasında təmsil olunmur: 1.Vəkillər Kollegiyası. 2.Nazirlər Kabineti. 3.Vergilər Nazirliyi. 4.Ədliyyı Nazirliyi

600)     Məhkəmə Hüquq Şurasının səlahiyyətinə aiddir: 1.Hakimləri intizam məsuliyyətinə cəlb etmək. 2.Hakimlər barəsində həvəsləndirmə tədbirlər görmək. 3.Konstitusiya Məhəməsinə sorğu vermək. 4.Ali Məhkənin hakimlərini vəzifəyə təyin etmək

601)     Doğru olmayan variantı seçin:

602)     Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin and içdiyi orqandır:

603)     Hakimliyə namizədlər uçun keçirilən imtahanların nəticələrini qiymətləndirən orqandır:

 1. 604)     Şəxsin təqsirli olmasına dair şübhələr varsa, bu həmin şəxsin xeyrinə həll edilməlidir. Qeyd edilən hal ədalət mühakiməsinin hansı prinsipinə aiddir:

605)     III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri xüsusi rütbəsi ilə eynidir:

 1. 606)     Ekstradisiya məsələsini həll edir.Xüsusilə ağır cinayət işlərinə baxmaq səlahiyyətinə malikdir.Qeyd edilən hansı məhkəməyə aiddir:

607)     Əlavə kassasiya qaydasında şikayətə baxır:

608)     “Prokuror”sözünun mənasıdır:

609)   Dövlət notariusu tərəfindən aparılan notariat hərəkətidir:

610)   Az ağır cinayət işləri uzrə istintaq müddəti nə qədərdir:

611)     Doğru olmayan varinatı göstərin:

612)     Daxili İşlər Nazirliyi sistemində istintaq orqanları nə vaxt yaradılmışdır:

 1. 613)     Aşağıdakılardan hansı Konstitusiya Məhkəməsinə “müraciət”etmək səlahiyyətinə malikdir: 1.Apellyasiya Məhkəməsi. 2.Rayon(şəhər) məhkəmələri. 3.Ədliyyə Nazirliyi. 4.Ombusdman

614)     Əməliyyat axtarış tədbirini göstərin:

615)     Ali Məhkənin Plenumu nə vaxt səlahiyyətlidir:

616)     Əlavə kassasiya ilə bağlı müddəalardan hansı yanlışdır:

617)     Rayon(şəhər) məhkəməsinin səlahiyyətinə aid deyil:

618)     Məhkəmə Hüquq Şurasının səlahiyyətinə aid deyil:

619)     Hakimləri Seçki Komitəsinin qərarlarından verilmiş şikayətə baxan orqandır:

620)     Doğru olmayan variantı göstərin:

 1. 621)     Rayon (şəhər) məhkəməsi sədrinin səlahiyyətlərinə aid olanları göstərin: 1.Məhkəmə aparatının işinə rəhbərlik edir. 2.Sədrlik etdiyi məhkəmə hakimlərinin intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi barədə Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciət edir. 3.İşlərin kargüzarlıq qaydalarına uyğun bölüşdürülməsinə nəzarət edir. 4.Rayon(şəhər)hakimlərinin andını qəbul edir

622)     Doğru olmayan variant göstərin:

623)     AR Prezidenti ağır cinayət törətdikdə AR Prezidentinin vəzifədən kənarlaşdırılması təşəbbüsü ilə çıxış edən orqandır:

624)     Doğru olmayan variant göstərin:

 1. 625)     Aşağıdakılardan hansı prokurorluq işçisi barəsində tətbiq olunan intizam tənbehidir: 1.Cərimə. 2.Vəzifədən azad etmə. 3.İctimai iş. 4.Töhmət. 5.Irad tutma

626)     Ali Məhkəmənin Kollegiyalarının səlahiyyətlərinə aid deyil:

627)     Apellyasiya məhkəməsənin Rəyasət Heyəti ilə bağlı qeyd edilənlərdən hansı doğru deyil:

628)     Naxçıvan MR-in Ali Məhkəmə sədrinin vəzifəyə təyin edilməsi qaydasıdır:

629)     Məhkəmə aktlarının icrasını həyata keçirən hüquq-mühafizə orqanıdır:

630)     Rayon(şəhər)məhkəmələrinin səlahiyyətinə aid deyil:

631)     Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin təşkil edildiyi inzibati-ərazi vahidləridir:1.Lənkəran şəhəri 2.Cəlilabad şəhəri 3.Şəki şəhəri 4.Şirvan şəhəri

 1. 632)     Hərbi məhkəmələrin təşkil edildiyi inzibati-ərazi vahidləridir:1.Gəncə şəhəri 2.Şəki şəhəri 3.Füzuli şəhəri 4.Lənkəran şəhəri
 2. 633)     Konstitusiya Məhkəməsində icraatın başlanması üçün əsas səbəblərdir:1.sorğu 2.vəsatət 3.müraciət 4.təqdimat 5.şikayət

634)     Prokuror barədə qeyd olunan müdəalardan hansı yalnışdır:

635)     II dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri xüsusi rütbəsi ilə eynidir:

 1. 636)     Məhkəmə nəzarəti funksiyasını həyata keçirən ədalət mühakiməsi orqanları hansıdır:1.Rayon(şəhər)məhkəməsi 2.Hərbi məhkəmələr 3.Konstitusiya Məhkəməsi 4.Ali Məhkəmə

637)     Vəkillər Kollegiyasına üzv qəbul edilmiş şəxs  and içir:

638)     İnzibati-iqtisad məhkəmələrinin yerləşdiyi inzabati-ərazi vahidləridir:1.Bakı şəhəri 2.Lənkəran şəhəri 3.Quba şəhəri 4.Şirvan şəhəri

639)     Ədalət mühakiməsini həyata keçirmək üçün qanunla müəyyən edilmiş səahiyyətlərə malik şəxslərdir:

640)     “Ədalət mühakiməsi həyata keçirilərkən qanunu pozmaqla əldə edilmiş sübutlardan istifadə oluna bilməz”.Göstərilən müddəa ədalət mühakiməsinin hansı prinsipinə aiddir:

 1. 641)     Konstitusiya məhkəmə icraatında tərəflərdir:1.Sorğuverənlər 2.İddiaçı 3.Cavabdeh 4.Cavabverən 5.Müraciət edən
 2. 642)     AR hakimləri bir-birindən hansı əsaslara görə fərqlənirlər:1.Təyin olunma qaydasına 2.Müstəqillik dərəcəsinə 3.Səlahiyyət müddətinə 4.Qəbul etdiyi qərara məsul olma dərəcəsinə görə

643)     Hakimlərin səlahiyyətlərinin son yaş həddidir:

644)     Doğru olmayan variantı göstərin:

645)     Doğru olmayan variantı göstərin:

646)     Doğru olmayan variantı göstərin:

647)     Hakimlərin xidməti vəsiqələrinin nümunələrini müəyyən edən orqandır:

648)     DİO yaradılır:

649)     DİO (tam cavabı seçin):

650)     DİN və digər hüquq-mühafizə orqanları arasındakı fərq:

651)     Polis orqanları aşağıdakı fəaliyyətlərdən hansını həyata keçirə bilər? (daha dolğun cavabı seçin)

652)     Ərazi polis orqanlarına aiddir:

653)     İxtisaslaşdırılmış polis orqanlarına aiddir

654)     Aşağıdakı orqanlardan hansı DİN aparatına daxildir?

655)     Aşağıdakı orqanlardan hansı AR DİN-nin sisteminə daxildir?

656)     AR Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrini vəzifəyə təyin edir:

657)     Polis əməkdaşı:

658)     Orta rəis heyəti vəzifələri üçün müəyyən edilmiş xüsusi rütbələrə daxildir:

659)     Kiçik rəis heyəti vəzifələri üçün müəyyən edilmiş xüsusi rütbələrə daxildir:

660)     Böyük  rəis heyəti vəzifələri üçün müəyyən edilmiş xüsusi rütbələrə daxildir:

661)     Ali rəis heyəti vəzifələri üçün müəyyən edilmiş xüsusi rütbələrə daxildir:

662)     DİN-nin həvəsləndirmə növlərinin tətbiqi qaydaları müəyyən edilir:

663)     Aşağıdakılardan hansı DİN-nin həvəsləndirmə növlərinə aid deyil ?

664)     Aşağıdakılardan hansı intizam tənbehlərinə aid deyil?

665)     Aşağıdakı sözlərdən hansı latın sözü olub “Allah və cəmiyyət qarşısında günahların bağışlanması” deməkdir?

666)     İcra xidmətinə rəhbərlik edir:

667)     Kimlər icra məmuru ola bilərlər?

668)     İcra məmurlarının qanunazidd hərəkətləri barədə şikayət verilə bilər:

669)     Cinayət işləri üzrə azadlıqdan məhrumetmə ilə əlaqədar olmayan cəzaları icra edən icra məmurlarının vəzifə və hüquqları hansı qanunvericiliklə tənzimlənir

670)     Məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icrası ilə əlaqədar icra məmurunun tələblərinin yerinə yetirliməməsinə görə nəzərdə tutulan məsuliyyət növü

671)     Aşağıdakı məhkəmələrdən hansına icra məmurlarının qəbulu “Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında” AR Qanununa əsasən keçirilmir?

672)     Aşağıdakı məhkəmələrdən hansına icra məmurlarının qəbulu dövlət qulluğuna əsasən həyata keçirilir?

673)     Penitensiar xidmətin rəisini vəzifəyə kim təyin edir

674)     Ədliyyə nazirliyinin kollegiasına daxildir:

675)     Aşağıdakı intizam  tənbehlərindən hansılar bir il müddətində qüvvədə olur?

676)     AR-da Gömrük işi ilə məşğul ola bilər:

677)     I dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri xüsusi rütbəsi ilə eynidir:

678)     Azərbaycan Respublikasında müəyyən edilən vergi növləri hansılardır?(tam cavabı seçin)

679)     Dövlət vergilərinə aid deyil:

680)     Yerli vergilərə aid deyil:

681)     Aşağıdakı vergilərdən hansı dövlət vergilərinə aid deyil?

682)     Kameral vergi yoxlaması nə deməkdir?

683)     Polisin fəaliyyətinə idarədənkənar nəzarəti həyata keçirir:

684)     Polis orqanlarında qanunların icrasına nəzarəti həyata keçirir:

685)     Aşağıdakı variantlardan hansı yanlışdır

686)     Polis polkovnik-leytenantı xüsusi rütbəsi hansı rəis heyəti vəzifəsinə uyğun gəlir?

687)     Rəis heyəti vəzifələrindən hansınaxüsusi rütbələr üçün müddət müəyyən edilimir?

688)     Ədliyyə nazirinin müavinləri vəzifəyə təyin edilir:

689)     Ədliyyə sisteminin inkişafı sahəsində göstərdikləri səmərəli əməkdaşlığa və verdikləri töhfələrə görə  AR və xarici ölkələrin dövlət və digər qurumlarının, habelə beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri  və ölkə vətəndaşları təltif edilə bilər

690)     Penitensiar Xidmət (PX) haqqında deyilənlərdən biri yanlışdır:

691)     Aşağıdakılardan hansı gömrük yoxlamasından azad deyil?

692)     Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri dedikdə başa düşülür (dolğun cavabı seçin)

693)     Gömrük xidməti baş giziri xüsusi rütbəsi aiddir:

694)     Gömrük xidməti kapitanı xüsusi rütbəsi aiddir:

695)     Gömrük xidməti mayoru xüsusi rütbəsi aiddir:

696)     AR həqiqi dövlət gömrük xidməti müşaviri xüsusi rütbəsi aiddir:

697)     Baş ədliyyə müşaviri xüsusi rütbəsi ilə eynidir:

698)     Kiçik ədliyyə müşaviri xüsusi rütbəsi ilə eynidir:

699)     I dərəcəli ədliyyə qulluqçusu xüsusi rütbəsi ilə eynidir:

700)     Həqiqi dövlət ədliyyə müşaviri xüsusi rütbəsi ilə eynidir:

 

 

 

 

001)

Как избираются председатель, заместители председателя и другие Члены Президиума коллегии адвокатов?

 

002)

Кто имеет право представлять физических и юридических лиц в государственных и негосударственных органах, составлять заявления, жалобы и документы юридического характера?

 

003)

Защита прав, свобод и охраняемых законом интересов физических и юридических лиц и оказание им высококачественной юридической помощи относится:

 

004)

Какой из следующих вариантов не соответствует адвокатской деятельности?

 

005)

Юридическая помощь гражданам АР осуществляется:

 

006)

Полномочия председателя Президиума коллегии адвокатов регулируются:

 

007)

Что из перечисленного не относятся к деятельности государственных органов

 

008)

Какое из определений правоохранительной деятельности верно?

 

009)

К правоохранительным органам не относятся:

 

010)

К правоохранительным органам относятся:

 

011)

К обязанностям правоохранительных органов не относятся:

 

012)

К функциям правоохранительной деятельности не относятся:

 

013)

Курс правоохранительные органы изучает:

 

014)

Какая наука изучает деятельность органов, направленных на осуществление компетенций, связанных с осуществлением правоохранительной деятельности

 

015)

Как назывался курс правоохранительные органы в 20-е годы?

 

016)

В связи с усилением роли органов прокуратуры в 60-е годы курс правоохранительные органы существовал под названием:

 

017)

Курс правоохранительные органы не изучает:

 

018)

Что из перечисленного не относится к разделам курса Правоохранительные органы?

 

019)

Какое из нижеследующих утверждений верно?

 

020)

С какой из перечисленных отраслей курс правоохранительные органы тесно не взаимосвязан?

 

021)

В соответствии со ст. 7 Конституции АР Азербайджанское Государство не является:

 

022)

Какой из нижеперечисленных судов АР относится к судам 1-ой инстанции?

 

023)

Какой из судов, входящих в судебную систему АР разрешает вопрос о выдаче (экстрадиции) лиц совершивших преступление?

 

024)

Что из перечисленных относится к суду по тяжким преступлениям?

 

025)

Какой из судов, входящих в судебную систему АР рассматривает дела по тяжким и особо тяжким преступлениям?

 

026)

Какое из утверждений не верно?

 

027)

Что не относится к суду по делам о тяжких преступлениях?

 

028)

Что из перечисленного не относится к суду по тяжким преступлениям?

 

029)

Какое из утверждений верно?

 

030)

Какое из утверждений верно?

 

031)

Какое из утверждений верно?

 

032)

Какое из утверждений характеризующих Суд по тяжким преступлениям является неправильным?

 

033)

Что из перечисленного относится к суду по тяжким преступлениям: 1.является судом 1-ой инстанции; 2.Суд о по тяжким преступлениям разрешает вопрос о выдаче (экстрадиции); 3.Положение части 1 ст.128 Конституции АР (неприкосновенность судей) не распространяется на судей суда по делам о тяжких преступлениях; 4.суд по делам о тяжких преступлениях рассматривает тяжкие и особо тяжкие преступления; 5.Суд по делам о тяжких преступлениях является судом апелляционной инстанции.

 

034)

К какому из судов входящих в судебную систему АР относятся следующие утверждения: является судом первой инстанции, разрешает вопрос о выдаче экстрадиции, рассматривает дела по тяжким и особо тяжким преступлениям?

 

035)

Закончите утверждение: Суд по делам о тяжких преступлениях:

 

036)

Закончите утверждения: Суд по делам о тяжких преступлениях АР…

 

037)

Закончите утверждение Суд по делам о тяжких преступлениях…

 

038)

Какое из утверждений характеризующих Суд по делам о тяжких преступлениях является не верным:

 

039)

Закончите утверждение-…рассматривает по 1-ой инстанции дела о тяжких и особо тяжких преступлениях:

 

040)

К судам 1-ой инстанции относятся:

 

041)

К какому суду относятся следующие утверждения: «…является высшим судебным органом по гражданским, уголовным делам, делам об административных проступках и другим делам, отнесенным к производству общих и специализированных судов»?

 

042)

К какому суду относится следующее: Осуществляет надзор за работой общих и специализированных судов?

 

043)

Что из перечисленного не относится к Верховному суду АР: 1.создается в городе Баку; 2.решает вопрос об экстрадиции; 3.рассматривает апелляционные жалобы на решения судов 1-ой инстанции; 4.осуществляет правосудие в качестве суда кассационной инстанции?

 

044)

К какому суду относится следующая характеристика: «1.состоит из Пленума, 2.создается в столице АР, 3.юрисдикция распространяется на всю территорию АР»?

 

045)

Закончите утверждение «Верховный суд АР осуществляет правосудие в качестве суда…»

 

046)

Закончите утверждение «Верховный суд АР…»

 

047)

Осуществляет правосудие в качестве суда кассационной инстанции:

 

048)

К какому суду относится утверждение: «состоит из Пленума и кассационных коллегий»

 

049)

Что из перечисленного не относится к полномочиям коллегии Верховного суда АР?

 

050)

Что из перечисленного не относится к пленуму Верховного суда АР?

 

051)

то из перечисленного не относится к Верховному суду АР?

 

052)

К какому суду относятся следующие характеристики: является высшим судебным органом, создается в г.Баку, его юрисдикция распространяется на всю территорию АР?

 

053)

Что из перечисленного относится к Верховному суду АР?

 

054)

Закончите утверждение: «Верховный суд АР…»

 

055)

Какое из утверждений характеризующих Верховный Суд АР является неверным?

 

056)

«Осуществляет надзор за работой общих и специализированных судов; осуществляет правосудие в качестве суда кассационной инстанции». Выше перечисленное относится к:

 

057)

Какое из утверждений верно:

 

058)

Закончите утверждение: «…. осуществляет надзор за работой общих и специальных судов»

 

059)

Что из перечисленного не относится к Верховному суду АР:

 

063)

Какое из утверждений верно:

 

064)

Какое из утверждений не верно:

 

065)

Закончите утверждение «Дознание…»

 

066)

К чему относятся следующие характеристики: 1.может осуществляться административным органом и должностным лицом, имеющим соответствующую компетенцию; 2.проводится относительно некоторых преступлений, не представляющих большой общественной опасности; 3.может продолжаться не более 10 дней

 

067)

Что из перечисленных относится к дознанию:1.может осуществляться административным органом и должностными лицами, имеющими соответствующую компетенцию;2.проводится относительно некоторых преступлений, не представляющих большой общественной опасности. 3.осуществляется только следователями.4.может продолжаться не более 10 дней. 5.проводится по тяжким преступлениям

 

068)

Какой из перечисленных органов не может осуществлять дознание?

 

069)

Какое из следующих утверждений верно?

 

070)

Какое из следующих утверждений неверно?

 

071)

К полномочиям какого из перечисленных органов не относится осуществление предварительного следствия?

 

072)

Что из перечисленного относится к предварительному следствию:1. Является одним из видов предварительного расследования; 2. проводится следователями; 3.проводится относительно только преступлений, не представляющих большой общественной опасности; 4. основной целью предварительного следствия является создание условий, чтобы в будущем суд мог вынести законное решение; 5. предварительное следствие проводится в течении 10 дней

 

073)

Закончите утверждение: «Дознание…..»:

 

074)

Закончите утверждение «Дознание…»

 

075)

Какое из утверждений является верным:

 

076)

Что общего между дознанием и следствием?

 

077)

Что общего между Верховным судом АР и судом по делам о тяжких преступлениях:

 

078)

Что из перечисленных относится и к Верховному суду АР и к суду по тяжким преступлениям: 1.являются судами кассационной инстанции.2. создается в столице АР городе Баку; 3.рассматривает вопрос выдаче (экстрадиции); 4. состоят из председателя, его заместителей и судей.

 

079)

Основные требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи:1. Граждане АР в возрасте не моложе 30 лет; 2.граждане АР, иностранные лица и лица без гражданства не моложе 30 лет;3.обладающие избирательным правом; 4.имеющие высшее юридическое образование;5. религиозные деятели;6.стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет.

 

080)

В АР суды выносят постановления, приговоры, определения и решения:

 

081)

Правосудие в АР осуществляется:

 

082)

Судебно-правовой совет осуществляет:

 

083)

Какое из утверждений верно:

 

084)

Судьи Конституционного Суда, Верховного суда и апелляционных судов назначаются на должность судьи:

 

085)

Судьи должны при разрешении дела:

 

086)

К судебной системе относятся:

 

087)

Какой основной закон АР регулирует структуру судебной системы:

 

088)

Орган, формируемый Судебно-правовым Советом и осуществляющий избрание кандидатов на должность судей:

 

089)

На каких основаниях избираются кандидаты на должность судей?

 

090)

Каким органом осуществляется материальное обеспечение неработающих кандидатов в судьи, окончивших курс обучения?

 

091)

В первый раз судьи назначаются на должность судьи сроком на:

 

092)

Судьи могут быть переведены на другую должность:

 

093)

К правам судей не относится:

 

094)

К полномочиям судей не относятся:

 

095)

В отношении судьи не может быть осуществлено уголовное преследование без согласия:

 

096)

При задержании судьи кто должен быть немедленно проинформирован:

 

097)

К обязанностям судей не относится:

 

098)

Какой распорядок заседания Президиума Апелляционного суда?

 

099)

Судьи не привлекаются к дисциплинарной ответственности:

 

100)

Судьи не освобождаются от должности по следующим основаниям:

 

101)

Верховный суд НАР является судом:

 

102)

Руководит Верховным судом АР:

 

103)

Какое Министерство имеет непосредственную связь с судебной системой?

 

104)

Какой орган в Азербайджанской Республике осуществляет правосудие:

 

105)

Какой из принципов правосудия является самым главным:

 

106)

Какое из данных определений неверное:

 

107)

Какие органы могут повлиять на решение суда?

 

112)

В соответствии со статьей 25 Конституции правосудие в АР отправляется на основе равенства каждого перед законом и судом:

 

113)

С какого момента у лица появляется право пользоваться помощью защитника:

 

114)

При вынесении решений судьи не пользуются:

 

115)

В каких случаях судебное разбирательство может быть проведено закрыто?

 

116)

За чей счет предоставляются услуги переводчика лицу, не владеющему языком, на котором ведется судебное заседание?

 

117)

Какой из данных принципов является общеправовым?

 

118)

Какие дела рассматривают административно-экономические суды?

 

119)

Какой критерий организации административно-экономического суда?

 

120)

Из кого состоит местный экономический суд?

 

121)

В каком случае в местном экономическом суде учреждается должность заместителя председателя?

 

122)

Что не относится к полномочиям местного экономического суда

 

123)

Что не относится к полномочиям председателя местного экономического суда?

 

124)

Что не относится к полномочиям председателя местного экономического суда?

 

125)

Если в местный экономический суд назначен один судья:

 

126)

Судьи–это лица:

 

127)

Какое из данных утверждений неверное:

 

128)

Образцы служебных удостоверений утверждаются:

 

129)

Судьями могут быть лица, достигшие:

 

130)

Судьями могут быть лица имеющие:

 

131)

Для того, чтобы стать судьей предусматривается стаж работы по юридической специальности:

 

132)

Укажите лицо, которое не может стать судьей.

 

136)

Кто исполняет обязанности Генерального прокурора при неспособности его по той или иной причине их исполнять?

 

137)

Является консультативным органом, руководство которым осуществляет генеральный прокурор?

 

138)

Кто входит в состав коллегии Генеральной прокуратуры

 

139)

Является специализированным органом, осуществляет контроль за соблюдением законов и воинских уставов в местах содержания задержанных и арестованных военнослужащих?

 

140)

Руководство военной прокуратурой осуществляет?

 

141)

Работники военной прокуратуры назначаются?

 

142)

В систему прокуратуры АР не входит?

 

143)

К мерам поощрения к работнику прокуратуры за образцовое исполнение своих обязанностей и другие заслуги не относятся?

 

144)

Каким законом устанавливаются правила о поощрении работников прокуратуры?

 

145)

Кто возбуждает уголовное дело против работника прокуратуры?

 

146)

К мерам административного взыскания против работника прокуратуры не относится?

 

147)

Каким законом регулируются правила привлечения работников прокуратуры к дисциплинарной ответственности?

 

148)

Парламентский надзор за деятельностью прокуратуры осуществляет?

 

149)

Символы прокуратуры состоят из:

 

150)

Создаются на территориях размещения военных гарнизонов Вооруженных Сил АР с учетом количества воинских частей:

 

151)

Кем назначаются судьи районных (городских) судом?

 

152)

Кем назначаются судьи Верховного суда АР, Верховного суда НАР и апелляционных судов?

 

153)

Какой из следующих вариантов не соответствует адвокатской деятельности?

 

154)

Укажите лицо, которое не может стать судьей.

 

155)

С какого момента начинаются полномочия судей?

 

156)

Конечным возрастным цензом для судьи является:

 

157)

До какого возраста может быть продлен конечный возрастной ценз для судьи при возникновении необходимости в использовании его профессионализма

 

158)

Укажите неверное определение:

 

159)

Судьи обладают следующие правами:1.право независимости; 2.право одновременно быть судьей и председателем муниципалитета; 3.право на сменяемость; 4.правом иметь одновременно 2 и более гражданство

 

160)

Судьи не владеют одним из следующих прав:

 

161)

Что не относится к обязанностям судей:

 

162)

Что не относится к обязанностям судей?

 

163)

Что не относится к обязанностям судей?

 

164)

Кодекс этичного поведения судей утверждается:

 

165)

На чем должны быть основаны судебные решения:1.на свободном внутреннем убеждении судей.2.на результатах судебных исследований.3.на предположениях прокурора.4.сомнениях судьи

 

166)

В каких случаях судья может быть задержан?

 

167)

Имеет ли судья право на ношение и хранение оружия?

 

168)

Какую деятельность могут совмещать параллельно с должностью судьи? 1.выборные должности.2.назначаемые должности.3.творческую деятельность.4.педагогическую деятельность

 

169)

Что означает деполитизация судей?

 

170)

К целям деятельности общественных объединений судей (ассоциаций) не относится?

 

171)

Что не относится к обязанностям судей?

 

172)

Укажите поощрительные меры, применяемые к судьям со стороны судебно-правового Совета:1.объявляет благодарность.2.увеличивает заработную плату.3.премирует.4.назначает председателем суда

 

173)

Укажите причину, которая не может послужить поводу для начала дисциплинарного производства в отношении судей:

 

174)

В каком случае не возникают основания для привлечения судей к дисциплинарной ответственности?

 

175)

Кем может быть начато дисциплинарное производство в отношении судей?

 

176)

Основанием для прекращения полномочий судьи досрочно не может служить:

 

177)

В течении какого периода может начаться дисциплинарное производство?

 

178)

Как именуется лицо, осуществляющее нотариальную деятельность?

 

179)

Укажите лицо, которое может стать нотариусом

 

180)

Какое из утверждений неверное?

 

181)

Что не относится к правам нотариуса?

 

182)

Какой орган, осуществляет контроль за нотариальной деятельностью?

 

183)

Кто осуществляет полномочия по назначению на должность государственного нотариуса?

 

184)

Какой из нижеперечисленных не является судом первой инстанции?

 

185)

Какое действие не относится к действиям государственного нотариуса

 

186)

Какое нотариальное действие не может совершаться в консульстве АР

 

187)

Как создаются и ликвидируются государственные нотариальные конторы?

 

188)

Какое нотариальное действие не совершается в консульстве АР?

 

189)

В систему прокуратуры АР не входит:

 

190)

В систему прокуратуры АР не входит:

 

191)

Укажите иерархию нормативно-правовых актов о правоохранительных органах по их юридической значимости

 

192)

Какой из указанных нормативно-правовых актов является основой системы законодательства АР?

 

193)

Какими законодательными актами регулируются полномочия и состав Военных судов АР

 

194)

Укажите состав военного суда АР

 

195)

Какие дела рассматриваются в военном суде?

 

196)

Укажите сходство между военными судами АР и районными (городскими) судами АР

 

197)

Какие функции выполняют (осуществляют) военные суды АР?

 

198)

Какой из нижеперечисленных не является правоохранительным органом?

 

199)

Какой из указанных вариантов неверный?

 

202)

Какой из нижеперечисленных не является правоохранительным органом?

 

203)

Кем назначаются судьи Военных судов АР?

 

204)

Какой из нижеперечисленных не является полномочием председателя Военного суда?

 

205)

Какой из указанных вариантов соответствует законодательству?

 

206)

Каким судом рассматриваются военные преступления и преступления против военной службы, если они совершаются лицом, не являющимся военнослужащим?

 

207)

Какой из нижеперечисленных не является полномочием председателя Военного суда?

 

208)

Согласно Конституции АР Судьи Конституционного Суда АР назначаются:

 

209)

Укажите состав Конституционного суда АР

 

210)

Укажите, какой из указанных вариантов присущ Конституционному суду АР

 

211)

Деятельность какого из указанных судов АР не регулируется законом АР «О судах и судьях»?

 

212)

Деятельность Конституционного суда АР регулируется:

 

213)

Суды АР в связи с вопросами осуществления прав и свобод человека и толкования Конституции и законов АР могут обращаться:

 

214)

Выберите подходящий вариант:

 

215)

Согласно закону АР «О Конституционном суде» Конституционный суд АР имеет следующие полномочия:

 

216)

Укажите статус судей Конституционного Суда АР

 

217)

Судьи Конституционного суда имеют право:

 

218)

Когда начинают осуществлять свои полномочия судьи Конституционного суда

 

219)

Может ли судьи Конституционного суда АР после окончания своих полномочий назначаться повторно?

 

220)

Какой из указанных вариантов не относится к случаям досрочного прекращения полномочий судей Конституционного суда АР:

 

221)

Какой из указанных вариантов не относится к случаям досрочного прекращения полномочий судей Конституционного суда АР:

 

222)

Какой из указанных вариантов не относится к основаниям для начала производства в Конституционном суде:

 

223)

Какими средствами осуществляется производство в Конституционном суде?

 

224)

В каких случаях не допускается рассмотрение Конституционным судом запросов уполномоченного по правам человека (Oмбудсмана) Азербайджанской Республики по вопросам, предусмотренным в пункте 4 части III статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики?

 

225)

Какой из указанных принципов не относится к принципам осуществления производства в Конституционном суде?

 

226)

Каким законом регулируется адвокатская деятельность

 

227)

Кем осуществляется оказание юридической помощи?

 

228)

Какой из указанных вариантов относится к символам адвокатуры?

 

229)

Какой из указанных вариантов не относится к задачам адвокатуры?

 

230)

Кто может стать адвокатом (выберите наиболее подходящий ответ):

 

233)

Кто привлекает адвоката к дисциплинарной ответственности?

 

234)

Каким законом регулируется защита и обеспечение безопасности адвокатов?

 

235)

Какой из указанных дисциплинарных мер не применяются в отношении адвоката

 

236)

Что не относится к общим правилам осуществления адвокатской деятельности?

 

237)

Какое из нижеперечисленных не является обязанностью адвоката?

 

238)

Какое из нижеперечисленных не является обязанностью адвоката?

 

239)

Допускается ли вмешательство в адвокатскую деятельность?

 

240)

Какими из нижеперечисленных нормативно-правовыми актами определяются процессуальные права и обязанности адвокатов?

 

241)

В случае принятия решения о привлечении адвоката к уголовной ответственности должно быть сообщено?

 

242)

Какие лица имеют право осуществлять адвокатскую деятельность, без сдачи квалификационных тестов?

 

243)

Имеют ли государственные служащие право на осуществление адвокатской деятельности?

 

244)

Определите состав коллегии адвокатов?

 

245)

На какой срок избирается Президиум коллегии адвокатов?

 

246)

Какие лица могут стать председателем, заместителем председателя коллегии адвокатов?

 

247)

Какими полномочиями обладает Президиум коллегии адвокатов?

 

248)

Какой из этих вариантов не относится к правам адвокатов?

 

249)

В каком случае участие адвоката в уголовном процессе в качестве защитника не признается прекращенным?

 

250)

Адвокату запрещается:

 

251)

Какое из указанных не относится к уголовно-процессуальным правам адвоката?

 

252)

При каких случаях дознаватель, следователь или прокурор вправе требовать от руководителя адвокатской структуры по соответствующей территории замены защитника другим адвокатом?

 

253)

Имеет ли адвокат права на осуществление защиты двух или более обвиняемых одновременно?

 

254)

Что не относится к основаниям адвокатской деятельности согласно ст.1 Закона АР «Об адвокатах и адвокатской деятельности»?

 

255)

К принципам осуществления деятельности адвокатуры не относится:

 

256)

К принципам осуществления деятельности адвокатуры не относится:

 

257)

Из каких нормативно-правовых актов состоит законодательство об адвокатах и адвокатской деятельности?

 

258)

Основную ячейку судебной системы составляют?

 

263)

К полномочиям районного (городского) суда не относится:

 

264)

Какие категории дел относятся к ведению районных (городских) судов?

 

265)

Деятельность каких судов можно сказать проходит буквально под общественным контролем, буквально перед глазами населения?

 

266)

В каких местах организуются районные (городские) суды?

 

267)

Что из нижеперечисленного не относится к районным (городским) судам

 

268)

Среднее звено в судебной системе занимают?

 

269)

Апелляционный суд это:

 

270)

Укажите состав апелляционного суда

 

271)

В состав судей апелляционного суда входят:

 

272)

Заседания Президиума апелляционного суда проводятся:

 

273)

Что из нижеперечисленного не относится к полномочиям Президиума Апелляционного суда?

 

274)

Кто осуществляет организационную работу по подготовке заседаний Президиума апелляционного суда, обеспечивает ведение протокола, проводит другие необходимые мероприятия для исполнения решений, принятых Президиумом?

 

275)

Заседание Президиума Апелляционного суда считается правомочным при участии?

 

276)

Что из перечисленного не относится к апелляционному суду

 

277)

Что из перечисленного не относится к апелляционному суду

 

278)

К полномочию председателя апелляционного суда не относится?

 

279)

При каком условии в районном (городском) суде учреждается должность заместителя председателя

 

280)

К полномочиям председателя районного (городского) суда не относится?

 

281)

Укажите дату принятия закона «О прокуратуре»

 

282)

В каком законе дается определение прокуратуры?

 

283)

В систему прокуратуры АР не входит:

 

284)

К основным принципам деятельности прокуратуры не относятся?

 

285)

К полномочиям Генерального прокурора не относится?

 

292)

Судьями могут быть?

 

293)

На какой срок судьи назначаются на должность судьи впервые?

 

294)

Судьями не могут быть?

 

295)

Что означает термин деполитизация судей?

 

296)

К основаниям для привлечения судей к ответственности не относится?

 

297)

Юрисдикция Верховного суда распространяется?

 

298)

Жалобы на решения судов первой инстанции подаются в начале?

 

299)

Оказывают методическую помощь районным (городским) и другим судам, определенных законом и осуществляют организационное руководство их деятельностью?

 

300)

Контроль за деятельностью апелляционного суда в кассационном порядке осуществляет?

 

301)

Организационное обеспечение апелляционного суда осуществляет?

 

302)

Судьями не могут быть?

 

303)

Судьями не могут быть?

 

304)

Кем подписываются решения и протоколы заседания Президиума Апелляционного суда

 

305)

В течении какого периода члены Президиума должны быть уведомлены о заседании?

 

306)

Последним в Президиуме суда голосует?

 

307)

Какой орган распределяет членов суда по коллегиям?

 

308)

К полномочиям коллегий апелляционного суда не относится?

 

309)

Что из перечисленного не входит в полномочия прокуратуры АР?

 

310)

Центральным аппаратом Прокуратуры АР выступает?

 

311)

Изучает и обобщает опыт прокурорского надзора за исполнение и применением законов, разрабатывает и осуществляет меры по совершенствованию прокурорского надзора и предотвращению правонарушений относится к полномочиям?

 

312)

Судьями не могут быть?

 

313)

К прокуратуре не относится?

 

314)

Жалоба, подаваемая прокурором, в вышестоящий суд ,на решение суда по делу, в котором он принимал участие называется?

 

317)

Не относится к видам прокурорских актов

 

318)

На работу в прокуратуру принимаются?

 

319)

На работу в прокуратуру принимаются?

 

320)

Что из нижеперечисленного не верно?

 

321)

Что из нижеперечисленного не верно?

 

322)

Укажите места создания районных (городских) прокуратур

 

323)

Укажите лицо руководящее Генеральной прокуратурой АР

 

324)

Какая из следующих прокуратур руководит деятельностью всех органов прокуратуры?

 

325)

Кем назначаются судьи местных экономических судом?

 

326)

Объекты национальной безопасности

 

327)

Основные задачи в системе обеспечения национальной безопасности Азербайджанской Республики

 

328)

Государственные органы, обеспечивающие национальную безопасность Азербайджанской Республики

 

329)

Процессуальные действия прокуратуры по ограничению предусмотренных в Конституции Азербайджанской Республики прав и свобод человека и гражданина в порядке и случаях установленном законом

 

330)

Относится к задачам Государственной Пограничной Службы:

 

331)

Государственная Пограничная Служба наделена нижеуказанными правами для исполнения своего назначения и задач

 

332)

Начальник Государственной Пограничной Службы

 

333)

Относятся к специализированным прокуратурам

 

334)

Прокуратура функционирует на основе подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим

 

335)

В какой сфере прокуратура осуществляет оперативно-розыскную деятельность

 

336)

Для предостережения правонарушений граждан или должностных лиц прокурор или его заместитель официально

 

337)

В случаях, предусмотренных законом, прокурор имеет право органам следствия и дознания

 

338)

В случаях, предусмотренных процессуальным законодательством Азербайджанской Республики, прокурор на решения суда

 

339)

После завершения стажерства работник прокуратуры

 

340)

Прокурор, следователь прокуратуры или оперативный работник имеют право

 

341)

В целях защиты своих прав и свобод сотрудник прокуратуры имеет право

 

342)

За исключением уголовных дел, по которым проводится предварительное расследование Генеральный Прокурор Республики дает сообщения о своей деятельности

 

343)

Не относится к направлениям деятельности Министерства Юстиции Азербайджанской Республики

 

344)

Не относится к полномочиям Начальника главного контрольно-организационного управления Министерства юстиции Азербайджанской Республики:

 

345)

Структура Министерства юстиции Азербайджанской Республики включает

 

346)

Обеспечивает исполнение наказания не связанного с лишением свободы

 

347)

Начальник следственного управления Министерства юстиции Азербайджанской Республики:

 

348)

Центр по работе с муниципалитетами Министерства Юстиции Республики Азербайджан

 

349)

Региональные отделения Министерства Юстиции находятся в:

 

350)

Министерство Юстиции Азербайджана

 

351)

Министр Юстиции Азербайджана

 

352)

Главное управление нотариата и регистрации Министерство Юстиции Азербайджана:

 

353)

Не относится к полномочиям Главного управления нотариата и регистрации Министерства Юстиции Азербайджана

 

354)

За выдачу нотариусами доверенности физическим или юридическим лицам вызымается госпошлина в размере

 

355)

Государственный или частный нотариус

 

357)

Комитет по выбору судей Судебно правового совета

 

358)

Судебно правовой совет представляет нижеуказанные учреждения

 

359)

К организационным и функциональным принципам Судебно правового совета относятся

 

360)

Кто участвует в голосовании при дисциплинарном производстве Судебно правового совета

 

361)

Судья в отношении которого Судебно правовой совет рассматривает вопрос о дисциплинарной ответственности

 

362)

Председатель Судебно правового совета

 

363)

10- статья кодекса этического обращения судей требует, чтобы судья

 

364)

Не относится к задачам Государственного таможенного комитета

 

365)

Государственный таможенный комитет

 

366)

Кто может участвовать в конкурсе в соответствии с Положением «Об порядке прохождении службы в таможенных органах»

 

367)

Входит в систему таможенных органов

 

368)

В установленном законом порядке таможенные органы

 

369)

Какое управление имеет право осуществлять оперативно-розыскную деятельность в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений дознание и расследование по которым отнесено к полномочиям органов таможни, а также установления лиц совершающих или совершивших эти преступления в порядке установленном законом

 

370)

Когда создано налоговое министерство Азербайджанской Республики

 

371)

Входят в функции налогового министерства

 

372)

Налоговое министерство имеет право

 

373)

Департамент предварительного расследования налоговых преступлений осуществляет уголовное преследование по преступлениям, предусмотренным нижеуказанными статьями уголовного кодекса

 

374)

Входит в структуру налогового министерства

 

375)

Не относится к системе налогов Азербайджанской Республики

 

376)

Завершите данное предложение: «решения, принятые налоговыми органами в пределах их полномочий … для юридических и физических лиц»

 

377)

Кто имеет право участвовать в конкурсе в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О прохождении службы в органах по чрезвычайным ситуациям»

 

378)

Сотрудники органов по чрезвычайным ситуациям не имеют право

 

379)

К задачам органов по чрезвычайным ситуациям относятся

 

380)

В структуру МЧС входит:

 

385)

Основные обязанности адвоката:

 

386)

Может ли быть допущено посредничество между сотрудниками суда, органов следствия, дознания и адвокатом, оказывающим правовую помощь в связи с оказанием правовой помощи?

 

387)

Обязательно ли высшее юридическое образование для помощника адвоката?

 

388)

Нижеперечисленные вопросы могут быть решены членами общего собрания коллегии адвокатов (конференции):

 

389)

Председатель Президиума коллегии адвокатов:

 

390)

Адвокаты наделены следующими правами:

 

391)

Сумма оплаты в связи с оказанием правовой помощи адвокатом:

 

392)

Деятельность Конституционного Суда опирается на следующие принципы:

 

393)

Что из нижеперечисленного не относится к правам защитника?

 

394)

Что из нижеперечисленного не относится к обязанностям защитника?

 

395)

Что не относится к функциям правоохранительной деятельности?

 

396)

Что является одним из полномочий судебной власти?

 

397)

Выберите неверное утверждение о судебной власти

 

398)

Не относится к судебной системе Азербайджанской Республики

 

399)

Не входит в состав Судебно-правового Совета

 

400)

К требованиям, предъявляемым к кандидатам в судьи не относится

 

401)

С чьей стороны формируется Комитет по выбору судей?

 

402)

На какой срок назначаются судье в первый раз?

 

403)

Что из нижеперечисленного не является правом судьи?

 

404)

Не является основанием для начала дисциплинарного производства судей

 

405)

Судьи могут

 

406)

В каком случае Судебно-Правовой Совет может прекратить дисциплинарное производство?

 

407)

Не является решением, принятым в связи с дисциплинарным производством Судебно-правового Совета

 

408)

В какой орган можно дать жалобу на решение Судебно-Правового Совета?

 

409)

Не имеет право обращаться в связи с административным производством в отношении судей

 

410)

Не входит в список лиц, которые не могут быть присяжными заседателями

 

411)

Из списка присяжных заседателей выбывают

 

412)

Не относится к принципам правосудия

 

413)

Какой из нижеперечисленных не является судом по тяжким преступлениям в Азербайджане?

 

414)

В каком суде рассматривается объединенное дело в случае, если одно из преступлений подсудно суду по тяжким преступления, а другое районному суду?

 

415)

Какого из нижеперечисленных апелляционных судов не существует?

 

416)

Не относится к юрисдикции Апелляционного суда

 

417)

Не входит в состав Апелляционного Суда

 

418)

Какой орган определяет количество судей Верховного суда АР?

 

419)

Кто назначает судей Верховного Суда АР?

 

420)

Не входит в состав Пленума Верховного Суда АР

 

421)

Такого военного суда не существует

 

422)

Кто определяет количество судей военного суда?

 

423)

Такого административно-экономического суда не существует

 

424)

К основам деятельности Конституционного Суда не относится

 

425)

Кто осуществляет контроль за исполнением законов субъектами оперативно-розыскной деятельности?

 

426)

Не относится к правам прокурора

 

427)

Не относится к актам, принимаемым прокурором

 

428)

Не входит в систему правоохранительных органов

 

429)

Не входит в систему Прокуратуры АР

 

430)

Не входит в систему правоохранительных органов

 

431)

Составной частью какого министерства является управление разведки и контрразведки?

 

432)

Какой из нижеперечисленных является органом в области миграции?

 

433)

В составе какого министерства нет следственного управления?

 

434)

Какой из нижеперечисленных законов регулирует оперативно-розыскную деятельность?

 

435)

Какой из органов может осуществлять проверку почтово-телеграфной корреспонденции?

 

436)

Какой орган осуществляет оперативно-розыскную деятельность в области обеспечения безопасности защищаемых лиц?

 

437)

К какому министерству относится Пенитенциарная служба?

 

438)

Не относится к направлениям таможенной деятельности

 

439)

Не относится к структуре Государственного таможенного комитета

 

440)

В каком случае принимается жалоба составленная только защитником?

 

441)

Как определяется правомочность защитника?

 

442)

Не обязательно участие защитника по административному делу

 

443)

может быть нотариусом

 

444)

Документ, дающий право на занятие нотариальной деятельностью

 

445)

Не является одним из прав присяжного заседателя по УПК АР

 

446)

Какой из нижеперечисленных не является принципом правосудия?

 

447)

Не входит в систему правоохранительных органов

 

448)

Какой из нижеперечисленных не является принципом правосудия?

 

449)

Какой из нижеперечисленных судов не существует?

 

450)

Какой из нижеперечисленных судов не существует?

 

451)

Какой из нижеперечисленных судов не существует?

 

452)

Какой из нижеперечисленных судов не существует?

 

453)

Не относится к полномочиям председателя Апелляционного суда

 

454)

Какое из нижеперечисленных не является основанием для преждевременного прекращения полномочий судьи Конституционного Суда АР?

 

455)

Что не является принципом производства, осуществляемого Конституционным судом?

 

456)

Какое утверждение неверно?

 

457)

Не относится к принципам прокурорской деятельности

 

458)

Не входит в систему Прокуратуры АР

 

459)

Не могут приниматься в ряды работников Прокуратуры

 

460)

Какое из нижеперечисленных не является мерой поощрения работников прокуратуры?

 

461)

За нарушение служебной дисциплины в отношении работника прокуратуры не может быть применено одно из следующих административных взысканий

 

462)

Не относится к званиям работников прокуратуры

 

463)

Не относится к званиям работников прокуратуры

 

464)

Не относится к званиям работников прокуратуры

 

465)

Не относятся к лицам, которые не могут быть включены в список присяжных заседателей

 

466)

Не относится к решениям, принимаемым Судебно-правовым советом в связи дисциплинарным производством

 

467)

Что относится к мерам поощрения судей Судебно-Правовым советом?

 

468)

Какое из нижеперечисленных верно?

 

469)

Не относится к полномочиям защитника в административном процессе

 

470)

Не относится к обязанностям нотариуса

 

471)

Что не является обстоятельством для лишения свидетельства нотариуса Министерством Юстиции?

 

472)

Не относится к обязанностям нотариуса

 

473)

Не относится к обязанностям нотариусa

 

474)

Не относится к обязанностям нотариуса

 

475)

Срок свидетельства нотариуса, выдаваемого Министерством юстиции

 

476)

За сколько месяцев до окончания действия, нотариус должен обратиться в Министерство юстиции АР для продления срока свидетельства нотариуса

 

477)

На какой срок продлевается свидетельство нотариуса, деятельность которого оценена положительно?

 

478)

Какой срок стажировки для лиц, желающих получить свидетельство нотариуса и уровень знания которых должен быть проверен посредством экзамена и собеседования?

 

479)

Каким документом подтверждается полномочность защитника?

 

480)

Какое из указанных неверно?

 

481)

Не относится к обязанностям защитника

 

482)

Какое из нижеперечисленных не является обстоятельством обеспечения участия защитника в уголовном процессе?

 

483)

Какое из нижеперечисленных не является обстоятельством обеспечения участия защитника в уголовном процессе?

 

484)

Какое из нижеперечисленных не является обстоятельством обеспечения участия защитника в уголовном процессе?

 

485)

Какое из нижеперечисленных не является обстоятельством прекращения адвокатской деятельности неверно?

 

486)

Какое из нижеперечисленных не является обстоятельством прекращения адвокатской деятельности неверно?

 

487)

Какое из нижеперечисленных не является обстоятельством прекращения адвокатской деятельности неверно?

 

488)

Какое из нижеперечисленных не относится к обязанностям защитника

 

489)

Какое из нижеперечисленных не относится к обязанностям защитника?

 

490)

Какое из нижеперечисленных не относится к правам защитника?

 

491)

Какое из нижеперечисленных не относится к правам защитника?

 

492)

Какое из нижеперечисленных не относится к правам защитника?

 

493)

Какое из нижеперечисленных неверно?

 

494)

Что из нижеперечисленных не является обязанностью защитника?

 

495)

На основании заключения дисциплинарной комиссии адвокат:

 

496)

Какое из нижеперечисленных не является правом адвоката?

 

497)

Какое из нижеперечисленных не является обязанностью защитника?

 

498)

Какое из утверждений верное?

 

499)

Какой из нижеперечисленных не является принципом правосудия?

 

500)

Какой из нижеперечисленных не является принципом правосудия?

 

501)  Полный перечень судов установлен Конституцией АР и законом. Изменение этой системы возможно только путем изменения вышеуказанных актов.К какому признаку судебной власти относятся нижеперечисленные случаи:

502)  Слово кассация» означает:

503)  Судебно-правовой совет по своему статусу является:

504)  «Осуществляет организацию подбора претендентов на должность судьи. Утверждает Кодекс поведения судей» - какому государственному органу принадлежат эти правомочия?

505)  Какой из нижеуказанных требований предусмотрен для претендентов на должность судьи? 1. 3-летний стаж по специальности «юрист»; 2. Возраст не ниже 30 лет; 3. Наличие высшего юридического образования; 4. Постоянное проживание на территории АР более 10 лет; 5. Наличие права участия на выборах

506)  Какое из нижеуказанных положений является ошибочным:

507)  Органом, рассмотривающим жалобу на решение  Судебно-правового совета по дисциплинарному  производству, является:

508)  Нарушением какого принципа является наличие у судьи передварительного ошибочного мнения:

509)  Принципом, закрепляющим независимость судебных органов от иных ветвей власти,является:

510)  Если судья требует от обвиняемого, утверждающего о несовершении им данного преступления соответствующих  доказательств, то этим судья нарушает принцип:

511)  Органом, устанавливающим число судей в судах является:

512)  Какой из нижеуказанных признаков относится к суду по тяжким преступлениям:1.Действует в качестве суда апелляционной инстанции. 2.Рассматривает тяжкие и особо тяжкие уголовные дела. 3.Рассматривает не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие уголовные дела. 4. Решает вопрос экстрадиции:

513)  Является судом, решающим вопрос экстрадиции:

514)  Имеет право законодательной инициативы. Принимает присягу судей АР» - к компетенции какого органа относятся указанные вопросы?

515)  Какие из нижеуказанных полномочий принадлежат Пленуму Верховного Суда? 1.Принимает присягу судей АР; 2.Является органом, официально комментирующим законы;3.Рассматривает жалобы на решения Судебно-правового совета; 4. Устанавливает число судей в судах

516)  Из скольких судей состоит Конституционный Суд?

517)  Какой орган из нижеуказанных правомочен обратиться с запросом в Конституционный Суд? 1. Министерство юстиции; 2. Милли Меджлис; 3.Омбудсман; 4. Судебно-правовой совет; 5. Верховный Суд

518)  Какой из нижеприведенных положений является ошибочным:

519) Является органом, решающим споры о разделении полномочий между законодательным, исполнительными и судебными органами:

520)  Является органом, правомочным «обратиться» в Конституционный Суд:

521)  Является органом, проверяющим и утверждающим итоги выборов депутатов Милли Меджлиса:

522)  Какой из нижеуказанных правоохранительных органов имеет право законодательной инициативы?1.Конституционный Суд;2.Верховный Суд; 3.Прокуратура АР;4.Министерство юстиции;5.Министерство внутренних дел

523)  В предмет прокурорского надзора входит: 1.Надзор за исполнением судебного постановления;2.Надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности; 3.Надзор за исполнением законов в деятельности следственных органов; 4.Надзор за принятием судебных решений

524)  Укажите правомочия, принадлежащие только прокурору: 1.Процессуальное руководство предварительным расследованием. 2.Возбуждение уголовного дела; 3.Надзор за исполнением и применением законов; 4. Проведение следственных действий.

525)  Какой из нижеуказанных актов относится к прокурорским актам: 1.постановление; 2.определение; 3.предупреждение; 4.решение; 5.представление

526)  В каком из нижеуказанных случаев прокурор принимает решение?

527)  Какой из нижеуказанных лиц не принимается на работу в прокуратуру: 1. Лица с двойным гражданством; 2. Священнослужители; 3. Лица моложе  30 лет; 4. Лица со стажем по специальности юрист менее 5 лет; 5. Лица, имеющие обязательства перед другим государством.

528)  Каков срок полномочий территориальных и специализированных прокуроров?

529)  Порядок назначения на должность Генерального прокурора:

530)  Укажите неверный ответ:

531)  Укажите неверный вариант:

532)  Каков принцип правосудия, не предусмотренный специальной статьей Конституции АР:

533)  Укажите неверный вариант:

534)  Какой из нижеуказанных относится к конституционному судопроизводству, осуществляемому Конституционным Судом?

535)  Какой из нижеуказанных вопросов относится к исключительному кругу адвокатской деятельности: 1. защита по уголовным делам; 2. любая стадия гражданских дел; 3. апелляционное производство по гражданским делам; 4. кассационная жалоба по гражданским делам.

536)  Какие из нижеуказанных лиц могут стать адвокатом без сдачи письменного теста после устного собеседования? 1. Лицо, являвшееся ранее судьей Конституционного Суда; 2. Лицо, являвшееся ранее адвокатом; 3. Лицо, являвшесся ранее председателем апелляционного суда; 4. Лицо, являвшееся ранее судьей

537)  Кто не может стать адвокатом: 1. Лица, имеющие высшее юридическое образование; 2. Лица с двойным гражданством; 3. Лица, имеющие стаж по специальности юриста не менее 3 лет; 4. Лица, имеющие обязательства перед другим государством

538)  Не относится к помощнику адвоката:

539)  Какое из нижеследующих не соответствует действительности:

540)  Через сколько лет созывается общее собрание Коллегии Адвокатов?

541)  Каким органом применяюся дисциплинарные меры в отношении адвокатов?

542)  Права каких лиц защищает адвокат в качестве защитника в уголовном процессе? 1.обвиняемого; 2.потерпевшего; 3.подозвреваемого; 4.свидетеля

543)  К исключительному кругу адвокатской деятельности по гражданским делам относится: 1. возбуждение иска; 2. апелляционное производство; 3. кассационное производство в гражданских делах; 4. дополнительное кассационное производство в гражданских делах

544)  Не могут быть адвокатом:

545)  Председатель Государственного Таможенного Комитета АР назначается на должность:

546)  Высшие специальные звания присуждаются:

547)  Каким органом предлагается продление срока полномочий судьи:

548)  В каких случаях учреждается должность заместителя председателя в районных (городских) судах?

549)  Какой из нижеуказанных судов осуществляет функцию судебного надзора;

550)  Судья, являясь близким родственником одной из сторон процесса рассмотрел дело и вынес окончательный судебный акт. Какой принцип правосудия был нарушен при этом?

551)  Суд незаконно рассмотрел дело без участия стороны защиты. Какой принцип правосудия был нарушен при этом?

552)  Органом судебной власти, дающим разъяснения судам по вопросам судебной практики является:

553)  Какой из нижеуказанных может обратиться в  Судебно-правовой совет в связи с привлечением судей к дисциплинарной ответственности: 1.Председатель Апелляционного Суда;2.Председатели районных (городских) судов; 3.Председатель Верховного Суда; 4. Судья Конституционного Суда.

554)  Началом срока полномочий судей является:

555)  Возрастное требование, установленное для претендентов в судьи:

556)  Порядок назначения на должность территориальных и специализированных прокуроров:

557)  Укажите неверный вариант:

558)  На работу в прокуратуру не принимаются:

559)  Прокурор либо следователь могут заниматься одним из нижеуказанных видов деятельности: 1.научной; 2.педагогической; 3.коммерческой; 4.политической; 5. предпринимательской

560)  Какой из нижеуказанных является судом, осуществляющим конституционный надзор?

561)  Слово «нотариус» означает:

562)  Для какой из нижеуказанных должностей установлен предельный возраст  в 65 лет? 1. Судьи; 2. Адвокаты; 3. Нотариусы; 4. Депутаты.

563)  Государственным органом, осуществляющим надзор за государственной нотариальной конторой является:

564)  Нотариальным действием, произведенным государственным нотаруисом является

565)  Какой из нижеуказанных действий является нотариальным действием, произведенным государственным нотариусом: 1.Утверждение сделок; 2.Выдача удостоверения личности;3.Выдача свидетельства об унаследовании;  4.Выдача водительского удостоверения

566)  Целью общественных объединений (ассоциаций) судей является: 1.Объединение судей; 2.Поощрение судей; 3.Укрепление независимости судей; 4.Защита судей при дисциплинарном производстве в Судебно-правовом совете.

567)  Какой из нижеуказанных вопросов относится к исключительному кругу адвокатской деятельности:

568)  Слово «апелляция» означает:

569)  огласие какого органа требуется для осуществления уголовного преследования в отношении судьи?

570)  Какое из нижеуказанных действий является нотариальным действием, произведенным государственным нотариусом:1.Заверение доверенности; 2. Выдача свидетельства о рождении; 3. Выдача удостоверения личности; 4. Утверждение действительности подписей на документе.

571)  Частные охранные предприятия не считаются государственным органом и не могут применять от имени государства соответствующие решения, а также меры принуждения.С учетом вышеуказанного, какой из нижеперечисленных органов не может быть признан в качестве правоохранительного органа:

572)  Судебная власть:

573)  Укажите верный вариант:

574)  Из скольких инстанций состоит судебная система АР:

575)  Укажите неверный вариант:

576)  Органом, осуществляющим выбор претендентов на должность судьи является:

577)  Какой из нижеуказанных органов по своей должности  является членом Судебно-правового совета: 1. Руководитель Министерства юстиции. 2. Судья Конституционного Суда. 3. Председатель Верховного Суда. 4. Судья Апелляционного Суда.

578)  Является досудебным производством в ходе предварительного следствия и дознания по уголовному делу:

579)  какое следственное действие может быть проведено без возбуждения уголовного дела?

580)  Каков крайний срок проведения предварительного расследования в форме дознания?

581)  К должностным лицам, производящим предварительное следствие относятся:1.Руководитель органа дознания; 2.Следователь; 3.Прокурор; 4.Оперативник.

582)  Одно из нижеуказанных является оперативно-розыскным мероприятием:

583)  Надзор за исполнением законов субъектами оперативно-розыскной деятельности осуществляет:

584)  Является оперативно-розыскным мероприятием, осуществляемым на основе судебного решения:

585)  Является нотариальным действием, производимым государственным нотариусом:1.Выдача удостоверения личности.2.Прописка по месту жительства.3.Заверение доверенностей.4.Удовлетворение доказательств.

586)  Укажите неверный вариант:

587)  Субъектом, управомоченным обратиться с жалобой в Конституционный Суд, являются:

588)  Из скольких членов состоит Выборный Комитет Судей:

589)  Уголовное дела лица, совершившего менее тяжкое преступление рассмотрено в Суде по тяжким преступлениям. Какой принцип был нарушен при этом судом?

590)  В каких случаях правомочен Пленум Конституционного Суда, если законом не предусмотрено иное:

591)  Укажите неверный вариант:

592)  Является органом, осуществляющим надзор за прокуратурой:

593)  Заключение какого органа должен получить Президент АР выступая с инициативой отстранения судей от должности (при совершении ими преступления):

594)  Укажите неверный вариант:

595)  Какой из нижеуказанных органов входит в судебную власть:

596)  Какой из нижеуказанных органов вправе обратиться с запросом в Конституционный Суд: 1. Верховный Меджлис Нахчыванской АР; 2. Министерство юстиции; 3. Милли Меджлис; 4. Судебно-правовой совет.

597)  Каким органом утверждается Кодекс Этического Поведения Судей:

598)  Укажите неверный вариант:

599)  Какой из нижеуказанных органов не представлен в Судебно-правовом совете: 1. Коллегия Адвокатов; 2. Кабинет Министров; 3. Министерство налогов; 4. Министерство юстиции.

600)  К компетенции Судебно-правового совета относится: 1. Привлечение судей к дисциплинарной ответственности; 2. Применение мер поощрения в отношении судей; 3. Обращение с запросом в Конституционный Суд; 4. Назначение на должность судей Верховного Суда.

601)  Отметьте неверный вариант:

602)  Является органом, перед которым принимают присягу судьи Конституционного Суда:

603)  Является органом, осуществляющим оценку экзаменов, проводимых для претендентов в судьи:

604)       При наличии продозрений в виновности лица, решение должно приниматься в пользу данного лица.К какому принципу правосудия относится отмеченный случай?

605)  Равнозначен специальному званию государственного советника юстиции III степени:

606)  Решает вопрос экстрадиции, управомочен рассматривать особо тяжкие уголовные дела. К какому суду относится вышеуказанное:

607)  Рассматривает жалобу в порядке дополнительной кассации:

608)  Слово «прокурор» означает:

609)  Является нотариальным действием, производимым государственным нотариусом:

610) Каков срок следствия по менее тяжким уголовным делам:

611)  Укажите неверный вариант

612)  Когда созданы следственные органы в системе Министерства Внутренних Дел:

613)  Какой из нижеуказанных управомочен «обратиться» в Конституционный Суд: 1. Апелляционный Суд; 2. Районные (городские) суды; 3. Министерство юстиции;4.Омбудсман.

614)  Отметьте оперативно-розыскные мероприятия:

615)  В каком случае правомочен Пленум Верховного Суда:

616)  Какое положение о дополнительной кассации является ошибочным:

617)  не входит в компетенцию районного (городского) суда:

618)  Не относится к компетенции Судебно-правового совета:

619)  Является органом, рассматривающим жалобы на решения Выборного Комитета Судей:

620)  Укажите неверный вариант:

621)  Укажите то, что относится к полномочиям председателя районного (городского) суда:1.Руководит работой судебного аппарата. 2. Обращается в Судебно-правовой совет о привлечении к дисциплинарной ответственности судей руководимого им суда.3.Осуществляет надзор за распределением дел в соответствии с правилами делопроизводства.4.Принимает присягу районных (городских) судей.

622)  Укажите неверный вариант:

623)  Является органом, выступающим с инициативой отстранения от должности Президента АР в случае совершения Президентом АР тяжкого преступления:

624)  Укажите неверный вариант:

625)  акой из нижеуказанных является дисциплинарной мерой, применяемой в отношении работника прокуратуры: 1.Штраф. 2.Освобождение от должности. 3.Общественные дела. 4.Выговор. 5.Замечание.

626)  Не относится к правомочиям коллегий Верховного Суда:

627)  Что из нижеуказанного о Президиуме Апелляционного Суда не соответствует действительности

628)  Согласно порядку назначения на должность председателя Верховного Суда Нахчыванской АР:

629)  Является органом, осуществляющим исполнение судебных актов:

630)  Не относится к компетенции районных (городских) судов:

631)  Являются административно-территориальными  единицами организации Суда по тяжким преступлениям: 1. Город Ленкорань. 2. Город Джалилабад. 3. Город Шеки. 4. Город Ширван.

632)  Являются административно-территориальными  единицами организации военных судов: 1. Город Гянджа. 2. Город Шеки. 3. Город Физули. 4. Город Ленкорань.

633)  Являются основными причинами для начала производства в Конституционном Суде: 1.запрос. 2.ходатайство. 3.обращение. 4.представление.  5. жалоба.

634)  Какое из нижеуказанных положений о прокуроре является ошибочным:

635)  Равнозначен специальному званию государственного советника юстиции II степени:

636)  Какие органы являются органами правосудия, осуществляющими функцию судебного надзора: 1.Районный (городской) суд. 2.Военные суды. 3.Конституционный Суд.4.Верховный Суд.

637)  Лицо, принятое в члены Коллегии Адвокатов принимает присягу:

638)  Являются административно-территориальными  единицами расположения административно-экономических судов: 1. Город Баку. 2. Город Ленкорань.3. Город Куба. 4. Город Ширван

639)  Являются лицами, обладающими установленными законом правомочиями для осуществления правосудия:

640)  «При осуществлении правосудия не могут быть использованы доказательства, добытые с нарушением закона». К какому принципу правосудия относится вышеуказанное положение:

641)  Являются сторонами конституционного судопроизводства: 1.Запрашивающие. 2. Истец. 3.Ответчик. 4. Отвечающий. 5. Обращающийся

642)  По какому основанию отличаются от друг-друга судьи АР: 1. Порядок назначения. 2. Степень независимости. 3. Срок полномочий. 4. Степень ответственности за принятое решение.

643)  Предельный возраст для полномочий судей:

644)  Укажите неверный вариант:

645)  Укажите неверный вариант:

646)  Укажите неверный вариант:

647)  Органом, устанавливающим образцы служебных удостоверений судей, является:

648)  ОВД создаются:

649)  ОВД является (выбирайте полный ответ):

650)  Различие МВД и иных правоохранительных органов:

651)  Какой         из нижеуказанных видов деятельности могут осуществить органы полиции (выбирайте более полный ответ):

652)  территориальным органам полиции относятся:

653)  К специализированным органам полиции относятся:

654)  Какой из нижеуказанных органов входит в аппарат МВД?

655)  Какой из нижеуказанных органов входит в систему МВД АР?

656)  Председатель Государственного Таможенного Комитета АР назначается на должность:

657)  Сотрудник полиции:

658)  К специальным званиям, установленным для должностей среднего состава начальников относятся:

659)  К специальным званиям, установленным для должностей младшего  состава начальников относятся:

660)  К специальным званиям, установленным для должностей старшего   состава начальников относятся:

661)  К специальным званиям, установленным для должностей высшего    состава начальников относятся:

662)  Правила применения видов поощрения МВД устанавливаются:

663)  Какой из нижеуказанных не относится к видам поощрения МВД?

 

664)  Какой из нижеуказанных не относится к дисциплинарным взысканиям?

665)  Какое из нижеуказанных слов является латинским словом и означает «Прощение грехов перед Господом и обществом»?

666)  Исполнительной службой руководит:

667)  Кто может стать исполнительным чиновником?

668)  Незаконные действия исполнительных чиновников могут быть обжалованы:

669)  Каким законодательством регулируются права и обязанности исполнительных чиновников, исполняющих наказания, не связанные с лишением свободы по уголовным делам?

670)  Вид ответственности, предусмотренный за невыполнение требований исполнительного чиновника в связи с исполнением решений судов и иных органов:

671)  В какой из нижеуказанных судов прием исполнительных чиновников осуществляется на основе Закона АР «О прохождении службы в органах юстиции»?

672)  В какой из нижеуказанных судов прием исполнительных чиновников осуществляется на основе государственной службы?

673)  Кем назначается на должность начальник Пенитенциарной службы?

674)  В коллегию Министерства юстиции входят:

675)  Какой из нижеуказанных дисциплинарных взысканий действует в течение года?

676)  Таможенным делом в АР могут заниматься:

677)  Равнозначен специальному званию государственного советника юстиции I степени:

678)  Какие виды налогов установлены в Азербайджанской Республике(выбирайте полный ответ)?

679)  К государственным налогам не относится:

680)  К местным налогам не относится:

681)  К государственным налогам не относится:

682)  Что означает камеральная налоговая проверка?

683)  Вневедомственный надзор за деятельностью полиции осуществляется:

684)  Надзор за исполнением законов в органах полиции осуществляется:

685)  Какой из нижеуказанных вариантов является ошибочным?

686)  Должности какого состава начальников соответствует специальное звание полковник-лейтенанта полиции?

687)  Какой должности из состава начальников не устанавливается срок для специальных званий?

688)  Заместители министра юстиции назначаются на должность:

689)  За плодотворное сотрудничество и внесенный вклад в развитие системы юстиции представители государственных и иных структур АР и зарубежных стран, а также международных организаций и граждане страны могут награждаться:

690)  Одно из положений о Пенитенциарной Службе (ПС) не соответствует действительности:

691)  Какой из нижеуказанных не освобожден от таможенной проверки?

692)  Под должностными лицами таможенных органов понимаются (выбирайте полный ответ):

693)  Специальное звание старшего прапорщика таможенной службы относится к:

694)  Специальное звание капитана таможенной службы относится к:

695)  Специальное звание майора таможенной службы относится к:

696)  Специальное звание действительного государственного советника таможенной службы относится к:

697)  равнозначен специальному званию главного советника юстиции:

698)  Равнозначен специальному званию младшего советника юстиции:

699)  Равнозначен специальному званию служащего юстиции I степени:

700)  Равнозначен специальному званию действительного государственного  советника юстиции: